.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Podmienky chovnosti
pre plemená bavorského a hanoverského farbiara

Klub chovateľov farbiarov pre splnenie chovnosti u bavorských a hanoverských farbiarov stanovil tieto podmienky.

I.

a) Výstavné ocenenie v zmysle platného štandardu – výborný, alebo veľmi dobrý (minimálny vek v deň výstavy 12 mesiacov),

b) plnochruposť,

c) úspešné absolvovanie základného výberu do chovu (bonitácie) vo veku minimálne 18 mesiacov v deň výberu v stanovenom bodovom limite.

 

II.

a) Úspešné absolvovanie PF v I. alebo II. cene,

b) úspešné absolvovanie IHF v I. alebo II. cene, (Pred vykonaním IHF ju nahlási vodič alebo privolaný rozhodca členovi výboru alebo DR minimálne 3 hodiny pred jej konamím. IHF sa zúčastní člen výboru či dozornej rady alebo ním poverená osoba ako svedok. Ak nikto nepríde, čo vám bude oznámené, IHF prebehne štandardne a je platná do chovu!)

c) preukázanie hlasitého durenia a stavania poranenej dohľadávanej zveri na IHF.

 

III.

Negatívny výsledok dysplázie bedrových kĺbov (DBK) po röntgenologickom vyšetrení (RTG).  Za negatívny výsledok dysplázie sa považuje stupeň 0/0 (A/A), 0/1 (A/B), 1/0 (B/A), 1/1 (B/B). Minimálny vek jedinca pre vyšetrenie je 12 mesiacov. Vlastník psa alebo suky znáša náklady na vyšetrenie RTG-DBK.

 

IV.

DNA profil psa/suky. Majiteľ jedinca, ktorého chce zaradiť do chovu, je povinný zabezpečiť odber vzorky krvi u veterinára 2-3 ml v skúmavke EDTA, na overenie jeho pôvodu DNA testom. Až po stanovenom výsledku DNA profilu budú pes alebo suka zaradené do chovu. Formulár a postup je na stránke v tlačivách.

Pre použitie v chove v nasledujúcom období – od  1.11.2015 musia všetky chovné jedince mať  vyhodnotený test DNA.  

Sumu 35,15 € uhradí majiteľ jedinca po obdržaní faktúry od VetGene/MedGene, s.r.o.

Výsledok DNA obrží majiteť jedinca na adresu uvedenú v žiadosti o vyhodnotenie DNA - klub obrží od laboratória kópiu výsledku DNA e-mailom.

Pri odbere  majiteľ predloží  Preukaz pôvodu psa a jednu kópiu preukazu, indentifikácia psa/suky bude prevedená buď  podľa čipovania alebo  tetovania(čitateľného) .       

Vzorky krvi si posiela majiteľ jedinca na vlastné náklady na adresu uvedenú v tlačive.               

 

V.

Začatie a pôsobenie v chove (párenie) po splnení podmienok uvedených v bodoch I.– IV. je možné:

a)  suke od dosiahnutého veku minimálne 24 mesiacov, do maximálne 8 roku dosiahnutého

    v kalendárnom roku,

b)  psovi od dosiahnutého veku minimálne 24 mesiacov, do maximálne 9 roku dosiahnutého 

     v kalendárnom roku,

.

VI.

Poradca chovu môže:

a)      pri pracovne vynikajúcich jedincoch, ktoré sú v dobrej kondícii, dať súhlas pôsobenia v

      chove o jeden rok dlhšie,

b)      vyradiť z chovu jedince charakterovo slabé, nervózne, bojazlivé s nevýraznou chuťou do  

práce. Charakterové vlastnosti zapisuje rozhodca z výkonu v preukaze pôvodu psa do kolonky „poznámka”,

c)      na základe prejednania návrhu výboru KCHF, vyradiť dočasne, alebo natrvalo jedince,

ktoré nepreukazujú praktickú činnosť a majitelia nenahlasujú aktivistovi evidenciu (ročné hlásenie) o dohľadávkach do spravodaja (ak nemá vykázané dohľadávky za posledné dva kalendárne roky nebude im vystavené odporúčanie na párenie, rovnako psom ani sukám!) a poradcovi chovu hlásenie o párení, vrhu a o vážení šteniat, fotografiu chovného jedinca.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:290 | Celkom: 914946 | Online: 4