.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Fatranský pohár Turany – Trusalová 2010

 

Niekedy pred rokom 2002 sa v hlavách niekoľkých zanietených farbiaristov zrodila myšlienka usporiadať regionálnu súťaž farbiarov, ktorá by mala pravidlá podobné medzinárodným dohľadávkam a vrcholným podujatiam organizovaným na Slovensku Klubom chovateľov farbiarov a SPZ. Ako myšlienka dozrela, vznikol prvý štatút a aj názov tejto súťaže „Fatranský pohár“, ktorý symbolizoval regióny v okolí Malej Fatry. Prvý ročník tohto podujatia sa konal v roku 2002 v Mošovciach pod patronátom Turčianskej spádovej oblasti. Odvtedy prešlo 8 rokov a súťaž rotovala po 2 krát v každom zo 4 regiónov Fatranskej oblasti.

Na IX. ročníku skúšok farbiarov o Fatranský pohár sme sa stretli v dňoch 22. – 24. októbra 2010 opäť na Turci, tentoraz v Turanoch, kde spoluorganizátorom a zároveň hostiteľom podujatia bolo Poľovnícke združenie Kriváň Turany. Tento deviaty ročník sa konal na pamiatku Vojtecha Michelčíka - priekopníka rozvoja a chovu farbiarov nielen v Turci, ale v celom vtedajšom Československu.

 

Na skúšky bolo prihlásených 6 psov plemena bavorský farbiar so svojimi vodičmi, z ktorých jeden – reprezentant Oravy - na skúšky nenastúpil z dôvodu poranenie psa deň pred konaním skúšok.

 

Rozhodcovský zbor delegovalo ústredie SPZ v nasledovnom zložení :

Bc. Ferdinand Hlinický  -  HR

František Vrlík

Ing. Martin Jánošík

František Homola

Peter Karabel ml.

Karol Florek

Vladimír Florek

Martin Lipták

 

Skôr ako prejdem k hodnoteniu jednotlivých zúčastnených musím pripomenúť, že samotné skúšky resp. práce boli situované do dvoch dní, čo je veľmi náročné a niektorí štartujúci mali v jednom dni dve nasadenia (prirodzenú aj umelú stopu), všetky psy až na jedného mali po dve nasadenia na postrely v okruhu 2 až 120 km od miesta konania akcie. Počas skúšok boli z týchto dôvodov na konkrétne práce doplnení /kooptovaní/ ďalší dvaja skúsení rozhodcovia.

 

Na prvý deň boli pripravené a vylosované 4 umelé stopy a nahlásené 4 postrely. Druhý deň skúšok bola jedna umelá stopa, 3 nové postrely a jedna práca na postrele diviaka nedokončená v predchádzajúcom dni.

 

Podľa štartovných čísiel ako si ich v prvý deň po zahájení skúšok vylosovali nastúpili nasledovní aktéri :

  • BF  CINDA Vrátna Dolina s vodičom Jozefom Letrichom
  • BF  JAGO Dravecká Dolina s vodičom Romanom Bôcikom
  • BF  IVENA od Margarétky s vodičom Marekom Sirotným
  • BF  LORAN Lesnícka Lúka s vodičom Alojzom Jurčinom
  • BF  ELA Jelenia obora Orava s vodičom Mariánom Zábojníkom

 

Č.1

CINDA Vrátna Dolina s vodičom Jozefom Letrichom pracovali v prvom dni na umelej stope č. 3 ktorú nedokončili – v termíne nedošli ku zveri, následne boli nasadení na postrel diviaka z predchádzajúceho večera v Lubeli na Liptove. Táto práca nebola hodnotená, nakoľko na tomto postrele boli predtým neúspešne nasadené dva miestne psy ktoré diviaka nedohľadali ani nezastavili a súťažný pes ani po troch kilometroch remeňovej práce unikajúceho diviaka nedošiel.

Na druhý deň bola sučka nasadená na hlásený postrel jeleňa v Skačanoch. Podľa strelca sa jednalo o ranu na chrbticu alebo stavec čo sa neskôr potvrdilo, na stope bolo malé množstvo farby ktorá sa postupne strácala, kus unikal s čriedou a po dvoch kilometroch bola práca ukončená. Na prácu bol nasadený kontrólny pes ale ani ten nenašiel ďalšie znaky ani zver, preto bol kus prehlásený za nedohľadateľný. Celkové hodnotenie 125 b. bez zaradenia do ceny a konečné V. miesto v poradí.

 

 

Č. 2

JAGO Dravecká Dolina s vodičom Romanom Bôcikom vylosovali umelú stopu č. 4 v prvom dni, ktorú vypracovali v limite za 29 minút, známka 4, našli dva znaky a posliedku s odložením absolvovali na voľno, hodnotení známkou 3. Druhý deň boli nasadení na postrel  v Lefantovciach, kde bol hlásený ranný postrel jeleňa na predný beh. Dĺžka práce na remeni 4500 m., po zdvihnutí kusa pes nedokázal jeleňa zastaviť a vrátil sa k vodičovi, hodnotené známkou 0 . Celkové hodnotenie 170 b. bez zaradenia do ceny a konečné IV. miesto v poradí. Bola to najdlhšia remeňová práca v rámci skúšok a zároveň aj najvzdialenejší postrel – 120 km od miesta konania skúšok.

 

 

Č. 3

IVENA od Margarétky s vodičom Marekom Sirotným po problémoch pri ceste na skúšky a autonehode na diaľnici stihli prísť na miesto tesne po zahájení a hneď v prvý deň boli nasadení na dve práce. Umelú stopu č. 2 absolvovali za 28 min. v prvej cene, našli všetky 3 znaky a získali plný počet bodov. Po umelej stope boli nasadení na ranný postrel jelenčaťa v Mošovciach. Po 800 m. veľmi dobrej remeňovej práce bol kus nájdený zhasnutý so zisteným zásahom na zadný beh. Posliedku s odložení absolvovali na voľno, hodnotení známkou 4. Druhý deň boli ešte nasadení na postrel jelenice v Terchovej. Po 400 m kus prestal farbiť a nebolo možné kontrolovať prácu psa, kus bol prehlásený za nedohľadateľný.

Celkové hodnotenie 330 b., III. cena a konečné I. miesto v poradí.

 

 

Č. 4

LORAN Lesnícka Lúka s vodičom Alojzom Jurčinom v prvý deň skúšok pracovali na vylosovanom večernom postrele diviačaťa v susednom PZ Jarolím Sučany. Stopa staršia ako 12 hodín, výborná práca na remeni 1200 m, kus nájdený zhasnutý, načatý od medveďa. Posliedka s odložením hodnotená známkou 0 – opustil miesto odloženia. Na druhý deň pracovali na umelej stope ktorú vypracovali za 10 minút, našli dva znaky. Následne boli nasadení na dokončenie práce z predchádzajúceho dňa po suke Cinda Vrátna Dolina. Túto stopu s malým množstvom farby ktorá postupne mizla sledovali cca 3000 m ale už bez ďalších znakov, preto bola práca ukončená  kus prehlásený za nedohľadateľný.

Celkové hodnotenie 340 b. bez zaradenia do ceny a konečné III. miesto v poradí.

Táto veľmi dobre zohratá dvojica suverénnym spôsobom vypracovala umelú aj prirodzenú stopu a o víťazstvo ich pripravila „len“ technická disciplína ktorú nezvládli.

Č. 5

ELA Jelenia obora Orava s vodičom Mariánom Zábojníkom vylosovali v prvý deň umelú aj prirodzenú stopu č. 1, preto boli nasadení najprv na umelú stopu ktorú nevypracovali – nedošli ku zveri, našli 1 znak. Bezprostredne po tejto práci na umelej stope boli nasadení na postrel jelenice v Turanoch v tesnej blízkosti chatového areálu Trusalová. Hlásený postrel na mäko z predchádzajúceho večera sa potvrdil. Po 400 m práce na remeni bol kus zdvihnutý a suka vypustená na durenie. Po 800 m durenia zastavila jelenicu, ktorú vytrvale hlásila na mieste a po 30 min. bola jelenica dostrelená. Suka hlásila aj teplú stopu. Vynikajúca práca hodnotená najvyššími známkami s plným počtom bodov. Posliedku s odložením absolvovali na remeni za 3. Nebyť zaváhania na umelej stope mohla to byť práca  pre zadanie CACT a zaradenie do I ceny, nakoľko jediná v súťaži mala možnosť pracovať pri živej zveri ktorú dohľadala. Na týchto skúškach aj napriek 0 na umelej stope získala najvyšší počet bodov.

Druhý súťažný deň bola ešte nasadená ako kontrólny pes na postrel jeleňa v Skačanoch, ktorý bol prehlásený za nedohľadateľný.

Celkové hodnotenie 345 b. bez zaradenia do ceny a konečné II. miesto v poradí.

 

 

Záverom chcem poďakovať všetkým organizátorom ktorí skúšky zabezpečovali za výborne zvládnutú organizáciu a dôstojný priebeh podujatia, rozhodcovskému zboru za korektné posudzovanie, a priateľskú atmosféru ktorú pomohli vytvoriť, ako aj vodičom za zodpovedný prístup, disciplínu a dobré výkony.

Okrem týchto ľudí patrí moje poďakovanie aj sponzorom a všetkým, ktorí prispeli finančne, vecnými cenami a darmi, poskytnutím revírov, pomocou pri organizácii a technickom zabezpečení podujatia, bez ktorých by nebolo možné takéto náročné podujatie zorganizovať na tak vysokej úrovni.

 

Ešte pár slov k ďalším ročníkom resp. k ďalšiemu smerovaniu tohto podujatia. Započul som v kuloároch, že je snaha niektorých farbiaristov, aby sa Fatranský pohár konal každý druhý rok z rôznych dôvodov ktoré tu nebudem rozpisovať a ktoré podľa mňa ani nie sú opodstatnené. Osobne som sa zúčastnil všetkých ročníkov FP či už ako organizátor alebo rozhodca a musím povedať, že všetky boli pripravené na dobrej až výbornej úrovni. Ba pri jednom z ročníkov FP zaznel názor nestranného hodnotiteľa a zároveň účastníka obidvoch akcií, že podujatie malo vyššiu úroveň ako pohár SPZ.

To že podujatie rotuje po 4 regiónoch je zárukou toho, že sa ani sponzorom ani organizátorom v konkrétnom regióne „nepreje“ a je organizované na patričnej úrovni.

 

Táto súťaž, resp. vyšší typ skúšok má okrem výcvikovej stránky nesporne aj veľký význam pre nových a začínajúcich súťažných vodičov a ich psov, ktorí si preveria svoje schopnosti, naberú odvahu, „oťukajú“ sa a môžu byť neskôr nasadení na iné vyššie súťaže. O mnohých by sme sa ani nedozvedeli nebyť takýchto podujatí a mnohí aj súčasní špičkoví vodiči začínali práve na podujatí tohto typu. Bolo by podľa mňa krokom späť podľahnúť tlakom a organizovať FP každý druhý rok. Nie je pri tom až také podstatné či a aký titul sa na podujatí zadáva alebo či sa bude zadávať každý rok alebo každý druhý. Oveľa dôležitejšie sú podľa mňa vyššie uvedené aspekty a budem rád ak sa k téme vyjadrí čo najširšia členská základňa, zvlášť z regiónov v ktorých sa podujatie koná.

 

Ďalší ročník sa má konať na Považí a ja len dúfam, že sa na ňom stretneme už v roku 2011.

 

Ferdinand Hlinický, hlavný rozhodca IX. ročníka

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:289 | Celkom: 930111 | Online: 4