.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej

2.2.2019 v Liptovskom Hrádku

Prítomný: podľa prezenčnej listiny

Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Branislav Porubčansky, MVDr. Ján Čurlík,                 Ing. Ľubomír Kmeťo, Marek Sirotný, Ing. Peter Grellneth, Ing. Ivan Horňáček , Ing. Ferdinand Hlinický, Ing. Martin Jánošík

Prítomných 7 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

DR – 3 členovia

 

Program:

 1.  Otvorenie a schválenie programu schôdze výboru KCHF
 2.  Kontrola uznesení z predchádzajúcich výborov
 3.  Príprava spravodaja 2018
 4. Organizačné zabezpečenie plánovaných podujatí na rok 2019
 5.  Rôzne
 6.  Prijatie uznesení a záver

Bod 1

 • Predseda klubu privítal prítomných, prečítal program schôdze a poveril písaním zápistnice:  M. Sirotný.    Overovatelia I. Horňáček , J.Maruščák.

 

Za hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

 1. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie a schválenie programu schôdze, ktorým zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia Horňáček, Maruščák.

Bod 2

 • Posledná kontrola uznesení prebehla na výbore 31.8.2018 v Oravskej Lesnej, na ostatných sa priebežne pracuje.

 

 1. Výbor to berie na vedomie.

 

 

Bod 3

 • Uzávierka príspevkov a fotografii do spravodaja za rok 2018 je 25.2.2019 .
 • Spracovanie , tlač a distribúciu zabezpečí Maruščák. 
 • Do spravodaja za rok 2018 doplniť aj chýbajúce informácie od poradcov chovov ktoré neboli v spravodaji za rok 2017 – ktoré pripomienkoval p. Želtvay.
 • Poradcovia chovov BF , HF ako aj výcvikár ešte nedostali od kynologickej kancelárie SKJ požadované informácie. Budem ich urgovať.
 • Termín Celoštátnej schôdze je: 27.4.2019 , voľba delegátov : Kľúč pre voľbu delegátov na celoštátnu schôdzu je 1 delegát na každých začatých 10  členov spádovej oblasti.
 •  Grelneth P. ml. uzavrel hlásenia o dohľadávkach 31.1.2019
 •  

Bod 4

 • Termíny akcii boli odsúhlasené nasledovne:

Chovné zvody

1. 08.05.2019 - Lednické Rovné

2. 11.08.2019 - Dolný Kubín

3. 16.11.2019 - Malacky - Kamenný mlyn 

Klubová výstava farbiarov 

23.06.2019 - Zvolen -Sielnica

Špeciálna výstava farbiarov

11.08.2019 - Dolný Kubín

Klubové PF - CACT

31.08.2019 - Rimavská Sobota

01.09.2019 - Stará Ľubovňa

07.09.2019 - Oravská Lesná - Okáľka

Regionálne a Národne skúšky farbiarov

10.-13. októbra 2019 - Spišský pohár CACT - Novoveská Húta

17.-20. októbra 2019 - Cena Hontu a Hrona CACT - hotel Jelšavský Hrádok

25.-27. októbra 2019 - Malokarpatský pohár CACT – Pezinok  ⃰      

07.-10. novembra 2019 - Pohár Slanských vrchov CACT - Vranov nad Topľov  ⃰

14.-17. novembra 2019 - Pohár SPZ CACT- Malacky - Kamenný mlyn

* CACT - V prípade, že bude udelený titul CACT na prvých dvoch pohároch, posledný tretí titul ostáva na pohár SPZ! Titul CACT môže byť udelený iba 3-krát za rok mimo klubových PF. 

 

 

 

 • Rozhodcovia delegovaný výborom na I. bonitáciu KCHF 8.5.2019 (streda) Lednické Rovné:

Petra Stainemanová

Ferdinand Hlinický

Marian Zábojník – hospitácia ako vedúci kruhu

Poradcovia chovov pre BF a HF

 • Rozhodcovia delegovaný výborom na Klubovú výstavu 23.6.2019 Sielnica:

Ľudovít Pitoňák

Martin Lipták

Marian Zábojník – hospitácia ako vedúci kruhu

Poradcovia chovov pre BF a HF

Pozvánky zašle Sirotný

 • Na ostatné akcie budú rozhodcovia delegovaní rozhodcovia dodatočne.

 

 1. Výbor schvaľuje rozhodcov na I. bonitáciu a klubovú výstavu.

Za delegovanie menovaných rozhodcov hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

Bod 5

 1. Gešvandtner : zo zasadnutia ISHV požadujú aby sme zaviedli 9- stupňové hodnotenie na skúškach, u chovných jedincov aj odskúšanie durenia a stavania, a u chovných jedincoch aj zosúladenie rodokmeňov všetkých členov ISHV pre jednoduchšiu orientáciu v rodokmeni poradcami chovov, tj. aj aby obsahoval viacej informácii o exterieri, pracovných skúškach, bonitácii nielen u rodičov ale aj prarodičov a pod.

Preskúmať možnosti zavedenia databáze a evidencie jedincov , následné vyhodnocovanie a výstupy z databázy a pod.    – Sirotný , Maruščák

 1. Upozornenie pre členov KCHF         !!!!!!!!!!!!!!!!

Plemenná kniha SPKP zapíše informácie o skúškach, výstavách a pod. do rodokmeňa v databáze SPKP len na písomnú žiadosť majiteľa daného jedinca. Ináč sa nebudú tieto informácie ďalej zobrazovať v rodokmeňoch ich potomkov.!!!!!!!!!

 1. Porubčanský : na konferencii navrhuje schváliť nasledovné zmeny v skúšobných poriadkoch
 2. Do tabuliek IHF rozhodcovia do poznámky musia uviesť informáciu komu z výboru alebo dozornej rady boli nahlásené skúšky IHF.

Do skúšobného poriadku na IHF navrhujeme upraviť text takto :  ... možno robiť len na náhodne poranenej jelenej, danielej, muflónej a diviačej zveri, na dohľadanie ktorej treba použiť psa.(farbiara)

Doplniť minimálnu dĺžku durenia, aby sa disciplína durenie dala hodnotiť,  na min. 50m. Na hodnotenie disciplíny durenie známkou „4“  doplniť: ....pričom dĺžka durenia zveri musí byť aspoň 150m. Ak je to menej ako 150m môže sa hodnotiť iba známkou „3“ a nižšou.

Na SPKP zasielať z IHF : 1xprihlášku, 1x rozhodcovskú tabuľku , 1x postrelový list

        Výcvikárovi:                                   1x rozhodcovskú tabuľku , 1x postrelový list

 • Do skúšobného poriadku na PF doplniť upresňujúci text pri disciplíne odloženie:  Na požiadanie vodiča možnosť odložiť psa aj individuálne. (toto v doterajšom skúšobnom poriadku chýba a vznikajú dohady vo výklade)

Dĺžka stôp zmeniť z 500 krokov na min. 500 m.

 •                                                                                
 • Sirotný : na výbor bol adresovaný list od p. Vrlíka – skrátenie trestu o jeden rok.

Na výbor bol adresovaný aj list od p. Holovača – skrátenie trestu nakoľko suka Cora z Mechova už uhynula.

 1. Horňáček : Kontrola činnosti výboru, riadenia klubu, vedenia finančného denníku prebehne dozornou radou od 8.2.2019 do konca februára.
 2. Čurlík : Predniesol správu v chove BF za rok 2018 bolo narodených 367 šteniat, vyvezených do členských krajín ISHV so súhlasom na export bolo: 33. Celá správa bude uverejnená v spravodaji za r. 2018
 3. Kmeťo : Predniesol správu v chove HF za rok 2018 bolo šteniat : narodených 158 , vyvezených do členských krajín ISHV so súhlasom na export bolo: 11. Celá správa bude uverejnená v spravodaji za r 2018
 4. Grelneth : Predniesol správu ekonóma klubu, ako aj návrh rozpočtu na nasledujúci rok. Celá správa bude uverejnená v spravodaji za r 2018. Navrhnutý je vyrovnaný rozpočet pre rok 2019.
 5. Porubčanský : do spravodaja pripraví p. Maďari článok o epilepsii pre väčšiu informovanosť členov klubu a bude pozvaný aj na konferenciu.
 6. Grellneth : Bolo podaných 28 prihlášok na členstvo v klube.
 7. Sirotný: Informoval, že pri párení v Rakúsku musí mať sučka vaginálne vyšetrenie na Mycoplasmy (orientačná cena cca 50 €)
 8. Gešvandtner – podpredseda KCHF K. Smrek sa skontaktuje s vedúcimi aktivistov, je potrebne aktualizovať členskú základňu, spádové oblasti a termíny spádových schôdzi.  

 

Informácie v bode 5.1 ,5.2 , 5.5 , 5.6 , 5.7 , 5.9, 5.11,      - Výbor berie na vedomie

            K bodu 5.3. -  Výbor schvaľuje návrh zmien a doplnení výboru KCHF ku skúšobným

                                     poriadkom pre skúšky farbiarov

Za hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

K bodu 5.4. -  Výbor schvaľuje odpustenie zvyšku trestov uložených p. Františkovi                   Vrlíkovi a Jánovi Holováčovi.

Za hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

K bodu 5.8. -  Výbor schvaľuje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2019.

K. bodu 5.12 – výbor ukladá aktualizáciu členov a termíny spádových oblastí.      

 Zodpovedný Karol Smrek

Za hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

Bod 6

 1. Zoznam prijatých 28 nových členov klubu KCHF:

Skladaný Anton

Mudroňova 28

083 01

Sabinov

Hegeduš Marek Ing

32

951 26

Šurianky

Medveď Miroslav

Hronská 25

976 97

Nemecká

Špak Ľubomír

189

086 14

Beloveža

Drdoš Marián

554

962 02

Víglaš

Jančo Stanislav

Potočná 199

976 64

Bacúch

Deák Patrik

323

020 51

Dohňany

Čeman Matúš

Štefánikova 145/10

038 54

Krpeľany

Kožák Tomáš

Stošická 1067

031 04

Liptovský Mikuláš

Nemčeková Jana

327

013 15

Rajecká Lesná

Kovalčík Martin Ing.

Pôbišovo 485

976 64

Beňuš

Tatár Radovan Ing.

127

027 51

Kraľovany

Béreš Zsolt Bc.

146

946 54

Bajč

Jurák Miroslav

31

026 01

Osádka

Schürger Ján ml.

Hrdinov SNP 78

044 25

Medzev

Kulpa Michal Mgr.

140

082 74

Tichý potok

Méder Michal

Hrdinov SNP 204

044 25

Medzev

Lenhart Stanislav

Poľná ulica 70/16

985 22

Cinobaňa

Strakoš Michal

Bíla 133

739 15

Staré Hamry

Bízik Branislav Mgr.

J. Kalinčiaka 42

941 11

Nové Zámky

Vincenc Radovan 

127

966 04

Horná Ždaňa

Kráľ Michal

SNP 18

900 01

Modra

Farkaš František JUDr

Hálkova 5

831 03

Bratislava 

Malatinec Matúš

Obrancov mieru 82

969 01

Banská Štiavnica

Mičura Štefan

Tajovského 12

969 01

Banská Štiavnica

Gašpar Pavel

 

951 93

Topolčianky

Dávidík Martin

Hlavná 180/229

013 14

Kamenná Poruba

Gašinec Štefan

   177

032 15

Partizánska Ľupča

 

6.1- Výbor schvaľuje prijatie 28 nových členov podľa zoznamu.

 Za hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

Dňa: 2.2.2019 Liptovský Hrádok

         Zapisovateľ                                                                                   Overovatelia

   Marek Sirotný                                                                                Ivan Horňáček

                                                                                                          Ján Maruščák

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:274 | Celkom: 930096 | Online: 4