.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej 10.11.2017 v Jedľových Kostoľanoch

 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny

Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Branislav Porubčansky, MVDr. Ján Čurlík PhD., Ing. Ľubomír Kmeťo, Karol Smrek, Marek Sirotný, Ing. Jozef Ďuriš, Ing. Peter Grellneth , Bc. Ferdinand Hlinický

Prítomných 9 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

DR – 1 člen

Program:

1)      Otvorenie a schválenie programu

2)      Kontrola plnenia uznesení z výboru

3)      Správa zo zasadnutia ISHV 2017 Švajčiarsko , a ostatných podujatí

4)      Spravodaj 2018 a organizačné zabezpečenie plánovaných podujatí na rok 2018

5)      Rôzne

6)      Prijatie uznesení a záver

 

Bod 1

-          Predseda klubu privítal prítomných, prečítal program schôdze a poveril písaním zápistnice:  M. Sirotný.    Overovatelia B. Porubčanský, J.Maruščák.

 

Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

1.      Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, ktorým zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia  Porubčanský, Maruščák.

Bod 2

-          Výbor skonštatoval že všetky body uznesení z predchádzajúcich uznesení sa priebežne plnia .

 

2.      Výbor to berie na vedomie.

 

Bod 3

1)      Gešvandtner prečítal správu z predsedníctva ISHV

2)      Sirotný – informoval o priebehu skúšok ISHV – bude zverejnená v Spravodaji 2018

3)      Hlinický – informoval o priebehu skúšok v Českej republike – bude zverejnená v Spravodaji 2018

4)      Gešvandtner – informoval o priebehu skúšok v Poľsku – bude zverejnená v Spravodaji 2018

5)      Čurlík – informoval – pripomenul informáciu z porady poradcov chocov ISHV, aby sa štence v rámci SR predávali len členom klubu, nečlenom nepredávať – požiadavka z ISHV

 

 

3.      Výbor berie na vedomie.

 

Bod 4

1)      Uzavierka spravodaja je 31.1.2018

2)      Plán akcii na rok 2018:

Fatranský pohár  - 11-13.10.2018  - Kruštenica

MFK                     - 14-18.11.2018  - Herľany

Fatranský pohár  - 11-13.10.2018 - Krušetnica

Pohár Liptova      -  30.8. – 2.9.2018 Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok

Na každej regionálnych skúškach sa može udeliť titil CACT , spolu max 3x za rok

Klubové PF          -  01.09.2018 Oravská Lesná

Ďaľšie klubové PF podľa potreby

Bonitácie:

I.                    05.05.2018 Žilina – kúpalisko Stráňavy

II.                  16.06.2018 Sielnica

III.                17.11.2018 Herľany

 

  Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

4.      Hlasovaním boli schválené jednotlivé termíny akcii na rok 2018.

Bod 5

1)      Gešvandtner- predniesol návrh na príspevok pre požiarom postihnutú strelnicu v Sielnici – vo výške 350eur , čo je suma ktorú zaplatil usporiadateľ (strelnica sielnica) za klubovú výstavu KCHF.

2)      Sirotný – boli prijaté z ISHV záverečné správy zo zasadnutia ISHV, navrhuje preložiť záverečné správy zo zasadnutia ISHV 2017 vo firme Stilus. Po dohode s ČMKCHB budú participovať na preklade spolu s KCHF v podiele 50% / 50% eur. Klubu ČMKCHB bude následne vystavená faktúra.

Správy budú uverejnené na stránke KCHF a v Spravodaji 2018

3)      Výbor navrhuje pre rozhodcov na bonitáciu odmenu vo výške 50eur/rozhodca

4)      Výbor navrhuje preplatiť cestu + ubytovanie na pohreb ­ pre 4 osoby

5)      Grellneth - prišlo 18 prihlášok na členstvo v klube a to:

 

Kňazík Miroslav

Beňuš  717

976 64

Beňuš

 

Hílek Jozef Ing.

 

906 45

Štefanov 485

 

Čík Jozef

Brezová 20/378

900 23

Viničné

 

Macháč Ľuboš MVDr

6. apríla 363/10

922 03

Vrbové

 

Okály Lívia Bc.

Maša 1063/36

053 11

Smižany

 

Antal Jozef Ing.

Doľany 63

053 02

Spišský Hrhov

 

Tybor Pavel

Krížová Ves 225

059 01

Spišská Belá

 

Sásik Michal

403

976 64

Beňuš

 

Brozman Zdenko Mgr.

Hámor 2

976 66

Polomka

 

Janura Martin

57

013 18

Lietava

 

Ľubek Milan Ing.

Pod Príslopom 178/32

029 52

Hruštín  

 

Púchovský Michal

Hlavná 46

951 73

Jelenec

 

Roháč Jozef ml.

 

013 22

Rosina 727

 

Palka Maroš

412

906 35

Plavecký Mikuláš

 

Výrostek Marek Ing. PhD

Za Riekov 584/4

061 01

Spišská Stará Ves

 

Gáll Ladislav

Mierova 8

900 24

Veľký Biel

 

Digoň Bohuš

Matoveč 46

090 42

Okrúhle

2018

Kadlec Daniel

 

956 52

Timoradza

 

             

 

 

6)      Výbor prerokoval návrh čestného predsedu KCHF Ing. B. Baku za akých podmienok je ochotný stiahnuť trestné oznámenie voči KCHF. Predseda klubu informoval, že body ktoré pán Baka žiada aby výbor zmenil, sú úplne odlišné od tých, na ktorých sa spolu dohodli v Herľanoch. Nakoľko nie je v kompetencii výboru klubu rušiť uznesenia z celoštátnej členskej schôdze klubu o ktorú Ing. Baka žiada. Ako bol založený nový klub farbiarov bolo už niekoľko krát vysvetlené a niektoré jeho návrhy zmeny stanov môže schváliť len celoštátna členská schôdza alebo konferencia KCHF.  Preto návrh Ing. Baku, tak ako bol podaný, výbor klubu neakceptuje.    

 

 

5.      1- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje príspevok na Strelnicu Sielnica.

2- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje Zaslanie správ na preklad a participáciu ČMKCHB v podiele 50%/50%eur

3- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – schvaľuje pre rozhodcov na bonitáciu odmenu vo výške 50eur

4- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – schvaľuje preplatenie cesty + ubytovanie pre 4 osoby na pohreb.

5- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – príjma 18 nových členov do KCHF.

6- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – zamieta návrh Ing. B.Baku.

 

 

 

Bod 6

2.      Výbor berie na vedomie plnenie jednotlivých uznesení z predchádzajúcich výborov a schôdzi.

 

3.      Výbor berie na vedomie prednesené správy.

 

 

4.      Výbor schvaluje uzavierku na spravodaj 2018 a termínový plán akcii na rok 2018

5.      Výbor schvaľuje jednotlivé body.

 

 

Dňa: 10.11.2017 v Jedľové Kostoľany

         Zapisovateľ                                                                                   Overovatelia

   Marek Sirotný                                                                                Branislav Porubčanský

                                                                                                          Ján Maruščák

 

 

 

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:289 | Celkom: 930111 | Online: 4