.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšky farbiarov s medzinárodnou účasťou

o

SPIŠSKÝ  POHÁR VIII. ročník

 

Podľa plánu kynologických klub chovateľov farbiarov pri Slovenskom poľovníckom zväze, spádová oblasť Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica usporiadala v Dolnom Smokovci  dňoch 05. – 08.10 .2017  VIII. ročník Skúšok farbiarov s medzinárodnou účasťou o Spišský Pohár. Skúšky organizoval Klub  chovateľov farbiarov spádová oblasť SPIŠ , Lesy mesta Sp. Nová Ves, OkO SPZ Sp. Nová Ves a SPK Sp. Nová Ves   pod vedením hlavného organizátora Ľubomíra Tökölyho. Skúšky farbiarov s medzinárodnou účasťou o Spišský Pohár  sa konali pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu.

Ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu delegovalo na skúšky farbiarov Spišský Pohár týchto rozhodcov:   Lipták Martin – HR

                                               Ing. Karol Chvála

                                               Mgr. Ladislav Kardhordó

                                               Ing. Vladimír Hlinka

                                               Marcel Dobrovič

                                               Ján Vráb

                                               Miroslav Rybár

                                               Jaroslav  Hudač

                                               Jozef  Hapčo

                                               Jaroslav Jurský

                                               Igor Valent

                                               Milan Ilľáš

                                               Jozef  Figula

Na úvodnej porade rozhodcov 05.10.2017,  bolo konštatované že organizačne skúšky farbiarov o Spišský Pohár sú pripravené. Určené rozhodcovské dvojice popoludní založili tri umelé pofarbené  stopy v dĺžke 1000 m. Na večernej porade rozhodcov boli určené rozhodcovské dvojice ktoré budú posudzovať jednotlivé práce. Na umelých stopách pracovala dvojica rozhodcov Ing. Karol Chvála a Ján Vráb. Posledku z odložením bude posudzovať Milan Ilľáš. Na prirodzených stopách budú pracovať dvojice v tomto poradí : č.1. Jozef Hapčo, Miroslav Rybár č. č.2  Mgr. Ladislav Kardhordó, Ing. Vladimír Hlinka. č.3 Jaroslav  Hudač, Jaroslav Jurský. č.4 Marcel Dobrovič, Igor Valent. č.5 Jozef  Figula, Lipták Martin.

Pred poradou rozhodcov boli nahlásené tri práca na prirodzenej stope.

Na prirodzenú prácu č.1 boli určený  rozhodcovia č.4  Marcel Dobrovič, Igor Valent.

Na prirodzenú prácu č.2 boli určený  rozhodcovia č.3  Jaroslav  Hudač, Jaroslav Jurský.

Na prirodzenú prácu č.3 boli určený  rozhodcovia č.1  Jozef Hapčo, Miroslav Rybár.

Teraz pristúpime k samotnému vyžrebovaniu štartovných čísiel:

 

1.      vodič  Jozef Hupka,  pes BF  ARON  Karpatia Lindenbach  , SPKP 10498/15

2.      vodič  Ľubomír Červenko, a suka BF  FANNY  z Púčikovho dvora , SPKP 10126/14

3.      vodič  Ing. Ľudovít Pitoňák,  pes HF   ASTRID Silva zovolun, SPKP 993/15

4.      vodič  Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu, SPKP 10008/14

5.      vodič  Marek Nekl ČR , pes  ERON ze Studnických strání,  ČLP 5719/16

6.      vodič  Miroslav Balanda,  pes BERNY   z Mihalikovho dvora, SPKP 833/12

 

06.10.2017

Slávnostné otvorenie skúšok vykonal  organizátor  skúšok Mgr. Gustáv Krajči a Ľubomír Tököly ktorý všetkých privítali krátkym príhovorom na záver svojho príhovoru predstavil hlavného rozhodcu ktorému zároveň odovzdal slovo. Hlavný rozhodca predstavil svoj rozhodcovský zbor ktorých  delegoval Slovenský poľovnícky zväz. Zároveň oboznámil všetkých účastníkov, ktoré rozhodcovské dvojice budú pracovať počas priebehu skúšok. V prípade nahlásenia neúmyselného postrelu z okolitých revírov kde prebieha intenzívny lov, oboznámil aj ktoré  rozhodcovské dvojice budú pracovať na prirodzených stopách. Práce budú posudzovať rozhodcovia podľa poradia č.1. Jozef Hapčo, Miroslav Rybár č. č.2  Mgr. Ladislav Kardhordó, Ing. Vladimír Hlinka. č.3 Jaroslav  Hudač, Jaroslav Jurský. č.4 Marcel Dobrovič, Igor Valent. č.5 Jozef  Figula, Lipták Martin.

Práce na umelých stopách budú  posudzovať rozhodcovia Ing. Karol Chvála a Ján Vráb. Posledku z odložením bude posudzovať Milan Ilľáš. Hlavný rozhodca zároveň oznámil všetkým prítomným  že sa bude skúšať podľa štatútu Skúšok farbiarov s medzinárodnou účasťou o Spišský Pohár VIII. ročník .

Po slávnostnom otvorení a oboznámení z rozhodcovskými dvojicami bolo prevedené losovanie jednotlivých prác. Nahlásené boli aj z dnešného rána celkom šesť neúmyselných poranení zveri  a založené boli tri umelé stopy pofarbené stopy .

Poradie vyžrebovaných prác:

Prirodzená stopa č.1  vodič  Ing. Ľudovít Pitoňák,  pes HF   ASTRID Silva zovolun,

Prirodzená stopa č.2  vodič  Miroslav Balanda,  pes BERNY   z Mihalikovho dvora,

Prirodzená stopa č.3  vodič Ľubomír Červenko, a suka BF  FANNY  z Púčikovho dvora,

Umelá stopa č.1 a prirodzená stopa č.4 vodič  Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu

Umelá stopa č.2  a prirodzená stopa č.5 vodič  Marek Nekl ČR , pes  ERON ze Studnických strání,

Umelá stopa č.3 a prirodzená stopa č.6  vodič  Jozef Hupka,  pes BF  ARON  Karpatia Lindenbach  ,

Tieto prirodzené práce čísla 4-6 boli z raňajšieho lovu, preto budú vodiči nasadený až po vykonaní prác na umelých stopách.  Po slávnostnom otvorení bola nahlásená ďalšia práca na prirodzenej stope. Túto prácu hlavný rozhodca po porade pridelí vodičovi a psovi podľa potreby.

 

Prirodzená stopa č.1 bola v Levočskej doline kde neúmyselne bola postrieľaná Jelenica 5.10.2017 o 18,10 hod.  na túto dohľadávku bol nasadený vodič  Ing. Ľudovít Pitoňák, zo psom HF   ASTRID Silva zovolun o 9,42 hod. Pes zaľahol do remeňa a po 360 m našiel kusa už zhasnutého teda nemohol prejaviť svoje vlohy v durení a stavaní zveri. Uvedenú prácu posudzovala rozhodcovská dvojica č.4 Marcel Dobrovič, Igor Valent.

Prirodzená stopa č.2 bola na Tichom potoku kde bol postrieľaný jeleň 5.10.2017 o 18,30 hod.  na túto dohľadávku bol nasadený vodič  Miroslav Balanda, zo psom BERNY   z Mihalikovho dvorao 10,10 hod. Na nástrele sa nenašli žiadne znaky po 50 m sa našli tri kvapky farby potom už žiadne , preto bol nasadený na stopu opätovne a žiadne iné znaky nenašiel vodič prácu ukončil. Bol povolaný kontrolný pes ERON ze Studených strání, z vodičom Marek Nekl ČR. Pes pracoval ešte asi 1000 m bez akých koľvek  znakov, nakoniec bol vypustený po chvíli sa vrátil teda potvrdil že kus je nedohľadateľný. Práce psov posudzovala rozhodcovská dvojica č.3 Jaroslav  Hudač, Jaroslav Jurský.

Prirodzená stopa č.3 bola v Šarišských Dravciach kde postrieľaná bola Jelenica 5.10.2017 o 18,45 hod na dohľadávku bol nasadený  vodič Ľubomír Červenko, a suka BF  FANNY  z Púčikovho dvora o 9,12 hod. Na nástrele bola farba ktorá po 30m skončila. Potom vodič cca po 700 m urobil niekoľko pred sledov v celkovej vzdialenosti 4,6 km  nakoľko nebola žiadna farba, suka prácu ukončila. Na prácu bol nasadený kontrolný pes HF   ASTRID Silva zovolun z vodičom  Ing. Ľudovít Pitoňák. Kontrolný pes šiel presne tak ako suka. Túto prácu psov posudzovala rozhodcovská dvojica č.1. Jozef Hapčo, Miroslav Rybár, zver vyhlásili za nedohľadateľnú.

Prirodzená stopa č.4 bola v Nižnom Slavkove kde postrieľaná bola jelenica z dnešného rána 6.10.2017 o 06,55 hod. na dohľadávku bol nasadený vodič  Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu o 11,37 hod. suka pracovala na stope cca 700 m kde zodvihla jelenicu z miesta ale nedokázala ju zastaviť a vrátila sa k vodičovi, potom pokračovali v práci ale bezúspešne, vodič ukončil prácu. Na prácu bol povolaný kontrolný pes. Kontrolným psom bola suka BF  FANNY  z Púčikovho dvora z vodičom Ľubomír Červenko. Po nasadený na stopu suka pracovala po stope tak ako HASA   spod Oravského hradu.  FANNY  z Púčikovho dvora pracovala veľmi pokojne a rozvážne na remeni prešla 5,6 km po vypustení durila zver 1,6 km a stavala jelenicu 25 minút. Prácu posudzovala rozhodcovská dvojica č.2  Mgr. Ladislav Kardhordó, Ing. Vladimír Hlinka.

Prirodzená stopa č.5 bola na Tichom potoku, kde postrieľaný bol jeleň z dnešného rána 6.10.2017 o 07,00 hod. na dohľadávku bol nasadený vodič  Marek Nekl ČR , pes  ERON ze Studnických strání,  o 13,15 hod.  Túto prácu posudzovala rozhodcovská dvojica č.3 Jaroslav  Hudač, Jaroslav Jurský. Po nasadení na stopu pes sledoval stopu zaľahnutí do remeňa pofarbenú stopu  na stopovej dráhe pes našiel kúsok úlomku z kosti ktorá bola z prednej končatiny. Po 1200 m bola na stope značné množstvo farby, pes pokračoval ďalej už po výrazne pofarbenej stope cca 200 m kde vylomil jeleňa z ležoviska, pes bol vypustený a duril jeleňa 200 m kde ho potom staval. Práca bola ukončená o 13,55 hod.

 Prirodzená stopa č.6 bola v Spišskom Podhradí, kde postrieľaná bolo  jelienča  z dnešného rána 6.10.2017 o 06,30 hod., na dohľadávku bol nasadený vodič Jozef Hupka,  pes BF  ARON  Karpatia Lindenbach  o 11,45 hod. Túto prácu posudzovala rozhodcovská dvojica  č.4  Marcel Dobrovič, Igor Valent. Na neurčený nástrel na lúke bol nasadený pes ktorý urobil v kruhu predsled  kde vysokým nosom došiel ku zveri ktorá bola vo vzdialenosti do 100 m, zver bola v úvoze vedľa lúky. Pre krátkosť stopy sa táto práca nedala hodnotiť. Na porade rozhodcov sa dohodlo že zver možno hodnotiť keď prejde minimálne 200 m od nástrelu. Preto vodič čakal na ďalšiu prácu.

Prirodzená stopa č.7  bola v VLM Ľubica, kde postrieľaná bolo  jelienča  z dnešného rána 6.10.2017 o 07,00 hod., na dohľadávku bol nasadený vodič  Miroslav Balanda,  pes BERNY   z Mihalikovho dvora o 14,50 hod. Túto prácu posudzovala rozhodcovská dvojica  č.5 Jozef  Figula, Lipták Martin. Nástrel sa nachádzal na ceste za potokom kde bolo veľké množstvo farby. Pes po overení nástrelu sa pustil po stope a po 80 m od nástrelu  bolo jelienča už zhasnuté. Tak ako predošlá ani táto práca  pre krátkosť stopy sa nedala hodnotiť.

Za dnešný deň to bola posledná prirodzená práca.

           

            Umelá stopa č.1 a prirodzená stopa č.4 vodič  Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu . Posliedku z odložením pracoval na remeni, nájdenie nástrelu  našiel za 2,00 minút, na umelej stope pracoval ako vodič za 17 minút, na stope našiel a odovzdal dva znaky č. 1, č.2.

            Umelá stopa č.2  a prirodzená stopa č.5 vodič  Marek Nekl ČR , pes  ERON ze Studených strání. Posliedku z odložením pracoval na remeni, nájdenie nástrelu  našiel za 2,10 minút, na umelej stope pracoval ako oznamovač, od vypustenia nedošiel v časovom limite ku zveri. Na stope našiel a odovzdal dva znaky č. 1, č.3.

            Umelá stopa č.3 a prirodzená stopa č.6  vodič  Jozef Hupka,  pes BF  ARON  Karpatia Lindenbach . Posliedku z odložením pracoval na voľno, nájdenie nástrelu  našiel za 9,0 minút, na umelej stope pracoval ako hlasitý oznamovač, nedošiel v časovom limite ku zveri. Na stope našiel a odovzdal dva znaky č. 1, č.2.

 

07.10.2017

Druhý deň  Skúšok farbiarov s medzinárodnou účasťou o Spišský Pohár. Po raňajšom  otvorení  druhého dňa bolo prevedené losovanie jednotlivých prác na umelých stopách a taktiež aj na dve prirodzené práce  ktoré boli nahlásené, aj z dnešného rána. Poradie vyžrebovaných prác:

Umelá  stopa č.4 vodič  Miroslav Balanda,  pes BERNY   z Mihalikovho dvora,

Umelá  stopa č.5  vodič  Ing. Ľudovít Pitoňák,  pes HF   ASTRID Silva zovolun,

Umelá  stopa č.6  vodič Ľubomír Červenko, a suka BF  FANNY  z Púčikovho dvora,

Prirodzená stopa č.8  vodič  Jozef Hupka,  pes BF  ARON  Karpatia Lindenbach ,

Prirodzená stopa č.9  vodič  Miroslav Balanda,  pes BERNY   z Mihalikovho dvora

 

            Prirodzená stopa č.8 bola v Matejovciach, kde bol  postrieľaný  jeleň  z  6.10.2017 o 18,40 hod. na dohľadávku bol nasadený vodič   Jozef Hupka,  pes BF  ARON  Karpatia Lindenbach, o 08,45 hod. Pes bol nasadený na neurčený nástrel vo veľkom poli, strnisku ktoré potom prechádza do obrovského lánu kukurice. Hľadanie nástrelu kde nebola žiadne farba trvalo jeden a pol hodiny bezvýsledne, preto bol povolaný aj kontrolný pes HF   ASTRID Silva zovolun z vodičom  Ing. Ľudovít Pitoňák, ktorý potvrdil že jeleň bol chybený. Táto práca sa nedala hodnotiť.

            Prirodzená stopa č.9 bola v Liptovskom Hrádku, kde  postrieľaný bol  diviak  zo  7.10.2017 o 06,30  hod. na dohľadávku bol nasadený vodič Miroslav Balanda,  pes BERNY   z Mihalikovho dvora o 11,20 hod. Diviak strieľaný v behu na lúke, nástrel bol bez farby. Nenašli sa žiadne znaky poranenia zveri. Pes bol nasadený opätovne na nástrel po 500 m, po druhý krát zopakoval tú istú stopu potom prešiel ešte 2500 m bez akých koľvek znakov. Povolaný aj kontrolný pes HASA   spod Oravského hradu  s vodičom  Karol Divok, ktorý potvrdil že diviak bol chybený. Táto práca sa nedala hodnotiť.

 

            Umelá  stopa č.4 vodič  Miroslav Balanda,  pes BERNY   z Mihalikovho dvora. Posliedku z odložením pracoval na remeni, nájdenie nástrelu  našiel za 30 sekúnd, na umelej stope pracoval ako vodič za 16 minút, na stope našiel a odovzdal všetky tri znaky.

            Umelá  stopa č.5  vodič  Ing. Ľudovít Pitoňák,  pes HF   ASTRID Silva zovolun.

Posliedku z odložením pracoval na remeni, nájdenie nástrelu  našiel za 25 sekúnd, na umelej stope pracoval ako vodič za 23 minút, na stope našiel a odovzdal všetky tri znaky.

            Umelá  stopa č.6  vodič Ľubomír Červenko, a suka BF  FANNY  z Púčikovho dvora.

Posliedku z odložením pracoval na voľno, nájdenie nástrelu  našiel za 1,15 min, na umelej stope pracoval ako vodič za 25 minút, na stope našiel a odovzdal všetky tri znaky.

 Po ukončení všetkých prác bola prevedená porada rozhodcov kde sa zhodnotili predvedené výkony všetkých psov a vodičov.

 

Záverečné vyhodnotenie prebehlo  07.10.2017 o 18,00 hod vonku na výrade  za účastí hostí kde hlavný rozhodca v prvom rade poďakoval vodičom za predvedené výkony a disciplínu počas celého priebehu skúšok, rozhodcom za objektívne a nestranné a profesionálne rozhodovanie na jednotlivých prácach, organizátorom za vysokokvalitnú organizáciu  počas celého priebehu skúšok farbiarov, že každý pes mal možnosť pracovať na prirodzenej stope niektorý  aj opakovane vyhodnotil a odovzdal ocenenia vodičom za predvedené práce.

 za poskytnutia poľovného revíru na vykonanie prác na umelých pofarbených stopách a všetkým ostatným ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu skúšok. V neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým sponzorom bez ktorých by sa žiadna súťaž nezaobišla.

K samotným prácam: Celý priebeh skúšok sa riadil Štatútom Skúšok farbiarov s medzinárodnou účasťou o Spišský Pohár , ktorý bol náročný ako vodičov tak aj a na psov.. Napriek týmto prísnym kritériám jednotlivé psy a vodiči dokázali sa popasovať s týmito prácami veľmi dobre. Najkratšie  práca na umelej pofarbenej stope bola v čase 16 minút pracoval  pes BERNY   z Mihalikovho dvora s vodičom Miroslav Balanda,    

V disciplíne Nájdenie nástrelu vo štvorci 30x30 m bolo 5 psov hodnotené známkou 4 všetky tieto psy našli nástrel do 5 minút, najkratší čas mal pes HF   ASTRID Silva zovolun s vodičom   Ing. Ľudovít Pitoňák,  25 sekúnd.  Najdlhšie to trvalo vodičovi  Jozef Hupka,  pes BF  ARON  Karpatia Lindenbach, a to 9min.

Vodič  Jozef Hupka,  pes BF  ARON  Karpatia Lindenbach a vodič  Marek Nekl ČR , pes  ERON ze Studnických strání nedokončili v časovom limite prácu na umelej pofarbenej stope preto museli byť hodnotený známkou nula.

 

Práca na prirodzenej stope, najdlhšia stopa 7 300 m s vodičom vodič  Ľubomír Červenko, a suka BF  FANNY  z Púčikovho dvora. Celkom dva  psy boli hodnotené  v cene a ostatný v poradí bez udelenia ceny. 

Víťaz Spišského pohára 2017  v  VIII. ročníku sa stal:

s počtom b. 390 v I. c. vodič  Ľubomír Červenko, a sukaBF  FANNY  z Púčikovho dvora.

S udelením titul CACT.

 

Na slávnostnom vyhodnotení hlavný organizátor poďakoval všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vynikajúci priebeh a organizačné zabezpečenie celých skúšok v neposlednom rade poďakoval hlavne všetkým sponzorom bez ktorých by sa taká súťaž nemohla uskutočniť všetkým patrí úprimné ďakujem. Osobitne poďakoval riaditeľovi Ing. Peter Líška a štátnym lesom TANAPU za vynikajúce organizačné zabezpečenie a hladký priebeh skúšok a za poskytnutie priestorov v revíry, práce na umelej pofarbenej stope.

Na záver svojho príhovoru vyzval hlavných sponzorov aby prišli odovzdať svoje ceny vodičom, všetci vodiči obdŕžali vecné dary a upomienkové predmety .

Cenu za prvé miesto odovzdal Mgr. Gustáv Krajči spolu z firmou KPN a to guľovnicu, k tomu Ing. Pavol Tomala za VLM SR o.z. Kežmarok odovzdal víťazovi povolenku na odstrel Jeleňa.

Ostatné psy skončili v poradí viď tabuľka.

 

                                                                                                          Martin Lipták

                                                                                                          Hlavný rozhodca

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:299 | Celkom: 930121 | Online: 4