.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona V. ročník

 

Podľa plánu kynologických klub chovateľov farbiarov pri Slovenskom poľovníckom zväze, spádová oblasť Banskobystrický kraj usporiadal v Nemeckej  dňoch  21.. – 24.09 .2017  V. ročník Skúšok farbiarov o Cenu Hontu a Hrona. Skúšky organizoval Klub  chovateľov farbiarov spádová oblasť Banskobystrického kraja a PZ Čierny diel Ráztoka, pod vedením Róberta Fraňa. Skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona sa konali pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu.

Ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu delegovalo na skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona týchto rozhodcov:             Jozef Figula – HR

                                               Ing. Karol Chvála

                                               Mgr. Ladislav Kardhordó

                                               Ján Meliško

                                               Marcel Dobrovič

                                               Ján Vráb

                                               Jozef  Golian

                                               Jaroslav  Hudač

Na úvodnej porade rozhodcov a organizátorov 21.09.2017,  bolo konštatované že organizačne skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona sú pripravené. Určené rozhodcovské dvojice popoludní založili tri umelé pofarbené  stopy. Na večernej porade rozhodcov boli určené rozhodcovské dvojice ktoré budú posudzovať jednotlivé práce. Na umelých stopách pracovala dvojica rozhodcov Ján Meliško a Ján Vráb. Na prirodzených stopách budú pracovať dvojice v tomto poradí : č.1. Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač. č.2  Mgr. Ladislav Kardhordó. Jozef Figula. č.3 Ing. Karol Chvála, Marcel Dobrovič.

Počas porady  rozhodcov bola nahlásená jedna práca na prirodzenej stope. Na túto prácu boli určený  rozhodcovia č.1 prvú prácu ktorá je v Liptovskom Jáne bude posudzovať Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač. Ostatné práce na prirodzených stopách ktoré budú nahlásené v priebehu skúšok budú posudzovať rozhodcovia tak ako idú v poradí. Po porade rozhodcov bolo prevedené žrebovanie poradie psov a zároveň všetci vodiči boli informovaný že celý priebeh skúšok sa bude riadiť podľa platného štatútu o cenu Hontu a Hrona pre V. ročník, kto si ho nestihol naštudovať je prístupný na nástenke v miestnosti. Teraz pristúpime k samotnému vyžrebovaniu:

 

1.      vodič  Jakub Bašista  so sukou  LUNA  Krigov  , SPKP 985/14

2.      vodič  Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského , SPKP 10340/15

3.      vodič  Ing. Martina Nagyová  so sukou   HERA  z Chorváta, SPKP 11020

4.      vodič  Ing. Martin Kováčik ,pes  HORAL   Vrátna dolina, SPKP 10539/15

5.      vodič  Martin Lipták , pes  AXEL    Devana, SPKP 1116/17

6.      vodič  Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu, SPKP 10008/14

 

22.09.2017

Slávnostné otvorenie skúšok vykonal  organizátor  skúšok Róbert Fraňo ktorý všetkých privítal krátkym príhovorom na záver svojho príhovoru predstavil hlavného rozhodcu ktorému zároveň odovzdal slovo. Hlavný rozhodca predstavil svoj rozhodcovský zbor ktorých  delegoval Slovenský poľovnícky zväz. Zároveň oboznámil všetkých účastníkov rozhodcovské dvojice ktoré budú pracovať počas priebehu skúšok. V prípade nahlásenia neúmyselného postrelu z okolitých revírov kde prebieha intenzívny lov, oboznámil aj  rozhodcovských dvojiciach ktoré budú pracovať na prirodzených stopách. Práce budú posudzovať rozhodcovia podľa poradia č.1. Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač. č.2  Mgr. Ladislav Kardhordó. Jozef Figula. č.3 Ing. Karol Chvála, Marcel Dobrovič.

Práce na umelých stopách budú  posudzovať rozhodcovia Ján Meliško a Jozef Mihálik.

Hlavný rozhodca zároveň oznámil všetkým prítomným  že sa bude skúšať podľa štatútu o Cenu Hontu a Hrona V. ročník a taktiež upozornil aby vodič a pes mohli byť hodnotený musí bezpodmienečne nájsť znak z ležoviska ktorý je patrične označený číslom 3.

Po slávnostnom otvorení a oboznámení z rozhodcovskými dvojicami bolo prevedené losovanie jednotlivých prác. Nahlásený bol jeden náhodný postrel Z Liptovského Jána a založené boli tri umelé stopy. Poradie vyžrebovaných prác:

Prirodzená stopa č.1  vodič  č.1  Jakub Bašista  so sukou  LUNA  Krigov  ,

Umelá stopa č.1  vodič  č.4 Ing. Martin Kováčik ,pes  HORAL   Vrátna dolina

Umelá stopa č.2  vodič  č.6 Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu ,

Umelá stopa č.3  vodič  č.3 Ing. Martina Nagyová  so sukou   HERA  z Chorváta,

Nakoľko bola nahlásená iba jedna práca na prirodzenej stope tak zo zostávajúcich psov bol vylosovaný  kontrolný pes na prvú prácu a to bol vodič č.2 Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského .

Dopoludňajšia posliedka s odložením ktorú posudzovala rozhodcovská dvojica Jozef Figula a Mgr. Ladislav Kardhordó ukázala že farbiare sú utvrdené v tejto disciplíne, psíky v tento deň boli hodnotené známkou 4.

Vodič Ing. Martina Nagyová  so sukou   HERA  z Chorváta predviedli túto prácu na voľno hodnotený známkou  4.

V disciplíne Nájdenie nástrelu vo štvorci 30x30 m boli všetky psy hodnotené známkou 4 všetky tri psy našli nástrel do 5 minút, najdlhšie to trvalo vodičovi Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu a to 3min 50 sek.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 1. vypracoval vodič Ing. Martin Kováčik ,pes  HORAL   Vrátna dolina za 39 min ale  nenašiel žiadny znak. Pes pracovať ako oznamovač hodnotiaca známka 0, nakoľko nenašiel znak č.3 z ležoviska.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 2. vypracoval vodič  Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu  za 52  minút a našiel všetky tri znaky. Táto suka pracovala ako oznamovač bola hodnotená známkou 2.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 3. vypracoval vodič  Ing. Martina Nagyová  so sukou   HERA  z Chorváta za 42 minút a našla dva znaky nenašla znak z ležoviska. Táto suka pracovala ako hlásič kde zhasnutého kusa výrazne a vytrvalo hlásila. Z dôvodu nenájdenia znaku na ležovisku  bola táto práca hodnotená známkou 0.

Prácu na prirodzenej stope číslo 1: náhodný postrel na jeleňa ,vykonával vodič Jakub Bašista  so sukou  LUNA  Krigov . Postrel bol vykonaný 21.09.2017 o 17,15 hod. suka bola nasadená na stopu o 10,33 hod.22.09.2017. Suka pracovala na remeni  cca 1200 m, po 300 m boli kvapky farby. Jeden krát bol urobený predsled pred sukou sa zdvihla zver a vodič vypustil suku. Suka durila zver 2500 m potom sa vrátila a jeleňa nedohľadala, preto bol nasadený kontrolný pes č.2  Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského ktorá potvrdila správnosť stopy prechádzajúceho  vodiča so psom že postupoval správne cca po tristo metroch sa našli tri kvapky farby a potom už žiadna. Celkom práca na remeni bola v dĺžke 3700 m. z uvedených dôvodov bola táto práca prehlásená rozhodcami za nedohľadatelnú nakoľko sa jednalo veľmi ľahké poranenie. 

Popoludní určený rozhodcovia založili ďalšie tri umelé pofarbené stopy.

 

23.09.2017

Druhý deň skúšok o Cenu Hontu a Hrona,  Hlavný rozhodca musel urobiť ešte pred nástupom na losovanie prác v rozhodcovskom zbore menšie úpravy z organizačných dôvodov a to Marcela Dobroviča posunul do druhej skupiny rozhodcov namiesto hlavného rozhodcu skupine prác na prirodzenej stope.

Pri nástupe v druhý deň skúšok  boli nahlásené dva nové  postrely z okolitých poľovníckych združeniach  ktoré pri intenzívnom love postrieľali zver veľmi náhodné. Keďže vedeli o našej skúške farbiarov tak nás požiadali o dohľadanie tejto zveri.  Po tomto oznámení bolo prevedené žrebovanie na jednotlivé práce.

Prirodzená stopa č.2 vylosoval vodič  Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu.

Prirodzená stopa č.3 vylosoval vodič  Ing. Martin Kováčik ,pes  HORAL   Vrátna dolina.

Umelá stopa č. 4 vylosoval vodič  Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského,

Umelá stopa č. 5 vylosoval vodič Jakub Bašista  so sukou  LUNA  Krigov  ,

Umelá stopa č. 6 vylosoval vodič  Martin Lipták , pes  AXEL    Devana.

Druhý deň  posliedka s odložením ktorú posudzoval hlavný rozhodca Jozef Figula  z organizačných dôvodov ukázala že farbiare sú utvrdené v tejto disciplíne. Pritom  ale jedna suka ktorá pracovala na voľno hneď po výstrele opustila odloženie a prišla k vodičovi. Jedná sa o  vodiča  Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského táto práca bola hodnotená známku 0.

 V disciplíne nájdenie nástrelu vo štvorci 30 x 30 m bola hodnotená známkou 4 práca s vodičom  Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského,  nástrel našla za 2 min 05 sek. Je to najkratší čas pri hľadaní nástrelu počas celých skúšok.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 4. nestihol vypracovať vodič Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského  v časovom limite 60 min. preto bol hodnotený známkou 0.  Našiel dva znaky  aj znak z ležoviska č.3. Suka mala pracoval ako oznamovač.

Posliedka s odložením u vodiča Jakub Bašista  so sukou  LUNA  Krigov ktorú predviedol na voľno bola hodnotená známkou 4. Nájdenie nástrelu vo štvorci  30 x 30 m našiel za 2min. 25 sek. známka 4.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 5. vodič Jakub Bašista  so sukou  LUNA  Krigov  vypracoval v časovom limite 21 minút, našiel jeden znak a to  z ležoviska. Suka pracovala ako hlásič. Táto práca bola hodnotená známkou  3.

Posliedka s odložením u vodiča vodič  Martin Lipták , pes  AXEL    Devana  ktorú predviedol na remeni  bola hodnotená známkou 4. Nájdenie nástrelu vo štvorci  30 x 30 m našiel za 2min. 15 sek. známka 4.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 6. vodič  Martin Lipták , pes  AXEL    Devana vypracoval v časovom limite 23 minút, našiel dva  znaky aj znak č. 3 z ležoviska. Pes pracoval ako oznamovač. Táto práca bola hodnotená známkou  4.

Práca na prirodzenej stope číslo 2. vykonával  vodič Karol Divok  so sukou  HASA   spod Oravského hradu kde mal byť postrieľaný Jeleň III vk.tr. v Šarišských Dravciach, na nástrele sa však žiadne znaky nenašli. Suka vypracovala stopu v dĺžke 1650 m a pritom bola 4 x nasadená na stopu. Túto prácu posudzovali rozhodcovia č.2 Mgr. Ladislav Kardhordó, Marcel Dobrovič. Postrieľaný jeleň bol vykonaný 22.09.2017 o 18,00 hod. pes bol nasadený na stopu 23.09.2017 o 08,45 hod po dôkladnom preverení nástrelu a stopy suka sa pustila po stope kde bola 4 x nasadená na stropu. Hodnotenie  dohľadávky na remeni stopa nad 12 hod známka 0. Jeleň sa nedohľadal. Pre značnú vzdialenosť rozhodcovia nepožiadali o kontrolného psa, ale dohľadanie jeleňa zabezpečilo miestne PZ.

Práca na prirodzenej stope číslo 3. vykonával  vodič  Ing. Martin Kováčik ,pes  HORAL   Vrátna dolina. Prácu posudzovali rozhodcovia č.1 Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač.

Postrieľané bolo jelienča   23.09.2017 o 05,05 hod. vo  Zvolenskej Slatine.  Pes bol nasadený na stopu 23.09.2017 o 10,38 hod. Pes po nasadený na nástrel začala pracovať na stope s nízkym nosom, vysoko temperamentný s veľkou chuťou do práce, keď pes prebehol zlom a preto musel byť opätovne nasadený na stopu na poslednej farbe .  Pes pracovala na remeni 320 m, kde na konci sa našlo už uhynuté jelienča . Táto práca bola hodnotená známka 3.

Počas prác na umelých stopách boli nahlásené postupne ďalšie dve práce. Prvá bola nahlásená práca v Hronseku kde mal byť postrieľaný jeleň I. vk.tr.  práca z označením ako č. 4, potom bola nahlásená práca v Ráztoke kde mal byť postrieľaný jeleň III. Vk.tr. práca z označením ako č. 5.

Práca na prirodzenej stope číslo 4. vykonával  vodič  Ing. Martina Nagyová  so sukou   HERA  z Chorváta. Prácu posudzovali rozhodcovia č.1 Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač.

Postrieľaný bol jeleň I. vk.tr. 23.09.2017 o 6,35 hod. vo  Zvolenskej Slatine. Suka bola priložená na stopu 12,08 hod zo veľkým záujmom o stopu. Na stope našli kvapky farby na jednom mieste, nástrel bol bez farby. Suka prešla na remeni cca 1300 m. Vodič svoju prácu ukončil o 13,10 hod. Rozhodcovia požiadali o kontrolného psa. Ako kontrolný pes bol vodič  Martin Lipták , pes  AXEL    Devana. Pes bol priložený na stopu 13,48 hod.  ktorý šiel identicky ako suka HERA z Chorváta zašla o ďalších  2000 m ďalej ale jeleň I. vk. tr. sa nedohľadal, prácu ukončil 15,10 hod. z uvedeného dôvodu  rozhodcovia vyhlásili zver za ľahko zranenú a nedohľadatelnú.

Práca na prirodzenej stope číslo 5. vykonával  vodič Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského. Postrieľanie jeleňa bolo oznámené 23.9.2017 o 9,30 hod pritom ale postrieľaný jeleň III. vk.tr. bol 22. 09. 2017 o 18,30 hod na lúke. Najprv miestny poľovníci sa snažili sami dohľadať jeleňa,  až keď sa im to nepodarilo tak nás požiadali o dohľadanie jeleňa. Túto prácu bol posúdiť hlavný rozhodca sám nakoľko všetci boli v terénne a ďaleko. Suka bola priložená na stopu o 10,35 hod, kde na nástrele sa nenašla žiadna farba ani žiadne znaky. Farba sa našla po 100 m  5 kvapky. Suka pracovala z veľkým záujmom na stope prešla 1200 m vodič si sám požiadal aby mohol opätovne nasadiť suku na stopu. Suka opätovne vykonala  presne tú istú stopovú dráhu, po 1200 m vodič ukončil doľadávku sám. Ako kontrolný pes prišiel vodič  Jakub Bašista  so sukou  LUNA  Krigov. Kontrolný suka bola nasadená na stopu  o 12,05 hod. Táto suka nám presne išla po stope tak ako pred ňou suka JENA od Stanovského čiže potvrdila správnosť stopy. Po 1200 m presne na tom istom mieste ukončila svoju prácu a nešla ďalej. Práca bola ukončená o 13,35 hod. Okrem farby po nástrele nebola už žiadna farba. Tento jeleň bol vyhlásený za nedohľadateľného a práca sa ukončila.

 

Záverečné vyhodnotenie prebehlo  23.09.2017 o 18,30 hodza účastí vodičov, hostí a sponzorov, kde hlavný rozhodca v prvom rade poďakoval vodičom za predvedené výkony a disciplínu počas celého priebehu skúšok, rozhodcom za objektívne  nestranné a profesionálne rozhodovanie na jednotlivých prácach, organizátorom za vysokokvalitnú organizáciu počas celého priebehu skúšok farbiarov, že každý pes mal možnosť pracovať na prirodzenej stope aj keď niektorý iba ako kontrolný psy a Poľovníckemu Združeniu Čierny diel Ráztokaza poskytnutia poľovného revíru na vykonanie prác na umelých pofarbených stopách a všetkým ostatným ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu skúšok. V neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým sponzorom bez ktorých by sa žiadna súťaž nezaobišla.

K samotným prácam: Celý priebeh skúšok sa riadil Štatútom skúšok farbiarov o „Cenu Hontu a Hrona, ktorý bol náročný ako pre  vodičov tak aj pre psov. Veľmi náročné a sychravé bolo aj počasie počas skúšok čím sa tieto skúšky stali ešte náročnejšími.  V disciplíne práca na umelej pofarbenej stope bola možnosť pracovať iba ako hlásič, hlasitý oznamovač a oznamovač. Nebola možnosť pracovať ako vodič ktorý dôjde v časovom limite ku zveri. Ďalšia náročnosť na farbiara a vodiča bola tá že musel nájsť znak číslo 3 ktorým bolo označené ležovisko skadiaľ mohol vypustiť psa aby poslednú časť stopovej dráhy pes vypracoval sám. Napriek týmto sprísneným kritériám jednotlivé psy a vodiči dokázali sa popasovať s týmito práce veľmi dobre. Najkratšie  práca na umelej pofarbenej stope bola v čase 21 minút pracovala suka  LUNA  Krigov  s vodičom Jakub Bašista.  

Nájdenie nástrelu vo štvorci 30 x 30 m, najrýchlejší čas a to iba 2min. 05 sekúnd mal vodič Miroslav Rakyta  so sukou   JENA  od Stanovského.

Práca na umelo pofarbenej stope pracovala ako hlásič  suka  LUNA  Krigov  s vodičom Jakub Bašista  a  suka   HERA  z Chorváta s vodičom Ing. Martina Nagyová ktorá nenašla ležovisko znak č.3 a preto nemohla byť hodnotená. 

Úspešná práca na prirodzenej stope, najdlhšia stopa 320 m s vodičom Ing. Martin Kováčik , pes  HORAL   Vrátna dolina . Celkom všetky psy boli hodnotené v poradí bez udelenia ceny. 

Víťaz o Ceny Hontu a Hrona v V. ročníku sa stal:

s počtom bodov 160 vodič Jakub Bašista  so sukou  LUNA  Krigov  .

Ostatné psy skončili v poradí viď tabuľka.

 

 

                                                                                                          Jozef  Figula

                                                                                                          Hlavný rozhodca

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:296 | Celkom: 930118 | Online: 5