.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej 25.08.2017 v Oravská Lesná

 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny

Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Branislav Porubčansky, MVDr. Ján Čurlík, Ing. Ľubomír Kmeťo, Karol Smrek, Marek Sirotný, Ing. Jozef Ďuriš, Ing. Peter Grellneth

Prítomných 9 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

Program:

1)      Otvorenie a schválenie programu

2)      Kontrola plnenia uznesení z výboru

3)      Organizačné zabezpečenie plánovaných podujatí na rok 2017

4)      Rôzne

5)      Diskusia

6)      Prijatie uznesení a záver

Bod 1

-          Predseda klubu privítal prítomných, prečítal program schôdze a poveril písaním zápistnice:  M. Sirotný.    Overovatelia B. Porubčanský, J. Ďuriš.

 

Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

1.      Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, ktorým zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia  Porubčanský, Ďuriš.

Bod 2

-          Výbor skonštatoval že všetky body uznesení z predchádzajúcich uznesení sa priebežne plnia .

-          Aj naďalej riešiť epilepsiu z troch vybratých jedincov zaslať vzorky p. MVDr. Maďarimu  – Zabezpečí p. Porubčanský

 

2.      Výbor to berie na vedomie.

 

Bod 3

1)      Klubové PF Oravská Lesná bolo prijatých 12 prihlášok, 3 sa ospravedlnili, štartovať bude 9 vodičov so svojimi psami – všetko BF.

2)      Klubové PF v Liptovskom Mikuláši a v Humennom sa rušia, nakoľko do termínu 30.6.2017 kedy bola uzávierka prihlášok nebola žiadna prihláška doručená.

3)      Skúšky a zasadnutie ISHV Švajčiarsko navrhuje preplatiť cestovné náklady na 3 autá.

4)      P. Gešvandtner pripraví predslov na zasadnutie ISHV

5)      Bonitácia Jedľové Kostolany:

Posudzujú: Martin Lipták

                   MVDr. Petra Steinemanová

                   MVDr. Ján Čurlík

Porubčanský – musíme uzavrieť nominácie na zahraničné skúšky a to -

6)      Česká národná súťaž 12-15.10.2017  :

Vodič: Peter Lány

Pes:  Gero tri studne

Rozhodcovia: MVDr. Tibor Želtvay

                       Karol Smrek

7)      Poľsko Memorial Benedykta Gierszewskiego 2-6.11.2017

Vodič: Karol Smrek ml.

Pes: Brix od uja Laca

Rozhodcovia: Tibor Gešvandtner

                      Mgr. Ján Maruščák

 

Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

3.      Hlasovaním výbor schvaľuje jednotlivé organizačné body.

 

Bod 4

1)      Predseda oboznámil výbor, že bola doručená abdikácia p. Ladislava Kardhorda na post člena dozornej rady, (prečítaný list od p. Kardhorda )

2)      Gešvandtner – prejednať všetky návrhy zo spádových schôdzi a z regiónov, na zmenu stanov klubu a skúšobného poriadku. Tieto prejednať potom so všetkými aktivistami.

Všetkých aktivistov pozvať raz za rok na zasadnutie výboru.

Navrhuje príspevok výške 300eur na podujatia:

V. ročník skúšok farbiarov o cenu Hontu a Hrona

VIII. ročník skúšok farbiarov o Spišský pohár CACT

VIII. ročník skúšok farbiarov o Spišský pohár CACT

3)      Grelneth - prišlo 9 prihlášok na členstvo v klube a to:

Sakala Jakub

Kotešová 440

013 61

Kotešová

Ženčuch Dávid

174

065 42

Čirč

Hovorka Michal

156

913 07

Trenčianske Bohuslavice

Pačan Peter Ing.

186

050 01

Mokrá Lúka

Kadlec Daniel

 

956 52

Timoradza

Lukáč Michal Mgr.

Kriváň 19

977 01

Brezno

Klabník Anton Bc.

319

018 15

Prečín

Balko Milan

264

951 52

Slepčany

Hrdý Daniel

161

972 01

Šútovce

 

 

Od p. Daniela Kadleca prišla prihláška, no do dnešného dňa (25.8.2017) nebola doručená pladba na účet klubu.

4)       Čurlík - požiadal o nákup tlačiarne so scenerom , a pečiatku.

5)      Ceny na 3 zahraničné podujatia a to na skúšky v Poľsku , Česku a Švajčiarsku za klub KCHF na každú akciu do výšky 300 eur.

 

 

4.      1- Výbor berie na vedomie abdikáciu p. Kardhorda – Dozorná rada bude ďalej pracovať s dvomi členmi až do najbližšej Celoštátnej schôdze alebo Konferencie, nakoľko nebol určený žiadny náhradník.

2- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje príspevky na jednotlivé akcie.

3- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje prijatie ôsmich nových členov, p. Kadleca nie - až po zaplatení poplatku.

4- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – schvaľuje nákup tlačiarne so scenerom a pečiatky

5- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – schvaľuje nákup cien na jednotlivé skúšky do 300eur na akciu.

Bod 5

1)      Porubčanský – Klubové PF – ky navrhnúť ako jednu z podmienok  pre chovnosť jedincov v klube KCHF

 

5.      Výbor to berie na vedomie.

 

Bod 6

           

2.      Výbor to berie na vedomie plnenie jednotlivých uznesení z predchádzajúcich výborov a schôdzi.

 

3.      Hlasovaním výbor schvaľuje jednotlivé organizačné body.

 

 

4.      1- Výbor berie na vedomie abdikáciu p. Kardhorda – Dozorná rada bude ďalej pracovať s dvomi členmi až do najbližšej Celoštátnej schôdze alebo Konferencie, nakoľko nebol určený žiadny náhradník.

2- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje príspevky na jednotlivé akcie.

3- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje prijatie ôsmich nových členov, p. Kadleca nie - až po zaplatení poplatku.

4- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – schvaľuje nákup tlačiarne so scenerom a pečiatky.

5- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – schvaľuje nákup cien na jednotlivé skúšky do 300eur na akciu.

 

 

Dňa: 25.8.2017 v Oravskej Lesnej

         Zapisovateľ                                                                                   Overovatelia

   Marek Sirotný                                                                                Branislav Porubčanský

                                                                                                          Ing. Jozef Ďuriš

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:295 | Celkom: 930117 | Online: 9