.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF 18.4.2017 na OZ Liptovský Hrádok

 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny

Tibor Gešvandtner , Branislav Porubčanský ,Mgr. Ján Maruščák , Karol Smrek , Marek Sirotný , Ing. Ľubomír Kmeťo , Ing. Peter Grellneth ml. , MVDr. Ján Čurlík PhD. , Ing. Jozef Ďuriš ,

Prítomných 9 členov z 9- výbor je uznášania schopný.

Za DR: Ing. Ferdinand Hlinický

Program :

1)      Otvorenie a schválenie programu schôdze výboru KCHF

2)      Kontrola plnenia uznesení z výboru a konferencie KCHF 2017

3)      Prerokovanie jednotlivých návrhov zo spádových schôdzi a z konferencie KCHF

4)      Organizačné zabezpečenie plánovaných podujatí v roku 2017 a návrh rozhodcov na

          klubové podujatia

5)      Prerokovanie odvolania sa p. Juraja Dobroviča ml. , a prerokovanie prijatia Ing.

          Jána Piláta ml.

6)      Rôzne

7)      Diskusia

8)      Prijatie uznesení a záver

 

Bod 1

-          T. Gešvandtner privítal prítomných členov výboru a poprial im veľa elánu do nasledujúcej  

            práce. Písaním zápisnice pre nové volebné obdobie navrhol tajomníka klubu Mareka

            Sirotného a overovateľov J. Maruščáka a B. Porubčanského.

 

-          T. Gešvandtner prečítal program schôdze výboru KCHF a dal hlasovať za jeho schválenie ako 

            aj za schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia.

 

               Za hlasovalo 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

 

1.       Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, ktorým sa prijal pre nové volebné obdobie zapisovateľ M. Sirotný a overovatelia J. Maruščák a B. Porubčanský, schválený bol aj program schôdze KCHF.

 

Bod 2

-          Pri kontrole plnenia uznesení bolo konštatované, že sa plnia priebežne.

 

2.       Uznesením sa prijalo priebežné plnenie uznesení z výboru a konferencie KCHF

 

 

Bod 3

Návrhy zo spádových schôdzi:

Výbor sa zaoberal všetkými návrhmi zo spádových schôdzi, tak ako boli uvedené v jednotlivých zápisniciach ako aj v diskusiách z konferencie KCHF. Návrhy rozdelil podľa problematiky na niekoľko skupín:

I.                    Návrhy, ktoré doplňujú alebo menia chovateľský poriadok

 

-          a) Úspešné absolvovanie klubových PF zaradiť ako podmienku do chovu.

-          b) Aby do chovu boli zaradené iba tie jedince, ktoré absolvujú IHF s durením a stavaním. Aby                sa do chovu nedostali nemé jedince.

-          c) stanoviť počet vrhov od jednej suky alebo počet šteniat od jednej suky, napr. 30 šteniat        

               a bude závisieť od počtu šteniat vo vrhu, či bude mať 3 vrhy alebo 6.

-          d) zúčastniť sa chovného zvodu ako poslednej podmienky do chovu. Teda až po PF, IHF,

                výstavy, DBK, DNA.   

T. Gešvandtner dal hlasovať za prednesenie jednotlivých návrhov na najbližšej konferencii alebo na CČS (celoštátnej členskej schôdzi, ďalej iba CČS).

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

 

3.I. Hlasovaním sa prijalo uznesenie k bodu a) až d) nakoľko schválenie týchto bodov spadá do kompetencie konferencie alebo CČS, výbor ich prednesie na schválenie na konferencii alebo CČS.

 

II.                  Návrhy, ktoré doplňujú alebo menia skúšobné poriadky

 

-          a) možnosť vykonávania IHF na diviačej zveri

-          b) Zjednotenie zakladania umelej stopy na PF alebo vyššej skúške len pomocou drevákov.

               Vylúčiť palicu, koleso a pod.

-          c) aby vodič, ktorý ide vykonávať IHF skúšku mal povinnosť ju vopred nahlásiť ktorémukoľvek

                členovi výboru alebo dozornej rady. Ten sa na túto IHF môže ísť pozrieť sám alebo poveriť 

                 inú osobu (rozhodcu z výkonu) alebo napr. aktivistu pre danú oblasť. (Po vzore  českého

                 klubu ČMKCHB). 

-          d) zosúladiť skúšobné poriadky na PF a IHF s ISHV poriadkom – jedná sa o dĺžku stopy

-          e) na PF od ležoviska po zver robiť čerstvú stopu

-          f) aby bola možnosť na PF ísť s farbiarom ako vodič až po zver

T. Gešvandtner dal hlasovať po krátkej diskusii za prípravu konceptu zmeny bodov a) až f) výcvikárovi B. Porubčanskému nakoľko sa jedná o zmenu skúšobného poriadku.

 Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

3.II. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, že výcvikár KCHF B. Porubčanský pripraví koncept postupu pri zmene jednotlivých bodov.

 

 

III.                Návrhy na doplnenie alebo zmenu stanov KCHF

-          a) jednotlivé návrhy sa zosumarizujú v priebehu roka a pripravia sa na schválenie na CČS na

                jar budúceho roka 2018.

-          b) aby sa člen mohol voči rozhodnutiu výboru odvolať na komisiu pre priestupky a nemusel

               čakať napr. 5 rokov na konferenciu alebo CČS.

-          c) zníženie počtu členov výboru na 7 a dozornej rady na 2.

T. Gešvandtner dal hlasovať za prerokovanie jednotlivých bodov a) až c) na najbližšej konferencii alebo CČS, nakoľko na schválenie týchto bodov výbor nemá kompetenciu.

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

3.III. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, že jednotlivé body budú prerokované na najbližšej konferencii alebo CČS.  

 

IV.                Iné návrhy

-          a) vytvoriť redakčnú radu pre spravodaj KCHF

-          b) vytvoriť radu klubu a stretávať sa dvakrát do roka

-          c) zaoberať sa zlúčením organizácií (KCHF pri SPZ a KCHF ako občianske združenie)

-          d) podľa vzájomnej dohody zo zasadnutia ISHV, konaného minulý rok v Nemecku 27.10.2016 v Renghausene, Knüllwald sa odsúhlasilo, že v prípade vývozu alebo dovozu sa bude vigteta (nálepka ISHV) udeľovať po vzájomnom odsúhlasení oboch poradcov chovu a prideľuje ju krajina dovozu.

-          e) iba jedince s ISHV nálepkou budú môcť byť zaradené do chovu.

-          f)  zvýšiť členské KCHF na 20 eur a zrušiť chovateľské poplatky

-          g) zvýšiť členské na 10 eur / rok  – bude to žiadúce ale schváliť to môže iba CČS alebo

               konferencia KCHF

-          h) členovia výboru sa dohodli, že vypracujú zámer činnosti KCHF pre nové volebné obdobie až

               po celoštátnom sneme SPZ, tak aby do neho boli zapracované v súlade s novelami a pod.    -          i) jeden krát na výbor prizvať aktivistov pre VUC

-          j) zjednotiť klubovú výstavu s bonitáciou

 

T. Gešvandtner dal hlasovať za jednotlivé návrhy nasledovne:

 

a) redakčná rada – Ing. Ivan Horňáček, Ing. Peter Grellneth ml. Mgr. Ján Maruščák

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

 

b) tento bod bol zlúčená s bodom i) a schválilo sa prizvanie jednotlivých aktivistov za VUC na výbor,  ktorý sa bude konať pri klubových akciách, napr. MFK, pohár SPZ a pod.

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

 

c) prerokovať tento bod s právnikmi, na zodpovednosť T. Gešvandtner

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

 

d) a e) vzájomné dohody je treba dodržiavať a pripraviť naše návrhy na zasadanie ISHV na ich prerokovanie na najbližšom zasadaní ISHV na jeseň tohto roka vo Švajčiarsku.

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

f) a g) výbor podporil návrh na zvýšenie členského poplatku na rok na 10 eur. Tiež ale bude tento bod prerokovaný na najbližšej konferencii alebo CČS.

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

h) tento bod bol schválený podľa návrhu

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

 

j) keďže už bol schválený plán akcii na tento rok, bude sa s týmto návrhom výbor zaoberať pri

    príprave plánu akcii na budúci rok.

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

 

3.IV. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie podľa jednotlivých bodov a) až j) viď výsledky hlasovania.

 

Bod 4

18. 06. 2017 Klubová výstava – Sielnica: Ján Urban a MVDr. Petra Steinemannová

08. 07. 2017 Chovný zvod – Herľany: rozhodcovia - Bc. Ferdinand Hlinický, František Homola, – Poradcovia chovu pre BF a HF MVDr. Ján Čurlík PhD. a Ing. Ľubomír Kmeťo.  (termín z 24.6.2017 na 8.7.2017 sa posúva z technických príčin), príprava Ing. P. Soták

26. 08. 2017 Klubové PF – Oravská Lesná: HR B. Porubčanský, J. Ďuriš, J. Maruščák, M. Lesňák, Ing. Milan Krajčí, S. Keresteš, S. Kocík.

21-24. 09. 2017 V. ročník skúšok Hontu a Hrona – Nemecká,  

05-08. 10. 2017 VIII. ročník skúšok farbiarov o Spišský pohár CACT – Dolný Smokovec

15.10.2017 - Klubové PF – Kamienka, okres Humenné: S. Kocík

29. 10. 2017 – Klubové PF – Liptovský Mikuláš: Ing. Ľ. Pitoňák

09-12. 11. 2017 XXXIII. ročník skúšok farbiarov o Pohár SPZ, CACT – Jedľové Kostoľany: HR: Ing. D. Slúka

11. 11. 2017 – Chovný zvod – Jedľové Kostoľany

04-09. 09. 2017 - ISHV skúšky Švajčiarsko, prerokuje sa na ďalšom výbore KCHF , rozhodcovia aj vodič.

T. Gešvandtner dal hlasovať za jednotlivé podujatia a ich rozhodcov, či usporiadateľov. Je potrebné ešte osloviť jednotlivých rozhodcov a potvrdiť ich účasť.

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

4., Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, že budú oslovení jednotliví rozhodcovia a organizátori podujatí aby potvrdili účasť a doplnia sa nasledujúcom výbore KCHF.

 

Bod 5

a)      T. Gešvandtner prečítal odvolací list Ing. J. Dobroviča na vylúčenie z členstva v klube (kde pripomienkuje, že mu nebolo umožnené predchádzajúcim výborom obhájiť si svoje konanie), ako aj list o vylúčení z klubu, ktorý mu bol zaslaný predchádzajúcim predsedom Ing. K. Chválom.

b)      Prerokovanie neprijatia Ing. Jána Piláta za člena KCHF

T. Gešvandtner dal hlasovať za prijatie Ing. Jána Piláta ml. za člena KCHF.

Hlasovanie: za 9 členov výboru, proti 0, zdržalo sa 0.

 

5. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie v bode a) pozvanie pána Dobroviča na najbližší výbor KCHF a b bode b) bol Ing. Ján Pilát ml. prijatý za člena KCHF.

 

Bod 6

a)      Ľ. Kmeťo – od Ing. Pitoňáka mu boli odovzdané prefotené preukazy pôvodu psov a súk HF a odporúčania na párenie na tento rok. Žiadne iné dokumenty za predchádzajúce roky a pod.  Pre vykonávanie poradcu chovu sú potrebné ešte dokumenty ako odporúčania na párenie za ostatné roky, bonitačné karty z bonitácii , zoznam nalepených ISHV výkonnostných vignette , aké boli za ostatné obdobie vydané odporúčania na zahraničné krytie.     

K. Smrek – poslať list p. Pitoňákovi a požiadať ho aby vydal ostatné dokumenty.

F. Hlinický – Za rok z archivovať písomné dokumenty, aby mal klub vo vlastnom vlastníctve všetky dokumenty čo sa týkajú chovu.

 

b)      Ľ. Kmeťo: pripraviť jednotlivé formuláre ako postupy, podmienky na vývoz a pod. a dať ich preložiť aj do iných jazykov, maďarský, nemecký...

c)       P. Grellneth: ku zmene disponenta na účte potrebuje do banky predložiť overenú kópiu zápisnice z konferencie KCHF konanej 1.4.2017. Navrhuje aby poplatky boli platené na účet klubu a nie šekom na meno. Budú potrebné aj podpisové vzory k účtu.

d)      F. Hlinický: navrhuje aby boli rôzni rozhodcovia na bonitácii a klubových výstavách

e)      T. Gešvandtner: je potrebné navrhnúť oficiálnych tlmočníkov klubu

f)       J. Maruščák: pripravuje úpravu webu, aby boli príspevky na fóre zoraďované chronologický podľa dátumov pridania. Responzibilný dizajn, zobrazovanie na PC, Laptopoch a v mobile. Vytvorenie Farbiarom zdar, podobne ako je to na Lovu zdar. Prihlásiť sa budú môcť iba členovia, po zaregistrovaní cez ich mail im bude pridelené heslo. (odhad cca 1000 eur) a do budúcna ešte možnosť pridávania inzercie pre členov KCHF ako aj ku každému chovnému jedincovi možnosť pridávania dohľadávok počas celého roka jeho majiteľom.

g)      J. Čurlík: navrhuje aby počas bonitácii bola urobená fyzická kontrola chovných psov

h)      K. Smrek: prerobiť štatút vrcholných skúšok v bode aby nebolo len na rozhodnutí vodiča ale aj po rozhodnutí hlavného rozhodcu ,keď mal vylosovanú prácu na umelo založenej stope a bol vyslaný na prirodzenú prácu,  v jeden deň absolvoval prirodzenú prácu na oboch typoch stôp. Ak vodič odmietne nastúpiť na deň vopred založenú stopu , je to znevažovanie práce obslužného personálu. – Aby vypadla veta môže odmietnuť nastúpiť na umelú stopu.

i)        Ľ. Kmeťo: na web dať presný postup pri uchovňovaní psa či suky.

j)        T. Gešvandtner: od  17 chovateľov - vodičov J. Jurský, V. Hlinka a ďalší je potrebné zistiť či im boli vystavené súhlasy na vývoz od vtedajšieho poradcu chovu MVDr. T. Želtvaya. Ak áno, výbor im napíše verejne ospravedlnenie.     

k)      P. Grellneth – pri odovzdávaní podkladov od Ing. Drusku dostal informáciu že - nálepky , zvrtlíky , remene nakupoval za vlastné financie (žiadal o preplatenie) – veci mu boli ponechané.

l)        T. Gešvandtner:  Prišlo pozvanie od Švajčiarskeho klubu SSC pri 50-tom výročí založenia klubu. Prečítaný program – 21-22.4.2017 zasadnutie ISHV.(preložený p. Grellnethom st.) . Pôjdu : Porubčanský , Maruščiák , Sirotný

m)    P. Grellneth: boli podané prihlášky do KCHF od 13.

 

a) Predseda KCHF osloví Ing. Pitoňáka a požiada ho o dodatočne odovzdanie chýbajúcich dokumentov. Archivovať všetky klubové dokumenty a pripraviť ich zoznam. Zodpovední: členovia výboru KCHF. 

b) Pripraviť jednotlivé dokumenty a dať ich na stránku KCHF, Zodpovední: J. Maruščák, J. Čurlík a Ľ. Kmeťo.

c) Zistiť postup zmeny disponentov na účte a vykonať zmeny. Zodpovedný: P. Grellneth ml.

d) Budú sa podľa možnosti využívať všetci kluboví rozhodcovia, ak prejavia záujem.

e) Pripraviť návrhy na najbližší výbor.

f) Schvaľuje vykonanie zmien na webe KCHF v rozsahu medzi 900 až 1100 Eur. Zodpovedný: J. Maruščák. Termín: do konca júna 2017.

g) Pripraviť spôsob a postup realizácie. Zodpovední: J. Čurlík a Ľ. Kmeťo termín: najbližší výbor KCHF

h) Pripraviť návrh zmeny na zakomponovanie do štatútu. Zodpovedný: B. Porubčanský, Termín: 7.7.2017

i) Pripraviť podrobný postup pri uchovňovaní farbiarov a zverejniť ho na stránke KHCF: Zodpovední: Ľ. Kmeťo, J. Čurlík a J. Maruščák, Termín: Jún 2017

j) Kontaktovať jednotlivých členov a vyhodnotiť situáciu podľa predložených dokumentov. Zodpovední: výbor KCHF, Termín: najbližší výbor KCHF

k) Výbor rešpektoval, ponechanie nálepiek, zvrtlíkov a remeňov Ing. Druskovi

l) Výbor prijíma pozvanie od SSC Švajčiarského klubu a schvaľuje vycestovanie zástupcov výboru KCHF: M. Sirotný, B. Porubčanský a J. Maruščák do Švajčiarska.

m) Výbor schvaľuje prijatie týchto členov do KCHF:

1.       Ing. Filip Chalmovianský, Záhradná 815/8, 972 47 Oslany

2.       Ing. Eva Pšidová, Zaježová 187, 962 63 Pliešovce

3.       Tomáš Tokarčík, Štúrová 19, 053 61 Spišské Vlachy

4.       Peter Smolko,  Sídlisko mladosť 32, 044 25 Medzev

5.       Ing. Marek Bako, Ľ. Štúra 62/19, 972 23 Dolné Vestenice

                     6.   JUDr. Rudolf Pilarčík, Tr. SNP 7, 040 11 Košice – rudo.pilarčik@gmail.com

                     7.   Ing. Rudolf Traj, Zákamenné 228, 029 56 Zákamenné

                     8.   Viliam Mihál, Cintorínska 23, 968 01 Nová Baňa

                     9.  Ladislav Húska, Medvedzie 123/10-3, 027 44 Tvrdošín

                    10. Ing. Marián Rusnák, Kyjevská 32, 048 01 Rožňava

                    11. Ing. Ján Pilát ml., Budovateľská 21, 064 01 Stará Ľubovňa

                    12. Vladimír Maďoran, Kukučinová 467/13, 087 01 Giraltovce

                    13. Jozef Šebest, Štóska 157, 044 25 Medzev

 

Bod 7

 

a)      Výbor navrhuje rozšírenie rozhodcov z exteriéru, podporiť jednotlivých členov KCHF v prípade, že majú záujem o posudzovanie exteriéru.

b)      Výbor navrhuje viac motivovať a podporovať spádové oblasti pri organizácii výcvikových dní.

c)       Navrhnúť oficiálnych tlmočníkov pre KCHF

 

6.       Hlasovaním bolo prijaté uznesenie: za 9 členov výboru, proti: 0, zdržalo sa: 0.

a)      o podpore členov KCHF pri záujme o posudzovanie exteriéru, resp. vydanie súhlasu na čakateľov z exteriéru. Predbežní záujemcovia, MVDr. Ján Čurlík PhD., Tibor Púčik st.

b)      Výbor bude podporovať a podľa možnosti sa na týchto akciách zúčastni aspoň jeden člen výboru aby mohol podať aj informácie z aktuálneho diania v KCHF.

c)       Schvaľuje oficiálnych tlmočníkov pre jazyky – Poľsko: T. Gešvandtner, Maďarsko: L. Pinter, Nemecko: predbežne Ing. Peter Grellneth st.   

               

 

               

Ďalší výbor je plánovaný  na 7.7.2017 Herľany

Zápisnica a uznesenie bolo spracované dňa: 18.5.2017

 

Zapísal: Marek Sirotný

Overovatelia: Branislav Porubčanský

                         Mgr. Ján Maruščák

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:303 | Celkom: 930125 | Online: 3