.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica zo zasadnutia  výboru KCHF pri SPZ konaného dňa 25.3.2017  v zasadačke na Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok

 

Prítomní:

Tibor Gešvantdner, Ladislav Druska, Tibor Želtvay, Branislav Porubčanský, Ján Maruščák, Ivan Horňáček ( za DR)

Neprítomní: Jozef Bullo (ospravedlnený pre nemoc), Vierka Močková, Ľudo Pitoňák

(z 8 členov, 5 prítomných – výbor je uznášaniaschopný)

Program zasadnutia:

1. Otvorenie   

2. Príprava konferencie.

3. Rôzne
4. Ukončenie

 

K bodu 1:

Zasadnutie otvoril a viedol T. Gešvandtner. Oboznámil prítomných, že výbor bude zameraný prioritne na zabezpečenie konferencie klubu plánovanej na 1.4.2017 vo Zvolene.

Informoval prítomných, že okrem dvoch zápisníc zo spádových schôdzí má všetky zápisnice. Zo spádových schôdzí vzišlo 281 delegátov na konferenciu z toho Kučera nemôže byť delegátom, lebo dodnes 25.3. nebol členom KCHF pri SPZ(ďalej len „KCHF“). Konečný počet oprávnených delgátov je teda 280. Pre dlhodobejšie liečenie nemoci sa z konferencie ospravedlnil Bullo.

 

 

T.Gešvantdner ďalej informoval, že na zabezpečenie potrebných dokumentov na konferencii požiada o pomoc P. Grellnetha ml. .

T. Gešvantdner informoval výbor , že zo spádoviek boli za kandidátov do výboru navrhnutí : Killár, Druska, Pitoňák, Pintér, Veselský, Ďuriš, Želtvay, Figula, Kmeťo, Mihálik, Čendula, Čurlík, Grellneth ml. Tököly, Hudač, Sirotný, Porubčanský, Maruščák, Soroka, Smrek st.,Bullo, Čunderlík, Rakyta, Kováčik, T. Gešvandtner.

Do dozornej rady sú zo spádoviek navrhnutí: Kardhordó, Horňáček, Strmeň,Čemanová, Pöhm, Hlinický.

Do funkcie predsedu sú navrhnutí kandidáti, Ladislav Druska a Tibor Gešvandtner.

p. Killár nebol v čase konania spádovky členom KCHF pri SPZ.

 

K bodu 2:

 Prítomní následne schválili návrh rokovacieho a volebného poriadku, ktorí je prílohou zápisnice.

Prítomní členovia výboru následne schválili návrh priebehu konferencie takto:

Konferenciu otvorí T.Gešvandtner.

Schválil sa návrh na pracovné predsedníctvo v zložení T. Gešvantdner (predseda pracovného predstavenstva), Vierka Močková, Ľudo Pitoňák, Braňo Porubčanský, Tibor Želtvay.

Výbor ďalej schválil návrh na mandátovú komisiu : V.Hlinka, F. Hlinický, J. Ďuriš

Výbor schválil návrh volebnej komisie v zložení : Chrúst, Sirotný, Chovanec, Krajčí, Zábojník, Žídek, Pintér a návrh návrhovej komisie v zložení : Štafura, Hoššová, Novák, Čemanová.

Za zapisovateľov konferencie budú navrhnutí: Neuschlová a Horňáček

Za overovateľov zápisnice bol schválený návrh v zložení: Kmeťo, Randus, Veselský.

Padol návrh aby bola navrhnutá zmena programu a pôvodný bod č. 9 posunúť ako bodč.4 z dôvodu dlhšieho času na prípravu hlasovacích lístkov. Kandidáti do výboru sa krátko predstavia (meno a priezvisko, odkiaľ je a na akú funkciu vo výbore kandiduje.

Bolo dohodnuté, že dozorná rada sa bude voliť naraz a predsedom sa stane člen dozornej rady zo zvolenej trojice s najvyšším počtom hlasov.

Bolo odsúhlasené, že najprv sa volí predseda, následne výbor tak, aby neúspešný kandidát na predsedu mohol kandidovať do výboru.

Výbor sa ďalej zaoberal s návrhom zmeny stanov predloženými od členov výboru a dozornej rady a so spádových schôdzi. Boli prejednané jednotlivé návrhy, dohodnutá ich úprava a návrh upravených stanov bude predložený na konferencii. 

 

K bodu 3:

MVDr. Želtvay – oboznámil prítomných , že bol informovaný o námietkach Ing. Dobroviča k jeho vylúčeniu. Pýtal sa, či bolo p. Dobrovičovi doručené rozhodnutie o vylúčení. Bolo  dohodnuté, že MVDr. Želtvay preverí vec s Ing. Chválom, vtedajším predsedom KCHF(2015).

Výbor sa zaoberal aj informáciou o likvidácii zložiek SPZ. T. Gešvandtner -  informoval, že pri likvidácii SPZ by majetok KCHF nebol dotknutý.

T. Gešvandtner informoval prítomných o dôležitejších resp. vybraných záležitostiach, ktoré boli na spádovkach riešené:

1. zníženie členov výboru z 9 na 7členov – väčšinou nebolo členmi prijaté. 1 člen výboru na cca 100 členov je primeraný počet čelnov

2. Vykonávanie IHF na prirodzenej stope aj poraneného diviaka – rôzne názory, návrh prednesie Porubčanský ako výcvikár.

3.Klubová skúška a klubová skúška ako podmienky chovnosti – rôzne názory, za výbor prednesie návrh na úpravu podmienok chovnosti za výkon Porubčanský .

4.Návrh na úpravu podmienok chovnosti – za chovnú IHF počítať iba IHF skúšky na ktorých farbiar je preskúšaný aj zo stavania a durenia.

5.Zjednotenie príprav umelých stôp na PF – stopy zakladať len drevákmi.

6. Zabezpečiť kontrolu totožnosti a vytvoriť pomocné skupiny k výboru  

7. Je slabá kontrola vrhov zo strany výboru.

8.Doriešiť zotrvanie v ISHV a doriešiť vývoz šteniat.

9.Zaslané návrhy na zmenu stanov.

10. Rozhodca vybraný na IHF by mal mať povinnosť oznámiť pred skúškou informácie výcvikárovi

11. Zaoberať sa zlúčením organizácií

12. Vytvoriť Radu klubu a stretávať sa 2x do roka – Výbor sa stotožnil s požiadavkou s tým, že rada KCHF by bol výbor spolu s 8-mi krajovými aktivistami (aby sa nevytvárali nové orgány klubu a záväzne by bolo stretnutie 1 x do roka stretnutie)

13. Zvýšiť členské na 20€ a zrušiť chovateľské poplatky.

14. Názor – Udeľovanie CACT na PF je degradácia titulu

15. Zvýšiť členské, obmedziť výdavky na cestovné a viac financií dať do výcviku.

16. Neurčovať delegátov neobmedzene ale stanoviť kľúč 1 delegát na 20 členov alebo 1:10 členov.

Námety zo spádoviek ešte prelustrovať a pripraviť sa na konferenciu reagovať na ne.  

 

K bodu 4.

Výbor bol ukončený o 14.00 hod. T. Gešvandtner ukončil výbor. Bolo prečítané uznesenie z výboru, ktoré bolo schválené (5 za) . Členovia si popriali zdarný priebeh konferencie a šťastnú cestu domov.

 

Uznesenie z výborovej schôdze konanej dňa 25.3.2017 v Litovskom Hrádku

Výbor berie na vedomie:

1. Informáciu o počte  280 delegátov z hlasom rozhodujúcim na konferenciu.

2: Informáciu o navrhovaných kandidátoch do výboru, dozornej rady a na predsedu, ktorí  boli

navrhnutí na spádových schôdzach v roku 2017 (mená uvedené v zápisnici).

3. Informáciu a predložených pripomienkach a návrhoch zo spádových schôdzí

Výbor schvaľuje:

1.Návrh rokovacieho a volebného poriadku podľa prílohy v zápisnici.

2. Návrh na pracovné predsedníctvo v zložení T. Gešvantdner (predseda pracovného predstavenstva),

   Vierka Močková, Ľudo Pitoňák, Braňo Porubčanský, Tibor Želtvay.

3.Návrh mandátovej komisie : V.Hlinka, F. Hlinický, J. Ďuriš

4.Návrh volebnej komisie v zložení : Chrúst, SIrotný, Chovanec, Krajčí, Zábojník, Žídek, Pintér

5.Návrh návrhovej komisie v zložení : Štafura, Hoššová, Novák, Čemanová.

6.Návrh na zapisovateľov konferencie : Neuschlová a Horňáček

7.Návrh overovateľov zápisnice : Kmeťo, Randus, Veselský.

8.Návrh zmeny a úpravy stanov podľa predložených pripomienok

Výbor ukladá:

  1. Zistiť či klub zaslal p. Dobrovičovi rozhodnutie o vylúčení.  

Zodpovedný: MVDr. Želtvay                                                termín: do 1.4.2017

  1. Predložiť návrh na úpravu podmienok chovnosti a jeho odôvodnenie.

Zodpovedný: Porubčanský                                              termín: Na konferencii 1.4.2017

  1. Predložiť návrh a odôvodnenie návrhu na úpravu skúšobného poriadku.  

Zodpovedný: Porubčanský                                              termín: Na konferencii 1.4.2017

  1. Pripraviť sa reagovanie k pripomienkam a návrhom zo spádoviek

Zpodovedný: členovia výboru                                         termín: konferencia 1.4.2017

  1. Zabezpečiť materiálne pomôcky k priebehu konferencie( PC,tlačiareň, orezávačku, projektor, kancelárske potreby a pod.) ako i technickú pomoc prostredníctvom Petra Grellnetha ml.

Zodpovedný: T. Gešvandtner, L..Druska, J. Maruščák      termín: konferencia

 

Zapísal: Ivan Horňáček

Zápisnicu overil: Ján Maruščák

 

                                                

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:302 | Celkom: 930124 | Online: 6