.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Uznesenie zo zasadnutia výboru KCHF 12.2.2016 v Mútnom

Berie na vedomie:

-          Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru KCHF,

-          informáciu zo zasadnutia ISHV,

-          informáciu Ing. Grellnetha o písomnej žiadosti Ing. Baku o jeho účasť na zasadnutí výboru

            KCHF - stanovisko výboru KCHF mu pošle Ing. Grellneth,

-          sťažnosť MVDr. Siládiho, písomnú odpoveď mu doručí predseda dozornej rady,

 

Schvaľuje:

-          Termíny a miesta konania klubových podujatí v roku 2016:

1. bonitácia – 28.05.2016 Dolný Kubín – Gäceľ

2. bonitácia – 22.10.2016 pri MFK v okrese Stará Ľubovňa

Klubová výstava farbiarov – Sielnica 5.6.2016, rozhodcovia MVDr. Tibor Želtvay a Ing. Ľudovít Pitoňák

Špeciálna výstava farbiarov Dvorianky 1.7.2016, rozhodca Ing. Ladislav Druska

XII. ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár – Smrekovica, 14.-16.10.2016

III. ročník skúšok farbiarov o Pohár Slanských vrchov – Zamutov   7.-9.10.2016

-          Vyradiť z chovu suku BF MAŠA z Ľubochnianskej doliny, pretože sa nepotvrdila zhoda jej DNA profilu s DNA  jej otca v jej preukaze o pôvode psa a teda ani jej potomkovia sa nemôžu zaradiť do chovu.

-          Vydávanie súhlasov na vývoz šteniat a dospelých psov do členských krajín ISHV (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Francúzsko, Nórsko, Belgicko, Veľká Británia, Švédsko, Dánsko, Slovinsko, Rumunsko, nový Taliansky klub a USA cez pána Kentha Parkera) iba na základe súhlasu poradcu chovu z krajiny, z ktorej pochádza nadobúdateľ vyvážaného jedinca; na exportné PP poradcovia chovu nalepia štítky vydané ISHV. To isté platí aj pri vydávaní súhlasov na odporúčanie na párenie.

-          Prijatie nových 20 členov do KCHF – zoznam bude uverejnený na webovej stránke klubu.

-          Ing. Ľudovíta Pitoňaka za hlavného rozhodcu na MFK 2016 v Starej Ľubovni.

-          Predsedovi klubu poslať na SPK návrh na doplnenie skúšobného komisára pre skúšky    

           čakateľov na funkciu rozhodcu pre posudzovanie na PF a IHF.

 

Neschvaľuje:

-          žiadosť Tibora Púčika o predĺženie chovnosti 8-ročnej suke Aste  z Babinej hory,      

          SPKP 8819/10 o jeden rok. Rozhodnutie T. Púčikovi zašle poradca chovu písomne.

            -          Súhlas na vývoz p. Olšavskému na 2 jedincov BF pre nadobúdateľku p. Minu Väldrich z                        Nemecka.

 

Súhlasí

-          s tým, aby poradcovia chovu v roku 2016 vydali odporúčanie na párenie pre suky tým chovateľom, ktorým boli v roku 2015 zamietnuté z dôvodu nepredloženia výkazu dohľadávok s podmienkou, že výkaz dohľadávok za uplynulé 2 kalendárne roky priložia k žiadosti

 

Ukladá:

-          Poradcovi chovu MVDr. T. Želtvayovi preveriť informáciu o výskyte epilepsie suky Jena  

           z Kobarča a psa Gary z Kobarča vyvezených do ČR, prípadne aj u ich súrodencov na  

           Slovensku.

-          B. Porubčanskému a J. Maruščákovi pripraviť štatút pre chovné skúšky farbiarov.

 

 

Zapísal                                                                                            Overil

Tibor Gešvandtner                                                                       Ing. Peter Grellneth

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:296 | Celkom: 930118 | Online: 8