.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica z výborovej schôdze konanej dňa 15.10.2015 na Zemplínskej Šírave v zariadení Dolina.

 

Prítomní: P. Grelneth, T. Gešvandtner, Želtvay, Pitoňák, Druska, Porubčanský, Maruščák, Bullo, Hornáček

Ospravedlnená: Viera Močková

Program:

1.       Otvorenie

2.       Kontrola plnenia uznesení

3.       Kompletizácia funkcii vo výbore KCHF

4.       Voľba  delegátov na zasadnutie ISHV, ktorí budú tlmočiť stanovisko KCHF

           a jednanie medzi jednotlivých členskými klubmi ISHV.

5.       Prejednanie základných bodov správy, ktorú prednesie vedúci delegátov na

          zasadnutí ISHV. Ktorí budú mať právo voliť.

6.       Prerokovanie pripomienok k zápisnici k výboru dňa 28.8.2015

7.       Rôzne

K bodu 1: Schôdzu zahájilpodpredseda výboru P. Grelneth. Privítal členov výboru a zároveň vyjadril poďakovanie bývalému predsedovi klubu Chválikovi za prácu ktorú vykonal pre klub.

K bodu 2: Prešiel uznesenie  z minulej schôdze kde konštatoval, že sa plnia priebežne.

K bodu 3: Výbor kooptoval za odstúpenie člena K. Chválu do výboru p. Bulla ktorý mal z konferencie najviac hlasov ako náhradník člen výboru . Výbor ho poveril funkciou koordinátora aktivistov klubu. Funkciu predsedu bude vykonávať podpredseda klubu Ing. P. Grelneth.

K bodu 4, 5: Členovia výboruboli oboznámený o stretnutí slovenských farbiaristov s maďarskými kolegami dňa 2.10.2015 v Komárne. Výbor prejednal ako majú postupovať zástupcovia KCHF na zasadnutí ISHV v Nemecku. Výbor vypracoval a schválil stanovisko ktoré na zasadnutí prečíta T. Gešvandtner. Za delegátov na zasadnutí ISHV boli s hlasovacím právom schválený Gešvandtner, Želtvay  a ako členovia delegácie Pitoňák, Porubčanský a tlmočníčka K. Davidová. Prepravu tranzitov zaisti T. Gešvandtner.

K bodu 6: Prerokovali sa pripomienky členov výboru Druska, Želtvay, že v zápisnici zo schôdze dňa 28.8.2015 chýbali niektoré odsúhlasené body. Tajomník vysvetlil, že v zápisnici sú nie preto lebo body boli  schválené na  predchádzajúcich schôdzach a konferenciách a neboli by žiadúce aby boli znova schvaľované a zverejňované.

K bodu 7: Boli prejednaný a schválený nový členovia KCHF viz. Zoznam novoprijatých členov.

-          Želtvay navrhol a výbor schválil, že chovný pes alebo chovná suka ktorej chovateľ nevykáže za posledné dva kalendárne roky výkaz dohľadávok, nebude mu vydané doporučenie na párenie.

-          Prejednal sa kalendárium podujatí na rok 2016.

Dátum                        Miesto                                   Rozhodcovia 

Chovné zvody      1.   Jún 2016                  sa určí dodateľne    

                                2.   22.10.2016              pri MFK, Stará Ľubovňa

 

Klubová výstava       Jún 2016                  Sielnica                                   Želtvay, Pitoňák

MFK                            20-23.10.2016         Stará Ľubovňa

Fatranský pohár       14-16.10.2016          Ružomberok – Smrekovica

Pohár Slanských vrchov                             podľa návrhu organizátorov

Výcvikový kurz                                              celoštátny sa určí podľa návrhu členov.

 

 

Zapísal                                                                     Overil

Tibor Gešvandtner                                                 Ing. Peter Grellneth

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:297 | Celkom: 930119 | Online: 3