.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšky farbiarov Cenu Hontu a Hrona

IV. ročník

 

Podľa plánu kynologických podujatí sa v Hrušove  dňoch 01.10. – 04.10.2015 konal IV. ročník Skúšok farbiarov o Cenu Hontu a Hrona. Skúšky organizoval Klub  chovateľov farbiarov spádová oblasť Banskobystrického kraja pod vedením Jozefa Mihálika. Na tomto podujatí sa podieľali aj ďalší spoluorganizátori a sponzori : AGRO-HRON s.r.o., KCHF, Fitmin, OkO SPZ Veľký Krtíš,OPK Veľký Krtíš, Vojenské lesy a majetky Pliešovce,PZ Kosihovce,PZ Cerovo, PS Hrušov,OcÚ Hrušov,MOVINO Veľký Krtíš, Ing. Marián Bernáth, Zsolt Horváth, HI-Tech elektro Veľký Krtíš, Jozef Baláž, Jozef Mihálik. Skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona sa konali pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu.

Ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu delegovalo na skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona týchto rozhodcov:             Jozef Figula – HR

                                               Ladislav Kardhordó Mgr.

                                               Ján Meliško

                                               Miroslav Bariak

                                               Martin Lipták

                                               Jozef Mihálik

                                               Jozef  Golian

                                               Jaroslav  Hudač

Na úvodnej porade rozhodcov a organizátorov bolo konštatované, že organizačne skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona sú pripravené. Určené rozhodcovské dvojice popoludní založili tri umelé pofarbené  stopy. Na večernej porade rozhodcov boli určené rozhodcovské dvojice ktoré budú posudzovať jednotlivé práce. Na umelých stopách pracovala dvojica rozhodcov Ján Meliško a Jozef Mihálik. Na prirodzených stopách budú pracovať dvojice v tomto poradí : č.1.Martin Lipták, Mgr. Ladislav Kardhordó. č.2 Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač. č.3. Jozef Figula, Miroslav Bariak.

Pred poradou rozhodcov bola nahlásená jedna práca na prirodzenej stope. Na túto prácu boli vylosovaní nasledovníý rozhodcovia prvú prácu bude posudzovať 1.Martin Lipták, Mgr. Ladislav Kardhordó. Ostatné práce na prirodzenej stope ktoré budú nahlásené v priebehu skúšok budú posudzovať  druhú  prácu budú posudzovať rozhodcovia 2 Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač, tretiu prácu budú  posudzovať rozhodcovia Jozef Figula, Miroslav Bariak.

Po porade rozhodcov bolo prevedené žrebovanie poradie psov:

1.      vodič  Štefan Tóth s HF, NUTA  Minas Ithilien, SPKP 1005

2.      vodič  Jozef Dombai /H/ s BF, BJUTY  Svrčín  , SPKP 10236

3.      vodič  Mgr. Emil Vrabec  s BF, CARLA  z Mihálikovho dvora, SPKP 10232

4.      vodič  Slavomír Kocík  s BF, FATRA   z Púčikovho  dvora, SPKP 10127

5.      vodič  Peter Filip  s BF, DOROTY   z Mihálikovho dvora, SPKP 10631

 

02.10.2015

Slávnostné otvorenie skúšok vykonal  organizátor  skúšok Jozef Mihálik, ktorý všetkých privítal krátkym príhovorom na záver svojho príhovoru predstavil hlavného rozhodcu ktorému zároveň odovzdal slovo. Hlavný rozhodca predstavil svoj rozhodcovský zbor ktorých  delegoval Slovenský poľovnícky zväz. Zároveň oboznámil všetkých účastníkov rozhodcovské dvojice ktoré budú pracovať počas priebehu skúšok, taktiež oboznámil aj o rozhodcovských dvojiciach ktoré budú pracovať na prirodzených stopách. Prvú prácu bude posudzovať rozhodcovia 1. Martin Lipták, Mgr. Ladislav Kardhordó, druhú  prácu budú posudzovať rozhodcovia 2. Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač. tretiu prácu budú  posudzovať rozhodcovia 3. Jozef Figula, Miroslav Bariak. Práce na umelých stopách budú  posudzovať rozhodcovia Ján Meliško a Jozef Mihálik.

Hlavný rozhodca zároveň oznámil že sa bude skúšať podľa štatútu o Cenu Hontu a Hrona IV. ročník a taktiež upozornil aby vodič a pes mohli byť hodnotený musí bezpodmienečne nájsť znak z ležoviska ktorý je patrične označený.

Po slávnostnom otvorení a oboznámení z rozhodcovskými dvojicami bolo prevedené losovanie jednotlivých prác. Nahlásený bol jeden náhodné postrel zo susedného revíru a založené boli tri umelé stopy. Poradie vyžrebovaných prác:

Prirodzená stopa č.1  vodič Jozef Dombai /H/ s BF, BJUTY  Svrčín  ,

Umelá stopa č.1  vodič Slavomír Kocík  s BF, FATRA   z Púčikovho  dvora,

Umelá stopa č.2  vodič Peter Filip  s BF, DOROTY   z Mihálikovho dvora,

Umelá stopa č.3  vodič Štefan Tóth s HF, NUTA  Minas Ithilien,

Zatiaľ bez práce ostal vodič Mgr. Emil Vrabec  s BF, CARLA  z Mihálikovho dvora a rozhodcovská dvojica č. 2. Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač a rozhodcovská dvojica č. 3. Jozef Figula, Miroslav Bariak, ktorý čakali na ďalší prípadný postrel, ktorý by bol nahlásený po ukončení otváracieho ceremoniálu. Teda už v prvý deň mali možnosť pracovať štyri psy na svojich prácach. Aj tento moment ukazoval ako vysoko kvalitne je pripravený IV. ročník o Cenu Hontu a Hrona čo nakoniec bolo to aj potvrdené.

Dopoludňajšia posliedka s odložením ktorú posudzovala rozhodcovská dvojica Jozef Figula a Miroslav Bariak ukázala že farbiare nie sú utvrdené v tejto disciplíne, iba jedna sučka bola hodnotená známkou 4, jedna sučka odišla z odloženia ešte predtým ako sa podarilo vodičovi schovať tak aby ho sučka nevidela, tretia sučka odišla miesta po výstrele ale neprešla viac ako polovicu dráhy k vodičovi hodnotená bola známkou 1 . Vodič Peter Filip  s BF, DOROTY   z Mihálikovho dvora predviedli túto prácu na voľno hodnotený známkou  4.

V disciplíne Nájdenie nástrelu vo štvorci 30x30 m taktiež boli títo psy hodnotené známkou 4 všetky tri psy našli nástrel do 5 minút, najdlhšie to trvalo vodičovi Peter Filip  s BF, DOROTY   z Mihálikovho dvora a to 2min 00 sek.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 1. vypracoval vodič Slavomír Kocík  s BF, FATRA   z Púčikovho  dvora za 42 minút a našiel iba jeden znaky z ležoviska. Sučka mala pracovať ako hlásič. Sučka hlásila s dlhšími prestávkami niečo viac ako 5 min preto bola hodnotená známkou 2 ako hlásič.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 2. vypracoval vodič Peter Filip  s BF, DOROTY   z Mihálikovho dvora  za 33 minút a našiel iba jeden znaky z ležoviska. Táto suka pracovala ako oznamovač bola hodnotená známkou 3

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 3. vypracoval vodič Štefan Tóth s HF, NUTA  Minas Ithilien  za 23 minút a našiel iba jeden znaky z ležoviska. Táto suka pracovala ako oznamovač bola hodnotená známkou 3.

Prácu na prirodzenej stope číslo 1: náhodný postrel na jeleňa ,vykonával vodič Jozef Dombai /Hungary/ s BF BJUTY  Svrčín  . Postrel bol vykonaný 01.10.2015 o 18,20 hod. suka bola nasadený na stopu o 10,00 hod.02.10.2015. Pes tuto prácu nevykonal a jeleňa nedohľadal ani po opätovných nasadeniach. Suka nedržala stopu a chodila v polkruhu ani po dvoch hodinách sa nevedeli dostať z nástrelu, na nástrele sa nenašli žiadne znaky farby iba zápory.  Nakoniec cca 200 m od nástrelu našiel kusa jeden z rozhodcov ktorý keď už vodič vzdal svoju dohľadávku a prácu ukončil.  Táto práca bola hodnotená známkou 0 .

Popoludní určený rozhodcovia založili ďalšie dve umelé pofarbené stopy.

 

03.10.2015

Druhý deň skúšok o Cenu Hontu a Hrona,  Hlavný rozhodca musel urobiť ešte pred nástupom na losovanie prác v rozhodcovskom zbore menšie úpravy z organizačných dôvodov a to Ján Meliško vymenil v tretej skupine prác na prirodzenej stope hlavného rozhodcu a tak hlavný rozhodca posudzoval namiesto Jána Meliška umelé stopy.

Pri nástupe v druhý deň skúšok  boli nahlásené štyri  postrely z okolitých poľovníckych združeniach  ktoré pri intenzívnom love postrieľali zver veľmi náhodné. Keďže vedeli o našej skúške farbiarov tak nás požiadali o dohľadanie tejto zveri.  Po tomto oznámení bolo prevedené žrebovanie na jednotlivé práce.

Prirodzená stopa č.2 vylosoval vodič  Štefan Tóth s HF,  NUTA  Minas Ithilien,

Prirodzená stopa č.3 vylosoval vodič Peter Filip  s BF,  DOROTY   z Mihálikovho dvora,

Prirodzená stopa č.4 vylosoval vodič Slavomír Kocík  s BF, FATRA   z Púčikovho  dvora

Prirodzená stopa č.5 vylosoval vodič Mgr. Emil Vrabec  s BF, CARLA  z Mihálikovho dvora

Umelá stopa č. 4 vylosoval vodič Mgr. Emil Vrabec  s BF, CARLA  z Mihálikovho dvora,

Umelá stopa č. 5 vylosoval vodič Jozef Dombai /H/ s BF, BJUTY  Svrčín  ,

Aj druhý deň skúšok ukázali že farbiare v disciplíne posliedka s odložením nie sú utvrdené. V disciplíne nájdenie nástrelu vo štvorci 30 x 30 m bola hodnotená známkou 4 suka s BF, CARLA  z Mihálikovho dvora s vodič Mgr. Emil Vrabec, nástrel našla za 2 min 20 sek.

BF, BJUTY  Svrčín s  vodičom Jozef Dombai /H/ nástrel našla za 8 min 10 sek hodnotená známkou 2.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 4. vypracoval vodič Mgr. Emil Vrabec  s BF, CARLA  z Mihálikovho dvora  za 15 minút  pracoval ako oznamovač a našiel iba jeden znaky z ležoviska. Hodnotený známkou  4.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 5. nevypracoval vodič Jozef Dombai /H/ s BF, BJUTY  Svrčín  v časovom limite 60 minút nedošiel ku zveri a našiel žiadny znak. Hodnotený známkou  0.

Práca na prirodzenej stope číslo 2. vykonával  vodič Štefan Tóth s HF,  NUTA  Minas Ithilien kde mala byť postrieľaná Muflónka, na nástrele sa však žiadne znaky nenašli. Túto prácu posudzovali rozhodcovia č.3 Ján Meliško, Miroslav Bariak. Postrel bol vykonaný 02.10.2015 o 18,30 hod. pes bol nasadený na stopu 03.10.2015 o 09,35 hod po dôkladnom preverení nástrelu a stopy suka sa pustila s chuťou a s istotou po stope pracovala nízkym nosom. Na stope neboli po celej dĺžke žiadne znaky, výborný súlad práce vodiča a suky na stope. Po 650 m bola už zhasnutá Muflónka, suka nemala možnosť stavania a durenia. Hodnotenie  dohľadávka na remeni stopa nad 12 hod známka 4 a chuť do práce známka 4. Celkové hodnotenie : suka obsadila celkovo druhé miesto s počtom bodov 280 ale nezískala žiadnu cenu nakoľko pokazila posliedku s odložením kde bola hodnotená známkou 0.

Práca na prirodzenej stope číslo 3. vykonával  vodič Peter Filip  s BF,  DOROTY   z Mihálikovho dvora. Prácu posudzovali rozhodcovia č.2 Jozef Golian, Jaroslav Hudač.

 Postrel prevedený 02.10.2015 o 17,45 hod. mala byť postrieľaná  Danielka.  Suka bola nasadená na stopu 03.10.2015 o 09.00 hod. suka po nasadení na nástrel začala pracovať na stope s jednou opravou.  Suka pracovala na remeni 2000 m, známka 3. Durenie  zveri 400 m 10 min ,známka 1. Stavania a hlásenia bola 10 minút, známka 1. Chuť do práce známka 2.

Suka stala sa touto prácou a prácou na umelej stope víťazkou IV. ročníka skúšok farbiarov o Cenu Hontu a Hrona v III cene s počtom bodov 275.

Práca na prirodzenej stopa č.4 vykonával  vodič Slavomír Kocík  s BF, FATRA   z Púčikovho  dvora. kde mala byť postrieľaná Danielka, na nástrele sa však žiadne znaky nenašli. Túto prácu posudzovali rozhodcovia č.2 Jozef  Golian, Jaroslav  Hudač. Postrel bol vykonaný 02.10.2015 o 18,35 hod. pes bol nasadený na stopu 03.10.2015 o 11,35 hod po dôkladnom preverení nástrelu a stopy suka sa pustila s chuťou a s istotou po stope pracovala nízkym nosom. Na stope neboli po celej dĺžke žiadne znaky, výborný súlad práce vodiča a suky na stope.  Suka zver nedohľadala , po overení nástrelu kontrolným psom ktorý taktiež potvrdil správnosť postupu suky FATRA kde sa nenašli žiadne znaky tak rozhodcovia vyhlásili zver za nedohľadateľnú. Suka teda nebola hodnotená z práce na prirodzenej stope. V konečnom hodnotení obsadila s počtom bodov 100 celkom tretie miesto bez cena a je iba v poradí nakoľko nebola hodnotená pri práci na prirodzenej stope.

Práca na prirodzenej stopa č.4 vykonával  vodič Mgr. Emil Vrabec  s BF, CARLA  z Mihálikovho dvora. Táto suka v dnešný deň najprv  úspešné absolvovala prácu na umelej stope, potom pracovala ešte aj na prirodzenej stope. Postrieľaná bola jelenica, na nástrele sa našli kúsky kosti z nohy a farba. Suka nejavila veľký záujem o prácu na prirodzenej stope. Keď vodič vzdal ukončil prácu, rozhodcovia povolali miestneho kontrolného psa ktorý túto jelenicu dohľadal zároveň duril a staval a následne dostrelil. Preto súťažnú suku hodnotili známkou  0.

Záverečné vyhodnotenie prebehlo  03.10.2015 o 18,30 hodúčastí hostí kde hlavný rozhodca v prvom rade poďakoval vodičom za predvedené výkony a disciplínu, rozhodcom za objektívne a nestranné rozhodovanie na jednotlivých prácach, organizátorom za vysokokvalitnú organizáciu počas celého priebehu skúšok farbiarov že každý pes mal možnosť pracovať na prirodzenej stope a Poľovníckemu Spolku Hrušovza poskytnutia poľovného revíru na vykonanie prác na umelých pofarbených stopách a všetkým ostatným ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu skúšok. V neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým sponzorom bez ktorých by sa žiadna súťaž nezaobišla.

K samotným prácam: Celý priebeh skúšok sa riadil Štatútom skúšok farbiarov o „Cenu Hontu a Hrona, ktorý bol náročný ako vodičov tak aj a na psov. V disciplíne práca na umelej pofarbenej stope bola možnosť pracovať iba ako hlásič, hlasitý oznamovač a oznamovač. Nebola možnosť pracovať ako vodič ktorý dôjde v časovom limite ku zveri. Ďalšia náročnosť na farbiara a vodiča bola tá že musel nájsť znak číslo 3 ktorým bolo označené ležovisko skadiaľ mohol vypustiť psa aby poslednú časť stopovej dráhy pes vypracoval sám. Napriek týmto sprísneným kritériám jednotlivé psy a vodiči dokázali sa popasovať s týmito práce veľmi dobre najdlhšie pracoval na stope suka s BF, FATRA   z Púčikovho  dvora s vodičom Slavomír Kocík  v čase 42 minút. Najkratšie v čase 15 minút pracovala  suka  s BF,  CARLA  z Mihálikovho dvora.  s vodičom Mgr. Emil Vrabec.  

Nájdenie nástrelu, najrýchlejší čas a to iba 30 sekúnd mal vodič Slavomír Kocík  s BF, FATRA   z Púčikovho  dvora.

Práca na umelo pofarbenej stope pracovala ako hlásič suka s BF FATRA   z Púčikovho  dvora s vodičom Slavomír Kocík. Najkratší čas mala pracovala  suka  s BF,  CARLA  z Mihálikovho dvora.  s vodičom Mgr. Emil Vrabec, v čase 15 minút.

Práca na prirodzenej stope, najdlhšia stopa 2400 m vodič Peter Filip  s BF,  DOROTY   z Mihálikovho dvora.

Celkom suky boli hodnotené v jednej cene a ostatný ostali iba v poradí. 

Víťaz o Ceny Hontu a Hrona v IV. ročníku sa stal:

III. c s počtom bodov 275 vodič Peter Filip s BF,  DOROTY  z Mihálikovho dvora.

Ostatné psy skončili bez ceny ale v poradí viď tabuľka.

 

Fotogaléria

                                                                                                          Jozef  Figula

                                                                                                          Hlavný rozhodca

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:284 | Celkom: 930106 | Online: 5