.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica zo schôdze výboru KCHF konanej dňa 29.08.2015 v Hronci – rekreačné stredisko DROTÁR

 

Prítomní: Ing. Karol Chvála, Ing. Peter Grellneth, Ing. Ladislav Druska, MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ľudovít Pitoňák, Branislav Porubčanský, Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Ing. Ivan Horňáček

Ospravedlnená: Viera Močková

Program:              1. Otvorenie

                  2. Kontrola uznesení

                               3. Výber delegátov rozhodcov a psov na pohár SPZ

                               4. Informácie

                               5. ISHV

K bodu 1.

Schôdzu výboru KCHF otvoril predseda klubu Ing. Karol Chvála

K bodu 2.

Všetky body z predchádzajúcich schôdzi sú splnené alebo sa priebežne plnia. Ku dňu konania schôdze bolo odobratých 44,6% vzoriek DNA od chovných jedincov oboch plemien farbiarov.

K bodu 3.

MVDr. Želtvay, podal návrh rozhodcov na celoštátne skúšky farbiarov o Pohár SPZ v zložení: Lipták, Fako, Sabol, Tomko, Smrek, Hudáč, Jurský, Soták, Porubčanský a Maruščák.

Výcvikár klubu B. Porubčanský oboznámil členov výboru s 10 prihláškami psov na pohár SPZ . Z nich výbor schválil nomináciu v zložení:

BF – Fatra z Púčikovho dvora – vodič Slavomír Kocík

HF – IRMA Minas Ithilien  - vodič Viktor Chromý

HF – IRA z Dlouhého rybníka - vodič Ing. Ľudovít Pitoňák

BF – ENY Vrátna dolina – vodič Jakub Krištofík

BF – EROS Genéza – vodič Jozef Mikulaj

BF – BRIT spod Gurovky – vodič Igor Valent

BF – BRITA z Petrovskej doliny – vodič Ing. Ľubomír Kmeťo   

BF – HUGO z Liptovských Revúc – Róbert Fraňo

Náhradníci:

BF - FLORA spod Oblíka – Peter  Polák

Suka pána Jozefa Dombaia nemá 3 roky a nespĺňa nominačné kritéria.

K bodu 4.

Do klubu prišiel list z Nemecka od Kraitmaiera, že sme do klubu prijali dvoch Nemeckých občanov proti ktorým majú výhrady, že obchodujú v Nemecku s farbiarmi.  Žiadajú vyvodiť voči ním dôsledky a v budúcnosti pred prijatím nemeckých občanov požiadať súhlas od nemeckých klubov ISHV o názor a ich súhlas. Upozornil, že neboli dodržané uznesenia zo Slovínska, kde sa kluby dohodli, že za člena i iného štátu môžu zobrať len so súhlasom domovského štátu. Predseda upozornil, že ak chceme zotrvať v ISHV mali by sme ich  podmienky dodržiavať.

Ing. Druska – oboznámil výbor s listom, ktorý dostal od predsedu ISHV Buzga, v ktorom vyjadruje spolupatričnosť  so stanoviskom KCHF. Druska informoval výbor s listom, ktorý prejednal s predsedom Chválom a potom ho poslal Buzgovi, ktorý následne odpovedal, že oba naše kluby by mali v Nemecku na schôdzi ISHV postupovať spoločne.

Porubčanský – Upozornil Ing. Drusku, že pri korešpondencii  s členom iného klubu by mal používať jednotne číslo a nie ako stanovisko výboru, pokiaľ o tom neboli členovia výboru informovaní a nevyjadrili súhlas na danú tému.

Maruščák – pripomína, že na poslednom stretnutí vo Vrátnej sme sa dohodli jednotne na stanovisku, ktoré budeme presadzovať na zasadnutí ISHV a prijali sa aj opatrenia  platné k 1.11.2015 považoval to za uzavretú záležitosť a nevidí dôvod na ich opätovné spochybňovanie.

Gešvandtner – upozornil, že keby sa realizovalo stretnutie s Buzgom, tak ako bol návrh na výbore v Nemeckej nemuselo dôjsť k listovej korešpondencii.

Výbor sa uzhodol, že p. Porubčanský prostredníctvom p. Pintera sprostredkuje stretnutie s Buzgom s tým, že sa spoločného jednania môžu zúčastniť  členovia výboru podľa záujmu.

Predseda napíše list nemeckému klubu o predbežných opatreniach s tým, že sa podrobnejšie prerokuje na zasadaní ISHV 31.10.2015.

Grellneth pripomenul poradcom chovu, že majú pri vydávaní povolení na párenie od 1.11.2015 dôsledne dodržiavať -schválené konferenciou- podmienky chovnosti a pri ich neplnení (výkaz dohľadávok, hlásenia o vrhoch, bez DNA testov a podobne) takéto jedince dočasne alebo trvalo vylúčiť z chovu.

Na záver: Ing. Karol Chvála poďakoval členom za účasť a oznámil, že podá demisiu ako predseda a člen výboru KCHF. Upozornil, ž demisiu podáva čisto z osobných dôvodov a žiada aby to tak bolo akceptované.

Vzhľadom nato, že predseda sa vzdal funkcie, podpredseda klubu Ing. Peter Grellneth zvolá po schôdzke členov klubu s Dr.Buzgó, novú schôdzu výboru tak aby schválení zástupcovia tlmočili na zasadaní ISHV naše stanovisko.

 

Zapísal Tajomník KCHF

Tibor Gešvandtner

Uznesenie

zo schôdze výboru KCHF konanej dňa 29.08.2015 v Hronci – rekreačné stredisko DROTÁR

1.       Berie na vedomie                          –     informáciu o počte odobratých vzoriek DNA

-          List od kancelára ISHV Kreitmaiera

-          Informáciu predsedu KCHF Ing. Karola Chválu, že podáva demisiu z výboru aj predsedu klubu z osobných dôvodov.

 

2.       Schvaľuje                                   –      návrh rozhodcov na Pohár SPZ 2015 na schválenie na SPZ.

-          nomináciu vodičov a psov na Pohár SPZ ako je        

            uvedená v zápisnici

-          vycestovanie členov výboru na rokovanie s Buzgom

-          prijatie nových členov v počte 26 žiadateľov

 

3.       Ukladá                                                -     B. Porubčanskému dohodnúť prostredníctvom L. Pintera

                                                                              stretnutie nášho výboru s predsedom ISHV s Buzgom

    -    Predseda KCHF má informovať listom nemecký klub    

         (ISHV)   o predbežných opatreniach KCHF.

       4.     Podpredseda KCHF Ing.Grellneth zvolá novú schôdzu výboru KCHF po schôdzke členov výboru s Dr. Buzgó, tak aby zvolení delegáti mohli osobne predniesť stanovisko KCHF na zasadaní ISHV v Nemecku v októbri 2015.

                              

 

 

Tajomník KCHF

                                                                                                                         Tibor Gešvandtner

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:293 | Celkom: 930115 | Online: 5