.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica zo schôdze výboru konanej dňa 22.05.2015 v Penzióne Hradisko pri Nemeckej

Prítomní: Ing. Karol Chvála, Ing. Peter Grellneth, Ing. Ladislav Druska, MVDr. Tibor Želtvay, Branislav Porubčanský, Ing. Ľudovít Pitoňák, Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Ing. Ivan Horňáček, Ing. Ladislav Kardhordo

Ospravedlnená: Viera Močková

Program: 1.Otvorenie

                  2.Kontrola plnenia uznesení

                  3. Výzva poradcov  chovu ISHV pre KCHF na prijatie stanoviska

                  4. Pohár SPZ XXXII.ročník, regionálne skúšky – info.

                  5. Zväzový dozor na PF skúškach

                  6. Testy  DNA – organizačné a finančné zabezpečenie

                  7. Prihlášky nových členov

                  8. Rôzne

                             

K bodu 1: Schôdzu  otvoril  predseda Ing. K. Chvála.

 

K bodu 2: Predseda klubu konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia. Informoval, že mu pán Veselský oznámil, že  Nitrianska oblasť si ešte netrúfa zorganizovať MFK v roku 2016, ale ponuka v roku 2017 na zorganizovanie celoštátnej Skúšky farbiarov o Pohár SPZ naďalej trvá.

 

K bodu 3: Predseda požiadal členov výboru aby vyslovili svoj názor k listu dvoch poradcov chovu z klubou KBGS a Hirschmannnášmu klubu, že ako chce výbor KCHF riešiť a zabrániť nedovolenému vývozu farbiarov do Nemecka? A obvinil v ňom KCHF z hrubého porušenia stanov ISHV. Dali nášmu klubu dve možnosti, buď sa prispôsobí stanovám ISHV alebo bude z neho vylúčený.

Pitoňák -  si myslí, že netreba stav vyhrocovať, treba si preštudovať predpisy FCI, treba zistiť čo sme a aké stanovy podpísali pri vstupe do ISHV.  Navrhnúť 4 členov výboru, ktorí pripravia koncept listu odpovede, ktorý pošlú ostatným členom výboru na pripomienkovanie.

Želtvay -   nerozumie niektorým obvineniam, najskôr dával Nemcom písomný súhlas s vývozom , ktorý sa skladal z dvoch častí a jedná sa posielala poradcom do Nemecka. Pred troma rokmi bol požiadaný nemeckým  poradcom chovu KBGS, že stačí keď na konci roka mu bude zaslaný zoznam vyvezených psov. Upozornil, že klub sa zapodieva nedovoleným vývozom psov o čom svedčí niekoľko trestov pre členov klubu vrátane niekoľkých vylúčení z klubu.

Chvála – Konštatoval, že v rámci FCI môže byť v štáte iba jeden chovateľský klub, ktorý má pečiatku FCI a iba ten má jediný čistokrvné šteňatá. Prečítal list prezidenta SKJ na podporu KCHF. Chovateľské kluby si musia svoje poriadky prispôsobiť  normám FCI ako aj korešpondovať zákonom toho ktorého štátu. Oboznámil s definíciou kto je obchodník alebo priekupník napomáhajúci či spolupracujúci pri nedovolenom predaji psov.

Grellneth – si myslí, že pri vstupe do ISHV sme sa zaviazali, že budeme dodržiavať jeho poriadky. Myslí si, že my ich nedodržiavame a vývozom šteniat ich porušujeme. Je žiaduce aby sa vycestovalo do Nemecka a tam problematiku prerokovať a uzavrieť. Listom sa nič nevyrieši, lebo nás môžu vyhodiť. Je za to aby sme ostali v ISHV.

Druska – pripomenul, že nerozumie listu, celá problematika sa s Nemcami preberala niekoľko krát, naposledy v Slovínsku, kde s naším postupom Nemci súhlasili. Má informácie, že KBGS je v rozklade na dve frakcie, kde na poslednej schôdzi sa predsedom stal o jeden hlas doterajší poradca chovu Scheer a poradcom Schmit.

Porubčanský – je podobného názoru ako Grellneth, že treba vycestovať a prerokovať to s Nemcami. Listom sa nič nevyrieši a oni nás vylúčia s ISHV, čo si nemôžeme dovoliť, nakoľko máme vysokú príbuzenskú plemenitbu. To čo sme do Nemecka vlani vyviezli je ich ročná produkcia. 

Gešvandtner – upozornil výbor na fakt, že list (výzvu) píšu dvaja nemecký poradcovia chovu vraj prostredníctvom ISHV a nie predseda ISHV , nie výbor klubov a nie kluby. V ktorom ostro až arogantne a ultimatívne žiadajú nápravu podľa nich, vraj nami nedodržiavaných poriadkov ISHV. Dokonca nás v liste obviňujú, že sme zapríčinili demisiu predsedu ISHV ako aj s toho, že pre nás nemôžu Nemci usporiadať skúšky ISHV 2015. Myslí si, že príčina je v samotných nemeckých kluboch v ich uzavretosti, konzervatívnosti a pocitom výnimočnosti. Je ťažko sa v Nemecku dostať za člena KBGS alebo Hirschmann. Dlho sa čaká na zakúpenie šteňaťa a podobne. Nemecko je veľká krajina s vysokým lovom raticovej zveri a s veľkým záujmom o využitie farbiara. Keď ho nemôžu získať krajine, hľadajú inde. V liste sa pýtajú ako chce KCHF zabrániť Militzerovi nákup farbiarov na Slovensku.  Otázka môže stáť aj inak. Ako je možné, že po Slovensku chodí a nakupuje za dvoj až trojnásobné ceny buď sám Militzer alebo cez tretie osoby psy a tieto sú následne zapísané v Nemeckej plemennej knihe? Ako to môžu dovoliť poradcovia chovu zmienených klubov, ak majú tak výnimočné postavenie  v Nemecku? Je za to aby sa vybral a zvolil rozumný a nekonfliktný postup, tak ako to navrhujú predrečníci. Jednať na viacerých miestach s viacerými organizáciami, Vecne a dôstojne si vedomí úrovne a sily KCHF. Neisť v úlohe hlboko skloneného služobníčka.

Maruščák – v prvom rade je treba mať preložené a dôkladne naštudované stanovy ISHV. Nejednať horúcou hlavou. Ak sme ich podpísali v takom znení ako píšu Nemci, mali by sme ich akceptovať. Ak nie nemáme čo špekulovať. Treba brať do úvahy čo môžeme v rámci našich právnych predpisov ale aj predpisov FCI dodržať a snažiť sa o dohodu. Bolo by pre nás zle izolovať sa od ISHV. Jednoznačne je treba vycestovať a celu záležitosť uzavrieť.

 

Výbor sa uzhodol, že do 15.6.2015 členovia v zložení K. Chvála, Ľ. Pitoňák, T. Želtvay a B. Porubčanský pripravia koncept odpovede na výzvu, pošlú ju ostatným členom výboru na pripomienkovanie tak, aby do 30.6.2015 bola odpoveď vypracovaná. Pitoňák sprostredkuje cez E. Orosza stretnutie zástupcov výboru s predsedom ISHV Buzgom z Maďarska s ktorým sa celá problematika prerokuje a po dohode s ním sa rozhodne či odpoveď bude nemeckým klubom zaslaná. Alebo zástupcovia výboru vycestujú do Nemecka  na rokovanie ešte pred jesenným zasadnutím ISHV.

K bodu 4: Druska – Propozície na  Pohár SPZ  sú vydané. Návrh rozhodcov: Želtvay HR – rozhodcovia Hlinka, Figula, Smrek, Tomko, Fako, Pitoňák, Sabol, Hudač, Maruščák, Porubčanský.

Propozície na regionálne skúšky si vydávajú organizátori v regiónoch. Spišský pohár bude s medzinárodnou účasťou.

K bodu 5:  Na  základe výsledkov o vykonaných  „zväzových dozoroch“ na PF v skúškach v roku 2014, dozor bude vykonávaný aj v roku 2015. Boli  predbežne určení členovia výboru na jednotlivé PF skúšky.

K bodu 6:  Testy DNA – Výbor  opätovne prehodnotil odoberanie testov DNA a prijal nasledovný postup:  Pre použitie v chove v nasledujúcom období – od  1.11.2015 musia všetky chovné jedince mať  vyhodnotený test DNA.  Jedinec musí mať v čase odberu vzorky pečiatku „ chovný pes/suka“ v Preukaze  pôvodu psa. Vyhodnotenie vzorky v tomto období hradí klub.

Po tomto období si vyhodnotenie vzorky  u chovných aj nechovných jedincov si majitelia platia sami.

Sumu 35 € prevezme odoberajúci člen výboru.

Vzorky budú odoberať členovia výboru a kontrolnej komisie pri akciách klubu (výstavy, chovné zvody),prípadne na základe osobného dohovoru.

Pri odbere  majiteľ predloží  Preukaz pôvodu psa a jednu kópiu preukazu, indentifikácia psa/suky bude prevedená buď  podľa čipovania alebo  tetovania(čitateľného) . Vzorky na vyhodnotenie zasiela člen výboru.                      

Želtvay – odovzdal zoznam chovných psov pre odber DNA

K bodu 7:   Výbor schválil prihlášky 55 nových členov.  Zoznam na klubovej stránke internetu.

K bodu 8: Doplnenie štatútu  vyšších skúšok  pre farbiare (MFK,Pohár SPZ,regionálne skúšky).

Porubčanský – zakladanie umelých stôp podľa GPS, stopy zakladá rozhodca.

Zosúladiť šablónu s popisom, nie vratistopa ale lom v ostrom uhle. Stavanie 30 min. sa ruší a dostrelenie sa vykoná na pokyn rozhodcu  čo najskôr ukončiť trápenie zveri.

-          Postup pri nasadzovaní kontrolného psa. Ak ide súťažný pes ako kontrolný a dostal 0. V prípade, že už mal hodnotenú prácu v ten deň alebo predošlý deň v cene, bude sa mu rátať najlepšia práca počas skúšok.

V zmysle  tohto usmernenia postupovať  pri vyššie uvedených skúškach.

 

Kardhordo – informoval o podujatí Deň stromu 11.7.2015, v lesníckom skanzene Čierny Balog- Vydrovo, kde je dohodnutá  prezentácia klubu. Predstavenie plemien farbiarov a ukážky výcviku. Zodp. Kardhordó.

Maruščák – ako uznávame skúšky a bonitácie z jednotlivých krajín ISHV. Má zato aby platili, pokiaľ príde farbiar z klubu ISHV mali by byť u nás akceptované skúšky aj bonitácia. V tom je predsa zmysel ISHV jednoty pravidiel.

Poradcovia chovu  a výcvikár tieto podmienky prehodnotia aj v súvislosti  s problémom  ISHV a pri nasledujúcom zasadnutí výboru  budú  prijaté podmienky uznávania skúšok a bonitácií.

K bodu 9:  Po vyčerpaní programu predseda schôdzu  ukončil

 

Zapísal: Tibor Gešvandtner                                                                                       Ing. Karol Chvála, v.r.

                                                                                                                               Predseda KCHF

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:287 | Celkom: 930109 | Online: 6