.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica z výboru KCHF konanej dňa 30.08.2014 v Nemeckej

 

Prítomní:Ing. Karol Chvála, Ing. Peter Grellneth, Tibor Gešvandtner, Branislav Porubčanský, Mgr. Ján Maruščák, MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ľudovít Pitoňák,        Ing. Ladislav Druska, Viera Močková,  predseda  Kontrolnej komisie Ing. Ivan Hornáček a člen KK Mgr. Ladislav Kardhordo.

Program:

1.     Otvorenie

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     MFK, nominovanie súťažiacich a rozhodcov, organizačné zabezpečenie

4.     Skúšky - Český pohár , Memoriál B.G. Poľsko,

a.     regionálne skúšky - Fatranský pohár a Malokarpatský pohár

b.     chovný zvod- organizačné zabezpečenie

5.     Rôzne

6.     Ukončenie

 

1.                Schôdzu otvoril predseda KCHF Ing. K. Chvála a privítal zúčastnených.

 

K bodu 2:

-         Želtvay  prečítal odpoveď od pána Lazíka na list, ktorým ho výbor žiada      vysvetliť nedovolený vývoz šteniat do zahraničia. V odpovedi je uvedené, že pán Lazík predal štence na Slovensko a uviedol mená kupcov. Oni ich predali do zahraničia, za čo on nemôže. Na základe toho žiada výbor o zrušenie pozastavenia párenia, ktoré výbor udelil pre jeho chovnú stanicu.

Uznesenie č.1:  Výbor  pozastavenie vydania doporučenia na  párenie  zrušil

 

-         stanovy KCHF boli zaslané a zároveň schválené na ministerstve vnútra. Je potrebné doriešiť IČO klubu, Ing. Šuba prisľúbil, že pomôže presadiť staré IČO, ktoré má cez SPZ.

Uznesenie č. 2: Predseda klubu na najbližšom zasadnutí KR SPZ (09.2014) bude túto záležitosť riešiť.

-         výbor má úlohu zabezpečiť  do najbližšieho pripárovacieho obdobia  vykonanie testov  DNA :

   Testy DNA  v roku 2014 budú vykonané u všetkých chovných jedincov ( suky aj psi) BF a HF, ktorí sú v evidencii k 30.10.2014. Ide o vytvorenie základnej databázy DNA. Poplatok za vykonanie testu v tomto prípade hradí výbor klubu.  Všetci majitelia chovných jedincov budú listom oboznámení  s miestami a termínom  odberu vzoriek.

 

-         poradcovia chovu  Želtvay a Pitoňák  určia miesta a čas odoberania vzoriek na testy DNA u chovných jedincov.  Súčasne zistia  firmy, ktoré  testy  DNA robia  a  pripravia návrh na  výber firmy. Výbor klubu odsúhlasí vykonávateľa testov DNA a bude uzatvorená zmluva na vykonávanie testov DNA.

Uznesenie  č. 3:   Zodpovední  - v texte.  Termín  30.10.2014.

K bodu 3:

-         výbor schválil návrh  rozhodcov na MFK v zložení : HR Tibor Gešvandtner a rozhodcovia M. Jánošík, J. Bullo, F. Vrlík, B. Porubčanský, I. Valent, T. Púčik, M. Lipták, J. Maruščák, S. Kubanda, L. Kardhordo, J. Bačík, Meliško + 20 zahraničných rozhodcov.

-         Porubčanský oboznámil členov výboru, že MFK sa so psami zúčastní 8 štátov a to Česko, Poľsko, Nemecko - BGS, Rakúsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Taliansko, Rumunsko po 1 psovi a 4 naši vodiči - Bernáth, Chrúst, Jurský, Mihálik.

-         organizačné veci K  MFK pôjde K. Chvála, L. Druska a T. Gešvandtner preveriť a doriešiť do miesta konania MFK   v  septembri  2014.

-         chovný zvod pri MFK v sobotu bude posudzovať MVDr. Želtvay, Pitoňák

 

K bodu 4:

-         na Český pohár, ktorý sa uskutoční na Doupove dňa 23.-26. 10. 2014 výbor schválil vodiča T. Važana a rozhodcu T. Gešvandtnera

-         na M.B.G v Poľsku vodič R. Fraňo, rozhodcovia  Želtvay, Druska.

-         na Fatranský pohár, rozhodcovia HR: Ing. Peter Grellneth, rozhodcovia Černý, Rapaič, Jančovič, Vrlík, Jámošík, Homola, Pastva, Florek, Karabel. Vodiči Ďuriš, Janík, Mikolaj, Slašťan,

-         Malokarpatský pohár, zatiaľ nebolo potvrdené či sa uskutoční.

Uznesenie č. 4:  Predseda klubu požiada KR  SPZ o  delegovanie rozhodcov  podľa schváleného  návrhu.Termín:  priebežne  3 týždne pred  konaním  skúšok

Uznesenie č.5:  Výbor klubu súhlasí s výberom psov a vodičov  na MFK, Český pohár a Memoriál BG v Poľsku. Výcvikár klubu  oznámi výber  vodičom.

 K bodu 5:

-         výbor  na základe došlých prihlášok schválil členstvo   pre  27 nových členov. Po uhradení zápisného a členského sa stanú riadnymi členmi klubu.

-         poradcovia chovu oboznámili výbor s priebežným stavom v tomto roku v chove BF a HF a vývoze šteniat do zahraničia.

-         Grellneth – navrhuje, aby každý  pes mal evidenciu dohľadávok nielen za rok  ale aj za celý život.

-         oboznámil so zmenou skúšobného poriadku v Nemecku, kde je potrebné dohľadávať do troch hodín, lebo  predpis EU stanovuje ošetrenie diviny do 4 hodín po ulovení.

-         klubové odznaky boli už vypredané. Na nový odznak je potrebné vytvoriť  nový návrh a matricu. Navrhujeme vyrobiť 500 ks.  Podklady – foto hláv farbiarov   p. Druska a p. Močková  predložia grafikovi na spracovanie návrhu.

 Termín:  15.10.2014

6.                        Predseda klubu poďakoval za vecné jednanie a účasť.

 

 

                                                                                                        Ing. Karol Chvála

                                                                                                         Predseda  KCHF

 

 

Zapísal: Tibor Gešvandtner                                                           

Overil:  Ladislav Druska

 

 

 

 

 

 

 

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:288 | Celkom: 930110 | Online: 5