.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Z á p i s n i c a

 z celoštátnej členskej schôdze Klubu chovateľov farbiarov  konanej

  5.apríla  2014   vo  Zvolene

1.Schôdzu otvoril predseda klubu Karol Chválaprivítal všetkých prítomných delegátov členskej schôdze a osobitne troch najstarších čestných členov Ericha Veselského,  Branislava Baku a Jána Benča.

2.  Predložil návrh  na  predsedu  pracovného  predsedníctva, za ktorého bol  zvolený  Ivan Horňáček, za predsedu návrhovej a mandátovej komisie bol zvolený  Ján Bonta.

Vedenia schôdze sa ujal predseda pracovného predsedníctva.

Do pracovného predsedníctva boli zvolení:  Karol Chvála,  Branislav Baka,  Ladislav Druska, Tibor Gešvandtner, Branislav Porubčanský

Za ďalších členov návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení:  Andrej Štafura  a Peter Kollár.

Zapisovatelia: Ján Maruščák, Mária Neuschlová

Overovatelia   zápisnice:  Pavol  Žídek,  Jaroslav  Hudač

Skrutátori: Sčitovanie hlasov  Peter Grellneth ml, predsedníctvo, 1., 2., 3.rad,  Ferdinand Hlinický 4., 5., 6.rad,  Ľubomír Kmeťo 7., 8., 9. rad.

Predseda pracovného predsedníctva predložil návrh rokovacieho poriadku:

Pri  prerokovávaní  návrhu stanov  každý bod  stanov (do ktorého boli zahrnuté pripomienky so spádových schôdzí) sa bude prejednávať samostatne  s prípadnými pripomienkami, ktorých prijatie je potrebne osobitne odhlasovať a následne pôvodný alebo pozmenený návrh príslušného bodu odhlasovať s nadpolovičnou väčšinou prítomných .Hlasy sčítajú členovia mandátovej a návrhovej komisie

Každý delegát k prejednávanému bodu  stanov  môže vystúpiť   len raz v časovom limite  2 min.

Taktiež je to aj pri prejednávaní návrhov podmienok chovnosti.

 

Návrh  uznesenia pripraví návrhová  komisia. Ak sú z radov účastníkov pripomienky alebo  pozmeňujúce návrhy a nepríde k dohode, hlasuje sa najskôr o návrhu komisie.

Hlasovanie bude verejné

K rokovaciemu poriadku  podal námietku  Vojtech Kovalčík, že členská schôdza nemôže schvaľovať zmenu stanov. Oponoval mu Tibor Púčik, ktorý citoval mandát, ktorý udelila tejto schôdzi konferencia KCHF v roku 2012.

Baka: Zmenu stanov musí schváliť konferencia klubu. Na základe kľúča ktorý určil výbor KCHF je delegácia zo spádových schôdzí neplatná a delegáti nemajú mandát. Z pripomienok, zverejnených na internetovej stránke klubu, nebolo nič prevzaté. Napadol predsedu KRK, že postup je nesprávny.

 Horňáček upozornil delegátov, že všetky pripomienky sú zapracované do návrhu stanov a budú prejednávané pri predkladaní jednotlivých kapitol nových stanov klubu. 

Karol Chvála predložil prehľad účasti na spádových schôdzach a pripomienky k návrhu zo spádových schôdzí, ktoré boli zapracované  pri návrhu nových stanov klubu. Okrem niekoľko málo prípadov členských schôdzi nebola účasť členov KCHF na schôdzach nad 50% a vysvetlil postup schvaľovania pripomienok. Návrh stanov výboru KCHF bol zverejnený v novembri 2013 na stránke klubu. Taktiež bol zverejnený aj návrh stanov od Ing. Kovalčíka a Ing. Veselského na stránkach klubu.

Húšťa: Je potrebné dodržiavať platné stanovy.

 Kardhordo: Prejdime k meritu veci a rozhodnime, či sme uznášania schopní alebo poďme domov.

 Hlinka: Podľa stanov celoštátna schôdza a konferencia sú rovnocenné orgány klubu a majú rovnakú hodnotu.

Chrúst: Nie je to chyba. Stretli sa tu riadne zvolení delegáti z členských spádových schôdzí, ktorí majú riadny mandát, pracujú so psom a majú záujem riešiť niečo konkrétne. Výbor neurobil chybu, chce vec riešiť, postupovať ďalej, poďme rokovať. 

Jánošík: Poďme hlasovať a pokračovať ďalej.

Oros: Konferencia v roku 2012 dala mandát tejto schôdzi odhlasovať zmeny stanov. Prišli sme sem aby sme vyriešili (prelomili) problematické state starých stanov a konečne už niečo urobili.

Kubanda: Odporúčam odhlasovať ďalší postup a pokračovať v schôdzi.

Soroka: Prestaňme sa chytať za slovíčka a poďme pokračovať.

Vyhlásenie mandátovej a návrhovej komisie: Zo 182 zvolených delegátov na spádových schôdzach je prítomné 139 čo predstavuje 75,96%. Prehlásila schôdzu za uznášania schopnú. 

Výsledok hlasovania: Za 128, proti 3, zdržalo sa 8, prijaté nadpolovičnou väčšinou 90,8% 

Rokovací poriadok bol schválený

Predsedajúci  predložil  návrh programu  schôdze:

1.     Otvorenie

2.     Voľba pracovného predsedníctva  a predsedu mandátovej a návrhovej  komisie

3.     Správa o činnosti  klubu  2012 -2013

4.     Správa dozornej rady

5.     Stanovy  KCHF – návrh,diskusia k stanovám,schválenie

6.     Podmienky  chovnosti -           - „ –

7.     Diskusia

8.     Prijatie uznesenia

9.     Záver

 

 

3.  Správu  o činnosti klubu za obdobie 2012 – 2013  predniesol predseda klubu:

Správa je v prílohe

4.Správa dozornej rady: predniesol Ing. Ivan Horňáček. Referoval o vykonaných kontrolách  účtovnej uzávierky a prehlásil, že neboli zistené nedostatky.

5.  Stanovy klubu – prejednanie, predkladal   Chvála

Najskôr sa prednesie upravený návrh stanov o pripomienky z členských schôdzí, ktorý podáva výbor klubu. Potom sa budú dávať pripomienky z pléna. Každá pripomienka bude hlasovaním buď prijatá a zapracovaná do návrhu, alebo neschválená a teda nezaradená do nového návrhu stanov.

Článok I.. Bez pripomienok. Za 137, proti 1, zdržal sa 1.

Článok II. Bez pripomienok. Za 139. Proti 0, zdržal sa 0.

Článok III.Pripomienky Jánošík v ďalšom iba klub. Chromý, predseda písomnou formou poverí iného člena.

Hlasovanie: Za 139, proti 0, zdržal sa 0.

Článok IV.Pripomienky: Steinemannová: Vývoz farbiarov do zahraničia. Klub nemá právo nevydať vývozné povolenie. Neschválený, Za 14, proti 120, zdržal sa 5.

Jevin:  Chovať môže člen aj nečlen klubu, musia sa však prispôsobiť podmienkam chovnosti, ktoré platia v klube. Povolenie na vývoz vydáva poradca chovu. Odpovedali Pitoňák a Želtvay. Z dôvodu zachovania genofondu nemusí vydať poradca súhlas na vývoz.  

Baka: Vypustiť bod 3 až 9. Neschválený za 32, proti 105, zdržal sa 2.

Štafura: Pri vydávaní odporúčania na párenie by mal poradca vyznačiť z ktorého párenia bude obmedzený vývoz genofondu. Neschválený za 14, proti 110, zdržal sa 15.

Bol schválený článok IV bez zmien. Za 132, proti 4, zdržal sa 3. 

Článok V.Pripomienky: Soroka –zmeniť  príspevok – na poplatok.

Dudík: Vypustiť bod č. 6. Práva a povinnosti, ktoré nie sú predmetom týchto stanov. Za 139.

Veselský článok 8. Slovo – môžu –vypustiť a nahradiť musia byť. Za 137. Proti 1 zdržal sa 1.

Bol schválený celý článok V so zmenami. Za 137, proti 0, zdržal sa 2.

Článok VI. Pripomienky Štafura: čo s členmi, ktorí sú neaktívni a nechodia na schôdze?

Schválený pôvodný návrh bez zmien. Za 139. Proti 0, zdržal sa 0.

Článok VII.Pripomienky, Jánošík, či vydávať aj spravodaj ak sú veci na internete. Zatiaľ zostanú oboje. Húšťa pochvala spravodaja. Článok 8 schválený v pôvodnom znení. Za 138, proti 0 zdržal sa 1.

Článok VIII.Schválený v pôvodnom návrhu bez zmien, Za 138,proti 0, zdržal sa 1.

Článok IX. Orgány klubu.Pripomienky:

Veselský: Zdvojená funkcia konferencia a CČS.

Vrlík: Vypustiť názov konferencia a ponechať iba CČS.

Kovalčík: Rada klubu riadi a kontroluje a schvaľuje činnosť výboru klubu medzi konferenciami.  

Žídek: Obhajoba práce výcvikára.

Hlinka: Ponechať pôvodný návrh.

Lipták: Konferencia je rozhodujúca.

Schválený bol pôvodný návrh bez zmien. Za 131, proti 6, zdržal sa 2.

Článok X.  Konferencia a celoštátna členská schôdza. Pripomienky:

Veselský : Členov výboru a kontrolnej rady volí iba konferencia. Neschválená nadpolovičnou väčšinou.

Novák: Aby mala dozorná rada právo zvolať CČS v prípade zistenia veľkých nedostatkov.

Dudík: doplniť dozorný.

Oros: Konkretizovať právomoci konferencia a CČS.

Baka: Konferencia a CČS nemôže byť na rovnakej úrovni.

Pankuch: Konferencia a celoštátna členská schôdza na rovnakej úrovni.

Schválené za 129, proti 4, zdržal sa 6.

Hudač: rovnaké právomoci konferencia a CČS.

Schválený návrh výboru klubu v pôvodnom znení: Za 126 proti 2 zdržal sa 9.

Článok XI.Spádová členská schôdza. Pripomienky:

Kovalčík: vyškrtnúť slovo rady klubu.

Húšťa: Spádová členská schôdza poradný hlas neschválené.

Schválený pôvodný návrh so zmenou. Za 134, proti 0 zdržal sa 5.

Článok XII.Výbor klubu. Pripomienky. Kovalčík prečo je jeden hlavný poradca chovu. Vysvetlené.

Schválený pôvodný návrh bez zmien. Za 135, proti 2, zdržal sa 2.

Článok XIII.Dozorná rada. Schválené v predkladanej forme. Za 139, proti 0, zdržal sa 0.

Článok XIV. Členská disciplína. Schválené v predkladanej podobe. Za 139, proti 0, zdržal sa 0.

Článok XV.Hospodárenie klubu. Schválené za 139. Pripomienky.

Lipták: nezisková organizácia, zrušiť chovateľské poplatky, zvyšuje cenu šteniat. Neschválené:

 Za 7, proti 102, zdržalo sa 30.

Druska: je potrebné ponechať chovateľské poplatky v záujme prežitia klubu.

Prijatý pôvodný návrh. Za 133, proti 0, zdržalo sa 6.

Článok XVI.Zánik klubu. Pripomienky.

Húšťa: spojiť sa s iným klubom. Zamietnuté  Za 0, proti 136, zdržal sa 3.

Prijatý pôvodný návrh. Za 139, proti 0, zdržal sa 0.

Článok XVII. Záverečné ustanovenia. Bez pripomienok , Prijaté v navrhovanej podobe. Za 139, proti 0, zdržal sa 0.

Návrh stanov  aj so zmenami  bol  schválený  a je osobitnou prílohou zápisnice

 

6.Podmienky chovnosti:

            V ďalšej časti sa jednalo o podmienkach chovnosti v časti výkonu. Návrh predložil poradca chovu  Ľudovít Pitoňák.

Návrh poradcu chovu: Pracovná upotrebiteľnosť PF a IHF v I. alebo v II. cene s jedným rozhodcom  a skúška chovnosti  v parametroch umelej stopy na vyšších skúškach farbiarov. Alebo absolvovanie vyšších skúšok farbiarov v I., II., III. cene.

Pripomienky: Tuľák: Umelá stopa na skúškach, ak nemá možnosť pracovať na prirodzenej stope?

Jevin: Umelá stopa bude v parametroch vyšších skúšok?

Porubčanský: Skúška chovnosti sa bude organizovať podľa záujmu.

Hudač: Je potrebné sa dohodnúť ako ďalej.

Žiška: Ako to robia vo svete? Vysvetlené. V okolitých štátoch sú vždy dvaja rozhodcovia a robia sa na stopách vysokej raticovej zveri s tým, že mená rozhodcom sa uvedú iba tesne pred začiatkom PF alebo HF.

Gešvandtner: Farbiar stráca odvahu, IHF sa fušujú, PF sa prešľapávajú stopy, alebo sa porušuje skúšobný poriadok. Delegovanie rozhodcov na PF!  Je problém obsadiť skúšky a nie aj kontrolu. Rozhodcov deleguje SPZ.

Kubanda: Krivda a urážka rozhodcu. Ak sa píšu IHF iba pri stole. IHF I. alebo II. cene je podmienka pre chovnosť. PF normálne.

Tököly: Konkrétne určiť rozhodcov, ktorí robia zle IHF a vylúčiť ich.

Hlinka: IHF v takom prípade nemajú zmysel.

Pitoňák: IHF a PF robiť poriadne.

Urban: 12 hodinová stopa nevyrieši problém. Navrhujem IHF robiť na trenažéri. Navrhujem dvoch rozhodcov na IHF. PF výbor poslať kontrolu.

Lipták: Na kontrolu pri problémových rozhodcoch.

Štafura: Nemáme náhodou veľa chovných jedincov?

Chvála:   Výbor bude posielať na problémové skúšky kontroly. Pripravuje sa kategorizácia rozhodcov. Kde nie je dôkaz, tam sa nedá ani postihnúť.

Vrlík: schvaľuje dvoch rozhodcov. Robme to poriadne, celý svet nám závidí naše farbiare.

Jánošík: zdokumentovať prácu rozhodcu na vídeo záznam.

Valent: delegovať aktivistov na PF.

Želtvay:  Ako si vybrať, ktorý rozhodca to robí dobre? Ten čo má stále 100% úspešnosť alebo ten čo ju nemá? Podľa výkazu v spravodaji pekne vidieť, kto má aké výsledky pri posudzovaní za obdobie aj par rokov dozadu. 

Hudač: Ak pôjde rozhodca na IHF, mal by zavolať niekomu z výboru. Určiť komu.

Schválený bol variant:  PF a IHF v I. alebo II. cene s jedným rozhodcom. Za 123, proti 8, zdržal sa 8.

Návrh skúšky DNA ako podmienka chovu.

Pripomienky: Tuľák: Vychovám šteňa, pôjdem na DNA a zistí sa môj táta neni môj táta. Kto bude postihnutý?

Želtvay: Cena za vyšetrenie DNA je asi 15€

Veselský: ak idem do zahraničia páriť a majiteľ psa nebude súhlasiť s odberom DNA, čo potom?

Štafura: Kto bude zodpovedný ak sa zistí problém s DNA. Majiteľ chovného psa nemusí vedieť o  prepárení suky?

Púčik: DNA by malo vylúčiť špekulácie okolo krytia.

 Demeter: Keď chovateľ predá šteňa v poriadku a nový majiteľ ho vymení, prečo postihovať chovateľa?

Soroka: Potom sa urobí DNA u súrodencov a uvidí sa či bol zamenený iba jeden jedinec alebo celý vrh. Je to spôsob kontroly a v tomto prípade aj ochrana chovateľa.

Hlasovanie: Za 81, proti 30, zdržal sa 8. Nadpolovičná väčšina schválila testy DNA.

Výbor klubu zistí možných spracovateľov DNA  a vypracuje postup zisťovania DNA, tak aby

v najbližšom pripárovacom  období (od 1.11.2014) bolo  DNA realizovateľné

7.Diskusia:Predseda KCHF  Karol Chvála blahoželal Erikovi Veselskému k jeho 90.narodeninám a odovzdal mu kyticu.

Púčik: Dať hlasovať za návrh na zmenu skúšobného poriadku pre robenie IHF na diviakoch.

Jurský: Budeme stále hlasovať? Konferencia zamietla a tak by malo platiť až do budúcej konferencie.

Hlasovanie : Za 49, proti 61, zdržal sa 2. Návrh neprešiel.

Púčik: Pochválil výbor KCHF za jeho činnosť.

Žiška: Konečne mi vysvetlite ako sa to robí vo svete?

Pitoňák: V Rakúsku sú 2 rozhodcovia.

Bôcik: Riešiť potrestanie rozhodcov, ktorí porušujú skúšobný poriadok.

Gešvandtner: Dať návrh na kontroly na IHF, aby rozhodca nahlásil kde ide robiť IHF aby sa mohlo ísť na kontrolu.

Štafura: Delegovať rozhodcov na skúšky ½ klub a ½ zväz.

Pitoňák: Rozhodca ktorý ide na IHF, to nahlási tzv. styčnému dôstojníkovi ktorého určí výbor KCHF.

Lipták: Nahlásiť hospodárovi IHF.

Húšťa: Poďakovanie výboru za čestné členstvo.

Hudač: dopracovať podmienky zadávanie CACT.

Ukončenie diskusie.

 

8. Prijatie  uznesenia:

Mandátová a návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.K návrhu neboli pripomienky

 Uznesenie z rokovania celoštátnej členskej schôdze KCHF 5.4.2014 vo Zvolene.

Celoštátna členská schôdza KCHF schvaľuje:

1.     Program celoštátnej členskej schôdze.

2.     Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: 

        Ján Bonta predseda, Andrej Štafura člen,  Peter Kollár člen.

3.     Zapisovateľov: Ján Maruščák a Mária Neuschlová.

4.     Overovateľov zápisnice: Pavol Žídek a Jaroslav Hudač.

5.     Rokovací poriadok

6.     Predložené nové stanovy KCHF so schválenými pripomienkami.

7.     Podmienku chovnosti v časti z výkonu : absolvovanie PF a IHF v I. alebo II. cene za účasti                     jedného rozhodcu.

8.     Berie na vedomie:

         a. správu o činnosti výboru klubu

         b.  Počet prítomných delegátov na dnešnej celoštátnej  schôdzi:zo183 delegovaných, 139                          prítomní, čo je 75,98%. To znamená, že dnešná schôdza je uznášania  schopná.

9.     Zamieta návrh na zmenu skúšobných poriadkov na absolvovanie IHF na diviačej stope.

10.   Ukladá výboru prejednať diskusné príspevky na prvom zasadaní a odpovede dať na internete.

11.   Spracovať kontrolu rozhodcov z výkonu  v spolupráci s KR SPK

12.   Na náklady klubu odobrať vzorky DNA, chovným jedincom.                 

Hlasovanie: Za 112, proti 1, zdržal sa 0.

10. Záver:   Po vyčerpaní programu  predseda  klubu  prítomným delegátom poďakoval  za účasť a aktívny prístup, zaželal  veľa zdravia  a pracovné úspechy  s farbiarmi  a schôdzu  ukončil.

 

Zapísali:  Ján  Maruščák                                          Overili:  Pavol  Žídek,v.r.

                  Mária Neuschlová                                                Jaroslav Hudač v.r.

 

                                                                                          Karol  Chvála,v.r.

                                                                                          Predseda  KCHF

Pridané dňa 11.4.2014 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:292 | Celkom: 930114 | Online: 7