.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zo zasadnutia výboru KCHF dňa 1. 2. 2014 

Zo  zasadnutia výboru  KCHF

Výbor klubu zasadal  1.februára 2012

Hodnotil  vyššie skúšky konané  v roku 2013,  Pohár SPZ, Spišský pohár, Cena Hontu a Hrona , ako veľmi dobre pripravené a mimo výborných dohľadávok  mohol byť 2x zadaný titul CACT. Aj touto cestou ďakujeme všetkým usporiadateľom, užívateľom  poľovných revírov a sponzorom za pomoc.

Výbor sa zaoberal spôsobom zvolania celoštátnej schôdze KCHF.  Schválil, aby pred členskou schôdzou boli zvolané do 31.3.2014 spádové schôdze podľa oblastí, na ktoré pošle aktivistom Ing. Druska prezenčné listiny členov, so stavom k 31.01.2014, ako aj s návrhom programu spádovej schôdze. Prítomní na spádovej schôdzi  zvolia delegátov na celoštátnu schôdzu len z prítomných členov. Podľa záujmu počet delegátov sa neobmedzuje. Termín a miesto spádovej schôdze musí  aktivista  nahlásiť 10 dní pred uskutočnením schôdze ing. Druskovi. Zápisnicu zo schôdze, prezenčnú listinu ako aj menovitý zoznam delegátov zašle aktivista  na adresu  Ing. Chválu  do 31.03.2014

- Celoštátna schôdza sa uskutoční  vo Zvolene 5. apríla  2014, v posluchárni  TU.

       Boli prerokované došlé návrhy na zmenu stanov KCHF, a výbor konštatoval, že pôvodný návrh sa zatiaľ nemení a  pripomienky aj zo spádových schôdzí budú prerokované na celoštátnej schôdzi. Následne budú schválené stanovy.

-          Schválil výstavy a vyššie skúšky v r.2014

A/  Klubová výstava CAC- 7.06.2014 Sielnica, rozhodca  Želtvay, Pitoňák.

B/  Špeciálna klubová výstava CAC- 17.05.2014 Dvorianky pri Košiciach, rozhodca Druska.

C/  MFK CACIT, CACT -15 – 19. 10. 2014 hotel Poľana /33 ? za posteľ  + polopenzia/ Hlavný rozhodca T. Gešvandtner + 12 rozhodcov + zahraniční  rozhodcovia.

D/ Fatranský pohár, CACT – 6.-9.11. 2014  Homôlka nad Ilavou,  hlavný rozhodca P. Grelneth.

E/  Pohár Slánskych vrchov sa v roku 2014  neuskutočni.

Upozorňujeme  užívateľov poľovných revírov a majiteľov psov, že od 1.1.2014 platí novela vyhlášky  489/2013 o počte poľovne upotrebiteľných psov.

Zaoberal sa podmienkami chovnosti  plemien farbiarov  (BF,HF)  a predkladá možnosti  tieto prerokovať na spádových schôdzach  a následne schváliť na celoštátnej schôdzi.

 

   I.       Bez  zmeny  t.j.  IHF I. alebo II. c. aj s odskúšaním hlasitosti  za účasti dvoch rozhodcov

   II:      IHF I. alebo II. c s jedným rozhodcom(získanie poľovnej upotrebiteľnosti) + úspešné absolvovanie    vyšších skúšok –regionálne a celoštátne ( MFK , Pohár SPZ, FP, SP, MKP, PSV, Cena Hontu a Hrona )  v I. – III. c         

    III.    IHF I.alebo II.c s jedným rozhodcom(získanie poľovnej upotrebiteľnosti) + umelá stopa v zmysle štatútu  pohárových súťaží  + ostrosť v diviačom oplôtku.

Po  diskusii by mala byť na celoštátnej schôdzi klubu prijatá jedna forma, ktorá bude bude platná od  01.01.2015

-          Bolo prijatých 17 nových členov  KCHF

-          Do konca februára bude vyexpedovaný  Klubový  SPRAVODAJ  2014, v ktorom budú aj pozvánky na  Spádové  členské  schôdze

 

                                                                                                                        Ing. Karol Chvála

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:271 | Celkom: 930093 | Online: 5