.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

XXXI. ročník Skúšok farbiarov „ O pohár SPZ“ 2013 alebo dohľadávky v okolí „Kúpeľnej perly Považia.

Centrom našich národných vrcholových skúšok farbiarov sa v čase 17.- 21. októbra 2013 stalo mesto Piešťany, areál Sĺňavy,  Hotel Odevák. Ponuka usporiadať tieto skúšky prišla od OO SPZ Piešťany a OPK Piešťany.

Dobre zazverené revíry Bielych Karpát a Považského Inovca od Trnavy po Trenčín dávali dobrý predpoklad prirodzených prác, čo sa nakoniec aj potvrdilo, lebo príležitostí pracovať na prirodzenej stope dostali všetci zúčastnení vodiči so svojimi farbiarmi.

Skúšky začali tradične v podvečer dňa 16.10.2013 losovaním štartovných čísel už zažitým farbiarskym spôsobom- kalíškom pálenôčky s prípitkom na „lovu zdar“ , pod ktorým si každý z vodičom našiel svoje štartovné číslo. Losovanie prinieslo toto zaradenie na nástupe:

1.BELLA z Babinej hory, BF, SPKP 9294/11 s vodičom Tiborom Važanom

2.DAROS Vrátna dolina, BF, SPKP 9348/12 s vodičom Ing. Petrom Chrústom

3.ARON spod Gurovky, BF, SPKP 9125/11 s vodičom Jánom Bôrikom

4.BRUNO z Ivetkinho dvora, BF, SPKP 9311/12 s vodičom Michalom Lesňákom

5. FIDA spod Oravského hradu, BF, SPKP 9495/12 s vodičom Mariánom Bernáthom

6.DEA z Foráša , BF, SPKP 8777/13 s vodičom Ing. Milanom Haviarom

7. BRITA z Babinej hory, BF, SPKP 9295/12 s vodičom Vladimírom Gálikom

8.CAMI Vatrová, BF, SPKP 9016/11 s vodičom Jozefom Svátekom

 

Úvodnú poradu charakterizovalo priateľské stretnutie dobrých kamarátov. Rozhodcovský zbor bol menovaný ústredím SPZ v nasledovnom zložení:

Hlavný rozhodca – Rajmund Rapaič

Členovia rozhodcovkého zboru:  Tibor Púčik, Ján Bačík, Marek Sirotný, Ing. Martin Janošík, Ing. Ľudovít Pitoňák, Ing. Vojtech Kovalčík, Milan Černý, Ladislav Šíra, Miroslav Rybár.

V priebehu skúšok z dôvodov množstva prirodzených prác boli kooptovaný za rozhodcov Ing. Peter Grellneth st., Mgr. Ján Maruščák.

 

Hodnotenie jednotlivých prác:

BELLA z Babinej hory s vodičom Tiborom Važanom 

-posliedka s odložením na voľno známka 4.

-práca na umelej stope známka 4, nájdené 3 znaky, čas: 13 min 30 sec – vyhodnotená najlepšia umelá stopa   

-prirodzená práca: Postrieľaná danielka, pes nasadený na stopu po 5 hod. 30 min. , stopa dlhá 3600m, kus ešte žil, ale už nebol schopný pohybu, preto durenie a stavanie nebolo hodnotené. Sučka vedená ostrieľaným vodičom nasadená na stopu 1x, pracovala sústredene na remeni s nízkym nosom, hlasitá pri živej zveri -  známka 4.

Dvojica hodnotená v I. cene, 330 b., 2. miesto v poradí s titulom R. CACT

DAROS Vrátna dolina s vodičom Ing. Petrom Chrústom

-posliedka s odložením na voľno - známka 4.

-práca na umelej stope - známka 4, nájdené 2 znaky, čas: 9 min   

-prirodzená práca: Postrieľané jelienča, stopa do 400m , stará 16 hod. , známka 3,

Dvojica hodnotená v III. cene, 275 b., 3. miesto v poradí

ARON spod Gurovky s vodičom Petrom Bôrikom

-posliedka s odložením na voľno - známka 0(pes po 3 minútach odišiel z odloženia)

-práca na umelej stope - známka 4, nájdené 2 znaky, čas: 14 min.50 sec.   

-prirodzená práca: Hlásené poranenie daniela na Morave, po overení miesta možného nástrelu  bez znakov  a cca 300m dohľadávania v smere možnej stopy bolo rozhodcami konštatované, že zver nebola zasiahnutá. Vodič si na druhý deň vylosoval prirodzenú prácu –postrieľaného lanštiaka na mäkko – na stope starej 13 hodín s dĺžkou stopy 2500m pes pracoval neutvrdene,2 x nasadený na stopu, zhasnutého diviaka nehlásil, hodnotený známkou 2.

Dvojica hodnotená bez udelenia ceny s 240 b., 5. miesto v poradí.

BRUNO z Ivetkinho dvora s vodičom Michalom Lesňákom ml.

-posliedka s odložením na voľno - známka 0 (pes opustil miesto odloženia)

-práca na umelej stope - známka 4, nájdené 2 znaky,  čas: 30 min. 50 sec.   

-prirodzená práca: Pes pracoval na stope postrieľaného jelenčaťa staršej ako 12 hodín v poľovnom revíri v okrese Prievidza . Pes vedený menej skúseným vodičom pracoval nevýrazne, bol 3x nasadený na stopu  a po 800 m dohľadávania prišiel k uhynutému hľadanému kusu. Kus bol načatý od  medveďa, známka 2.

Dvojica hodnotená bez udelenia ceny s 240 b., 6. miesto v poradí.

 

 

FIDA spod Oravského hradu s vodičom Mariánom Bernáthom

-posliedka s odložením na voľno - známka 4

-práca na umelej stope - známka 4, nájdené 3znaky,  čas: 17 min.    

-prirodzená práca: Sučka bola nasadená na prirodzenú stopu poranenej jelenice ako kontrolný pes, nakoľko predchádzajúci vodič prehlásil kus za nedohľadateľný a v práci nepokračoval. Stopa bola stará 8 hod. a pes po 600m remeňovej práce bol vypustený za zverou, ktorú 200m  duril, následne 33 minút  hlasito staval do ulovenia zveri. Rozhodcovia Bačík a Sirotný ocenili prácu známkou 4.

Dvojica hodnotená v I.cene so 410 b. na 1. mieste v poradí s titulom CACT

DEA z Foráša s vodičom Ing. Milanom Haviarom

-posliedka s odložením na voľno - známka 4

-práca na umelej stope - známka 2, nenájdený žiadny znak, čas 24 min.

-prirodzená práca: Sučka bola nasadená na prirodzenú 6 hod. 30 min. starú stopu poranenej jelenice so strižou a farbou na nástrele . Vypracovala na remeni stopu dlhú 3000 m a bola vypustená na ležovisku poranenej zveri. Odbočila zo stopy za zdravou zverou. Po chvíli sa vrátila späť. Vodič po návrate suky prácu vzdal v domnienke , že kus je nedohľadateľný. Kontrolný farbiar – FIDA spod Oravského hradu s vodičom Bernáthom preukázal nesprávnosť úsudku Ing. Haviara a prácu úspešne dokončil. Prirodzená práca hodnotená známkou 0.

Dvojica hodnotená bez udelenia ceny so 120 b. na 7. mieste v poradí.

BRITA z Babinej hory s vodičom Vladimírom Gálikom

-posliedka s odložením na remeni - známka 0 ( suka opustila miesto odloženia)

-práca na umelej stope - známka 0 ( suka nedošla v limite 60 min ku zveri)    

-prirodzená práca: Sučka bola priložená k nástrelu postrieľanej jelenice. Práca na remeni nevýrazná, po vypustení odbehla suka za zdravou zverou a nesledovala poranený kus. Vodič oznámil, že kus je nedohľadateľný. Následne  kus našla koróna ležať neďaleko od stopovej dráhy psa. Práca hodnotená známkou 0.

Dvojica hodnotená bez udelenia ceny s 20 b. na 8. mieste v poradí.

CAMI Vatrová s vodičom Jozefom Svátekom

-posliedka s odložením voľne - známka 0 ( suka opustila miesto odloženia)

-práca na umelej stope - známka 4, nájdené 2 znaky, čas 7 min. 50 sec.    

-prirodzená práca: Sučka pracovala na stope postrieľanej jelenice s farbou na nástrele. Stárie stopy 17 hod. 30 min.  Začiatok práce bol nevýrazný, suka 3x priložená na nástrel. Na tretí krát sa chytila a sledovala pofarbenú stopu v dĺžke 300 m. Tu sa vytrhla vodičovi z rúk aj s remeňom a po ďalších 150 m došla ku stojacemu kusu , ktorý sa pohyboval už len minimálne( priestrel oboch predných končatín s poranením svalu aj kostí)  a hlasito ho stavala.   Práca na remeni hodnotená známkou 2, hlasité stavanie známkou 3.

Dvojica hodnotená bez udelenia ceny s 270 b. na 4. mieste v poradí.

 

DAROS Vrátna dolina s vodičom Ing. Petrom Chrústom absolvovali ešte jednu prácu hlásenú v sobotu 19.10.2013. Dvojica bola nasadená na nástrel postrieľaného diviačaťa a pes po 50 m začal ukazovať farbu na stope. Po 4 km  dvojica vošla do trnín s predpokladom, že by zranený kus mohol ležať tam. Nestalo sa a vodič so psom prešli do druhého poľovného revíru. Na piatom kilometri vošli do mladiny, kde bol pes vypustený  z remeňa a staval zranený kus v hustej mladine. Diviačik sa z mladiny vylomil a naháňačka pokračovala až do deviateho kilometra, kde pes znova diviačika staval v prehustenej mladine z prirodzeného zmladenia, kde sa nedalo dostreliť tak, aby nebol ohrozený pes. Diviačik sa znova dalo na únik, pes ho nasledoval odhadom ďalšie 1-2 km. Potom vzhľadom k subjektívnym okolnostiam – pes nedokázal zastaviť diviačika na dostrelovú vzdialenosť bez možného ohrozenia psa, vitálne správanie diviačika nerozoznateľné od zdravého kusa -  bol pes odvolaný zo stopy a zver ostala nedohľadaná.

 

Považie po roku 2009 usporiadalo ďalšie Skúšky farbiarov „ O pohár SPZ“. Piešťanské poľovnícke organizácie ako nováčikovia v poriadaní farbiarskych vyšších skúšok obstáli. Počasie nám prialo ( mimo stredy 16.10.2013), prirodzených prác bolo dosť pre každého účastníka, strava a ubytovanie nadštandartné,  domáca pohostinnosť znateľná, atmosféra medzi účastníkmi prajná a priateľská. Výkony skúšaných dvojíc  boli výborné – najmä prvé tri dvojice predviedli plnohodnotné farbiarske výkony, ale i priemerné a tiež nepresvedčivé. Ale sú to trojdňové skúšky a aj farbiare majú svoje „slabšie  dni“ a tak ani tí, ktorí na XXXI. ročníku skúšok farbiarov „ O pohár SPZ „ neuspeli alebo neboli zo svojimi výkonmi spokojní, by nemali nad nimi lámať palicu. To je výsada kúpeľných hostí po návšteve Piešťan, ktorí po liečení lámu barle. Farbiarskych vyšších skúšok  je na Slovensku poriadaných viacero a tak úspešnú prezentáciu svojich partnerov na remeni je kde ukázať. Je potrebné poďakovať domácim usporiadateľom, personálu Hotela Odevák, rozhodcom, priateľom v poľovných revíroch a návštevníkom. Ďakujeme všetkým a o dva roky „Horridóó“  na XXXII. ročníku v lone iného krásneho kúta Slovenska.   

                                                                                                                   Rajmund Rapaič

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:298 | Celkom: 930120 | Online: 5