.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšky farbiarov Cenu Hontu a Hrona III. ročník

 

Podľa plánu kynologických podujatí sa v Hronci  dňoch 19.09. – 22.09.2013 konal III. ročník Skúšok farbiarov o Cenu Hontu a Hrona. Skúšky organizoval Klub  chovateľov farbiarov spádová oblasť Banskobystrického kraja pod vedením Mgr. Ladislava Kardhorda. Na tejto podujatí sa podieľali aj ďalší spoluorganizátori : OKO SPZ Brezno, PZ Gajdoška, PZ Richtárovo- Valaská, Lesy SR š.p.  Banská Bystrica. Skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona sa konali pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu.

Ústredie Slovenského poľovníckeho zväzu delegovalo na skúšky farbiarov o Cenu Hontu a Hrona týchto rozhodcov:             Figula Jozef – HR

                                               Kovalčík  Vojtech Ing.

                                               Siládi Rastislav  MVDr.

                                               Chvála Karol Ing.

                                               Lipták Martin

                                               Mihálik Jozef

                                               Meliško Ján

Na úvodnej porade rozhodcov a organizátorov bolo konštatované že organizačne sú skúšky pripravené. Určené rozhodcovské dvojice popoludní založili tri stopy. Na večernej porade rozhodcov boli určené rozhodcovské dvojice ktoré budú posudzovať jednotlivé práce. Na umelých stopách pracovala dvojica rozhodcov Ing. Karol Chvála, Jozef Figula. Na prirodzených stopách boli dvojice : 1.Martin Lipták, MVDr. Siládi Rastislav. 2 Ing. Vojtech Kovalčík, Jozef Mihálik. 3. Ján Meliško .

Pred poradou rozhodcov boli nahlásené dve práce na prirodzenej stope. Na tie práce boli vylosovaní nasledovný rozhodcovia prvú prácu bude posudzovať Ján Meliško, druhú  prácu budú posudzovať rozhodcovia Martin Lipták , MVDr, Siládi Rastislav, tretiu prácu budú  posudzovať rozhodcovia Ing. Vojtech Kovalčík, Jozef Mihálik

Po porade rozhodcov bolo prevedené žrebovanie poradie psov:

1.      Vodič Ľubomír Luscoň s BF Flóra  Jelenia obora Orava, SPKP 8581/10

2.      Vodič Miroslav Balanda s BF Berni  z Mihalikovho dvora, SPKP 833

3.      Vodič Marián Bernáth  s BF Fida spod Oravského hradu, SPKP 9495/12

4.      Vodič Peter Polák s BF Flóra  spod Oblíka, SPKP 9483

5.      Vodič Ladislav Kardhordó ml. s BF Treska  z krainy PRZODKOW, SPKP 9431/11

6.      Vodič Róbert Fraňo s BF HUGO  z Liptovských Revúc, SPKP 9384/11

 

20.09.2013

Slávnostné otvorenie skúšok vykonal  riaditeľ skúšok Ing. Karol Chvála ktorý všetkých privítal krátkym príhovorom na záver svojho príhovoru predstavil hlavného rozhodcu ktorému zároveň odovzdal slovo. Hlavný rozhodca predstavil svoj rozhodcovský zbor ktorých  delegoval Slovenský poľovnícky zväz. Zároveň oboznámil všetkých účastníkov rozhodcovské dvojice ktoré budú pracovať počas priebehu skúšok, taktiež oboznámil aj o rozhodcovských dvojiciach ktoré budú pracovať na prirodzených stopách. Prvú prácu bude posudzovať Ján Meliško, druhú  prácu budú posudzovať rozhodcovia Martin Lipták , MVDr, Siládi Rastislav tretiu prácu budú  posudzovať rozhodcovia Ing. Vojtech Kovalčík, Jozef Mihálik.

Po slávnostnom otvorení a oboznámení z rozhodcovskými dvojicami bolo prevedené losovanie jednotlivých prác. Nahlásené boli dva náhodné postrely zahraničný hosťami a založené boli tri umelé stopy. Poradie vyžrebovaných prác:

Prirodzená stopa č.1 Vodič Miroslav Balanda s BF Berni  z Mihalikovho dvora,

Prirodzená stopa č.2 Vodič Ľubomír Luscoň s BF Flóra  Jelenia obora Orava,

Umelá stopa č.1 Vodič Marián Bernáth  s BF Fida spod Oravského hradu,

Umelá stopa č.2 Vodič Peter Polák s BF Flóra  spod Oblíka,

Umelá stopa č.3 Vodič Róbert Fraňo s BF HUGO  z Liptovských Revúc,

Zatiaľ bez práce ostal Vodič Ladislav Kardhordó ml. s BF Treska  z krainy PRZODKOW a rozhodcovská dvojica Ing. Vojtech Kovalčík, Jozef Mihálik, ktorý čakali na ďalší prípadný postrel, ktorý bol nahlásený po ukončení otváracieho ceremoniálu. Teda už v prvý deň mali možnosť pracovať všetky psy na svojich prácach. Aj tento moment ukazoval ako vysoko kvalitne je pripravený III. ročník o Cenu Hontu a Hrona čo nakoniec bolo to aj potvrdené.

Dopoludňajšia posliedka s odložením ukázala že farbiare sú utvrdené v tejto disciplíne a všetky obstáli výborne hodnotené boli známkou 4. Vodič Marián Bernáth  s BF Fida spod Oravského hradu predviedli túto prácu na voľno. V disciplína Hľadanie nástrelu vo štvorci 30x30 m taktiež boli tieto psy hodnotené známkou 4 všetky tri psy našli nástrel do 5 minút, najdlhšie to trvalo vodičovi Róbertovi Fraňovi s BF HUGO  z Liptovských Revúc a to 3min 40 sek.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 1. vypracoval vodič Marián Bernáth  s BF Fida spod Oravského hradu za 35 minút a našiel všetky tri znaky.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 2. vypracoval vodič Peter Polák s BF Flóra  spod Oblíka  za 37 minút a našiel dva znaky. Táto suka pracovala ako hlásič.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 3. nevypracoval Vodič Róbert Fraňo s BF HUGO  z Liptovských Revúc nedošiel v časovom limite ku zveri pes mu ušiel zo stopy, našiel dva znaky.

Prácu na prirodzenej stope číslo 1: náhodný postrel na muflóna II vk.tr. vykonával vodič Miroslav Balanda s HF Berni  z Mihalikovho dvora. Postrel bol vykonaný 19.09.2013 o 06,30 hod. pes bol nasadený na stopu o 10,00 hod.20.09.2013. Pes tuto prácu nevykonal a muflóna nedoľadal, Táto práca bola hodnotená známkou 0 .

Rozhodca požiadal o kontrolného psa. Dvaja psy už mali vykonanú prácu na umelej pofarbenej stope hlavný rozhodca požiadal vodičov či sú ochotný v tento deň absolvovať aj prácu na prirodzenej stope, vodič Peter Polák odmietol vykonať prácu na prirodzenej stope nakoľko v tento deň už pracoval na umelej stope. Vodič Marián Bernáth  s BF Fida spod Oravského hradu súhlasil že bude pracovať aj na prirodzenej stope. Hlavný rozhodca preto poslal tohto vodiča na prirodzenú stopu číslo 1 kde bol postrieľaný Muflón II. Vk.tr. Suka bola nasadená na stopu o 15,15 hod ukončila o 16,05 hod., stopu vypracovala v dĺžke 3500 m na konci bol nájdený muflón strelený na mäkko už uhynutý preto suka nemohla vykonať durenie a stavanie. Po celej dĺžke pracovala s veľkým záujmom a chuťou pracovať na stope, pracovala na 32,45 hod starej stope. Suka s celkovým počtom bodov 350 obsadila prvé miesto v prvej cene, stala sa touto prácou a prácou na umelej stope víťazkou III. ročníka skúšok farbiarov o Cenu Hontu a Hrona.

Prácu na prirodzenej stope číslo 2: túto prácu si vylosoval vodič Ľubomír Luscoň s BF Flóra  Jelenia obora Orava. Prácu posudzovali rozhodcovia Lipták, MVDr. Siládi. Náhodne vykonaný postrel zahraničným hosťom bol 19.09.2013 o 19,00 hod. na jeleňa IV.Vk.tr. suka bola nasadená 20.09.2013 o 09,30 hod, prácu ukončila o 11,15 hod. pracovala na 14,30 hod starej stope, jeleň bol už uhynutý preto nemohla vykonať durenie a stavanie. Dĺžka stopovej dráhy bola 3200 m suka prejavovala veľkú snahu a chuť do práce počas celej dohľadávky, pri tejto dohľadávke bolo vidieť skúsenosť vodiča a vynikajúca súhra psa a vodiča.

Prácu na prirodzenej stope číslo 3: túto prácu si vylosoval vodič Ladislav Kardhordó ml.s BF Treska  z krainy PRZODKOW. Prácu posudzovali rozhodcovia Ing.Kovalčík, Míhálik. Tento tak isto náhodný postrel bol vykonaný hosťom bol z rána 6,30 hod. suka bola nasadená na stopu o 11,00 hod. suka postrelenú jelenicu našla ale pre veľmi krátku stopovú dráhu sa táto práca nedala hodnotiť. Celá stopa mala cca 45 m.

Popoludní určený rozhodcovia založili ďalšie tri umelé stopy.

 

 

21.09.2013

Pri nástupe v druhý deň skúšok  boli nahlásené ďalšie dva postrely a to opäť zahraničnými hosťami a ako veľmi náhodné.  Po tomto oznámení bolo prevedené žrebovanie na jednotlivé práce. Nakoľko vodič Róbert Fraňo s BF HUGO  z Liptovských Revúc nevypracovali umelú pofarbenú stopu prednosť pred ním mal vodič číslo 5 Ladislav Kardhordó ml. s BF Treska  z krainy PRZODKOW nakoľko ich práca včera sa nedala hodnotiť pre veľmi krátku vzdialenosť.

Prirodzená stopa č.4 vylosoval vodič Peter Polák s BF Flóra  spod Oblíka,

Prirodzená stopa č.5 vylosoval vodič Ladislav Kardhordó ml.  s BF Treska  z krainy, PRZODKOW a ako kontrolný pes vodič Róbert Fraňo s BF HUGO  z Liptovských Revúc,

Umelá stopa č. 4 vylosoval vodič Miroslav Balanda s HF Berni  z Mihalikovho dvora,

Umelá stopa č. 5 vylosoval vodič Ladislav Kardhordó ml. s BF Treska  z krainy PRZODKOW,

Umelá stopa č. 6 vylosoval vodič Ľubomír Luscoň s BF Flóra  Jelenia obora Orava,

 

Aj druhý deň skúšok ukázal že farbiare v disciplíne posliedka s odložením obstáli, sú utvrdené všetky psy boli hodnotené známkou  4. V disciplíne nájdenie nástrelu vo štvorci 30 x 30 m taktiež boli hodnotené známkou 4, žiadny pes neprekročil 5 minút. 

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 4. vypracoval vodič Miroslav Balanda s HF Berni  z Mihalikovho dvora za 29 minút a našiel dva znaky.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 5. vypracoval vodič Ladislav Kardhordó ml. s BF Treska  z krainy PRZODKOW dvora za 33 minút a našiel dva znaky.

Prácu na umelej pofarbenej stope číslo 6. vypracoval vodič Ľubomír Luscoň s BF Flóra  Jelenia obora Orava za 42 minút a našiel všetky tri znaky.

Práca na prirodzenej stope číslo 4. vykonával  vodič Peter Polák s BF Flóra  spod Oblíka kde mal byť postrieľaný jeleň na zadnú komoru, na nástrele sa však žiadne znaky nenašli. Túto prácu posudzovali rozhodcovia Ing. Kovalčík , Mihálik. Postrel bol vykonaný 20.09.2013 o 18,00 hod. pes bol nasadený na stopu 21.09.2013 o 09,30 hod po dôkladnom preverení nástrelu a stopy pes sa pustil smerom k lesu ale nakoľko neboli žiadne znaky na stope vodič sa vrátil opäť na nástrel a pes išiel ale už iným smerom. Potom ako sa vodič vzdal povolali sme kontrolného psa ani tento nám nevedel ukázať nejaké znaky že zver bola ranená preto rozhodcovia prehlásili zver za nedohľadateľnú. Pes preto nebol v tejto disciplíne hodnotený.

Práca na prirodzenej stope číslo 5. vykonával  vodič Ladislav Kardhordó ml. s BF Treska  z krainy, PRZODKOW. Prácu posudzovali rozhodcovia Lipták, MVDr. Siládi. Postrel prevedený 20.09.2013 o 17,45 hod. mal byť postrieľaný Jeleň II,Vk,tr.  Suka bola nasadená na stopu 21.09.2013 o 09.00 hod. suka po nasadení na nástrel nejavila chuť pracovať na stope vôbec nechcela isť ďalej preto vodič vzdal dohľadávku. Preto rozhodcovia nasadili kontrolného psa ktorý bol pridelený hneď ráno pri žrebovaní. O 09,20 hod bol na stopu nasadený vodič Róbert Fraňo s BF HUGO  z Liptovských Revúc na dohľadávku jeleňa. Pes pracoval na remeni 700 m duril zver 1400 m, 20 min , doba stavania a hlásenia bola 40 minút.

Pes ukazoval každú farbu vodičovi, vodič veľmi skúsený, výborná súhra vodiča a psa, pes je naviazaný na vodiča.  

Záverečné vyhodnotenie prebehlo  21.09.2013 o 19,30 hodúčastí hostí kde hlavný rozhodca v prvom rade poďakoval vodičom za predvedené výkony a disciplínu, rozhodcom za objektívne a nestranné rozhodovanie na jednotlivých prácach, organizátorom za vysokokvalitnú organizáciu počas celého priebehu skúšok farbiarov, že každý pes mal možnosť pracovať na prirodzenej stope, PZ Gajdoška a PZ Richtárovo- Valaská za poskytnutie poľovného revíru na vykonanie prác na umelých pofarbených stopách a všetkým ostatným ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu skúšok. V neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým sponzorom bez ktorých by sa žiadna súťaž nezaobišla.

K samotným prácam: Celý priebeh skúšok sa riadil Štatútom skúšok farbiarov o „Cenu Hontu a Hrona, ktorý bol náročný ako na vodičov tak aj a na psov. V disciplíne práca na umelej pofarbenej stope bola možnosť pracovať iba ako hlásič, hlasitý oznamovač a oznamovač. Nebola možnosť pracovať ako vodič ktorý dôjde v časovom limite ku zveri. Ďalšia náročnosť na farbiara a vodiča bola tá že musel nájsť znak číslo 3 ktorým bolo označené ležovisko skadiaľ mohol vypustiť psa aby poslednú časť stopovej dráhy pes vypracoval sám. Napriek týmto sprísneným kritériám jednotlivé psy a vodiči dokázali sa popasovať s týmito práce veľmi dobre najdlhšie pracoval na stope suka BF Flóra  Jelenia obora Orava s vodičom Ľubomír Luscoňom v čase 42 minút. Najkratšie v čase 29 minút pracoval  HF Berni  z Mihalikovho dvora s vodičom Miroslav Balandom.  

Posliedka s odložením všetky psy boli hodnotené známkou 4 tri psy boli predvedené na voľno.

Nájdenie nástrelu, najrýchlejší čas a to iba 16 sekúnd mal vodič Ľubomír Luscoň s BF Flóra  Jelenia obora Orava.

Práca na umelo pofarbenej stope pracovala ako hlásič vodič Peter Polák s BF Flóra  spod Oblíka, najkratší čas mal vodič Miroslav Balanda s BF Berni  z Mihalikovho dvora 29 min.

Práca na prirodzenej stope, najdlhšia stopa 3500 m vodič Marián Bernáth  s BF Fida spod Oravského hradu, najstaršia stopa 32,45 hod. vodič Marián Bernáth  s BF Fida spod Oravského hradu.

Celkom psy boli hodnotené v dvoch cenách a to :

I.c s počtom bodov 350 skončil vodič Marián Bernáth  s BF Fida spod Oravského hradu,

III.c s počtom bodov 330 skončil vodič Ľubomír Luscoň s BF Flóra  Jelenia obora Orava.

Ostatné psy skončili bez ceny ale v poradí viď tabuľka vo fotogalérii.

 

 

 

                                                                                                          Jozef  Figula

                                                                                                          Hlavný rozhodca

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:299 | Celkom: 930121 | Online: 6