.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

IHF na diviačej zveri – áno alebo nie...?

     V poslednom období sa medzi našimi členmi často rozoberá otázka využívania farbiarov na dohľadávanie diviačej zveri. Ostrá diskusia na túto tému odznela aj na minuloročnej konferencii, po predložení návrhu, ktorý by umožňoval absolvovať IHF aj na stále početnejšej diviačej zveri.

Kvôli značnej nejednotnosti a názorovému rozdielu v tejto téme pretrvávajúcemu medzi našimi členmi, sme si dovolili osloviť niektorých popredných všeobecne známych predstaviteľov zahraničných klubov, členov ISHV, ktorých voľný preklad Vám s ich súhlasom predkladáme.    

Za nemecký klub BGS:

Vážený páni, cez silný prírastok a stále sa rozširujúcu diviačiu zver, sa táto zver medzičasom stala našou hlavnou zverou pre dohľadávky. V súlade so zákonom ochrany zvierat v poľovníctve ale predovšetkým s ohľadom na zákon ochrany zvierat pri dohľadávkach je nepochopiteľné, že sa Slovenský klub odmieta PF a HF na diviačiu zver absolvovať (rozšíriť).

Čo sa stane s poraneným diviakom? Prenecháte dohľadávku iným psím rasám? Ak je to tak, je rasa farbiare skutočne nepotrebná. To potom môžu iné rasy aj jeleniu zver dohľadávať.

Zo stupňa obtiažnosti práve diviačia zver je tá zver, ktorá na psa a vodiča kladie najväčšie požiadavky. Pes ktorý úspešne dohľadá, durí a stavia diviačiu zver, je aj pre iné druhy zveri vhodný. Práve na diviačej zveri môže svoju ostrosť pod dôkazom postaviť(zvýrazniť).

Wolfgang Keck.1.vedúci rozhodcov nemeckého klubu BGS, rozhodca z výkonu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V našom BGS klube v skúšobnom poriadku je pevne zakotvené, že PF a HF je možné vykonať iba na vysokej raticovej zveri (okrem srnčej zveri). To sa týka (znamená) jelenej, diviačej, danielej, muflonej a inej jelenej zveri napr. SIKA. Okrem toho je u nás diviačia zver najčastejšie dohľadávaná zver.

Práve na diviačej zveri sa preukazuje zručnosť farbiara na pofarbenej stope v spojení so zdravou ostrosťou. Diviačia zver je u nás výnimočne bojaschopná zver, odhliadnuc od jednotlivých výnimiek u jelenej zveri. Pes ktorý ostro a vytrvale durí a stavia diviačiu zver, nemá žiadne problémy aj inú zver ostro a vytrvalo duriť a stavať. Prirodzene je tu vyššie riziko pre psa.

Na tomto základe predchádzame tomu tak, že naše psy sú   pripravované pri výcviku v diviačích výcvikových oplôtkoch v kontrolovaných podmienkach.

Bol som pred rokmi splnomocnený klubom BGS takéto oplôtky viesť, pripraviť, organizovať a vyhodnotiť výcvikové dni farbiarov v oplotených účelových zariadeniach. Doposiaľ som nevidel žiadneho BGS, ktorý by tam bol bojazlivý. S istotou môžem povedať, že boli niektoré ostrejšie a iné opatrnejšie. Doposiaľ u všetkých BGS, pod vedením skúseného oborníka a s majiteľom za chrbtom, malo správanie po niekoľkých minútach, pozitívny vývoj. Eventuálny predchádzajúci strach pred diviačou zverou stratili.  Aj hlas sa vyvíjal počas výcviku silne a pozitívne.

Osobne som bol prvý krát so svojou 7 mesačnou sučkou v takomto pobytovom oplôtku diviačej zveri. Pre mladú suku to bol skutočný úspešný zážitok.

Svine v tomto oplôtku nie sú extrémne divoké. Oplôtok slúži pre výcvik a skúšky sliedičov. K tomu je presne predpísané, určené ako sa smie v oplôtku pracovať a postupovať.

 

Dipl. Forsting Maik Brummundt  - zástupca predsedu KBGS pre oblasť Sachsen/Thüringen

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

          V pôsobení klubu BGS skúšame BGS na hlavných skúškach na vysokej raticovej zveri okrem srnčej zveri, ktorá je v Nemecku považovaná za nízku zver. Pri predbežných skúškach predpisuje skúšky na umelej položenej stope raticami a farbou z vysokej zveri, ku ktorej patrí aj diviačia zver.

Okrem toho pri hlavných skúškach ISHV sa skúša aj na diviačej zveri.

Farbiarom a dohľadávkam zdar.

 

Manfred Moser, 2. vedúci rozhodcov v Klube BGS.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

           PF a HF na diviačej zveri majú zmysel (sú opodstatnené). Diviačia zver v mnohých revírom početne rastie a poľovne upotrebiteľný farbiar musí túto zver vedieť dohľadávať. Preto je dobre ak naše psy sú cvičené a skúšané na diviačej zveri. Okrem toho sú diviaky bojovná zver. U nás sa asi 80% HF koná na diviačej zveri. Pri stavaní diviačej zveri preukazujú mnohé psy strach. Takéto psy musia byť bezpodmienečne vylúčené z chovu. Tieto psy sú povahovo slabé a nevhodné k dohľadávaniu.

            Podľa mojej mienky nemajú skúšky na diviačej zveri žiadnu nevýhodu (chybu). My musíme diviačiu zver dohľadávať a preto musíme psy aj na diviakoch preskúšať, čo ich vnútorne spevňuje (povznáša).

Jens Bönning- zástupca predsedu KBGS pre Severné Nemecko

                             - víťaz MFK, rozhodca z výkonu, vynikajúci vodič,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za Rakúski klub farbiarov ÖSHV

 

Ako predseda Rakúskeho spolku farbiarov a podredseda ISHV môžem k vášmu dopytu zaujať toto stanovisko.

V Rakúskom spolku farbiarov máme náš skúšobný poriadok PF postavený tak, že farba diviačej zveri pri kladení stopy je povolená. Pre HF nie je druh zveri pevne stanovený. Prirodzene je aj na diviačej zveri  možná. Vzhľadom na to, že toho času veľmi silno stúpa populácia diviačej zveri, je to tiež správne. Pre nás neexistuje žiadny dôvod (na základe čoho) prečo neskúšať na diviačej zveri.

Lovu zdar,

Dipl. Ing. Wolfgang Reiter. – predseda Rakúskeho spolku a podpredseda ISHV

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

            Náš skúšobný poriadok predpisuje iba pri predbežných skúškach farbiarov druh zveri. Umelá stopa jelenej, kamzičej alebo diviačej zveri, má mať parametre: stárie cez noc (15-25 hod) našliapaná  drevákmi má mať zhruba 1000 m.

Pri hlavnej skúške má byť pes tak utvrdený, že dokáže bez problémov zvládnuť stopu do konca. Skúšobný poriadok pritom priamo nepredpisuje druh zveri (nie je plánovaný). Uvádza iba vysokú zver. Aj skúšobný poriadok ISHV, nepredpisuje druh zveri na HF. Ako je u vás možno predpísaný. V nemecky hovoriacom regióne sa vždy považuje diviak za vysokú zver. Dohľadávky diviačej zveri sú spojené s inými problémami ako napríklad dohľadávky kamzičej zveri vo vysokých horách, ale aj tie sú spojené s nebezpečenstvom pre vodiča a psa.

Diviačia zver zväčšuje svoj životný priestor v Rakúsku až do vysokohorských alpínskych pásiem. Pritom je potrebné mať na zreteli, že každý farbiar sa môže hocikedy dostať do kontaktu s diviačou zverou.

Myslím, že aj moji spolkoví kolegovia  podobne uvažujú ako som uviedol ja.

Martin Tongitsch – poradca chovu BGS, rozhodca z výkonu ÖSHV

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za švajčiarsky  klub farbiarov SSC

         U nás neexistuje (nepripúšťame) žiadna diskusia či diviačia zver áno alebo nie. Diviačia zver je raticová zver, ktorá je zaradená medzi vysokú zver čím je zaradená (dovolené) medzi druhy zveri na ktorých je možné vykonávať hlavné skúšky.  Na všetkých medzinárodných skúškach sa na diviačích stopách skúša (vedú). Predpisy ISHV nevylučujú žiadny druh zveri z hlavných skúšok. Preto podľa mojej mienky  žiadny druh zveri nie je vylúčený z hlavných skúšok.

Našou úlohou vodičov farbiara je poranenú zver čo najskôr, ako je len možné, dohľadať a dostreliť. Tu nemôže hrať úlohu o aký druh zveri sa jedná. Tu sa nemôže rozlišovať či jelenia, diviačia, muflonia, kamzičia alebo aká zver.

Franz Dalponte,  člen výboru švajčiarskeho spolku SSC, rozhodca ISHV.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

      Vo veci hlavných skúšok farbiarov na diviačej zveri je to pre mňa ako rozhodcu ISHV všetko samozrejmosť. K tomu sa nedá diskutovať. Ja osobne tu vo vrchoch nemám osobné skúsenosti z dohľadávok diviačej zveri – skôr z kozorožcov -  a nemôžem ti z mojich osobných skúseností napísať žiadnu informáciu. Eventuálne môžem osloviť priateľa z SSC touto otázkou.

Jörg Hartmann, bývalí vedúci rozhodca švajčiarskeho spolku, rozhodca ISHV

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Príspevok vznikol z iniciatívy členov klubu:  Ing. Peter Grellneth,

                                                                             Branislav Porubčanský,

                                                                             Mgr. Ján Maruščák

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:280 | Celkom: 930102 | Online: 6