.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zo zasadnutia výboru KCHF z 22.02.2013

 

Výbor klubu  zasadal 22.februára  2013 v Piešťanoch za účasti všetkých členov výboru a predsedu kontrolnej komisie ako aj zástupcov OPK a OkO SPZ  Piešťany.

Prejednal  organizačné zabezpečenie XXXI  ročníka  Skúšok farbiarov  o Pohár SPZ   s prítomnými zástupcami  OPK a OkO SPZ   p. Tekulom  a Beňadikom,  za  KCHF   p. Rapaič, navrhnutý za HR.   Centrum skúšok bude v hoteli  ODEVÁK, umelé stopy v miestnej časti  Havran.  Propozície budú vydané do 31.5.2013.

Prejednal  organizačné zabezpečenie  ostatných plánovaných akcii  v tomto roku  a návrh rozhodcov.

Klubová výstava v Sielnici 9.6.2013 – Ing. Pitoňák, Pavlík (ČR)

Chovný zvod 1. 6. 2013 – MVDr. Želtvay, Ing. Pitoňák, Bc. Hlinický

Chovný zvod 19.10.2013 – MVDr. Želtvay, Ing. Pitoňák, Lipták

Spišský pohár 24-27.10.201 – HR Ing. Chvála

Cena Hontu a Hrona 19-22.9.2013 – HR Jozef Figula

 

  Výbor  sa  zaoberal  spracovaním výsledkov PF  a IHF  skúšok v roku 2012. Konštatoval, že  viacerí rozhodcovia  nedodržiavajú  dôsledne skúšobné poriadky a vyhotovené   rozhodcovské tabuľky  majú nedostatky.  Niektoré  chyby rozhodcov  bude riešiť   KR SPK.

Výbor na základe zistených nedostatkov  sa rozhodol   vykonať  školenie rozhodcov pre posudzovanie výkonu farbiarov na PF a IHF skúškach.  Zistené nedostatky budú konkrétne prejednané a bude  vykonaná praktická  ukážka  predbežných skúšok  za účelom jednotného posudzovania jednotlivých disciplín aj pri IHF skúškach.

Termín: 4.mája 2013  Východná.  (Pokyny dostanú rozhodcovia v Pozvánke.)

 

Výbor   prehodnotil   Štatút regionálnych skúšok o Spišský pohár. Sú to skúšky, na ktorých sa zadáva titul  CACT  a preto  musí Štatút  spľňať minimálne  podmienky pre udelenie ceny, tak, ako  je v Štatúte skúšok o Pohár SPZ a MFK.

Výbor odsúhlasil Štatút skúšok o Mútňanský pohár.

 Výbor odsúhlasil, aby sa vyššie regionálne  skúšky mohli hodnotiť  a uznávať, musia sa ich zúčastniť najmenej   štyri  farbiare.

 

Boli schválené Prihlášky do klubu pre  35 nových členov.(Zoznam na klubovej stránke )

Výbor klubu na návrh ekonóma klubu a poradcu chovu súhlasí s pozastavením vydania odporúčania na párenie v chovateľskom roku 2013

   

   a, Juraj Šabo , Žitavany , suka BRITA z Babinej hory , SPKP 9295/12

        Odporúčanie na párenie č. 03/10 – 2 ks šteniat narodených dňa 15.6.2010  á 3,50 € =  7 € - neuhradené

Prvá upomienka na sumu 9 € zaslaná dňa 23.8.2010   - neuhradená

Druhá upomienka na sumu 11 € zaslaná dňa 8.11.2010 – neuhradená

Krytie č. 47/11 dňa 19.1.2011 – fena v majetku Ing. Miroslava Stanovského zo Zvolena 7 € - neuhradené

Upomienka na sumu 9 € zaslaná dňa 24.3.2011 – neuhradená 

Uvedené nedoplatky boli uhradené dňa 6.9.2011 spolu s posudkom  

RTG DBK na základe nedodania posudku RTG DBK pokiaľ si nevyrovná svoje podlžnosti voči klubu . .

Po zaplatení uvedených nedoplatkov spolu s posudkom RTG DBK mu tento bol zaslaný !

Odporúčanie na párenie č. 43/12 – 7 ks šteniat narodených dňa 9.8.2012  á 3,50 € =  24,50  € - neuhradené   

Upomienka na sumu 24,50 + 2,- = 26,50  € zaslaná dňa 17.10.2012 – uhradená len  vo výške 24,50 eur  dňa 26.10.2012 ale bez poplatku 2 eura - za výzvu stanovenú výborom klubu. 

Na základe uvedených skutočností – neplnenia si svojich finančných podlžností voči klubu aj napriek niekoľkým upomienkam mu výbor pozastavil vydanie odporúčania na párenie v chovateľskom roku 2013 . V prípade predaja suky, sa vzťahuje zákaz na suku BRITA z Babinej hory.

 

b,  Miloš Uhliarik Handlová, suka BELA Varšanská , SPKP 9295/12

     Odporúčanie na párenie č. 66/12 – vrh dňa 4.6.2012

     Hlásenie vrhu poradcovi chovu bolo poštou doručené 15.01.2013 !

Na základe nedodržania termínu hlásenia vrhu mu výbor pozastavil vydanie odporúčania na párenie v chovateľskom roku 2013. V prípade predaja suky, sa vzťahuje zákaz na suku BELA Varšanská.

 

c,  Radovan Iždinský, suka LUCY z Horárovho dvora, SPKP 8427/09

     Odporúčanie na párenie č. 100/12 – vrh dňa 4.6.2012

     Hlásenie vrhu poradcovi chovu nebolo od chovateľa vôbec zaslané!

Na základe nedodržania termínu hlásenia vrhu mu výbor pozastavil vydanie odporúčania na párenie v chovateľskom roku 2013. V prípade predaja suky, sa vzťahuje zákaz na suku LUCY z Horárovho dvora

V prípade opakovania neplnenia si povinností voči klubu v stanovených termínoch

- budú  suky vylúčené z chovu!  

 Informácia:

KR SPZ na svojom zasadnutí  2. marca 2013  prijala návrh  Chovateľského a zápisného poriadku SPZ, ako aj návrh  Štatútu KR SPZ.  Po schválení prezídiom SPZ tieto dokumenty s doplnkami  KCHF (stanovy, chovateľský poriadok) budú  zverejnené na  web stránke klubu.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:293 | Celkom: 930115 | Online: 6