.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica z výborovej schôdze KCHF konanej 22.09.2012 v Tatranských zruboch.

 

 

Prítomní:   Ing. Karol Chvála, Ing. Peter Grellneth st., MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ladislav

                    Druska,  Ing.  Ľudovít Pitoňák.

                    Predseda dozornej rady:  Ing. Ivan Horňáček.

Ospravedlnení:Viera Močková, Branislav Porubčanský, Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák

Prizvaný:     Rajmund  Rapaič

 

Program:  1.Otvorenie

                  2.Memoriál Fridricha Konráda 2012 – prejednanie organizácie spolu z organizátormi

                     OkO SPK a SPZ Poprad

                  3.Informácia zo zasadnutia predsedníctva KR  SPZ

                  4.Príprava  stanov klubu – návrhy a zmeny

                  5.Prihlášky nových členov

                  6.Rôzne

                  7.Ukončenie

 

K bodu 1:  Výborovú schôdzu otvoril predseda Ing. Karol Chvála. Privítal  organizátorov XIV.r. MFK z OPK a OkO  SPZ Poprad, ako aj členov výboru.

 

K bodu 2: O stave  príprav  na  XIV. ročník MFK  informoval  riaditeľ skúšok  Ing. Bystrík Kiska. Prítomní konštatovali, že  stav príprav je na vysokej úrovni.

- Skúšok sa zúčastní  12 psov. 7 zo zahraničia a 5 domácich

- Bolo upresnené  miesto chovného zvodu v rámci areálu Tatranských zrubov.

- Ekonóm KCHF v rámci možností čo najskôr  predloží požiadavky na ubytovanie a stravovanie.

-Výbor klubu zaistí pozvanie pre čestných hostí (Ing. Lebocký, Ing. Jursa, PaeDr Šuba )

- Stretnutie organizátorov a výboru  bude 17.októbra 2012 (streda)  o 10,00 hod.

- Rozhodcovia zo Slovenska  taktiež v stredu  do 12,00 hod.

 

Ďalšie body programu schôdze prejednal výbor klubu samostatne.

 

K bodu 3: Predseda klubu informoval o zasadnutí  predsedníctva  KR  SPZ.

       - novým prezidentom  SKJ  a KR SPZ  je Ing. Jozef Jursa

 

  • Od V. konferencie KR SPZ sa uskutočnil X. snem SPZ, ako už uviedol, SPZ pokračuje v činnosti bez zmeny, boli schválené nové stanovy SPZ s ustanoveniami týkajúcimi sa pôsobenia klubov a kynológie pod SPZ. Pre úsek kynológie boli na sneme prijaté úlohy:

 

  1. Zabezpečiť pôsobenie poľovníckej kynológie pri Slovenskom poľovníckom zväze ako neoddeliteľnej súčasti výkonu práva poľovníctva. Zabezpečovať úlohy vyplývajúce z kompetencií, ktorými SPZ poverila Slovenská poľovnícka komora.
  2. Zabezpečiť vedenie plemennej knihy pre plemená registrované v SPZ vrátane ďalších služieb s tým súvisiacich, služby chovateľom a záujemcom o chov plemien združených v SPZ poskytovať k úplnej spokojnosti.
  3. Organizovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, vrcholové podujatia, výstavy tak, aby sa neustále dopĺňal počet PUP, ale aj aby sa zabezpečilo športové vyžitie sa kynológov v tejto zaujímavej oblasti.
  4. Rozširovať zbor rozhodcov pre posudzovanie výkonu i exteriéru psov a zvyšovať ich odbornú úroveň, aby bola rovnomerne pokrytá ich potreba na celom území Slovenska. Je úlohou predovšetkým organizačných zložiek SPZ a OPK, aby na túto funkciu navrhli svojich členov, ktorí majú na to odborné, fyzické, charakterové i verbálne predpoklady.
  5. Úzko spolupracovať so Slovenskou kynologickou jednotou, prostredníctvom nej si zachovať členstvo v FCI a plnoprávne postavenie poľovníckej kynológie v SKJ a uchádzať sa o členstvo zástupcov SPZ v odborných komisiách FCI, a tak sa podieľať na spolurozhodovaní v medzinárodnom kynologickom dianí.
  6. Starať sa o odborné vedenie chovu a rozvoja národných plemien, zamerať sa špeciálne na zvýšenie úrovne a rozvoja chovu slovenských hrubosrstých stavačov. Metodicky riadiť a podporovať činnosť chovateľských klubov pre plemená združené v SPZ, spolupra­covať s klubmi pri rozvoji medzinárodných vzťahov.
  7. Podľa potreby upravovať kynologické predpisy SPZ v nadväznosti na zmenu legislatívy štátnej správy, SPK, SPZ, resp. kynologických organizácií, ktorých je SPZ členom.

Ďalšia informácia:

  - novelizuje sa webová stránka SPZ  z vytvorením samostatnej kynologickej knižnice,kde budú

     uverjnené všetky materiály a informácie.

  - pripravuje sa návrh na zmenu štatútu KR SPZ

  -  plánuje sa preskúšanie čakateľov pre posudzovanie na PF a IHF (10.11.2012)

 

  -  KCHF predložil požiadavku k predloženému  skúšobnému poriadku poľovnej upotrebiteľnosti

     „Špeciálne skúšky slovenských kopovov“,  -  nesúhlasí s účasťou  plemien farbiarov na      týchto skúškach  - táto požiadavka bola akceptovaná. Taktiež názov bol zmenený „Špeciálne skúšky duričov“. Uvedený skúšobný poriadok  podlieha ešte schváleniu v KR  SPK a orgánoch  SPK. 

 

K bodu 4:  Návrh  stanov klubu bude zverejnený  na webovej stránke klubu  po  schválení Štatútu  KR SPZ, nakoľko stanovy klubu nemôžu byť v rozpore zo Štatútom  KR SPZ

 

K bodu 5:  Výbor klubu prejednal a schválil prihlášky 48 nových členov:( príloha)

 

K bodu  6: a/ Plánované  podujatia v roku 2013 :

                      Chovný zvod - v prvom polroku – Spádová oblasť Nitra.   1.alebo 8. júna 2013,

                      Nová dedina (okr.Levice), chata  Žuhračka.

                      Pohár SPZ  - 31.ročník-  Piešťany ?  R.Rapaič preverí možnosti a 17.10. 2013

                      výbor klubu rozhodne o mieste usporiadania

:                     Výstavy - Klubová –   Zvolen –Sielnica

                                      Špeciálna -  Veľká Ida

 

b/ Bola prejednaná žiadosť p. Holováča o zapísanie nadpočetných šteniat HF – 9. I keď sa jedná o posledný vrh u suky Fichta zo Starej  Hájnice, nie sú splnené podmienky pre zápis nadpočetných šteniat stanovené  v  „Podmienkach  chovnosti,  odstavec   V. písmeno c“.

Výbor  Žiadosť o zápis nadpočetných šteniec„ neschvaľuje“.

 

c/vzhľadom  k tomu že  vyššie skúšky farbiarov – regionálne sú jednou s podmienok na zápis nadpočetných  šteniat  výbor dáva  pre tieto skúšky  nasledovné usmernenie:

 

1)  Regionálne skúšky musia mať schválený štatút (disciplíny ako na MFK)  výborom a KR    SPZ.

2)  Organizátor predloží  výboru KCHF Propozície a návrh rozhodcov. Rozhodcovia po   odsúhlasení  budú delegovaní  Kynologickým odborom SPZ.

 3) Na  finančnú výpomoc na regionálnu skúšku  výbor  poskytne  sumu do výšky 300 € , po   predložení  dokladov o výdavku ( na  cestovné výdavky  a ubytovanie rozhodcom  , ceny, )

 

                                                                                                        Termín: Od 30.09.2012

 

d/  Nakoľko zo strany  majiteľov chovných jedincov dochádza k veľmi častému nedodržaniu hlásení   (o párení a vrhu ) a termínov platieb ( poplatky za párenie , za šteňatá a exportné poplatky ),  výbor klubu poveril  poradcov chovu spolu s ekonómom vypracovať Pokyny

      pre majiteľov chovných jedincov a ostatných členov klubu , ktoré sa zverejnia na web stránke klubu   ako aj v Spravodaji 2013 a budú platiť od nového chovateľského roka t.j. od 1.11.2012 .  Pokyny  sú samostatná príloha k zápisnici.

                                                                                                                          Termín do 30.9.20

 

e/  Regionálne skúšky v r. 2012:

     Pohár Slánskych vrchov II.roč. – Medzev.  12. -14.10.2012.  Návrh rozhodcov:

     Hl.rozhodca – Ing.Druska, rozhodcovia – Ing.Pitoňák, Ing. Kovalčík, Sabol, Čendula, Figula,

    Soták.

    Fatranský pohár X.roč. – Rajecká Lesná. 9.-11.11.2012. Návrh rozhodcov:

    Hl. rozhodca: - Macek(CZ), rozhodcovia  -  Školník(CZ), Kardoš, Porubčanský, Urban, Rapaič, Bulo

    Výbor z návrhom rozhodcov súhlasí.

 

7.  Po vyčerpaní  programu  predseda klubu  shôdzu výboru  ukončil.

 

.

 

   Overil:Ing. Horňáček                                                                                    Zapísal:  Ing. Chvála

              Ing.Druska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:302 | Celkom: 930124 | Online: 9