.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Z Á P I S N I C A

z Konferencie Klubu chovateľov farbiarov

pri SPZ Bratislava konanej dňa 31. marca 2012 vo Zvolene

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 173 delegátov s hlasom rozhodujúcim.

Rokovanie Konferencie Klubu chovateľov farbiarov otvoril predseda klubu Ing. Karol Chvála, ktorý privítal všetkých prítomných a vyzval prítomných aby si minútou ticha si uctili pamiatku našich členov, ktorý nás opustili od poslednej konferencie. Predložil návrh pracovného predsedníctva, ktorý bol schválený. Potom sa vedenia konferencie ujal Ing. Ivan Horňáček.

Následne prečítal program konferencie:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku

4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

5. Voľba volebnej komisie

6. Správa o činnosti KCHF a hospodárení klubu v uplynulom volebnom období 2007-2011

7. Správa dozornej rady

8. Návrh úpravy stanov KCHF

9. Návrh kandidátov do výboru a dozornej rady

10. Diskusia

11. Voľby výboru a dozornej rady

12. Uznesenie

13. Záver

Delegáti ho jednohlasne schválili.

 

2. Voľba pracovného predsedníctva

Pracovné predsedníctvo bolo zvolené v zložení: p. Viera Močková, Ing. Karol Chvála, Tibor Gešvandtner, Ing. Ivan Horňáček. Plénum toto pracovné predsedníctvo jednohlasne schválilo.

 

3. Za rokovací poriadok

Zo 173 prítomných 154 bolo za rokovací poriadok a 19 sa zdržalo hlasovania. Za volebný poriadok zo 173 prítomných 169 bolo za a 4 proti.

 

4. Mandátová komisia a návrhová komisia

MVDr. Andrej Štafura, Pavol Žídek, Ing. Vojtech Kovalčík, Martin Jánošík, Ing. Peter Grellneth st. Za bolo 172, jeden sa zdržal hlasovania.

 

5. Volebná komisia

V zložení: Karol Smrek, Ján Bonta, Pavol Sirotný, Roman Veselský, Marián Zábojník. Za bolo 172, jeden sa zdržal hlasovania.

 

6. Správa o činnosti KCHF a hospodárení klubu v uplynulom volebnom období 2007-2011

Správu o činnosti KCHF za funkčné obdobie 2007 – 2011 predniesol v skratke predseda KCHF Ing. Karol Chvála. Uviedol, že cela správa bola uverejnená v Spravodaji KCHF 2012. Podrobnejšie hovoril o vykonaných kurzoch vodiča farbiara ako aj o vykonaných vyšších skúškach farbiarov v uplynulom funkčnom období. Upozornil na správne hodnotenie na IHF skúškach, nakoľko sú hlasy o vykonaní skúšky za“zeleným stolom“. Podal informácie zo zasadnutia KR SPZ (povinné čipovanie).

Finančnú správu o hospodárení predniesol Ing. Ladislav Druska, tá je taktiež uverejnená v Spravodaji KCHF 2012 a podotkol, že sa ušetrili veľké náklady a samotný Spravodaj 2012, pričom sa jeho úroveň zlepšila vo forme farebnej obrazovej prílohe.

 

7. Správa dozornej rady

Predniesol Ing. Ivan Horňáček – uviedol, že boli splnené uznesenia z predchádzajúcej konferencie a nebol splnený 1 bod a to zasielanie zápisníc z výborov aktivistom KCHF.

 

8. Návrh úpravy stanov KCHF

- Ing. Ivan Horňáček predniesol návrh úpravy stanov KCHF.

V diskusii k predloženému návrhu vystúpilo viacej delegátov. L.Kardhordó, dal návrh na zakomponovanie funkcie čestného predsedu KCHF do stanov a vymedzenie jeho kompetencii. A zvážiť o odložení zmeny stanov až po spracovaní návrhov a podnetov.

Bol prijatý návrh, aby predložené stanovy boli pracovným materiálom uvedeným na webovej stránke klubu s možnosťou pripomienok, taktiež s prípadnými zmenami v súvislosti s konferenciou KR SPZ a snemu SPZ. Termín na predkladanie pripomienok:30.11.2012.

 

9. Návrh kandidátov do výboru a dozornej rady

- Ing. Ivan Horňáček prečítal zoznam navrhovaných členov do výboru a dozornej rady KCHF:

Do výboru: - Jozef Bullo, Ing. Ladislav Druska, Tibor Gešvandtner, Ing. Peter Grellneth Ing. Ferdinand Hlinický, Ing. Karol Chvála, Mgr. Ján Maruščák, Jozef Mihálik, Viera Močková, Ing. Ľudovít Pitoňák, , Branislav Porubčanský, MVDr. Tibor Želtvay. Do dozornej rady – Ing. Vladimír Hlinka, Ing. Ivan Horňáček, Mgr.Ladislav Kardhordó, Ing. Stanislav Kubanda.

K predloženým návrhom neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy.

 

10. Diskusia

Pilát st.:

- upozornil na nový zákon o poľovníctve a apeloval na to, že zákon nepredpisuje počty poľovne upotrebiteľných psov.

Močková:

- Upozornila, že vyšla nová vyhláška o zmenách k Vyhl. 344/2009. Týka sa evidencie psov a účasti na skúškach duričov.

Porubčanský:

 • Poukázal na pracovnú úroveň farbiarov v našom klube. A predniesol návrh na umožnení vykonávať IHF na diviačej zveri, čo jednoznačne aj zdôvodnil.

Na túto tému sa otvorila rozsiahla diskusia, kde vystúpilo 20 delegátov s kladným ale aj záporným stanoviskom. Záverom tohto príspevku bola voľba za schválenie IHF skúškach na diviačej zveri. Za hlasovalo 60 prítomných delegátov, proti 104 a zdržalo sa 8 delegátov.

Hapčo:

 • Otázka DBK, či sa musia robiť iba v Košiciach
 • Napraviť zasielanie zápisníc z výborových schôdzi aktivistom

Alexík:

 • Ako ďalej s aktivistami a zasielaním zápisníc
 • Je za zachovanie spádových schôdzi

Demeter:

 • Otvoril otázku tetovať alebo čipovať
 • Nedostatočne pripravené, kto zabezpečí čítačky na skúšky

Hudač:

 • Je nedostatočný záujem vodičov prihlásiť sa na vrcholne skúšky
 • zvážiť zjednodušenie fóra na klubovej stránke

Tököly:

 • Prečo je na vrcholných skúškach na umelej stope farbiar ako vodič a na PF je hlásič, oznamovač a lebo hlasitý oznamovač?
 • Čierny vývoz pani Novákovej by mal byť rovnako potrestaný vylúčením z klubu ako u Ing. Piláta ml.
 • Prispievať na vyššie druhy skúšok ako Spišský pohár, Fatranský pohár a pod. buď všetkým rovnako alebo nikomu.

Ing. Hlinka:

 • Zvážiť počet šteniat vo vrhu

Ing. Chvála:

 • Reagoval na zápisnice výborových schôdzi, že budú uverejňované na klubovej web – stránke

Kardhordó:

 • Na chovnom zvode napísať do PPP pri genetickej chybe vylučujúcej farbiara z chovu – nechovný
 • Poďakoval starému výboru za doterajšie funkčné obdobie

Rybár:

 • Pripustiť farbiare na chovný zvod až po PF a IHF a DBK

Želtvay:

 • DBK vykonáva Prof. Ledecký, ktorý je členom medzinárodnej komisie a má to vykonávať jeden človek aby bola dodržaná jednotnosť výsledkov
 • Odchov šteniat – schváliť konferencia
 • Chovný zvod môže byť po PF a DBK ale pred IHF
 • Požiadal všetkých majiteľov chovných psov a súk aby fotografie týchto jedincov zaslali správcovi klubovej stránky web. Jánovi Maruščákovi.

Valentín:

 • Urobiť evidenciu úhynu psov po epilepsii

 

Ing. Grellneth st. :

 • Navrhol ukončenie diskusie

 

11. Voľby výboru a dozornej rady

Volebná komisia odovzdala 171 volebných lístkov s menami kandidátov do výboru (12) a dozornej rady (4). V tejto voľbe bolo 168 platných a 3 neplatné lístky.

Výsledky volieb: Do výboru bolo zvolených 9 kandidátov s najvyšším počtom hlasov a do dozornej rady 3 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Po vyhlásení výsledku volieb si výbor a dozorná rada zvolili predsedov a jednotlivých funkcionárov.

 1. Výboru:                  Predseda                       - Ing. Karol Chvála - 159 hlasov

Podpredseda                 - Ing. Peter Grellneth st - 139 hlasov

a styk s aktivistami

                                       Tajomník                         - Tibor Gešvandtner - 157 hlasov

                                       Ekonóm                          - Ing. Ladislav Druska - 154 hlasov

                                       Hlavný poradca chovu  - MVDr. Tibor Želtvay - 164 hlasov

                                      a poradca pre BF

                                      Poradca chovu pre HF    - Ing. Ľudovít Pitoňák - 87 hlasov

                                      Výcvikár                           - Branislav Porubčanský - 153 hlasov

                                      Matrikár                           - Viera Močková - 151 hlasov

                                      Kronikár + web.              - Mgr. Ján Maruščák - 136 hlasov

Nezvolený:

Jozef Bullo – 79 hlasov

Ing. Ferdinand Hlinický – 76 hlasov

Jozef Mihálik – 59 hlasov

 1. Dozorná rada: Predseda: - Ing. Ivan Horňáček - 155 hlasov

Člen - Ladislav Kardhordó - 129 hlasov

Člen - Ing. Stanislav Kubanda - 119 hlasov

Nezvolený:

Ing. Vladimír Hlinka – 111 hlasov

 

c) Zástupcovia do KR SPZ - Ing. Karol Chvála

MVDr. Tibor Želtvay

Ing. Ladislav Druska

12. Uznesenie

 

Po voľbách prečítal predseda mandátovej a návrhovej komisie MVDr. Štafura návrh na uznesenie z Konferencie KCHF. Bolo prijaté jednohlasne. Tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

 

13. Záver:

Po vyčerpaní programu predseda klubu Ing. Chvála poďakoval prítomným za účasť, disciplinovaný a aktívny prístup k rokovaniu konferencie. Zaželal všetkým úspechy pri práci s farbiarmi a konferenciu ukončil.

 

Zapísal: Rajmund Rapaič                                                   Overil: Ing. Karol Chvála

              Marika Neuschlová                                                          Tibor Gešvandtner

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:284 | Celkom: 930106 | Online: 4