.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Klubové poplatky

 

Výbor klubu chovateľov farbiarov na svojom zasadnutí  dňa 18.10.2013 schválil nasledovné poplatky s platnosťou od  01.11.2013:

a) Zápisné a členské poplatky:

- zápisný poplatok do klubu                                                                                 2 €

- členský poplatok pre členov SPZ na kalendárny rok                                            7 €

- členský poplatok pre kolektívnych členov a nečlenov SPZ na kalendárny rok        9 €

- členský poplatok pre zahraničných členov                                                        15                                                                    

b) Poplatky pre chovateľov:                                           Člen klubu                        Nečlen klubu

                                                                                                           

-  poplatok za vystavenie odporúčania na párenie                    ---                                         20 €

-  poplatky za krytie                                                              8 €                                        16 €

-  poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP        4 €                                          8 €

 

c, Poplatok za RTG DBK:                                             Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                                         10 €                                        15 €

Posudok zasiela ekonón klubu dobierkou, k cene za posudok sa pripočíta cena poštovného, ktorá závisí od aktuálneho poštovného sadzobníka.

d, Vývozné poplatky:                                                   Člen klubu                          Nečlen klubu

- jedinec do veku jedného roka veku                                         35 €                                         50 €

- jedinec starší ako jeden rok bez absolvovaných skúšok          100 €                                       150 €

- jedinec s absolvovanými skúškami PF                                  135 €                                      200 €

- jedinec s absolvovanýmmi skúškami IHF                              170 €                                      260 €

- chovný jedinec                                                                    200 €                                      300 €

e, Poplatok za chovný zvod                                        Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                                             5 €                                         25 €

                 V  prípade opätovnej výzvy ekonómom klubu sa základný poplatok zvýši o 2 €  za náklady spojené s týmto  úkonom.

 

Vysvetlenie k jednotlivým platbám

Poplatok za vystavenia odporúčania na párenie : Nečlen klubu uhradí 20 €  na účet klubu IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851   – prevodom, Internet bankingom, alebo  poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu   ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ) .

 

Poradca chovu zašle Odporúčanie na párenie až na základe potvrdenia  prijatej   platby ekonómom klubu .

Poplatok za nakrytie suky: odvádza majiteľ krycieho psa do 14 dní od nakrytia suky poštovou  poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu,ktorú  obdržal od majiteľa chovnej suky pri nakrytí. Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ krycieho psa .

 

 Poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP :

-  Člen klubu : odvádza majiteľ chovnej suky do 56 dní od vrhu poštovou poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu., ktorú obdržal od Poradcu chovu .

Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ). Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ chovnej suky .

 

 -  Nečlen klubu : odvádza poplatok za každé zapísané šteňa v SPKP do  28 dní  od dátumu vrhu  priloženou Poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu ,ktorú  obdržal  od poradcu chovu  spolu s Odporúčaním na párenie . Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 ,kde do Variabilného symbolu  uvediete číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V prípade neodvedenia poplatku  do 28 dní poradca chovu v spolupráci s plemennou knihou SPKP v Bratislave  pozastaví vystavenie rodokmeňov

 

Vývozné poplatky:

-  Člen klubu: Vývozca  je povinný vyplniť žiadosť o exportný preukaz pôvodu psa (šteňaťa) – je na internetovej stránke klubu,  v súbore „tlačivá“  –  a zaslať ho poradcovi chovu spolu s prihláškou na zápis šteniec , alebo s tuzemským preukazom  pôvodu psa.  Poradca chovu najneskôr do 10 dní vystaví „Súhlas na vývoz“, ktorý spolu so žiadosťou a predmetným  dokumentom  psa – šteňaťa (prihláškou  na zápis šteniec, alebo s preukazom pôvodu psa)   zašle Plemennej knihe  SPZ Bratislava a na vedomie vývozcovi.  Tento je povinný uhradiť vývozný poplatok do 14 dní od dátumu vystavenia  „Súhlasu na vývoz“ .  Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu :IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 kde do Variabilného symbolu uvediete číslo SPKP.

 

-  Nečlen klubu: Tak isto ako u člena klubu len s tým rozdielom , že spolu so žiadosťou o exportný preukaz pôvodu prikladá k žiadosti fotokópiu ústrižka o zaplatení exportného poplatku dľa bodu d.,  respektíve ekonóm klubu v prípade platby na účet klubu potvrdí poradcovi chovu došlú platbu. Až na základe došlej platby Poradca chovu vystaví „Súhlas na vývoz“,

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2017

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

KV Sielnica 2017

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:39 | Celkom: 349279 | Online: 1