Pohár SPZ 2017

Víťazom XXXIII. ročníka skúšok farbiarov o Pohár SPZ 2017 sa stal Jakub Bašista so sukou HF Luna Krigov s počtom 380 bodov v II.cene.

.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Klubové poplatky

 

Výbor klubu chovateľov farbiarov na svojom zasadnutí  dňa 18.10.2013 schválil nasledovné poplatky s platnosťou od  01.11.2013:

a) Zápisné a členské poplatky:

- zápisný poplatok do klubu                                                                                 2 €

- členský poplatok pre členov SPZ na kalendárny rok                                            7 €

- členský poplatok pre kolektívnych členov a nečlenov SPZ na kalendárny rok        9 €

- členský poplatok pre zahraničných členov                                                        15                                                                    

b) Poplatky pre chovateľov:                                           Člen klubu                        Nečlen klubu

                                                                                                           

-  poplatok za vystavenie odporúčania na párenie                    ---                                         20 €

-  poplatky za krytie                                                              8 €                                        16 €

-  poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP        4 €                                          8 €

 

c, Poplatok za RTG DBK:                                             Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                                         10 €                                        15 €

Posudok zasiela ekonón klubu dobierkou, k cene za posudok sa pripočíta cena poštovného, ktorá závisí od aktuálneho poštovného sadzobníka.

d, Vývozné poplatky:                                                   Člen klubu                          Nečlen klubu

- jedinec do veku jedného roka veku                                         35 €                                         50 €

- jedinec starší ako jeden rok bez absolvovaných skúšok          100 €                                       150 €

- jedinec s absolvovanými skúškami PF                                  135 €                                      200 €

- jedinec s absolvovanýmmi skúškami IHF                              170 €                                      260 €

- chovný jedinec                                                                    200 €                                      300 €

e, Poplatok za chovný zvod                                        Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                                             5 €                                         25 €

                 V  prípade opätovnej výzvy ekonómom klubu sa základný poplatok zvýši o 2 €  za náklady spojené s týmto  úkonom.

 

Vysvetlenie k jednotlivým platbám

Poplatok za vystavenia odporúčania na párenie : Nečlen klubu uhradí 20 €  na účet klubu IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851   – prevodom, Internet bankingom, alebo  poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu   ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ) .

 

Poradca chovu zašle Odporúčanie na párenie až na základe potvrdenia  prijatej   platby ekonómom klubu .

Poplatok za nakrytie suky: odvádza majiteľ krycieho psa do 14 dní od nakrytia suky poštovou  poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu,ktorú  obdržal od majiteľa chovnej suky pri nakrytí. Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ krycieho psa .

 

 Poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP :

-  Člen klubu : odvádza majiteľ chovnej suky do 56 dní od vrhu poštovou poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu., ktorú obdržal od Poradcu chovu .

Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ). Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ chovnej suky .

 

 -  Nečlen klubu : odvádza poplatok za každé zapísané šteňa v SPKP do  28 dní  od dátumu vrhu  priloženou Poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu ,ktorú  obdržal  od poradcu chovu  spolu s Odporúčaním na párenie . Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 ,kde do Variabilného symbolu  uvediete číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V prípade neodvedenia poplatku  do 28 dní poradca chovu v spolupráci s plemennou knihou SPKP v Bratislave  pozastaví vystavenie rodokmeňov

 

Vývozné poplatky:

-  Člen klubu: Vývozca  je povinný vyplniť žiadosť o exportný preukaz pôvodu psa (šteňaťa) – je na internetovej stránke klubu,  v súbore „tlačivá“  –  a zaslať ho poradcovi chovu spolu s prihláškou na zápis šteniec , alebo s tuzemským preukazom  pôvodu psa.  Poradca chovu najneskôr do 10 dní vystaví „Súhlas na vývoz“, ktorý spolu so žiadosťou a predmetným  dokumentom  psa – šteňaťa (prihláškou  na zápis šteniec, alebo s preukazom pôvodu psa)   zašle Plemennej knihe  SPZ Bratislava a na vedomie vývozcovi.  Tento je povinný uhradiť vývozný poplatok do 14 dní od dátumu vystavenia  „Súhlasu na vývoz“ .  Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu :IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 kde do Variabilného symbolu uvediete číslo SPKP.

 

-  Nečlen klubu: Tak isto ako u člena klubu len s tým rozdielom , že spolu so žiadosťou o exportný preukaz pôvodu prikladá k žiadosti fotokópiu ústrižka o zaplatení exportného poplatku dľa bodu d.,  respektíve ekonóm klubu v prípade platby na účet klubu potvrdí poradcovi chovu došlú platbu. Až na základe došlej platby Poradca chovu vystaví „Súhlas na vývoz“,

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2018

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

MFK 2018

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:129 | Celkom: 510211 | Online: 6