.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Tento skúšobný poriadok platí pre - Memoriál Fridricha Konráda

                                                                  - Fatranský pohár

                                                                  - Spišský pohár

Skúšajú sa tieto disciplíny:

1. posliedka s odložením

2. nájdenie nástrelu

3. práca na umelo založenej pofarbenej stope 18 –22 hodín starej

4. nájdenie znakov na stope

5. dohľadávka na remeni

6. durenie

7. hlasité stavanie

8. chuť do práce

   Poradie skúšaných disciplín bude určené hlavným rozhodcom podľa možnosti pracovať na prirodzenej stope raticovej zveri (jelenej, diviačej, muflonej alebo danielej). v jeden deň sa spravidla skúša iba jedna časť skúšok buď prirodzená alebo umelo založená stopa. pri dostatku prác na prirodzenej pofarbenej stope sa po predchádzajúcom súhlase od vodiča môžu odskúšať obe stopové disciplíny. neúspešné hodnotenie niektorej z disciplín nevylučuje psa z ďalšej účasti na skúškach, nebude však hodnotený v cene, ale zaraďuje sa podľa získaných bodov do poradia.

1. posliedka s odložením

Skúša sa na lesnej ceste, poľovníckom chodníku, okraji lesa a podobne, opačným smerom ako stojí korona, aby pes nebol rušený. posliedka sa robí pred prácou na umelej stope.

Vodič kráča pomalým krokom, pes ide ticho a pokojne za ním alebo pri jeho ľavej nohe na remeni alebo voľne nepripútaný (obojok je na krku) a pozorne sleduje vodiča. Asi po 50  metroch vodič psa ticho a nenápadne odloží (ak vedie psa na remeni, zloží remeň z pleca na zem). odopnutý vodiaci remeň pri vedení na voľno môže položiť vedľa psa. Žiadne iné súčasti výstroja nesmú zostať na mieste odloženia. vodič sa vzdiali asi 50 metrov a ukryje sa tak, aby ho pes nevidel. po 5 minútach vystrelí a po ďalších 5 minútach sa vráti k psovi.

Hodnotenie:

Chyby ktoré znižujú  hodnotenie: predbiehanie vodiča psom, vzďaľovanie sa od smeru posliedky, hlasité povely, rýchla chôdza, neochota psa k odloženiu, nevyčkanie psa na mieste odloženia, kňučanie. Ak pes prejde viac ako 25 metrov od miesta odloženia hodnotí sa známkou 0.

2. nájdenie nástrelu

     Nástrel sa nachádza na začiatku stopovej dráhy vo vyznačenom priestore asi 30 × 30  metrov. rohy štvoruholníka sú označené písmenami A, B, c, D a poradovým číslom stopy. na nástrele je väčšie množstvo farby, striž, kúsok kože z ratice pevne pripevnený kolíkom k zemi. pri zakladaní stopy musia byť ratice krátky čas položené na mieste nástrelu. Ďalšia farba na stopovej dráhe začína až po opustení vyznačeného nástrelového priestoru. rozhodca, ktorý zakladá stopu vyznačí na postrelový list – orientačný zákres nástrelu s popisom miesta, číslom stopovej dráhy a časom založenia nástrelu. postrelový list vloží do obálky, zapečatí a odovzdá hlavnému rozhodcovi. obálku s číslom stopovej dráhy si vylosuje vodič pred začatím práce. po príchode k vyžrebovanej stopovej dráhe začne vodič na povel rozhodcu spolu so psom hľadať vo vyznačenom priestore nástrel. Ak do 10 minút vodič neoznámi rozhodcovi nájdenie nástrelu, rozhodca po otvorení obálky ukáže podľa náčrtku nástrel. nenájdenie nástrelu do 10  minút znamená zníženie dosiahnutej známky z práce na remeni o jeden stupeň. za nájdenie nástrelu sa považuje čas kedy vodič ukáže rozhodcom znaky, ktoré sa nachádzajú na nástrele.

Hodnotenie:

     Za nájdenie nástrelu do 5 minút získava pes známku 4, do 7 minút známku 3, do 10 minút známku 2, v prípade nenájdenia nástrelu známku 0. Čas hľadania nástrelu sa meria stopkami a  nezapočítava sa do času práce na umelej stope.

3. práca na umelej stope

      Skúša sa na umelo založenej pofarbenej stope jelenej zveri 1 000–1 100 metrov dlhej, s  dvoma aspoň 50 metrov dlhými pravouhlými lomami, vratistopou a ležoviskom. Umelá stopa musí byť 18–22 hodín stará. zakladá sa s raticami jelenej zveri pomocou palice, alebo pomocou drevákov (vždy však iba jeden spôsob počas skúšok). Do stopy sa súčasne kvapká farba (hovädzia krv zmiešaná s obsahom bachora jelenej zveri). na založenie stopy sa použije 3 dcl farby. Tri znaky sa budú zakladať jednotne na prvom lome, vrchole vratistopy a ležovisku, ktoré je minimálne 150 m pred koncom stopy. znaky sú označené kódmi tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene a pevne pripevnené kolíkom k podložiu, aby zostali počas skúšky na pôvodnom mieste. na konci každej stopovej dráhy je položená jelenia zver, z ktorej ratice boli použité na jej založenie. zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá. koniec každej stopovej dráhy musí byť označený jej číslom. Jednotlivé stopové dráhy musia byť od seba vzdialené najmenej 300 metrov.

      Rozhodca pred začatím práce na umelej stope oboznámi vodiča s typom znakov. v momente priloženia psa na nástrel začína rozhodca merať čas práce na stope, ktorý zapíše do postrelového listu a oznámi vodičovi. Čas začatia stopovej práce rozhodca na nástrele oznámi aj rozhodcovi na konci stopovej dráhy. na konci stopovej dráhy, v dostatočnej vzdialenosti od položeného kusa, rozhodcovia sledujú príchod vodiča a psa ku zveri. Čas zaznamenajú až vtedy, keď ku zveri príde vodič aj pes.

Doporučuje sa, aby rozhodcovia a vodič boli počas dohľadávky v spojení (mobil, vysielačky), aby v prípade zídenia zo stopy, alebo inej nepredvídanej udalosti vedeli dorozumieť a  rozhodcovia si vedeli oznámiť medzi sebou začiatok a ukončenie práce. vodič pracuje na stope úplne samostatne bez rozhodcov. v prípade zistenia pomoci akýmkoľvek spôsobom (vysielačka, telefón) znamená diskvalifikáciu a následné vylúčenie zo skúšok.

za nájdenie každého znaku získa pes 10 bodov. znaky odovzdá vodič rozhodcom na konci stopovej dráhy. práca sa hodnotí ak pes nájde zver v určenom časovom limite, pričom kritériom na zaradenie do ceny je čas vypracovania stopovej dráhy a počet nájdených znakov. vodič vedie psa na farbiarskom remeni až na koniec stopovej dráhy, kde leží zver.

Hodnotenie:  známkou 4 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 40 minút a nájdení

                          aspoň 2 znakov.

                       • známkou 3 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 50 minút a musí byť

                          nájdený aspoň 1 znak.

                       • známkou 2 sa hodnotí pes pri vypracovaní stopy do 60 minút a nemusí

                         byť nájdený žiadny znak.

                       • známkou 0 sa hodnotí pes ak stopu nevypracuje do 60 minút počet

                     nájdených znakov ne rozhoduje.

4.dohľadávka na prirodzenej pofarbenej stope

      Disciplíny dohľadávka na remeni, durenie, hlasité stavanie a chuť do práce sa skúšajú podľa skúšobného poriadku pre individuálne hlavné skúšky farbiarov, s tým rozdielom, že sa môžu robiť aj dohľadávky na diviačej zveri. v prípade dĺžky stopy do 400 m a stári stopy 4–12 hodín sa použije koeficient 15, resp. koeficient 25 pri stárí nad 12 hodín a pes môže byť zaradený len do III. ceny.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:223 | Celkom: 1072795 | Online: 1