.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

IHF

  Predmety skúšok

 

  Hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri

Táto disciplína sa na PF skúša ako súčasť práce na umelej stope a hodnotí sa pri nej len výkon psa po nájdení položenej zastrelenej zveri. Vodič musí pri otvorení skúšok - po vyžrebovaní poradia psov - oznámiť rozhodcom, či bude jeho pes pracovať ako:

a) hlásič

b) oznamovač

c) hlasitý oznamovač

 

a) Hlásič

Po vypracovaní umelej stopy na remeni vypustí vodič psa na voľné dohľadanie zveri. Vodič i rozhodca zostanú pri ležovisku, kým pes nezačne hlásiť nájdenú zver položenú na konci dráhy stopy. Pes musí začať zver hlásiť do 10 minút po vypustení. Zver musí hlásiť až do príchodu vodiča. Hlásenie sa skúša 15 minút.

Za chyby sa považujú nevýrazné hlásenie, hlásenie s dlhými prestávkami, nehlásenie, opustenie zveri. Aby pes mohol byť hodnotený, musí hlásiť zver aspoň 5 minút. Za takýto výkon však môže získať najviac známku 2.

Známkou 4 možno hodnotiť prácu psa, ktorý v limite 15 minút zastrelenú zver bez väčších prestávok vytrvalo hlási.

 

b) Oznamovač

Pred začatím práce psa na umelej stope musí vodič rozhodcom povedať, akým spôsobom mu farbiar oznámi nájdenú zver. Pri ležovisku vodič psa vypustí, pes si má nájdenú zver overiť a vrátiť sa k vodičovi, ktorý spolu s rozhodcom čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy stopy dáva pozor, či si pes zver overil a po jeho odchode zatrúbením oznámi, že pes bol pri zveri a počká tam, kým pes neprivedie vodiča k zveri. Pes sa musí vrátiť k vodičovi do 10 minút od vypustenia. Po návrate má pes ohláseným spôsobom (uchopením za remeň a pod.) oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri.

Chyby: nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri a pod. Ak sa pes do 10 minút od vypustenia nevráti k vodičovi, jeho práca sa hodnotí známkou 0.

Známkou 4 možno hodnotiť len výkon psa, ktorý v limite 10 minút od vypustenia ohláseným spôsobom oznámi nájdenú zver a potom privedie k nej vodiča.

 

c) Hlasitý oznamovač

Skúša sa podobne ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí po overení si zveri vrátiť sa k vodičovi a počas jeho vedenia k nájdenej zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa vodičom pri vedení k zveri nie je chybou.

Známkou 4 možno hodnotiť psa, ak sa do 10 minút po vypustení vráti od zveri k vodičovi a počas vedenia vodiča späť sa prejavuje hlasito, bez výraznejšieho odmlčania sa. Úmerne nižšie sa hodnotí pes, ktorý má pri hlasitom oznamovaní nájdenej zveri výraznejšie prestávky.

Pri všetkých troch spôsoboch vypracovania umelej stopy možno farbiara nasadiť na stopu počas vedenia na remeni i s opravami najviac 3 razy a vypustiť ho ako hlásiča, oznamovača alebo hlasitého oznamovača najviac 2 razy. Každé nové nasadenie psa na stopu, ako aj opätovné vypustenie znižuje známku o jeden stupeň.

 

Na IHF sa hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri hodnotí ako na PF. Tieto predmety sú však na IHF nepovinné a známka 0 neovplyvňuje celkové hodnotenie práce psa a výsledné ocenenie. Ak má pes na IHF možnosť zver duriť a hlasito stavať, oznamovanie alebo hlásenie zastrelenej zveri už nemožno hodnotiť a započítať do celkového hodnotenia.

 

 Chuťdo práce

Táto vrodená vlastnosť sa posudzuje počas celých skúšok a hodnotí sa na záver. Aby pes na skúškach obstál, musí dostať aspoň známku 2. Treba si všímať spôsob prijímania príkazov a záujem o ich plnenie, ochotu a radosť z práce, záujem o stopu a vytrvalosť pri práci na stope, pri durení a stavaní (na IHF).

Známku 4 môže dostať len pes, ktorý sústavne prejavuje snahu plniť príkazy a má ochotu pracovať.

 

  Dohľadávka na remeni

Táto disciplína sa skúša na IHF na stope postrieľanej jelenej, danielej alebo muflonej zveri aspoň 4 hodiny starej a minimálne 400 metrov dlhej. Vodič vo vhodnej vzdialenosti od nástrelu odloží psa, sám prehliadne nástrel, zanechané znaky na nástrele a z nich usúdi miesto a závažnosť poranenia zveri. Po prehliadke privedie k nástrelu psa, ktorý má nástrel ukázať a osobitne má ukázať prípadné znaky (farbu, srsť, úlomky kostí ap.). Pes po krátkom čase, ale dokonalom oboznámení sa s nástrelom, má napadnúť stopu úniku zveri a sledovať ju. Na stope postrieľanej zveri musí pes pracovať pokojne, ale s chuťou, s nízkym nosom a na dlhom remeni.

Pes musí občas sám alebo na povel ukázať zanechané znaky. Pri ukazovaní znakov na travinách alebo na kríkoch smie zdvihnúť nos. Pes musí vypracovať stopu postrieľanej zveri so všetkými vratistopami a zlomami a pritom sa nesmie pokúšať sledovať iné stopy, ktoré križujú sledovanú stopu. Pes však môže tieto stopy ukázať. Nie je chybou, ak ich aj krátko sleduje, sám sa však opraví a opäť sa vráti na správnu stopu a ďalej na nej pracuje.

Pes si nemá všímať zdravú zver, ktorá mu pri práci príde do cesty, ani sa ju nemá snažiť sledovať. Ak sa počas dohľadávky ukáže, že ďalšie sledovanie na remeni nie je možné pre terénne prekážky, urobí sa predsled a zver sa ďalej stopuje. Pes potom musí stopu znova napadnúť a na pokyn vodiča na nej pracovať.

 

 Durenie

Ak príde vodič pri sledovaní stopy k ležovisku postrieľanej zveri, ktoré zver už pred časom opustila (studené ležovisko), pracuje na stope ďalej až k teplému ležovisku, alebo tak dlho, až sa zver pred psom zdvihne alebo odíde. Vodič musí túto situáciu hlásiť rozhodcovi a vyčkať na jeho ďalšie pokyny. Ak rozhodca dá pokyn na vypustenie psa, má pes sledovať zver tak dlho, až ju zastaví. Pes nesmie duriť zdravú zver. Ak sa omylom vypustí za takouto zverou, musí ju sám opustiť a spravidla do 15 minút sa vrátiť. Dlhšie prenasledovanie zveri znižuje známku úmerne o 1 až 2 stupne.

Rozhodca musí dávať pozor, či pes durí s hlasom na stope, alebo len keď zver vidí, či zver prenasleduje náruživo, alebo hlási len slabo a občas, prípadne či sa dokonca vráti k vodičovi a ten ho musí znova povzbudzovať k dureniu.

Známku 4 môže dostať iba pes, ktorý nepretržite hlási aj teplú stopu, teda nielen zver po jej zočení.

Psy, ktoré zver prenasledujú nemo a nie sú hlasité ani na zočenie, môžu dostať len známku 0.

 

Poznámka:

Podmienkou pre uchovnenie farbiara je hlasitosť na stope zveri. Ak farbiar na IHF nemá možnosť preukázať hlasitosť pri durení, treba túto jeho schopnosť odskúšať dodatočne na inej, aj zdravej zveri. Rozhodca výsledok prejavu psa uvedie do preukazu o pôvode ako samostatný záznam so slovným konštatovaním "hlasitý na teplej stope" alebo "hlasitý na zočenie" alebo "nemý". Výkon psa v tomto prípade nehodnotí známkou. Záznam potvrdí svojou pečiatkou a podpisom a uvedie aj dátum a miesto skúšky.

 

  Hlasité stavanie

Ak pes poranenú zver stavia, má ju hlasito ohlasovať, pričom má stáť podľa možnosti proti hlave zveri. Pes nemá zver strhnúť. Nie je chyba, ak pes donúti zver, ktorá sa nechce dať zastaviť, zastaviť chytením za pätu.

Rozhodca pozoruje psa pri hlásení veľmi pozorne, musí sa zamerať najmä na hodnotenie vytrvalosti v hlasitom stavaní. Hlasité stavanie sa všeobecne skúša aspoň 15 minút, aby sa výkon mohol presne pozorovať a ohodnotiť. Farbiar nesmie za žiadnych okolností opustiť zver, ktorú stavia. Musí vydržať zver stavať tak dlho, kým mu stačia sily.

Známku 4 možno udeliť iba vtedy, ak má pes príležitosť hlásiť zver najmenej 30 minút bez toho, aby sa čo len raz vrátil k vodičovi.

 

Celkové hodnotenie na IHF

Aby farbiar obstál na individuálnych hlavných skúškach farbiarov, nesmie byť zo žiadneho predmetu ohodnotený známkou 0 (okrem hlásenia a oznamovania uhynutej zveri) a musí dosiahnuť aspoň minimálny počet bodov uvedený v tabuľke.

I. cenu môže získať aj farbiar, ktorý nemal možnosť zver duriť a hlasito stavať za predpokladu, že z výkonu pri dohľadávke získal známku 4 a pracoval na stope aspoň 12 hodín starej, podľa odhadu rozhodcu aspoň 3000 metrov dlhej a zastrelenú zver dohľadal.

V II. cene môže obstáť aj farbiar, ktorý nemal možnosť duriť a hlasito stavať zver za predpokladu, že dosiahol z výkonu pri dohľadávke na remeni známku 4 a pracoval na stope aspoň 12 hodín starej a najmenej 1000 metrov dlhej a zastrelenú zver dohľadal.

Rozhodca je povinný uviesť v rozhodcovskej tabuľke okrem známok z jednotlivých skúšaných predmetov aj všetky potrebné údaje o práci farbiara podľa predtlače na druhej strane rozhodcovskej tabuľky a v rubrike "poznámka" slovne popísať správanie sa pri zastrelenej zveri a ďalšie údaje pre posúdenie kvalít psa, najmä ak ide o výnimočné prípady.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:223 | Celkom: 1072795 | Online: 1