.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Predmety skúšok

 

  Vodenie psa

Rozhodca je povinný vopred sa opýtať vodiča, či chce psa viesť na remeni alebo voľne pri nohe.

 

a) Vodenie psa na remeni

Pes sa musí nechať na rozkaz pripútať na remeň a má ísť po ľavej strane vodiča bez toho, aby ho ťahal za remeň alebo zaostával. Skúša sa podľa možnosti v žrďovine. V hustejších porastoch a na úzkych chodníkoch môže ísť pes za vodičom v jeho stopách.

 

b) Vodenie psa voľne pri nohe

Pes musí ísť bez remeňa s obojkom na krku voľne po ľavej strane vodiča, na úzkych chodníkoch môže ísť tiež za ním. Pes nesmie predbiehať ani pobehovať okolo vodiča. Ak sa vodič zastaví, pes musí tiež zostať stáť.

Známkou 4     možno hodnotiť len psa, ktorý je po celý čas skúšania ovládateľný, správne sa orientuje pri chôdzi vedľa vodiča alebo za ním. Ak sa zastaví pes preto, aby si overil stopu, nepovažuje sa to za chybu.

 

 Odloženie psa

Rozhodca sa musí vopred opýtať vodiča, či chce psa odložiť upútaného na remeni alebo voľne. Skúška trvá najmenej 20 minút.

 

a) Odloženie psa na remeni

Vodič odloží psa na remeni, ktorý vhodne upevní. Pes si smie sadnúť, nesmie byť však nepokojný alebo hlasitý, alebo dokonca pokúšať sa o uvoľnenie. Po odložení psa sa vodič vzdiali na miesto určené rozhodcom a ukryje sa tak, aby ho pes nevidel. Pri výbere miesta rozhodca zohľadní smer vetra. Po uplynutí 15 minút vodič na príkaz rozhodcu jeden raz vystrelí. Aj po výstrele sa pes musí správať pokojne, nesmie ťahať za remeň, nesmie byť hlasitý a musí pokojne zostať na mieste tak dlho, kým vodič na pokyn rozhodcu po neho nepríde.

 

b) Odloženie psa voľne

Skúša sa rovnako ako pri odložení na remeni. Vodič môže odložiť psa s remeňom voľne položeným vedľa psa.

Známkou 4možno hodnotiť psa len vtedy, ak počas odloženia neprejaví hlasitosť a jeho pohyblivosť je vyvolaná len hľadaním si vhodnejšieho miesta na ležanie alebo zvýšením pozornosti zdvihnutím hlavy či posadením sa po výstrele.

Známkou 3možno hodnotiť ešte psa, ktorý bol spočiatku hlasitý, ale utíšil sa a vcelku bol pokojný.

 

Práca na umelej stope

Časový limit: 45 minút

Skúša sa na umelo založenej nepofarbenej stope jelenej, danielej alebo muflonej zveri 500 krokov dlhej s dvoma pravouhlými lomami, aspoň 50 krokov dlhými. Umelá stopa musí byť aspoň 12hodín stará. Zakladá ju rozhodca s pomocníkmi pomocou špeciálne konštruovaných drevákov alebo kolieska alebo palice. Stopa sa nesmie zakladať v protismere vyznačenej stopovej dráhy. Ak sa táto skutočnosť zistí, skúšky nebudú uznané. Na konci každej stopovej dráhy musí ležať kus raticovej zveri, z ktorého ratice sa použili pri zakladaní stopy. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá (zašitá musí byť aj väčšia výstrelná rana).

Po založení stopy poznačí rozhodca na papier čas jej zakladania a pripevní ho na strom na začiatku dráhy stopy. Jednotlivé stopy musia byť očíslované a vzdialené od seba najmenej 150 krokov.

Dráha stopy sa označuje na stromoch buď papierikmi alebo farbou, predné značky musia byť snímateľné. Nesmú zostať na stromoch, ani na zemi.  Asi po 350 krokoch sa vhodným poľovníckym spôsobom (zálomkom) označí ležovisko, odkiaľ sa pes vypúšťa a zvyšok stopy vypracuje samostatne, bez obojka. Na úseku od ležoviska po položenú zver sa ani predné značky nesnímajú; slúžia rozhodcom na kontrolu, či pes ide správne po stope.

Pes po priložení na stopu musí túto ukázať a na pokyn vodiča ju sledovať s nízkym nosom na celkom rozvinutom minimálne 5 metrov dlhom farbiarskom remeni. Po celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni a že sleduje stopu s istotou. Pri práci nemá pes dvíhať hlavu, vetriť okolie a sledovať iné stopy, ale môže ich vodičovi ukázať. Keď pes zíde zo stopy a sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Pri označenom ležovisku vodič psa vypustí a zvyšok dráhy stopy musí vypracovať samostatne. Vodič a rozhodca zostanú pri ležovisku. Rozhodca vypustenie psa na prácu bez remeňa oznámi rozhodcovi, ukrytému na konci stopovej dráhy, zatrúbením (signálkou).

Na stopu možno farbiara nasadiť najviac trikrát vrátane práce bez remeňa. Každé opätovné nasadenie psa na stopu, obzeranie sa vodiča, aby podľa značiek zistil smer stopy, alebo nesprávne vedenie psa na krátkom remeni, znižuje známku o jeden stupeň.

Ak pes do 10 minút od vypustenia z remeňa nepríde ku zveri, hodnotí sa jeho výkon z disciplíny "práca na umelej stope známkou 0.

Známkou 4možno hodnotiť psa, ktorý stopovú dráhu v celej dĺžke vypracuje správne, bez schádzania zo stopy a opráv.

 

  Hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri

Táto disciplína sa na PF skúša ako súčasť práce na umelej stope a hodnotí sa pri nej len výkon psa po nájdení položenej zastrelenej zveri. Vodič musí pri otvorení skúšok - po vyžrebovaní poradia psov - oznámiť rozhodcom, či bude jeho pes pracovať ako:

a) hlásič

b) oznamovač

c) hlasitý oznamovač

 

a) Hlásič

Po vypracovaní umelej stopy na remeni vypustí vodič psa na voľné dohľadanie zveri. Vodič i rozhodca zostanú pri ležovisku, kým pes nezačne hlásiť nájdenú zver položenú na konci dráhy stopy. Pes musí začať zver hlásiť do 10 minút po vypustení. Zver musí hlásiť až do príchodu vodiča. Hlásenie sa skúša 15 minút.

Za chyby sa považujú nevýrazné hlásenie, hlásenie s dlhými prestávkami, nehlásenie, opustenie zveri. Aby pes mohol byť hodnotený, musí hlásiť zver aspoň 5 minút. Za takýto výkon však môže získať najviac známku 2.

Známkou 4 možno hodnotiť prácu psa, ktorý v limite 15 minút zastrelenú zver bez väčších prestávok vytrvalo hlási.

 

b) Oznamovač

Pred začatím práce psa na umelej stope musí vodič rozhodcom povedať, akým spôsobom mu farbiar oznámi nájdenú zver. Pri ležovisku vodič psa vypustí, pes si má nájdenú zver overiť a vrátiť sa k vodičovi, ktorý spolu s rozhodcom čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy stopy dáva pozor, či si pes zver overil a po jeho odchode zatrúbením oznámi, že pes bol pri zveri a počká tam, kým pes neprivedie vodiča k zveri. Pes sa musí vrátiť k vodičovi do 10 minút od vypustenia. Po návrate má pes ohláseným spôsobom (uchopením za remeň a pod.) oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri.

Chyby: nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri a pod. Ak sa pes do 10 minút od vypustenia nevráti k vodičovi, jeho práca sa hodnotí známkou 0.

Známkou 4 možno hodnotiť len výkon psa, ktorý v limite 10 minút od vypustenia ohláseným spôsobom oznámi nájdenú zver a potom privedie k nej vodiča.

 

c) Hlasitý oznamovač

Skúša sa podobne ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí po overení si zveri vrátiť sa k vodičovi a počas jeho vedenia k nájdenej zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa vodičom pri vedení k zveri nie je chybou.

Známkou 4 možno hodnotiť psa, ak sa do 10 minút po vypustení vráti od zveri k vodičovi a počas vedenia vodiča späť sa prejavuje hlasito, bez výraznejšieho odmlčania sa. Úmerne nižšie sa hodnotí pes, ktorý má pri hlasitom oznamovaní nájdenej zveri výraznejšie prestávky.

Pri všetkých troch spôsoboch vypracovania umelej stopy možno farbiara nasadiť na stopu počas vedenia na remeni i s opravami najviac 3 razy a vypustiť ho ako hlásiča, oznamovača alebo hlasitého oznamovača najviac 2 razy. Každé nové nasadenie psa na stopu, ako aj opätovné vypustenie znižuje známku o jeden stupeň.

 

Na IHF sa hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri hodnotí ako na PF. Tieto predmety sú však na IHF nepovinné a známka 0 neovplyvňuje celkové hodnotenie práce psa a výsledné ocenenie. Ak má pes na IHF možnosť zver duriť a hlasito stavať, oznamovanie alebo hlásenie zastrelenej zveri už nemožno hodnotiť a započítať do celkového hodnotenia.

 

 Správanie sa pri zastrelenej zveri

Skúša sa pri dohľadaní zveri na umelej stope.

Pes nesmie načínať zastrelenú zver. Olizovanie strelnej rany je dovolené. Mladé a temperamentné psy sa budú často snažiť zver chytiť zubami. Treba však rozlišovať, či tak pes robí z nadmernej radosti alebo vášne, alebo či ide o načínanie. Pes, ktorý zver načína, hodnotí sa známkou 0.

Známkou 4 možno hodnotiť len psa, ktorý neprejaví náchylnosť k načínaniu.

Ak sa pes zveri bojí, zďaleka ju obchádza alebo sa úprkom vracia späť k vodičovi, možno hodnotiť túto prácu len známkou 2 alebo horšou, podľa ďalšieho správania sa psa.

 

 Chuťdo práce

Táto vrodená vlastnosť sa posudzuje počas celých skúšok a hodnotí sa na záver. Aby pes na skúškach obstál, musí dostať aspoň známku 2. Treba si všímať spôsob prijímania príkazov a záujem o ich plnenie, ochotu a radosť z práce, záujem o stopu a vytrvalosť pri práci na stope, pri durení a stavaní (na IHF).

Známku 4 môže dostať len pes, ktorý sústavne prejavuje snahu plniť príkazy a má ochotu pracovať.

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:223 | Celkom: 1072795 | Online: 1