.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov

   Druhy skúšok

Farbiare sú plemená so špeciálnym zameraním na dohľadávanie raticovej zveri. Môžu absolvovať tieto druhy skúšok:

 

  Predbežné skúšky farbiarov – PF

sú skúškami, pri ktorých sa overujú vrodené vlohy farbiarov a schopnosť dohľadať postrieľanú alebo uhynutú raticovú zver. Na predbežných skúškach sa môžu zúčastniť psy i suky všetkých plemien farbiarov, slovenské kopovy, jazvečíkovité duriče a štajerské duriče, ktoré dosiahnu v deň skúšok aspoň 12 mesiacov veku. Absolvovanie PF kvalifikuje psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie jelenej, danielej a muflonej zveri.

 

  Individuálne hlavné skúšky farbiarov - IHF

sú najvyšším typom skúšok pre plemená farbiarov. Podmienkou pre možnosť absolvovať IHF je absolvovanie predbežných skúšok farbiarov aspoň v II. cene. Absolvovaním IHF získava farbiar kvalifikáciu na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri. Individuálne hlavné skúšky farbiarov však možno robiť len na náhodne postrieľanej jelenej, danielej a muflonej zveri, na dohľadanie ktorej treba použiť psa.

Prihlášku na IHF pošle vodič príslušnej okresnej-regionálnej organizácii SPZ. OkO-RgO SPZ potvrdí príjem prihlášky, vráti ju vodičovi späť ako doklad pre rozhodcu spolu so zoznamom rozhodcov pre posudzovanie skúšok farbiarov, troma rozhodcovskými tabuľkami a postrelovým listom. V prípade, že sa vyskytne príležitosť uskutočniť IHF, majiteľ psa si urýchlene zabezpečí účasť jedného rozhodcu zo zoznamu. Príslušnému OkO-RgO SPZ oznámi možnosť konania IHF s uvedením druhu postrieľanej zveri, času, miesta postrieľania a možnosti dopravy. Súčasne zabezpečí prítomnosť zástupcu OkO-RgO SPZ na skúškach alebo užívateľa poľovného revíru, v ktorom sa IHF uskutočnia. Zabezpečí tiež prítomnosť strelca, ktorý zver postrieľal, prípadne vyplnený postrelový list, ktorý odovzdá s ostatnými dokladmi rozhodcovi.

V záujme rýchleho presunu na miesto dohľadávky je možné použiť aj súkromné motorové vozidlo. Majiteľ psa neplatí poplatok za skúšky. Odmenu rozhodcovi a cestovné výdavky v zmysle platných predpisov rozhodcovi a zástupcovi OkO-RgO SPZ alebo užívateľa poľovného revíru uhradí majiteľ psa hneď po ukončení skúšky.

Rozhodca na IHF zastáva súčasne funkciu hlavného rozhodcu so všetkými povinnosťami z toho vyplývajúcimi. Zástupca OkO-RgO SPZ alebo užívateľa revíru plní funkciu usporiadateľa, dbá o plynulosť priebehu skúšok a svojím podpisom v prihláškach i v rozhodcovských tabuľkách potvrdí regulárnosť skúšok.

Rozhodca uvedie výsledok skúšok v prihláškach a v trojmo vyplnených rozhodcovských tabuľkách pre IHF. Z IHF sa nevyhotovuje prehľad výsledkov skúšok. Okresnej organizácii SPZ pošle rozhodca 1 prihlášku, majiteľovi psa odovzdá 1 rozhodcovskú tabuľku, ústrediu SPZ pošle 1 prihlášku, 2 rozhodcovské tabuľky a postrelový list.

Okrem uvedených skúšok môžu sa farbiare zúčastňovať aj na farbiarskych a lesných skúškach malých plemien, po absolvovaní ktorých získavajú kvalifikáciu na dohľadávanie srnčej zveri a na farbiarskych skúškach duričov, ktoré ich kvalifikujú ako poľovne upotrebiteľné na dohľadávanie diviačej zveri. Na všetkých týchto skúškach sa môžu farbiare zúčastniť až po absolvovaní PF.

 

  Vrcholové a iné druhy skúšok

Na overenie si chovateľských cieľov, úrovne výcviku farbiarov a výmenu skúseností organizujú sa národné alebo medzinárodné skúšky farbiarov. Konanie týchto skúšok schvaľujú orgány SPZ, medzinárodné skúšky s udeľovaním CACIT musí schváliť aj FCI.

Na vyšších typoch skúšok sa zúčastňuje spravidla 8 psov. Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre IHF, ak nie je v propozíciách alebo v štatúte určené inak. Na národných skúškach sa môžu zúčastniť farbiare bez zreteľa na pohlavie, ktoré úspešne absolvovali IHF a v roku konania skúšok majú minimálne 3 roky. Na medzinárodných skúškach sa môžu zúčastniť najviac 4 psy zo zahraničia, ak propozície neurčujú inak. Každá zúčastnená krajina má právo prihlásiť aj jedného náhradného psa. Pri väčšom počte prihlásených psov na národné alebo medzinárodné skúšky robí výber KCHF podľa výsledkov z IHF, resp. iných skúšok podobného typu. Pri výbere majú prednosť chovné jedince pred nechovnými (netýka sa psov zo zahraničia). Náhradné psy sa skúšajú vtedy, ak niektorý zo štartujúcich psov zver nedohľadá.

Najvyšším druhom skúšok farbiarov v SR je Memoriál Fridricha Konráda (MFK). Organizuje sa ako medzinárodné skúšky. Na MFK sa skúša podľa  štatútu vydaného pre tento memoriál. Jedinec s najvyšším počtom bodov v I. cene na MFK získa titul Víťaz Slovenska (pre príslušný rok), CACIT a CACT. Ak ani jeden jedinec nezíska I. cenu, najlepší jedinec v II. cene získa titul Víťaz MFK (daného roku).

Na národných a medzinárodných skúškach platí zásada, že ak sa nájdu na nástrele alebo počas dohľadávky na remeni do 200 metrov od nástrelu znaky po poranení zveri (farba, srsť, úlomky kostí ap.), považuje sa takáto zver za dohľadateľnú. Rozhodcovia však majú právo vyhlásiť aj v takomto prípade zver za nedohľadateľnú, ak znaky svedčia o veľmi ľahkom poranení (napr. škrabnutie, hladký svalový priestrel) a je dokázané, že zver uniká s čriedou, o čom však musia presvedčiť skúšaný i náhradný pes.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:364 | Celkom: 1051766 | Online: 11