.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Organizácia chovných zvodov v roku 2020

     

         Dávame na vedomie všetkým členom , chovateľom , záujemcom o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že chovné zvody v roku 2020 budú  tri.

I. Bonitácia 1.  Výber do chovu sa uskutoční   28.06. 2020  v Obci Lednické Rovné, okr. Púchov                                                                               GPS 49°04'0.8"N 18°17'40.16"E

                                                                                            začiatok posudzovania 9:45 hod.

II. Bonitácia 2.  Výber do chovu sa uskutoční   23.08. 2020  v Obci Herľany, okr. Košice okolie                                                                                    GPS N48°48'3" E 21°28'41"

                                               začiatok posudzovania 9:45 hod.

III. Bonitácia 3.  Výber do chovu sa uskutoční   14.11. 2020  v Topoľčiankach pri MFK,  

                                                                             GPS 48°25'16"N 18°24'48"E

                                                                             začiatok posudzovania 9:45 hod.

So začiatkom posudzovania o 9:45 hod.

Majitelia psov/súk absolvujúci výber do chovu musia spĺňať nasledovné podmienky :

1.   Musia sa prihlásiť cez Online prihlásenie, kroré je spustené na web stránke klubu.

2.  Jedinec (pes , suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný v SPKP (Slovenská plemenná                kniha psov ) a predvádzajúci je povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).

3.  Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.

4.  Pes – suka, musí byť začípovaný. 

5.  Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta bydliska (okresu) nie staršie

     ako 5 dní od vystavenia.

6.  Psy , suky  musia mať potvrdené očkovanie proti besnote , psinke a parvoviróze nie staršie ako

     12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.

7.  Pes  musí byť vedený na pevnom vodítku.

8.  Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa/suku tak, aby bolo umožnené meranie

     psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola chrupu – záhryz  a  plnochruposť.  Pokiaľ 

     psa - suku  nebude možné odmerať v kohútiku - výšku, alebo skontrolovať chrup, komisia takého

     psa – suku vylúči z hodnotenia.

 

MVDr. Ján ČURLÍK PhD. 
Kukorelliho 542/23

094 31 Hanušovce nad Topľou
Mobil: 0905 500 263 
E-mail: jan.curlik@uvlf.sk 

 

Stanovený poplatok vo výške 5 € (člen klubu), resp. 25€ (nečlen klubu) môžete uhradiť Internet bankingom na číslo účtu klubu: SK36 0200 0000 0027 7672 2851, variabilný symbol SPKP psa/suky ,kde v Správe pre príjmateľa uvediete svoje meno s presnou adresou a druh poplatku – Chovný zvod – miesto; (V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti na účet klubu!).

Alebo poštovým poukazom  na adresu 2. trieda – podaj

Adresa Ing. Peter Grellneth, Hviezdoslavova 527/2; 034 91 Ľubochňa, v správe pre adresáta napíšete chovný zvod - miesto, meno psa/suky a  SPKP psa/suky.

Najneskorší dátum zaslania prihlášky a úhrady poplatku je 10 dní pred konaním Chovného zvodu. Prihlášky zasielané po tomto termíne nebudú akceptované! V prípade vašej neúčasti na Chovnom zvode sa poplatok nevracia.

Údaje v prihláške vyplňujte čitateľne a presne!

 

                                            

                                                                                                        MVDr.Ján Čurlík PhD.

                                                                                                             poradca chovu

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2020

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

ŠVF Žilina - Stráňavy 2020

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:288 | Celkom: 766112 | Online: 9