.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Organizácia chovných zvodov v roku 2019

     

         Dávame na vedomie všetkým členom , chovateľom , záujemcom o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že chovné zvody v roku 2019 budú  tri.

 I. Bonitácia 1.  Výber do chovu sa uskutoční   08.05. 2019  v Obci Lednické Rovné, okr. Púchov                                                                               GPS 49°04'0.8"N 18°17'40.16"E

                                           začiatok posudzovania 9:45 hod.

 

II. Bonitácia 2.  Výber do chovu sa uskutoční  11.8. 2019  Dolný Kubín – pri Hokejovom štadióne                                                     GPS 49°12'48"N 19°17'51"E

 

III. Bonitácia 3.  Výber do chovu sa uskutoční   16.11. 2019  v Malackách Kamenný Mlyn, 

                                                    GPS 48°26'09"N 17°01'04"E

 

So začiatkom posudzovania o 9°° hod.

Majitelia psov/súk absolvujúci výber do chovu musia spĺňať nasledovné podmienky :

1.   Musia poradcovi chovu MVDr.Janovi Čurlíkovi PhD. zaslať prihlášku na Chovný zvod, v ktorej

      sú presne popísané pokyny k nahláseniu psa/suky, ktorá je uverejnená v   Spravodaji 2016,

      resp.  na klubovej   web stránke www.klubchovatelovfarbiarov.sk v Tlačivách s možnosťou

      stiahnutia. 

2.  Jedinec (pes , suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný v SPKP (Slovenská plemenná    kniha psov ) a predvádzajúci je povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).

3.  Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.

4.  Pes – suka, musí byť začípovaný. 

5.  Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta bydliska (okresu) nie staršie

     ako 5 dní od vystavenia.

6.  Psy , suky  musia mať potvrdené očkovanie proti besnote , psinke a parvoviróze nie staršie ako

     12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.

7.  Pes  musí byť vedený na pevnom vodítku.

8.  Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa/suku tak, aby bolo umožnené meranie

     psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola chrupu – záhryz  a  plnochruposť.  Pokiaľ 

     psa - suku  nebude možné odmerať v kohútiku - výšku, alebo skontrolovať chrup, komisia takého

     psa – suku vylúči z hodnotenia.

 

MVDr. Ján ČURLÍK PhD. 
Kukorelliho 542/23

094 31 Hanušovce nad Topľou
Mobil: 0905 500 263 
E-mail: jan.curlik@uvlf.sk 

 

Stanovený poplatok vo výške 5 € (člen klubu), resp. 25€ (nečlen klubu) môžete uhradiť Internet bankingom na číslo účtu klubu: SK36 0200 0000 0027 7672 2851, variabilný symbol SPKP psa/suky ,kde v Správe pre príjmateľa uvediete svoje meno s presnou adresou a druh poplatku – Chovný zvod – miesto; (V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti na účet klubu!).

Alebo poštovým poukazom  na adresu 2. trieda – podaj

Adresa Ing. Peter Grellneth, Hviezdoslavova 527/2; 034 91 Ľubochňa, v správe pre adresáta napíšete chovný zvod - miesto, meno psa/suky a  SPKP psa/suky.

Najneskorší dátum zaslania prihlášky a úhrady poplatku je 10 dní pred konaním Chovného zvodu. Prihlášky zasielané po tomto termíne nebudú akceptované! V prípade vašej neúčasti na Chovnom zvode sa poplatok nevracia.

Údaje v prihláške vyplňujte čitateľne a presne!

 

                                            

                                                                                                        MVDr.Ján Čurlík PhD.

                                                                                                             poradca chovu

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2019

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Pohár SPZ 2019

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:248 | Celkom: 650666 | Online: 8