Pohár SPZ 2017

Víťazom XXXIII. ročníka skúšok farbiarov o Pohár SPZ 2017 sa stal Jakub Bašista so sukou HF Luna Krigov s počtom 380 bodov v II.cene.

.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Organizácia chovných zvodov v roku 2018

     

         Dávame na vedomie všetkým členom , chovateľom , záujemcom o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že chovné zvody v roku 2018 budú  tri.

 I. Bonitácia 1.  Výber do chovu sa uskutoční   05.05. 2018  v Obci Stráňavy, okr. Žilina                                               na kúpalisku.  GPS 49°10'54.0"N 18°49'40.7"E

 

II. Bonitácia 2.  Výber do chovu sa uskutoční  30. 06. 2018  Smrekovica, okr. Ružomberok – pri                                 Hotel GRANIT Smrekovica, GPS 48°59'55.7"N 19°12'12.7"E

 

III. Bonitácia 3.  Výber do chovu sa uskutoční   17.11. 2018  v Obci Herľany, okr. Košice okolie v    

                            miestnom parku pri gejzíre. GPS 48°48'03.7"N 21°28'41.6"E

 

So začiatkom posudzovania o 9°° hod.

Majitelia psov/súk absolvujúci výber do chovu musia spĺňať nasledovné podmienky :

1.   Musia poradcovi chovu MVDr.Janovi Čurlíkovi PhD. zaslať prihlášku na Chovný zvod, v ktorej

      sú presne popísané pokyny k nahláseniu psa/suky, ktorá je uverejnená v   Spravodaji 2016,

      resp.  na klubovej   web stránke www.klubchovatelovfarbiarov.sk v Tlačivách s možnosťou

      stiahnutia. 

2.  Jedinec (pes , suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný v SPKP (Slovenská plemenná    kniha psov ) a predvádzajúci je povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).

3.  Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.

4.  Pes – suka, ktorý nie je začípovaný musí mať viditeľné a  čitateľné tetovanie.

     Nezreteľné  a nečitateľné tetovanie vylučuje psa – suku z bonitácie (takéto jedince je nutné včas

     pred bonitáciou pretetovať, prípadne začípovať ).

5.  Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta bydliska (okresu) nie staršie

     ako 5 dní od vystavenia.

6.  Psy , suky  musia mať potvrdené očkovanie proti besnote , psinke a parvoviróze nie staršie ako

     12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.

7.  Pes  musí byť vedený na pevnom vodítku.

8.  Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa/suku tak, aby bolo umožnené meranie

     psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola chrupu – záhryz  a  plnochruposť.  Pokiaľ 

     psa - suku  nebude možné odmerať v kohútiku - výšku, alebo skontrolovať chrup, komisia takého

     psa – suku vylúči z hodnotenia.

 

MVDr. Ján ČURLÍK PhD. 
Kukorelliho 542/23

094 31 Hanušovce nad Topľou
Mobil: 0905 500 263 
E-mail: jan.curlik@uvlf.sk 

 

Stanovený poplatok vo výške 5 € (člen klubu), resp. 25€ (nečlen klubu) môžete uhradiť Internet bankingom na číslo účtu klubu: SK36 0200 0000 0027 7672 2851, variabilný symbol SPKP psa/suky ,kde v Správe pre príjmateľa uvediete svoje meno s presnou adresou a druh poplatku – Chovný zvod – miesto; (V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti na účet klubu!).

Alebo poštovým poukazom  na adresu 2. trieda – podaj

Adresa Ing. Peter Grellneth, Hviezdoslavova 527/2; 034 91 Ľubochňa, v správe pre adresáta napíšete chovný zvod - miesto, meno psa/suky a  SPKP psa/suky.

Najneskorší dátum zaslania prihlášky a úhrady poplatku je 10 dní pred konaním Chovného zvodu. Prihlášky zasielané po tomto termíne nebudú akceptované! V prípade vašej neúčasti na Chovnom zvode sa poplatok nevracia.

Údaje v prihláške vyplňujte čitateľne a presne!

 

                                            

                                                                                                        MVDr.Ján Čurlík PhD.

                                                                                                             poradca chovu

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2018

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

MFK 2018

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:131 | Celkom: 510213 | Online: 6