.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Organizácia chovných zvodov v roku 2022

     

         Dávame na vedomie všetkým členom , chovateľom , záujemcom o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že chovné zvody v roku 2020 budú  tri.

I. Bonitácia 1.  Výber do chovu sa uskutoční   24.04. 2022  - Stráňavy                                                                                            začiatok posudzovania 9:00 hod.

II. Bonitácia 2.  Výber do chovu sa uskutoční   05.06. 2022  v Hanušovciach nad Topľou , okr.

                                                                            Vranov nad Topľou  GPS N48°48'3" E 21°28'41"

                                               začiatok posudzovania 9:00 hod.

III. Bonitácia 3.  Výber do chovu sa uskutoční   21.08. 2022  Lefantovce penzión Dolina,  

                                                                             začiatok posudzovania 9:00 hod.

So začiatkom posudzovania o 9:00 hod.

Majitelia psov/súk absolvujúci výber do chovu musia spĺňať nasledovné podmienky :

1.   Musia sa prihlásiť cez Online prihlásenie, kroré je spustené na web stránke klubu.

2.  Jedinec (pes , suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný v SPKP (Slovenská plemenná                kniha psov ) a predvádzajúci je povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).

3.  Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.

4.  Pes – suka, musí byť začípovaný. 

5.  Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta bydliska (okresu) nie staršie

     ako 5 dní od vystavenia.

6.  Psy , suky  musia mať potvrdené očkovanie proti besnote , psinke a parvoviróze nie staršie ako

     12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.

7.  Pes  musí byť vedený na pevnom vodítku.

8.  Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa/suku tak, aby bolo umožnené meranie

     psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola chrupu – záhryz  a  plnochruposť.  Pokiaľ 

     psa - suku  nebude možné odmerať v kohútiku - výšku, alebo skontrolovať chrup, komisia takého

     psa – suku vylúči z hodnotenia.

 

Mgr. Ján Maruščák  poradca chovu pre BF

Ing. Ľubomír Kmeťo poradca chovu pre HF
 

Stanovený poplatok vo výške 5 € (člen klubu), resp. 25€ (nečlen klubu) môžete uhradiť Internet bankingom na číslo účtu klubu: SK36 0200 0000 0027 7672 2851, variabilný symbol SPKP psa/suky ,kde v Správe pre príjmateľa uvediete svoje meno s presnou adresou a druh poplatku – Chovný zvod – miesto; (V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti na účet klubu!).

Alebo poštovým poukazom  na adresu 2. trieda – podaj

Adresa Ing. Peter Grellneth, Hviezdoslavova 527/2; 034 91 Ľubochňa, v správe pre adresáta napíšete chovný zvod - miesto, meno psa/suky a  SPKP psa/suky.

Najneskorší dátum zaslania prihlášky a úhrady poplatku je 10 dní pred konaním Chovného zvodu. Prihlášky zasielané po tomto termíne nebudú akceptované! V prípade vašej neúčasti na Chovnom zvode sa poplatok nevracia.

Údaje v prihláške vyplňujte čitateľne a presne!

 

Mgr. Ján Maruščák  poradca chovu pre BF

Ing. Ľubomír Kmeťo poradca chovu pre HF

                                                                                                         

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:97 | Celkom: 1020343 | Online: 4