.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšky Farbiarov o Pohár SPZ 2021 XXXV. ročník, memoriál Ing. Branislava Baku

 

            Skúšky farbiarov o pohár SPZ, XXXV. ročník, memoriál Ing. Branislava Baku sa konali v dňoch 7. – 8.10.2021. Slávnostné otvorenie skúšok 7. októbra zanechalo a vyvolalo v každom účastníkovi hlboké dojmy. XXXV ročník skúšok farbiarov o pohár SPZ bol pomenovaný ako Memoriál Ing. Branislava Baku, človeka, ktorý celoživotnou prácou pre farbiare zanechal hlbokú stopu. Na otvorení sa zúčastnili pozvané dcéry B. Baku RNDr. Tatiana Mikušová a Mgr. Jana Medvecová, ktorá v krátkom vystúpení zaspomínala na otca. Vo vstupnej miestnosti vytvorili spomienkový stôl, na ktorom boli všetky jeho vyznamenania za zásluhy a jeho vydané publikácie.

Riaditeľ skúšok Ing. Mgr. Marek Horvát všetkých privítal, zvlášť hostí – dcéry B. Baku, rektorku univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Prof. MVDr. Janu Mojžišovú Phd., riaditeľa Lesy SR OZ Košice Ing. Jaroslava Ucháľa, ktorý obaja krátkym príhovorom pozdravili účastníkov skúšok a vyslovili spoluprácu. Riaditeľ skúšok ďalej privítal: predsedu SPZ KE okolie Ondreja Valíka, riaditeľa RVPS MVDr. Štefan Karahutu, zástupcov OPK KE, zástupcu Lesného úradu a ďalších. Predseda klubu Tibor Gešvandtner vyslovil poďakovanie organizátorom a odovzdal kytice dámam, dcéram B. Baku a rektorke veterinárskej univerzity. V duchu patróna sv. Huberta kňaz požehnal súťažiacim, rozhodcom a organizátorom a na záver hlavný rozhodca predstavil súťažiacich psov, vodičov, rozhodcov a z klobúka dal losovať práce.                                                              

 Súťažiaci                                                                                                                                                                                                                       

1. suka HF ELLA z Mihalikovho dvora, SPKP 1139/19 - vodič Ing. Ľubomír Kmeťo

2. pes BF ENDY Vtáčnik, SPKP 12346/19 - vodič Mgr. Daniel Andrijko

3. suka BF DIA Mútňanská dolina, SPKP 12367/19 -  vodič Marek Sirotný

4.  pes BF ARON BORY, SPKP 12565/21 – vodič Jaroslav Hudač

5. pes BF EXO Mútňanská dolina, SPKP 12452/20 – vodič Ing. Pavol Soták

6. suka HF CHARA Devana, SPKP 1341/20 – Ing. Ľudovít Pitoňák

7.   suka BF BORA II Vlk Solcar, SPKP 12682/20 – vodič Ing. Juraj Piecka

Rozhodcovia: hlavný rozhodca MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Peter Grellneth ml., Slavomír Kocík, Jozef Sabol, Ing. Martin Jánošík, Ing. Vladimír Šíra, Michal Lesňák , Ing. František Dvorový.

Delegovaní boli aj Ing. Vladimír Tomko a Mgr. Miroslav Štefánik, avšak pandemické ochorenie v rodine a horúčka v deň nástupu neumožnili obom pricestovať, a tak hlavným rozhodcom boli určené 3 dvojice - prvá Ing. P. Grellneth a M. Lesňák – umelé disciplíny, druhá S.Kocík a J. Sabol, tretia Ing. M. Jánošík a Ing. V. Šíra a samostaný rozhodca Ing. F. Dvorový.                               

XXXV.  ročník sa konal výlučne na prirodzených dohľadávkach  jelenej a dančej zveri (kvôli moru nie na diviačej zveri)   

I. deň – nahlásené 4 prirodzené práce, preto sa rozhodcovské dvojice rozdelili.                                                   

Prácu č. 1. vylosoval  Ing. Pitoňák (jelenica) rozhodca Sabol – CHARA Devana  nenašla žiadne znaky na označenom nástrele, ale stopovala 16 hod. starú stopu  v smere úniku jelenice a až po 200-300 m ukázala farbu, potom znova z malým možstvom farby na stope prešla 1000 m až dvihla kusa. Po vypustení a krátkom zadurení  kus opustila a vrátila sa k vodičovi. Prestala  pracovať a na prácu bol na obed vyslaný ako kontrolný pes J. Hudač s ARONOM,  ktorý už bol po absolvovaní umelých disciplín. ARON dvihol jelenicu a pracoval na teplej stope asi 800 m s jednou opravou až po ležovisko, nasedovalo durenie cca 200m a staval jelenice, na pokyn rozhodcu vodič jelenicu dostrelil. Na škodu veci ARON nemal absolvovanú disciplínu - dohľadávka na remeni.

Prácu č. 2. vylosoval Ing. J. Piecka, rozhodca S. Kocík (ranný postrel jelenice) BORA bola 3x nasadená a takmer po hodinovom hľadaní BORA nenašla žiadne znaky a keďže strelec tvrdil výrazné značenie zveri, bola na prácu vyslaná ako kontrol. pes ELLA z Mihalikovho dvora s Ing. Ľ. Kmeťom. ELLA ukázala na nástrele  kvapku farby, stopovala v smere úniku jelenice a po 200 m došla k zhasnutému kusu. 

                                                                                                                                                                  Prácu č. 3. vylosoval víťaz ISHV 2021 Marek Sirotný s rozhodcami Ing. M. Jánošíkom a Ing. V. Šírom. Nahlásený večerný postrel jelenčaťa svetová víťazka DIA nepotvrdila, a ani strelec si nebol istý. DIA po 2 km došla k ležovisku z ktorého jelenča spolu s jelenicou odskočilo a unikalo bez známok poranenia.           

Prácu č. 4 vylosoval Ing. P. Soták s rozhodcom Ing. F. Dvorovým. Bola to z večera danielka. EXO z nástrelu, kde bolo malé množstvo farby pracoval na remeni  1100 m, dvihol danielku a po vypustení duril 300 m, potom ju staval vyše 20 min. na pokyn rozhodcu ju vodič dostrelil. Po prvom dni to bola jediná dohľadávka, ktorá spĺňala parametre na cenu.  Po prvom dni dohľadané 3 ks zvery.

Umelé disciplíny v prvý deň vylosovali: Umelú č.1. Ľ. Kmeťo, um. č.2 J.Hudač, um. č.3 D. Andrijko.   HF ELLA z Mihalikovho dvora  a BF ARON Bory po absolvovaní boli úspešne nasadení ako kontrol psi na prirodzené práce.    

 

II. deň – nahlásené 3 prirodzené práce, rozhodcovské dvojice sa znova rozdelili.                            Prácu č. 5. vytiahol z klobúka J. Hudač, večerný postrel jelenice v oblasti Kalša. Na prácu bol pridelený vedúci prác, rozhodca Ing. F. Dvorový. ARON po dôkladnom hľadaní nepotvrdil žiadne poranenie a dvojica sa po 2 hod. vrátila na štáb.        

Prácu č. 6. ranný postrel jeleňa vylosoval M. Sirotný. DIA svojim štandardne kvalitným výkonom potvrdila, že s Marekom sú naozaj svetovou jedničkou. Na nástrele nenašla žiadne znaky, ale bezchyb- ne vypracovala 5 hod 15 min starú stopu v dĺžke 700 m, dvihla kusa, po vypustení 200 m durila, potom jeleňa stavala a na pokyn rozhodcu, Marek jeleňa dostrelil. Práca na I.cenu. 

Práca č. 7. bola pridelená po nevydarenej IHF (telefonoval Ján Pankúch) Ing. Kmeťovi a ELLE s rozhodcom Ing. Martinom Jánošíkom. Vodič bol jediný na štábe, nemohol s nikým losovať, preto bola práca pridelená.  Mal to byť postrel jelenčaťa z večera 19:00. Sučku BF na konanej IHF po nástrele vodič vypustil v domnení, že má pred sebou kusa, tá sa po krátkom neúspešnom prebehnutí vrátila a prestala pracovať. Nasadená HF ELLA ukázala na nástrele farbu a kosť, pracovala 1300 m na remeni, po vypustení 700 m durila, potom jelenča stavala a na pokyn rozhodcu vodič ukončil trápenie jelenčaťa a dostal ho na výrad. Výborná práca, spĺňajúca parametre na I. cenu. Na druhý deň skúšok dohľadané 2 ks zveri.       

Na druhý deň skúšok umelé disciplíny losovali vodiči Ing. P. Soták, M. Sirotný, Ing. Pitoňák a Ing. Piecka. Vo výsledkovej listine skúšok sú uvedené všetky rozhodcami zistené parametre z posliedky s odložením, nájdením nástrelu, časom na umelej stope a s počtom nájdených znakov. Umelé disciplíny nezvládol BF ENDY Vtáčnik, ktorého vodič Mgr. Daniel Andrijko a po neúspešnom absolvovaní skúšky v prvý deň vzdal a nepokračoval v ďalších disciplínach. Na druhý súťažiaci deň v obedňajších hodinách mal každý  vodič so psom absolvovanú prirodzenú prácu, preto hlavný rozhodca pozastavil ďalšie postrely a skúšky mohol 8.10.2021 ukončiť.

Záverečné hodnotenie. Umelé disciplíny nezvládli BORA II Vlk Solcar, ktorá neuspela ani na prirodzenej práci a ENDY Vtáčnik. CHARA Devana držala stopu bez znakov 3000 m, avšak koncovka u nej chýbala. Umelé disciplíny zvládla výborne s maximálnym počtom bodov. Ostatné súťažiace psy potvrdili svoje kvality. ARON Bory, ako kontrol. pes  ukončil úspešnú dohľadávku až po nezdarenej práci CHARY, avšak keby vodič J. Hudač bol počkal 3 hod. (+ 1 hod. cesta) a až tak nasadil ARONA pracovať, bol by úspešne hodnotený v cene. BF DIA Mútňanská dolina a HF ELLA z Mihalikovho dvora potvrdili svoje kvality. Všetkých príjemne prekvapil BF EXO Mútňanská dolina, ktorý dosiahnutými parametrami na prirodzenej práci a aj na umelých disciplínach spolu, získal maximálny počet bodov. Tri psi v prvej cene, je výborný výsledok XXXV. ročníka. Prianím hlavného rozhodcu pred skúškami bolo, za prvé  - aby každý súťažiaci pes mal prirodzenú prácu a za druhé, aby každá poranená zver bola dohľadaná. A to sa v plnej miere splnilo. Počas skúšok vládla neuveriteľne príjemná a pohodová atmosféra. Tieto skúšky boli perfektne pripravené, technicky a organizačne zo strany Ing. Palka Sotáka a riaditeľa skúšok Ing. Mgr. Mareka Horváta, za čo im patrí veľká vďaka. Je treba poďakovať členom organizačnému výboru M. Paločkovi, Ing. Sotákovi ml., T. Hrehorovi, Z. Havránkovi, J. Šebestovi, ktorí promptne zabezpečovali plynulý chod skúšok.  Rovnako poďakovanie patrí sponzorom (LESY SR OZ Košice, OZ Sobrance, STÉNIA a. s. KE, IBO Prešov, OPK KE okolie, SPZ KE okolie, p. I. Sopko, p. Gábor Maruščák MPG Steel, M. Paločko – Môj obchod, p. Zoltán Havranko, SOŠT Kukučínová KE, Lovtrix MH, FITMIN) bez ktorých by toto podujatie nemalo tak vysokú úroveň.  Predseda klubu pri slávnostnom záverečnom výrade všetkým poďakoval. Hlavný rozhodca osobne poďakoval každému rozhodcovi za výbornú spoluprácu a korektné posudzovanie.   

         

 

Október 2021                                                                        Hlavný rozhodca  MVDr. Tibor Želtvay 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:193 | Celkom: 999724 | Online: 5