.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej 30.1.2020 v Stráňavách

Prítomný: podľa prezenčnej listiny

 Tibor Gešvandtner, Karol Smrek, Peter Chrúst, Ján Maruščák, Ján Čurlík, Ľubomír Kmeťo, Marek Sirotný,  Peter Grellneth,

DR: Martin Jánošík

Ospravedlnený: Ivan Horňáček, Ferdinand Hlinický, , Jozef Ďuriš,

Prítomných 8 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

Program:

 1.  Otvorenie a schválenie programu schôdze výboru KCHF
 2.  Kontrola predchádzajúcich uznesení
 3. Príprava bodov programu na spádové schôdze 2020 pred CS
 4. Organizačné zabezpečenie plánovaných podujatí na rok 2019
 5. Rôzne
 6.  Prijatie uznesení a záver

 

Bod 1

 • Predseda klubu privítal prítomných otvoril schôdzu výboru, prečítal program schôdze a poveril písaním zápisnice: M. Sirotný. Overovatelia Ľ. Kmeťo , J. Maruščák.

 

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

Bod 2

 • Predseda skonštatoval že úlohy a uznesenia sa priebežne plnia.
 • Úloha z predchádzajúceho výboru - na výbor boli prizvaný dvaja chovatelia a to p. Martinko a p. Berežný na podanie vysvetlenia párenia v čase kľudu v chove. Obaja boli kontaktovaný p. Čurlíkom. Ani jeden sa nedostavil. Obom chovateľom ako aj obom jedincom „Nero Vlčí potok SPKP 9884“ a „Cila Kamenný dvor Bretejovce SPKP 11435“ je dočasne pozastavené vydávanie odporúčanie na párenie do podania vysvetlenia  

 

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

Bod 3

Výbor prejednal nasledovné body:

 1. Voľba delegátov na konferenciu 2020 podľa kľúča: 1/10 = 1 delegát na 10 členov v spádovej oblasti –len z tých čo majú v deň konania spádovej schôdze uhradené členstvo v KCHF.

Delegátom na konferenciu z jednotlivých spádoviek bude pozvánka zaslaná mailom –tak ako bolo odsúhlasené na konferencii

 1. Na prejednanie a následné rokovanie na konferencii, Informácie pre spádové oblasti, termíny :
 2. Grellneth : Aktivisti – vyžiadajte si u p. Petra Grellnetha ml. aktualizovaný zoznam členov pre svoju spádovú oblasť. Preveriť zoznam členov, či nie sú už niektorý medzi nami, úplnosť údajov a pod. – hlavne GDPR, zaplatenie členského poplatku, ........
 3. Spádové schôdze naplánovať najneskôr do 31.3.2020
 4. Zápis zo spádovej schôdze zaslať tajomníkovi KCHF do 6.4.2020
 5. Plán akcií KCHF na 2020
 6.  Prezenčnú listinu s mailovým kontaktom na členov KCHF. Delegát na konferenciu musí mať vypísaný mail, aby sme mohli zaslať pozvánku na konferenciu. (Aktivistov poprosím prezenčnú listinu zaslať aj vypísanú v Exeli späť).

Navrhované body:

 • Zo všetkých IHF konaných v danom roku (úspešných aj neúspešných IHF-ky),aby rozhodca mal povinnosť zasielať fotku rozhodcovskej tabuľky na tel. číslo alebo E-mail výcvikára klubu KCHF – Ing. Peter Chrúst , Mobil: 0918 335 966  E-mail: peterchrust@gmail.com (uvedené tiež na www stránke) Pre objektívnejšie vyhodnotenie štatistiky z IHF a zmenšenie, administratívneho zaťaženia ústredia Kynológie v Bratislave. Na schválenie na konferencii.  
 • V termíne 11-15.11.2020 sa bude konať MFK v Topoľčiankach. Zo sprievodných akcii bude aj zasadnutie poradcov chovov v ISHV, ako aj odhaľovanie pamätnej tabule Fridricha Konráda v jeho pôsobisku v Horňanoch. Je ešte možnosť uverejniť v spravodaji 2020 reklamu potencionálnych sponzorov na MFK, preto chce výbor aj touto cestou poprosiť spádové oblasti a členov KCHF o hľadanie sponzorov s možnosťou uverejniť reklamu v spravodaji 2020.
 • Na konferencii sa bude prejednávať o zlučovaní niektorých spádových oblastiach – tak aby každá spádová oblasť mala min. 10členov.
 • Návrhy zo spádoviek na výbor – konferenciu
 • Prejednanie činnosti spádovej oblasti – vyhodnotenie predchádzajúceho roku , plán na budúci rok (2020)
 • Termín Konferencie KCHF je 25.4.2020 Zvolen
 • Voľba delegátov na konferenciu 2020 podľa kľúča: 1/10 = 1 delegát na 10 členov v spádovej oblasti –len z tých čo majú v deň konania spádovej schôdze uhradené členstvo v KCHF
 • Delegátom na konferenciu z jednotlivých spádoviek bude pozvánka zaslaná mailom –tak ako bolo odsúhlasené na konferencii
 • Poprosíme nahlásiť (kolonka v prezenčnej listine) počet všetkých farbiarov vo vašej spádovej oblastí.

Výbor hlasovaním schválil kľúč na voľbu delegátov na konferenciu 2020 vo Zvolene

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0

 

Bod 4

  Maruščák : do Spravodaja potrebuje ešte doplniť správy od prispievateľov z akcii Český pohár, Poľský pohár, uzávierka je do 15.2.

Sirotný : na SPZ bol predložený nasledovný plán Akcii KCHF na 2020:

Klubová výstava farbiarov:

19.4.2020 – Herľany

Špeciálna výstava farbiarov:

13.9.2020 – Žilina – Stráňavy

Chovné zvody:

19.4.2020  - Herľany

28.6.2020    -  Lednické Rovne  (Areál Huntyfisch)

14.11.2020 – Topoľčianky (pri MFK)

 Klubové PF CACT:

3.10.2020 – Oravská Lesná

10.10.2020 – Nová Dubnica - Kolačín

Regionálne skúšky:

28.3.2020 –    1. Ročník : Stopa Tribča – súťaž farbiarov o putovnú cenu Ericha Veselského (okr. Nitra)

22.10 - 25.10.2020 –        Fatranský pohár (Kláštor pod Znievom)

01.10 - 04.10.2020  -          II.ročníka skúšok farbiarov o pohár LIPTOVA 2020  

11.11 - 15.11.2020 –         XVIII. Ročník  MFK  ( Topoľčianky)

 

Delegovaný na chovný zvod Herľany 19.4.2020     : Želtvay

                  Klubová výstava Herľany 19.4.2020      : Homola   Zábojník- vedúci kruhu, Žídek, Maruščák - hospitácia

              Chovný zvod Lednické Rovne 28.6.2020  : nie je dohodnuté

              Špeciálna výstava Stráňavy 13.9.2020      :nie je dohodnuté , Zábojník, Prášek -hospitácia, Židek - vedúci kruhu

MFK 2020 v Topoľčiankach – Hlavný rozhodca : Mgr. Ján Maruščák ,ostatné organizačne zabezpečuje výbor v spolupráci s členmi KCHF

Za hlasovali 8 prítomných členov výboru        

Bod 5

Gešvandtner :  Máj 2020 v Terchovej (Štefanová) usporiadame nultý ročník Skúšky Branislava Porubčanského.

            Bude sa jednať o prácu na umelých stopách, na konci s trenažérom. Organizačne zabezpečia spádové oblasti Orava, Kysuce, Žilina.

Hlavný rozhodca Peter Grellneth st. , rozhodca R. Rapaič

Žiadosť Pavla Žídeka , Ľubomíra Kmeťa,  Radoslava Prášeka a Jána Maruščáka na KCHF – o odporúčanie od KCHF  na Adepta čakateľa na rozhodcu z exterieru pre SPZ.

Výbor obdržal ponuku na spoluprácu pri posudzovaní dysplázie bedrových kĺbov, jednalo by sa o vyhodnocovanie DBK komisiou dvoch veterinárnych lekárov. Výbor predloží túto žiadosť na konferencii na prerokovanie.

IHF Diana Sľukov dvor SPKP: 12233 nenahlásil čas stretnutia, i keď bol na to upozornený. Nahlásil až ukončenie IHF.

IHF ENDY Vtáčnik SPKP: 12346 - ohlásili skúšku až po ukončení.  

Grellneth : došli prihlášky do klubu – prečítal všetkých a predložil zoznam

Zoznam prijatých prihlášok na 21 nových členov klubu KCHF:

Galovič Rastislav

Kardošova Vieska 38

018 16

Domaniža

Kohút Stanislav Ing.

Zabečov 182/18

976 63

Predajná

Kolár Robert Ing.

Bystrická cesta 1921/56

034 01

Ružomberok Biely potok

Bartoška Artur

A. Lutonského 705/2

031 04

Liptovský Mikuláš

Vlček Petra Ing.

246

038 47

Sklené

Havránek Ľubomír Ing.

Šoltésovej 420/2

017 01

Považská Bystrica

Mužlay Peter

145

906 32

Jablonica

Chovan Ľubomír

473

032 32

Východná

Mačor Martin Ing.

1015

013 05

Belá

Bernat Matúš

Jalakšová 440

935 03

Bátovce

Baranec Ján Ing.

Železničná 25

990 01

Veľký Krtíš

Kovács Mikuláš

155

930 16

Vydrany

Mišánik Milan

Vaňovka 776

029 52

Hruštín

Konečný Martin

Jaltská 5

040 22

Košice III

Páleník Frederik

Škultétyho 101

990 01

Veľký Krtíš

Sokol Marek Ing.

Horša 140

934 01

Levice

Kozub Martin

Olešná 510

023 57

Podvysoká

Lacika František Ing.

Radlinského 447/16

955 01

Topolčany

Mák Štefan

63

986 01

Bulhary

Nosáľ Ivan

72

962 05

Detvianska Huta

 Zemánek Norbert

 

916 32

Hôrka nad Váhom

 

5.1- Výbor schvaľuje  odporúčanie od KCHF na Adepta čakateľa na rozhodcu z exteriéru preSPZ pre p. Žideka, Kmeťa, Prášeka a Maruščáka.

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

5.2- Výbor neuznáva dve popísané IHF skúšky do chovu pre nesplnenie podmienok.

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

5.3- Výbor schvaľuje prijatie 21 nových členov podľa zoznamu.

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

 

Bod 6

 • Hlasovaním bolo prijaté a schválený programu schôdze, ktorým zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia Kmeťo, Maruščák.

 

 • Hlasovaním bola pozastavené vydávanie odporúčaní na párenie pre oboch jedincov „Nero Vlčí potok SPKP 9884“ a „Cila Kamenný dvor Bretejovce SPKP 11435“ a dvoch chovateľov „p. Martinko a p. Berežný“ do podania vysvetlenia

3.1Voľba delegátov na konferenciu 2020 podľa kľúča: 1/10

 • Výbor deleguje na skúšky a bonitácie menovaných rozhodcov.
 • Výbor schvaľuje  odporúčanie od KCHF na Adepta čakateľa na rozhodcu z exteriéru preSPZ pre p. Žideka, Kmeťa, Prašeka a Maruščáka
 • Výbor neuznáva dve popísané IHF skúšky  (Diana Sľukov dvor, Endy Vtáčnik)  do chovu pre nesplnenie podmienok nahlasovania.
 • Výborhlasovanímprijal21novýchčlenov.

 

 

Dňa: 30.1.2020 Stráňavy

         Zapisovateľ                                                                                   Overovatelia

      Marek Sirotný                                                                   Ľubomír Kmeťo, Ján Maruščák

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:173 | Celkom: 999704 | Online: 6