.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšky farbiarov o Pohár Hontu a Hrona – VI. ročník

 

   V dňoch 17. – 20. októbra 2019 sa uskutočnil VI. ročník skúšok farbiarov Pohár Hontu a Hrona. Centrum skúšok bolo v nádhernom prostredí lokality Jelšava – Hrádok. Práce farbiarov boli hodnotené v jeseňou sfarbených lesoch pohorí Slovenské rudohorie, Muránska planina a Slovenský kras, kde sa babie leto ukázalo v plnej kráse.

   Usporiadateľom skúšok bola spádová oblasť KCHF Revúca – Rožňava, za výdatnej pomoci kynologickej komisie OPK Revúca, RGO SPZ Gemer Rožňava – Revúca, odštepných závodov LSR Revúca a Rožňava a Mestských lesov Jelšava.

Skúšok sa zúčastnili nasledovní aktéri (podľa čísiel vylosovaných na nástup):

1, Hasa spod Oravského hradu (BF) – vodič Karol Divok

2, CITA z Veľkého Lopeníku (BF) – vodič Karol Smrek

3, EVAR Svrčník (HF) – vodič Ing. Vojtech Kovalčík

4, ADELLE z Loveckej (BF) – vodič Ing. Rastislav Plavý

5, IRA Dedov dvor (HF) - vodič Slavomír Kocík

6, UNESCA Osterwald (HF) – vodič Ing. Zdeněk Havlíček

  Za rozhodcov boli SPK delegovaní: Ing. Ľudovít Pitoňák (hlavný rozhodca), Ing. Michal Berežný, Marcel Dobrovič, Jozef Figula, Ján Meliško, Ing. Gabriel Pohm, Mgr. Miroslav Štefánik, Igor Valent, , Ján Vráb, MVDr. Tibor Želtvay a Ing. Peter Pačan ako čakateľ.

Práce zo 17.10.2019: 

 Keďže pri rannom nástupe vo štvrtok bola potreba vykonať osem dohľadávaní z predchádzajúceho dňa, boli pred ranným losovaním prác zrušené práce na troch umelých stopách, ktoré boli pripravené v predchádzajúci deň a všetci súťažiaci losovali práce na prirodzených stopách. Zároveň si losovali aj rozhodcov, ktorí boli dopredu určení na konkrétne práce.

Práca č.1 – HASA spod Oravského hradu – Karol Divok (Valent, Vráb)

    Hasa bola nasadená na 17 hod. stopu jelenice, ktorá po rane z ráže 308 W značila napadnutie na zadný beh. Na nástrele neboli nájdené žiadne znaky. Na remeni bez opráv vypracovala stopu dlhú 1231 m a dohľadala zhasnutú jelenicu, ktorú pred nimi strhol pravdepodobne vlk - nedalo sa to presne posúdiť. 

Práca č.2 – CITA z Veľkého Lopeníku – Karol Smrek (Figula, Štefánik)

   Cita  bola nasadená na 16 hod stopu jelienčaťa, ktoré po kalibri 7x64 pokleslo na zadných nohách. Na nástrele neboli nájdené žiadne znaky a Cita po prvom nasadení dohľadala po 420 m zhasnuté jelienča.

Práca č.3 – IRA Dedov dvor – Slavomír Kocík (Pohm)

   Ira bola nasadená na 18 hod. stopu jelienčaťa, na ktorú bolo strieľané kalibrom 6,5 x 55. Po rane odišlo samé po spádnici. Na nástrele boli nájdené úlomky kostí a farba. Bez opráv vypracovala 600m stopu. Pred jej ukončením začala na remeni voľne hlásiť a dohľadala medveďom strhnuté a zahrabané jelienča. Medveď pravdepodobne uskočil pred postupujúcou skupinou a suka hlásila jeho teplý pach.

Práca č.4 – ADELLE z Loveckej – Ing.Rastislav Plavý (Berežný)

    Adelle bola nasadená na 18 hod. stopu jelienčaťa, ktoré bolo v čriede 10 kusov holej zveri a bolo naňho strieľané z kalibru 7 mm Rem. Mag. Na nástrele a po stope bola nájdená trikrát farba. Po 420 m bez opráv dohľadala zhasnuté jelienča, ktoré bolo cez sval strelené do mäkka.

Práca č.5 – Unesca Osterwald – Ing. Zdeněk Havlíček (Dobrovič, Meliško)

   Suka bola nasadená na 15 hod. stopu jelenice, na ktorú bolo strieľané kalibrom 30 06. Po rane spadla, potom odišla v skupine zveri k potoku. Na nástrele nájdená farba. Po 450 m bez opráv dohľadala zhasnutú jelenicu.

Práca č.6 – EVAR Svrčník – Ing. Vojtech Kovalčík ( Dr. Želtvay, Ing. Pačan)

   Pes bol na strnisku nasadený na 15 hod. stopu daniela, ktorý značil zhrbením a na nástrele bola nájdená farba. Kaliber 7 x 64. Po 380 m bol bez opráv nájdený zhasnutý daniel.

Práca č. 7 -  HASA spod Oravského hradu – Karol Divok (Berežný)

  Práca bola pridelená vodičovi priamo, lebo ako prvý ukončil prvú dohľadávku a ostatní ešte pracovali. Boli nasadení na 18 hod. stopu jelenice, ktorá podľa strelca značila zhrbením a vyrazením. Ani po troch nasadeniach na nástrel a vypracovaní do 1700 m stopovej dráhy nenašli žiadny znak. Vodič vyhlásil kus za netrafený.

  Na stopu bola ako kontrolná suka nasadená Ira Dedov dvor – Slavomír Kocík. Po dvojnásobnom nasadení a preverení 700 m stopy, keď potvrdili postup prvej dvojice, prehlásili kus za netrafený.

Práca č. 8 - HASA spod Oravského hradu – Karol Divok (Valent, Vráb)

   Práca im bola pridelená na základe losovania. Pracovali na 23 hod. stope jelienčaťa, ktoré po rane značilo vykopnutím zadného behu. Po nasadení našli farbu na nástrele a potom jedenkrát po 150 m. Vypracovali stopu 3 km dlhú a vodič prehlásil poranenie ako ľahké a kus za nedohľadateľný.

   Na nástrel bola ako kontrolná suka na sadená ADELLE z Loveckej - Ing.Rastislav Plavý  , ktorá potvrdila postup prvej dvojice a vypracovala stopu o dĺžke 3,9 km. Okrem uvedených dvoch znakov ďalšie nenašli a potvrdili pôvodný verdikt.

Práca č.9 - CITA z Veľkého Lopeníku – Karol Smrek (Figula, Štefánik)

   Počas práce na stope č.2 nám bola oznámená požiadavka na dohľadanie daniela, na ktorého bolo strieľané ráno v tom istom revíri. Na daniela bolo strieľané na štych a strelec si bol istý jeho zásahom. Vzhľadom na parametre prvej práce suky Cita a lokalizáciu dohľadávky, práca bola po 4 hod. od rany priamo pridelená uvedenej dvojici. Po overení nástrelu a vypracovaní stopy cca 500m bez jediného znaku bola dohľadávka zastavená a kus prehlásený za netrafený.

   Na záver prvého dňa skúšok sme mohli konštatovať, že všetci skúšaní psi ukončili prácu na prirodzenej stope úspešne, s predpokladom na hodnotenie v cene. Traja psi boli nasadení na práce dvakrát a ďalšie dva pracovali ako kontrolné. Preto bolo pre druhý deň pripravených 6 umelých stôp.

Práce z 18.10.2019:

   Do ranného nástupu nám bola oznámená požiadavka overiť, resp. vykonať dve dohľadávky z večerných lovov. Ich losovanie bolo ponúknuté zvyšným trom vodičom, ktorí boli v prvý deň nasadení na začiatok prirodzenej stopy len raz. Ing. Kovalčík aj s ohľadom na zdravotnú indispozíciu sa tejto možnosti zriekol v prospech svojich dvoch kolegov – pánov Kocíka a Ing. Plavého. V prípade ich neúspechu, alebo potreby overenia ich práce, mali o túto možnosť losovať páni Smrek a Ing. Havlíček, ktorí síce v prvý deň vykonali dve dohľadávky, ale obaja mali druhú prácu ukončenú ako netrafený kus. Pred samotným losovaním bolo rozhodnuté, že na základe lósu budú všetky psy najskôr vyskúšané z posliedky a práce na umelej stope a potom budú podľa priebehu prác pokračovať v dohľadávaní na prirodzených prácach. 

Práca č.10 - IRA Dedov dvor – Slavomír Kocík (Dobrovič, Valent)

   Ira bola nasadená na 17 hod. stopu jelienčaťa, na ktoré bolo strieľané kalibrom 8x57 JRS Dohľadávka bola vykonávaná v obore. Na nástrele bola nájdená farba a  málo svaloviny. Po vypracovaní 400 m stopovej dráhy s niekoľkokrát nájdenou farbou vodič prácu ukončil. Rozhodcovia si vyžiadali kontrolného psa.

   Ako kontrolná suka bola nasadená HASA spod Oravského hradu, vodič Karol Divok. S ohľadom na predchádzajúci priebeh prác na umelých stopách to bol jediný voľný farbiar, ktorý v tom momente pokračoval v hodnotení v cene. Od nástrelu koncentrovanou prácou na stope potvrdila postup predchádzajúcej dvojice a vypracovala ďalších 500 m. S ohľadom na nájdené znaky a pohyb jelienčaťa bolo konštatované, že sa pripojilo k čriede zdravej zveri. Poranenie bolo charakterizované ako ľahké – svalové a kus bol prehlásený za nedohľadateľný.

Práca č.11 - Unesca Osterwald – Ing. Zdeněk Havlíček (Ing. Berežný, Mgr. Štefanko)

   Keďže pán Ing. Plavý a Smrek neuspeli na práci na umelej stope, táto práca bola priamo pridelená Ing. Havlíčkovi. Lovcom bola ohlásená požiadavka na dohľadanie jelienčaťa, na ktoré bolo strieľané rážou 308 W, keď na nástrele bola nájdená kosť. Unesca bola nasadená o 13. hod. na 18 hod. stopu a chlieb celých skúšok sa lámal do poslednej minúty ich priebehu. Suka bez opráv vypracovala na remeni 550 m stopu a našla zhasnuté bezhlavé jelienča, ktoré pred ňou strhol a ulovil medveď. Pre vodiča to bola nová skúsenosť.

Posliedka s odložením (rozhodca Ján Vráb):

    Všetci súťažiaci zvládli túto disciplínu výborne a boli hodnotení známkou 4 s tým, že vodiči Smrek a Ing. Kovalčík ju robili na remeni a ostatní štyria voľne.

Práce na umelých stopách:

Práce č. 1, 2 a 4 posudzovali Dr. Želtvay a Ing. Pačan, č. 3, 5 a 6 Meliško a Ing. Pohm.

Práca č.1: ADELLE z Loveckej – Ing.Rastislav Plavý

   Suka pracovala ako oznamovač. Našla tri znaky. Po vypustení z ležoviska pred ňou vybehlo prasa a suka ani po druhom vypustení nedošla v časovom limite ku zveri.

Práca č.2: CITA z Veľkého Lopeníku – Karol Smrek

   Suka pracovala ako oznamovač. Našla 2 znaky, nedošla po ležovisko a v časovom limite nedošla k zveri.

Práca č.3: IRA Dedov dvor – Slavomír Kocík

   Suka pracovala ako oznamovač. Našla 3 znaky. Stopu vypracovala za 27 min.

Práca č.4: EVAR Svrčník – Ing. Vojtech Kovalčík

   Pes pracoval ako oznamovač. Našiel 1 znak. V časovom limite nedošiel ku zveri.

Práca č.5: HASA spod Oravského hradu – Karol Divok

   Suka pracovala ako oznamovač. Našla 3 znaky. Stopu vypracovala za 37 min.

Práca č.6: Unesca Osterwald – Ing. Zdeněk Havlíček

   Suka pracovala ako oznamovač. Našla 3 znaky. Stopu vypracovala za 31 min.

   V prvý deň boli všetky zúčastnené farbiare v dohľadávaní na prirodzenej stope úspešné. Je to je výborný výsledok. Lepšie ohodnotenie psov ovplyvnil aj veľký výskyt predátorov, ktoré dohľadaním a strhnutím poranenej zveri pred príchodom farbiara do značnej miery ovplyvnili počet dosiahnutých bodov a celkové poradie. Ale tak to už v našich horách chodí.

    S ohľadom na výsledky na umelej stope boli v cene hodnotené tri farbiare.  Je potrebné podotknúť, že podľa štatútu týchto skúšok, tu nie je možné pracovať ako vodič. Pri vysokom zazverení týchto revírov je to po vypustení z ležoviska veľmi obtiažna disciplína, ktorej výsledok do poslednej sekundy práce nie je istý.

   Víťaz môže byť len jeden. Je potrebné mu zablahoželať. Stala sa ňou HASA spod Oravského vedená Karolom Divokom z Malužinej. Skončila v II. cene s počtom bodov 350. Jej kvalita je najmä v práci na stope na remeni. Získala ocenenie Víťaz skúšok farbiarov o Pohár Hontu a Hrona.

      Karol, v mene rozhodcov Ti ešte raz gratulujem.

  Ďakujem kolegom rozhodcom za korektné a spravodlivé posudzovanie.

  Chcem poďakovať a zagratulovať domácim organizátorom:

     – členom KCHF v spádovej oblasti Revúca – Rožňava,

     - členom kynologickej komisie OPK, ktorí sa počas troch dní od nás nepohli, boli nám každú        sekundu k dispozícii a vo svojej práci boli takí dôslední, že na stope preskúšali ešte aj mňa ako hlavného rozhodcu,

     – RGO SPZ Gemer a jej predsedovi Jánovi Valentíkovi, ktorý si „svoje“ strážil a riadil 24 hodín denne,

     - vedeniam Mestských lesov Jelšava a OZ Revúca a Rožňava za podporu, bez ktorej by to nešlo,

     - a na záver tomu, ktorý to celé vymyslel a zorganizoval – Ing. Vladimírovi Hlinkovi.

      Vlado vybral si super zariadenie v nádhernom prostredí - hotel Hrádok. Dal si dokopy výborných ľudí. Všetko fungovalo ako kvalitné hodinky – ticho a presne. Poskytli ste nám výborné revíry. V mene vodičov, rozhodcov a koróny musím poďakovať za vašu pohostinnosť. Bola to výborná a vydarená akcia na vysokej úrovni.

 

Ing. Ľudovít Pitoňák

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:88 | Celkom: 1020334 | Online: 4