.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej 6.9.2019 Krušetnica

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Ján Maruščák, Ján Čurlík, Ľubomír Kmeťo, Marek Sirotný,  Peter Grellneth, Peter Chrúst, Tibor Gešvandtner  

Ospravedlnení: Ivan Horňáček, Ferdinand Hlinický, Karol Smrek, Jozef Ďuriš, Martin Jánošík

Pozvaný : MVDr. Tomáš Krupa

Prítomných 7 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

Program:

 1.  Otvorenie a schválenie programu schôdze výboru KCHF
 2.  Kontrola predchádzajúcich uznesení
 3. Epilepsia, prejednanie usmernení , mykoplazma
 4. Rôzne
 5.  Prijatie uznesení a záver

 

Bod 1

 • Predseda klubu privítal prítomných otvoril schôdzu výboru, prečítal program schôdze a poveril písaním zápisnice: M. Sirotný. Overovatelia P. Chrúst , J. Maruščák.

 

Za hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

Bod 2

 • Predseda skonštatoval že úlohy a uznesenia sa priebežne plnia.

 

Výbor berie na vedomie

Bod 3

Gešvandtner : požiadal MVDr. Krupu o objasnenie problematiky okolo epilepsie, príznaky a možnosti riešenia danej problematiky.

Krupa : poďakoval za pozvanie,

Epilepsia - je závažný genetický prenosný problém. Na danú tému bolo kontaktované laboratórium v Berne, ktoré má záujem o výskum epilepsie a nájdenie Alely (gén) ktorý zapríčiňuje túto chorobu. Pre nájdenie tejto alely potrebujeme ako pozitívnych (s príznakmi epilepsie) tak aj negatívnych jedincov, a to v čo najväčšom možnom počte, pre správne vyhodnotenie. Na výskum vzoriek je potrebné odobrať danému jedincovi 6ml. krvnej vzorky. Túto vzorku je potrebné v zabezpečenom obale odoslať do laboratória – túto vzorku odosiela majiteľ jedinca. Navrhol, aby sa vzorky odoberali pri röntgene na DBK , kde je pes uspatý a jedinec je minimálne stresovaný. Pri jednom zákroku sa vykoná viacero veterinárnych úkonov, čo minimalizuje zaťaženie jedinca. Bez týchto odobratých vzoriek a následného skúmania týchto vzoriek v odborných laboratóriách nie je možné ďalej napredovať v selekcii tejto choroby.

Mykoplazma – je veľká pravdepodobnosť, že niektoré suky čo ostali po párení prázdne mali tieto baktérie. Potvrdilo sa mu to u troch vyšetrených súk, ktoré ostali prázdne. Odporúča, aby boli jedince pred predpokladaným párením vyšetrené na prítomnosť Mykoplazmy a v prípade pozitívneho výsledku preliečené 3-4 týždne pred samotným párením.  

Gešvandtner :

              Pri porade poradcov chovu organizovanom SPZ Bratislava bolo výslovne odporúčané, aby odbery vzoriek na DNA a to krvnú vzorku vykonávali výlučne veterinári , aby sa predišlo možným nezrovnalostiam, hlavne v sporných prípadoch.

Preto navrhuje –

od 1.10.2019odoberať na náklady majiteľa pri DBK krvné vzorky na výskum epilepsie a to 6ml. , ako aj vzorky na DNA v množstve 1-3ml. K tomuto je potrebné oboznámiť všetkých veterinárov čo vykonávajú DBK o vykonaní aj tohto úkonu. zabezpečí Sirotný

 do 1.10.2019odobrať na náklady klubu všetkým jedincom (chovným aj nechovným -cca 20) s príznakmi alebo už diagnostikovanou epilepsiou od veterinára krvné vzorky v množstve 6ml. a zaslať ich do laboratória Bern na výskum. zabezpečí Maruščák, Krupa

do 1.10.2020odobrať všetkým chovným jedincom na náklady majiteľa jedinca vzorky na epilepsiu a zaslať do laboratória v Berne. Tlačivo aj s adresou laboratória budú zverejnené na stránke klubu. Zabezpečia si majitelia chovných jedincov. (náklady cca 6-7 Eur s poštovným)

Sirotný  - adresa na zasielanie vzoriek do laboratórií:

Na výskum epilepsie:

Vetsuisse Fakultät der Universität Bern   

Prof. Dr. Tosso Leeb                                                                             

Institut für Genetik

Bremgartenstr. 109a, Postfach 3350

CH - 3001 Bern

(Cena poštovného do Bernu pri zabalení do bublinkovej obálky je cca 6-7 eur.)

 

Na vyhodnotenie DNA :

VetGene / medgene s.r.o.
Ondrejovova 30
821 03 Bratislava

Výbor odhlasoval v počte 7 členov za odber krvných vzoriek DNA a EPI s následným zaslaním do určených laboratórií.         

Výbor odporúča aby všetky párené jedince, ideálne do dvoch mesiacov pred párením boli vyšetrené na mykoplazmy. Ak nebudú vyšetrené, majiteľ krycieho psa alebo suky  nemusí pripustiť jedinca k páreniu, pretože riskuje jeho nakazenie.

 

Bod 4

Sirotný:  obdržali sme pozvánku na zasadnutie ISHV a aj pozvánku na dohľadávky ISHV, oboje sa budú konať pri Berlíne. Na zasadnutie potrebujeme dvoch delegátov za KCHF , na dohľadávky jedného vodiča, a troch rozhodcov.

              Výbor deleguje na ISHV nasledovne:

              Zasadnutie – Ing. Ľubomír Kmeťo a MVDr. Ján Čurlík + tlmočník P. Frolo

              Dohľadávky – vodič   - Jakub Bašista so sukou HF Luna Krigov SPKP: 985/14 + tlmočník M. Legerský

              Rozhodcovia - Ladislav Pinter a Tibor Gešvandtner st.

 

Na súťaž o Pohár SPZ výbor deleguje:

Vodič   - Radoslav Prášek – BF BONA zo Šarlotinovho dvora SPKP:  11632/17

- Ján Krška – HF MONA zo Zeleného domu SPKP: 1026/17

- Ing. Rastislav Plavý – BF ADELLE z Loveckej SPKP: 10979/18

Maruščák – Navrhuje predĺženie podania prihlášok a oznam zavesiť na stránku v znení: Prihlášky na SPZ je možne zaslať na adresu vycvikára KCHF Ing. Petra Chrústa do 30.9.2019 ak nebude naplnený potrebný počet psov na Pohár SPZ budú sa môcť prihlásiť aj farbiare mladšie ako 3 roky s vykonanými PF a IHF do 15.10.2019

 

              Hlavný rozhodca –  Ing. Juraj Piecka

 

Na súťaž do Čiech výbor deleguje:

Vodič        - Radoslav Prášek so sukou BF  BONA zo Šarlotinovho dvora ,

                                   Rozhodca –Mgr.  Ján Maruščák

Na súťaž do Poľska výbor deleguje:

Vodič        - Mgr. Rudolf Gáblik so psom BF CAR z Karlovického dvora ,

                                   Rozhodca – Ing. Vojtech Kovalčík , Ján Brňák

Bonitácia Kamenný Mlyn 16.11.2019 : MVDr. Tibor Želtvay, MVDr.  Petra Steinemannová, MVDr. Ján Čurlík, Ing. Lubomír Kmeťo

Výbor voľbou schvaľuje nomináciu na jednotlivé skúšky, zasadnutie ISHV a Bonitáciu.

Za hlasovali 7 prítomných členov výboru        

Na národné a medzinárodné skúšky bývajú nominovaný vodiči so svojimi farbiarmi ktorý absolvujú jednotlivé oblastné  skúšky. Výbor má za to, aby aj na tieto skúšky boli nominovaný minimálne dvaja rozhodcovia klubom KCHF , nielen organizátorom.

Gešvandtner : Špeciálnu výstavu aj klubovú výstavu organizovať pod hlavičkou klubu, chovné

                          zvody budú rozložené rovnomerne po Slovensku – východ , stred , západ.

                         Hospitácie na rozhodcu z výkonu je potrebné vykonať aj na IHF alebo vyšších skúškach nie len na PF v počte 4x PF/ IHF + 4x vyššie skúšky.

Za hlasovali 7 prítomných členov výboru        

Grellneth : navrhuje zakúpiť jednu prenosnú tlačiareň s možnosťou pripojenia sa na wifi pre tlačenie dokumentov z bonitácii, v hodnote cca 250eur.

Čurlík : Od 30.6. je podľa chovateľského poriadku kľud v chove , dňa 17.7.2019 bolo vykonané jedno párenie. Navrhuje aby boli obaja chovatelia pozvaní na nasledujúci výbor k podaniu vysvetlenia  – pozvánky pošle Sirotný.

 

Grellneth : došli štyri prihlášky do klubu

 1. Zoznam prijatých prihlášok na 4 nových členov klubu KCHF:

Ondrej Mizerák

   

Bratislava

Ján Hok

   

Kremnica

Ing. Marian Babej

   

Ladomirova

Ing. Milan Kvietik

 

 

Veľký Krtíš

 

4.1- Výbor schvaľuje prijatie 4 nových členov podľa zoznamu.

Za hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

Bod 5

 • Hlasovaním bolo prijaté a schválený programu schôdze, ktorým zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia Chrúst, Maruščák.

 

 • Hlasovaním bolo prijaté za odber krvných vzoriek na DNA a EPI a následným zaslaním do laboratórií.
 • Výbor odporúča aby boli všetky jedince u ktorých sa predpokladá párenie, ideálne do dvoch mesiacov pred párením vyšetrené na mykoplazmy. Ak nebudú vyšetrené , majiteľ následne nemusí pripustiť k páreniu, pretože riskuje nakazenie svojho psa.
 • Výbor deleguje na skúšky menovaných rozhodcov a vodičov
 • Výbor schválil návrh hospitácii na Skúšky rozhodcu z výkonu 4xPF/IHF + 4x Vyššie skúšky.
 • Výborhlasovanímprijaltrochnovýchčlenov.

 

 

Dňa: 6.9.2019 Krušetnica

         Zapisovateľ                                                                                   Overovatelia

   Marek Sirotný                                                                                Ing. Peter Chrúst

                                                                                                          Mgr. Ján Maruščák

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:152 | Celkom: 999683 | Online: 6