.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica z konferencie Klubu chovateľov farbiarov

 

Zvolen, 27.4.2019

 

Program:       1, Otvorenie

                        2, Voľba volebnej, návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľov a

                            overovateľov zápisnice

                        3,Správa výboru, dozornej rady, schválenie rozpočtu na rok 2019

                       4, Prečítanie návrhov a pripomienok z spádových schôdzí v roku 2019 a

                           minuloročnej celoštátnej členskej schôdze 2018

                       5, Návrh výboru na úpravu skúšobného poriadku pre PF a IHF

                       6,Zmena poplatkov nečlenov klubu za chov, šteňatá a ostatné poplatky

                       7, Rôzne

                       8, Diskusia

                       9, Schválenie uznesenie a záver

 

Bod 1: Otvorenie konferencie zahájil predseda klubu, prečítal návrh programu a doplnil do bodu č. 6 do programu : Voľba člena do výboru a voľba člena do kynologickej rady.

Program bol hlasovaním jednohlasne schválený aj s doplneným bodom.

 

Bod 2: Mandátová komisia: Dvorský, Mikloš, Židek

Zapisovatelia: Hoššová, Vrábelová

           Overovatelia: Rakyta, Hraško

           Volebná komisia: Figula, Hlinický, Kocík, Soták, Pastor

           Pracovné predsedníctvo: Horňáček, Sirotný, Ďuriš, Kmeťo, Čurlík, Maruščák

 

Hlasovanie : Za: 83 Proti: 0  Zdržal sa: 0

 

Mandátová komisia:   delegovaných členov: 96,

 prítomných členov s hlasom rozhodujúcim: 83

 prítomných všetkých členov: 87.

Táto konferencia je uznášania schopná.

 

Bod 3:

Predseda prečítal správu v ktorej sa zaoberal: stanovisko k dezinformáciam okolo predbežných skúšok- pri PF organizovaných SPZ a OPK bude klub požadovať aspoň polovičný počet rozhodcov z radov nášho klubu na týchto skúškach. Ústredie SPZ (nie KCHF) dalo na kynologickú radu návrh na kategorizáciu rozhodcov.

- KCHF je zodpovedný za zdravotný stav chovu: príznaky epilepsie u jedincov sa musia evidovať a vyhodnocovať, poprípade zaviesť opatrenia aby sa táto závažná genetická vada nerozširovala v chove.

- členovia výboru vytvárajú databázu chovných jedincov do 4.pokolenia, ako aj pripravujú vedenie bonitácie v elektronickej podobe , následne je možné rýchle spracovanie obonitovaných jedincov .

- 100 chovných súk a 40 chovných psov, je nutné využívať všetkých chovných psov pri plemenitbe, poradca chovu dáva na odporúčania všetkých psov ale v konečnom dôsledku k páreniu s niektorými chovnými psami sa nepári vôbec. Je nutné urobiť v tomto procese zmenu.

- výbor: pripravil úpravu skúšobného poriadku pre PF ,zjednotenie posudzovania tak ako žiada ISHV žiaľ nebude v blízkom horizonte vo všetkých bodoch možné.

 

Predseda DR: prečítal správu DR kde skonštatoval niektoré pripomienky za jednotlivé mesiace k finančného denníku a spôsob ich nápravy , ktoré boli priamo na mieste opravené (jednalo sa o nesprávne zapísanie účelu – napr: poštovné známky boli v kancelárskych potrebách a nie v poštovnom) .

 

Návrh na riešenie – upozorniť členov na nedoplatky za rok 2019

 

Podnety od členov DR za rok 2018 neriešila - neboli doručené žiadne podnety.

 

Ekonóm: rozpočet na rok 2019: členská základňa 829 členov x 15 eur členské , t.j 12435, príspevky z SPZ na činnosť klubu a medzinárodnú činnosť: 200 eur, doplatok MFK: 800 eur, regionálne skúšky: 400 eur, klubové PF: 110 eur, chovný zvod: 450 eur. Celková predpokladaná suma: 15195 eur. Výdavky sú naplánované na vyrovnaný rozpočet, t. j 15195 eur.

Prosím aktivistov aby si pozreli svoj zoznam členov a upozornili ich na nedoplatky. Podpísať súhlas o ochrane osobných údajov, je na stránke

 

Hlasovanie za rozpočet: Za: 80   Zdržal sa: 3   Proti: 0

 

Bod 4: Bardejov: preplácať cestovného na schôdzu , alebo iba na výročnú.

         Brezno: zlepšiť prácu aktivistov, zlepšiť osvetu o dobrom farbiarovi by mali vedieť minimálne v okrese, vytvoriť chovateľskú radu zloženú hlavne z mladých ľudí ktorí pracujú na PC.

       Orava: na PF prešlapať od ležoviska po koniec, vytvoriť databázu chovných jedincov, odber vzorky krvi na DNA pri dysplázii kĺbov a robil by to veterinár, známkovať durenie nad 150m známkou 4

        Poprad, Gelnica: nesúhlas s IHF na diviačej stope, poplatky pre nečlenov KCHF ponechať v pôvodnej výške.

     Zo siedmich spádoviek vzišiel návrh na úpravu disciplíny pri PF, zaviesť aj  vodiča , nie len hlásič oznamovač alebo hlasitý oznamovač.

     TN: robiť výcvikové dni pre mladých začínajúcich vodičov, literatúra pre vodičov, usporiadať – udelovať cenu na počesť B. Porubčanského na niektorom z vrcholných podujatí.

       Lipt. Hrádok: chcú organizovať druhý ročník o Pohár Liptova, robiť ho každé 2.roky

 

Uznesenie z CČS 2018:

Rakyta: dodržiavať kľud v chove -dodržiava sa

Dvorský: stopy na PF prešlapať s rozhodcami je stále platné.

Hudáč: suka p. Čurlíka posudzovaná majiteľom vysvetlenie - ako poradca chovu tam musí byť prítomný ale nehodnotí.

Vrlík: klub držať spolu a netrieštil sa - snažíme sa

Figula: organizovanie klubových PF - vysvetlené, kedy sa nalepujú nálepky ISHV: vysvetlené

 

Bod 5: Maruščák: návrhy výboru pre zmenu PF a IHF- zápisnica z Lipt. Hrádku – príloha.

 

Bod 1.2 a jeho úprava bol zapracovaný do zmien a nehlasovalo sa zaň, nakoľko to bolo už schválené na predchádzajúcej konferencii. Možnosť vykonávať IHF na diviačej zveri. 

Bod 1.2. toto znenie je na dohode s kanceláriou SPZ pre rýchlejšie spracovanie údajov do spravodaja KCHF.

OPK pošle rozhodca 1 prihlášku s uvedením ocenenia na IHF, majiteľovi psa odovzdá 1 rozhodcovskú tabuľku, Kancelárii SPK pošle 1 prihlášku, 1 rozhodcovskú tabuľku a postrelový list a výcvikárovi KCHF 1 tabuľku a postrelový list.

 

Pri bode 2.2 skúšobného poriadku: Odloženie psa. Doplnenie o možnosť odložiť aj individuálne:

Text „ Na požiadanie vodiča možno psa odskúšať aj individuálne

Za: 81  Zdržal sa: 2  Proti: 0

Pri bode 2.2 odsek b)

Doplnenie vety: Vodič môže odložiť psa s remeňom voľne položeným vedľa psa, pripútaným o obojok.

Za: 83 Zdržal sa: 0 Proti: 0

 

Bod 2.3. Práca na umelej stope

Zmena v meraní dĺžky stopy nebude sa robiť na 500 krokov dlhej stope ale na minimálne 500 mdlhej stope. V texte zmena z krokov na metre.

Za: 82, Zdržalo sa: 0,  Proti: 1

 

Bod 2.4. Oznamovač

Doplnenie vety: Rozhodca na konci dráhy stopy dáva pozor, či si pes zver overil a po jeho odchode vhodným spôsobomoznámi, že pes bol pri zveri.......

Za: 82  Zdržalo sa: 1   Proti: 0

 

Doplnenie bodu 2.4 o odstavec d) Vodič

 

d) Vodič

Pes musí viesť svojho vodiča na celkom rozvinutom minimálne 5 m dlhom farbiarskom remeni až na koniec dráhy stopy, kde leží kus. Nepovažuje sa za chybu ak pes zíjde zo stopy ale je zrejme, že ju hľadá a sám sa opraví a vráti na stopu. 

Známku 4 môže dostať iba pes, ktorý celú stopu vypracuje spoľahlivo, bez opráv. Každá oprava vodičom alebo rozhodcom znižuje známku zo stopy o jeden stupeň. 

 

Za: 66  Zdržalo sa: 3  Proti: 14

 

Bod 2.5. Doplnený o vetu:

Ak pracuje pes ako vodič, táto disciplína sa odskúša dodatočne na čerstvej krátkej stope – vlečke cca 50 m dlhej, kde je položený kus dohľadávanej zveri.

Za: 65  Zdržalo sa: 7 Proti: 11

 

Bod 2.8. Durenie

Dolpnené o minimálne parametre hodnotenia durenia

 

Rozhodca musí dávať pozor, či pes durí s hlasom na stope, alebo len keď zver vidí, či zver prenasleduje náruživo, alebo hlási len slabo a občas, prípadne či sa dokonca vráti k vodičovi a ten ho musí znova povzbudzovať k dureniu. Durenie sa môže hodnotiť len v prípade, že pes zver duril min. 50 m. 

Známku 4 môže dostať iba pes, ktorý zver duril minimálne 150 m, nepretržite hlási aj teplú stopu, teda nielen zver po jej zočení.

Za: 78  Zdržalo sa: 5 Proti 0

 

Podmienka zaradenia jedinca do chovu:

Preukázanie hlasitého durenia a stavania poranenej dohľadávanej zveri na IHF

(IHF do chovu bude platiť len s durením a stavaním)

Za: 82  Zdržal sa: 0  Proti: 1

 

Bod 6: voľba do funkcie výcvikára.

Navrhovaní kandidáti: Martin Lipták - návrh z okresu Gelnica

Ing. Peter Chrúst – návrh z výbor a

Miroslav Bariak - návrh z plénum

Z dôvodu neprítomnosti M.Liptáka hlasovanie o jeho zaradení do hlasovania za výcvykára (nedoručil súhlas s nomináciou).

Za: 10  Zdržal sa: 17  Proti: 56

P. Lipták nebude zaradený do hlasovania.

 

Ing. Chrúst: Za: 71  Zdržal sa: 12    Proti: 0

M.Bariak: Za: 4  Zdržal sa: 23   Proti: 56

Ing. Peter Chrúst je novozvolený člen výboru vo funkcii výcvikára.

 

Voľba za člena do kynologickej rady:

Návrh: Mgr. Ján Maruščák

Hlasovanie: Za: 81  Zdržal sa: 2  Proti: 0

Mgr. Ján Maruščák je novozvolený člen kynologickej rady.

 

Bod 7: Ekonóm: máme 39 kolektívnych členov ktorý nie sú členmi SPZ. Ak je člen klubu a nie je člen SPZ musí za neho klub odvádzať2 eur poplatok. Úloha pre aktivistov oblasti, zistiť či kolektívny člen sa nestal členom SPZ. Za tento rok bude klub platiť 78 eur poplatok. Preto je návrh na zmenu platieb nečlenov: 15 eur členské plus poplatok do SPZ.

Za: 83  Zdržal sa: 0  Proti: 0

 

Bod 8:

Hraško: výstava v Sielnici - peniaze za výstavu by nemali zostať v OKO SPZ ZV

Kmeťo: vysvetlenie: tento rok sme to nestihli, bavili sme sa o tom na výbore pre časovú tieseň sa to nedalo stihnúť ale na budúci rok to zrealizujeme.

Piecka: zlepšenie fungovania spádových oblastí. Sprehľadniť tok peňazí pri regionálnych skúšky

Grellneth: ak bude faktúra (pri organizovaní reg. akcii) vystavená na klub, tak nie je problém keď pošle sponzor peniaze na účet klubu bude to prefinancované - faktúra zaplatená z týchto sponzorských príspevkov na tieto akcie. Pri týchto vkladoch na účet treba uviesť do poznámky na akú regionálnu akciu sú peniaze určené.

Hraško: u 1 roč psa zapisovať pri bonitácii zubný vzorec. Diskusia na výbor

Kmeťo: pri uchovňovaní jedincov sa originál PP a originál dysplázie pošle na plemennú knihu

Želtvay: chýba faktúra a výsledky za odber slín – Lexo z Opalovej, pochválil krásne spracovaný spravodaj, hlavne správa Ing. Kmeťa bola výstižná, vývoz do krajím ISHV len so súhlasom obidvoch poradcov chovu- nesedí to, epilepsia sa viac rozširuje do chovu , je dobré že sa o tom začalo viac hovoriť doteraz táto téma bola tabu.

Chromý: úhyn psov na zlyhanie obličiek - treba sa s tým zaoberať

Sirotný: vytvára sa databáza chovných jedincov , bonitácii , kde bude možné zaznamenávať aj tieto veci, zatiaľ sme sa bavili iba o kriptochizme , nie je problém to doplniť, len sa to potom musí nahlasovať

Čurlík: vývozy do členských krajín ISHV čo boli požiadané cez klub sú evidované a schválené oboma poradcami, tie čo neboli schválené ale o nich vieme, vieme o nich pretože sa objavili v zahraničí a domovský klub nás o tom s poľutovaním a s nevôľou a nespokojnostou informoval. Tieto  neboli schválené lebo majiteľ o to ani nepožiadal a už ani v budúcnosti schválené nebudú, pokiaľ nebude ako prvá strana kde bolo šteňa vyvezené súhlasiť. Tieto neodsúhlasené vývozy do členských krajín ISHV robia veľmi zlé meno KCHF, a zhoršuje to komunikáciu medzi KCHF a ISHV. 

Grellneth: kontakt na p. Tuchyňu, aby sa ozval , evidujem jednu neidentifikovateľnú platbu vo výške odberu DNA na účet KCHF, je možné že to je on.

Maruščák: my chceme ísť von kryť, ale sami naši členovia porušujú dohody o vývozoch do ISHV a zhoršujeme následnú komunikáciu medzi klubmi. Ťažko sa nadobúda dôvera medzi ISHV ale veľmi ľahko si ju vieme naštrbiť. Poradcovia chovu nám momentálne vychádzajú v ústrety ale ak budeme naďalej vyvážať štence v rámci ISHV bez obojstranného súhlasu, môže sa stať, že nám už najbližšie nebudú chcieť vystaviť súhlas na párenie alebo vývoz či dovoz farbiarov.   

Epilepsie, ťažko sa to diagnostikuje, je lepšie ak sa majiteľ prizná sám, že má jedinec príznaky a bude sa daný jedinec evidovať a sledovať. Robme osvetu a buďme zodpovedný voči všetkým členom KCHF pretože je to dedičná prenosná choroba a momentálnej nie je dôkladne  preskúmaná. Buď sa budeme tváriť, že sa nás to netýka alebo tento problém začneme riešiť. Je možnosť odberu vzoriek krvi a ich následné zasielanie do Švajčiarska do Bernu, majú tam grant na výskum zisťovania Epilepsie. Stálo by nás to teraz cca 5-10 eur.

 

Kučera: majiteľ Alana Panská Pažiť, Alan nemá epilepsiu, som ochotný ísť aj na vyšetrenia.

Bariak: blahoželá kolegovi ku zvoleniu, už na predtým spomenuté by spádové oblasti mali mať svoje názvy, napr. Hont, Novohrad a pod. , je potreba viacero výborných vodičov aby robili dobré meno farbiarom, chýba jednotný štatút výcviku farbiara, nesúhlasí s vodičom na PF, kurz by mali robiť skúsený vodiči, v spádovej oblasti sa zaoberajú možnosťou robiť putovný pohár Novohradu – predbežne štatút na umelé nepofarbené 24hod stopy a 48 hod stopy pofarbené stopy.

Gešvandtner: ak chcete spraviť takýto putovný pohár máte možnosť , výbor určite nebude proti.

Sirotný: aby sa spádové schôdze uskutočnili - boli do konca februára, tým budú aj v spravodaji výstupy z jednotlivých schôdzí a budú mať aj ostatný členovia informácie aké problémy – požiadavky sú z iných oblastí a nie až na konferencii.

Maruščák: alebo aby spravodaj vychádzal neskôr, potom robme konferenciu tiež neskôr. Robme len 7-8 spádových schôdzí, a spájajme jednotlivé oblasti.

Kmeťo: zápaly obličiek, ak nie je pitva ťažko sa zisťuje príčina, na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach spravia pitvu, vybaví to.

Horňáček: poveríme výbor aby pripravili podujatie - cenu na počesť Branislava Porubčanského

 

Bod 9: Predseda: poďakoval za plodnú diskusiu.

Volebná komisia: voľby prebehli podľa volebného poriadku

Mandátová komisia: prečítané uznesenie.

 

Hlasovanie za uznesenie: Za: 74  Zdržal sa: 0  Proti: 0

 

Príloha 1. 

 

 

Uznesenie z konferencie KCHF

 

Konferencia:

 

SCHVAĽUJE:

1, Program konferencie tak, ako bol prednesený predsedom klubu, doplnený o voľbu výcvikára a člena kynologickej rady v bode 6

2, Zapisovateľov, overovateľov zápisnice, mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu a pracovné predsedníctvo tak ako ho navrhol výbor, doplnený za chýbajúcich členov

3,Rozpočet na rok 2019 tak ako ho predniesol ekonóm klubu

4, Úpravu a navrhované zmeny v PF a IHF tak ako ich predniesol Mgr. Maruščák – príloha k tejto zápisnici

5,Podmienka do chovu: Preukázanie hlasitého durenia a stavania dohľadávanej poranenej zveri na IHF.

6, Nový výcvikár klubu je Ing. P. Chrústa

7, Člen kynologickej rady Mgr. J. Maruščáka

8, Zmeny v poplatkoch pre nečlenov SPZ

 

BERIE NA VEDOMIE:

1, Vysvetlenie PF a IHF prednesené predsedom klubu

2, Návrh výboru na OKO SPZ aby pri návrhu rozhodcov na PF bola touto organizáciou navrhnutá aspoň polovica rozhodcov z radov KCHF

3,Členovia výboru spracujú databázu chovných jedincov aspoň do 4.generácie,

4, Správu predsedu DR tak ako bola prednesená

5, Návrh DR: upozorniť členov na nedoplatky za rok 2019,

6,Správy z jednotlivých spádových schôdzí tak ako ich predniesol predseda klubu, plnenie uznesení z CČS v roku 2018

 

UKLADÁ:

1, Aktivisti: oboznámiť členov s nedoplatkami za rok 2019, doplniť chýbajúci súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR

2, Výbor pripraviť podujatie - cenu na počesť Branislava Porubčanského.

 

Zapísali: Hoššová, Vrábelová

Overovatelia:

Rakyta:

Hraško:                                                

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:187 | Celkom: 999718 | Online: 7