.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej

12.4.2019 Stráňavy

 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny

 Mgr. Ján Maruščák, MVDr. Ján Čurlík,Ing. Ľubomír Kmeťo, Marek Sirotný, Ing. Peter Grellneth, Ing. Ivan Horňáček , Ing. Ferdinand Hlinický, Karol Smrek , Jozef Ďuriš

Prítomných 7 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

DR – 2 členovia

 

Program:

  1.  Otvorenie a schválenie programu schôdze výboru KCHF
  2.  Príprava konferencie 2019
  3. Rôzne
  4.  Prijatie uznesení a záver

 

Bod 1

  • Tajomník klubu privítal prítomných otvoril schôdzu výboru minutou ticha za zosnulého kolegu Branislava Porubčanského, prečítal program schôdze a poveril písaním zápistnice:  M. Sirotný.    Overovatelia I. Horňáček , J.Maruščák.

 

Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

  1. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie a schválenie programu schôdze, ktorým zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia Horňáček, Maruščák.

Bod 2

Sirotný : Informoval o doručených zápisníc z jednotlivých spádových schôdzi KCHF, Na všetkých doteraz známych delegátov z jednotlivých spádoviek bola zaslaná aj pozvánka na Konfernciu. Z niektorých spádoviek ešte neboli zápisnice doručené, delegátom z týchto spádoviek bude zaslaná pozvánka obratom po doručení zápisnice. Z každej zápisnice budú vypísané a spracované návrhy a požiadavky zo spádoviek, a zapracované do programu na Konferencii.                                           Viesť konferenciu bude Gešvandtner T. ,prednesie správu za výbor , Horňáček za dozornú radu , Kmeťo za HF , Čurlík za BF, Grellneth prednesie návrh rozpočtu pre r. 2019.   

Prečítal niektoré návrhy a požiadavky zo spádových schôdzi. Celý prehľad bude zaslaný po obdržaní všetkých zápisníc.

Zo spádovej schôdze GE, SP, LE, navrhujú za výcvikára p. Martina Liptáka , z iných spádoviek nevzišiel iný návrh, nakoľko niektoré prebiehali alebo už prebehli. Výbor navrhuje na konferenciu do voľby na výcvikára KCHF Ing. Petra Chrústa.

Za nomináciu na konferenciu do voľby za výcvikára KCHF p. Petra Chrústa hlasovalo 7 členov výboru.

Z viacerých spádoviek podávajú návrh na úpravu skúšobného poriadku pre PF aj ako vodiča.

Zabezpečenie miesta na konanie Konferenciu zabezpečil Grellneth na TUZV.

Od r. 2020 budem posielať všetky pozvánky mailom (čo umožňujú aj stanovy) na adresy ktoré budú nahlásené, pre úsporu na poštovnom.

Horňáček : Bola vykonaná finančná kontrola za r. 2017 aj r. 2018, bude prečítaná na konferenciu. Na konferencii odpovedať p. Figulovi na jeho podnety ktoré boli vznesené na poslednej konferencii ako aj v zápisnici zo spádovej schôdze.

Grellneth : Zmena poplatkov pre nečlenov klubu je nutná nakoľko vyšla nová smernica (25.5.2018) , a klub musí za svojich členov ktorý nie sú členmi SPZ platiť členský poplatok 2 eura za nich.

                   GDPR – Vyzýva všetkých členov na schválenie zverejnenia osobných údajov (meno, adresa ....) a aktualizáciu osobných údajov na web stránke a pre účely klubu.

Maruščák : na FB bolo zverejnené video psa BF, ktorý vykazoval príznaky záchvatu Epilepsie, pri tomto príspevku vznikla veľká diskusia, následne sme reagovali a na stránke Klubu chovateľov farbiarov na FB bola 16.3. zverejnená výzva na nahlasovanie jedincov u ktorých ich majitelia majú podozrenie alebo už indikovanú Epilepsiu u svojho jedinca farbiara. Niekoľko podnetov na túto závažnú geneticky prenosnú chorobu je už nahlásených. Navrhuje aby boli potenciálni nositelia evidovaný a sledovaný.

Čurlík : na tému Epilepsia prebehla diskusia medzi výborom a viacerými veterinármi, kde sa zhodli, že je nutné urobiť genetickú analýzu DNA na rozbor Epilepsie.

 

Výbor navrhuje vytvoriť poradný zbor z veterinárov, ktorí budú napomáhať výboru a klubu KCHF pri riešení problému s Epilepsiou v zložení: MVDr. Petra Stainemanová, MVDr. Aladár Maďari, MVDr. Ján Čurlík , MVDr. Tomáš Krupa ,  MVDr. Viktor Paluš.

Za hlasovalo 7 prítomných členov výboru         

Predebatovali sme návrhy na zmenu skúšobných poriadkov pre PF a IHF, ktoré vzišli zo spádoviek, na návrhy členov výboru. Celý zosumarizovaný návrh skúšobných poriadkov bude prednesený na konferencii a bude priložený ako príloha č.1  k tejto zápisnici. Zapracuje do poriadkov p. Maruščák.

Bod 3

Kmeťo : obdržal list od p. Jozef  Árona , kde žiada o odporúčanie párenia na jeho HF Dona z Veľkej Rače. Predtým žiadal o odporúčanie listom aj telefonicky ,čo som nedal nakoľko už sučka presiahla vek 8r. Pri kontrole nahlásených dohľadávok za r. 2017 aj 2018 neboli nahlásené, čo je tiež podmienka pre chov.

Čurlík : Suka Aira Košariská splnila ostatné podmienky chovnosti , ale nakoľko sa vyskytol problém s nesúhlasným pôvodom potomkov DNA , táto sučka nebude zaradená ďalej do chovu.

Sirotný :   Na bonitácii v L. Rovnom je možnosť prezentovať plemená farbiarov pre širšiu poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť a deti . Pripravia Kmeťo + Sirotný.

Grellneth : Štátne lesy usporiadajú na Čiernom Váhu výstavu zhodou a trofejí, kde je tiež možnosť prezentovať farbiare. Prednesie Kmeťo.

Maruščák : navrhuje zakúpiť na Klubové akcie (výstavy, bonitácie, výcvikové dni) 2ks prenosných altánkov 3x3m, cca v sume 200eur pre prípad nepriaznivého počasia a mikrofón s prenosným reproduktorom do 400eur.

 

Pri hlasovaní výbor zamietol v počte 7 hlasov vydanie odporúčania na párenie pre suku Dona z Veľkej Rače chovateľa Jozefa Árona.  

Pri hlasovaní výbor hlasoval v počte 7 hlasov „za“ nákup 2ks altánku a prenosného mikrofónu s reproduktorom

 

Bod 4

  1. Zoznam prijatých 28 nových členov klubu KCHF:

Pupák František

Holanovo 3916

947 01

Hurbanovo

Haspra Vladimír

551

951 96

Jedľové Kostoľany

Bučko Jozef

Poničana 1776/148

962 23

Očová

Šopoň Ivan

J. Horáka 16

969 01

Banská Štiavnica

Bédi Juraj

1. mája 179/45

038 52

Podhradie

Plenta Marián

458

969 72

Svätý Anton

Polešenský Daniel

Hlavná 222/39

951 93

Topolčianky

Bitarovský Jaroslav

Pravotice 115

956 35

Nedašovce

Fráter Peter

Bernolákova 174/5

956 33

Chynorany

Brija Ján

29. augusta 77

038 52

Sučany

Frolo Peter

Na Salaš 1296

014 01

Bytča

Hejniš Dávid Ing.

388

065 45

Plavnica

Jahnátek Andrej

Pohranická 27

951 04

Malý Lapáš

Chrenek Milan

153/60

028 01

Zábiedovo

Babiak Jozef

156

962 25

Slatinské Lazy

Vavrúš Dušan

Stromová 1301/1

914 41

Nemšová

Šupica Miroslav

Ľuboreč 52

985 11

Halič

Pollák Martin

Kotešová 519

013 61

Kotešová

Jabrocký Peter Phd, RNDr

Tyrkysová 15155/6

974 05

Banská Bystrica

Porubčanský Štefan

J.G.Tajovského 941

013 03

Varín

Porubčanský Branislav

532

013 06

Terchová

Teplan Ivan Ing.

Ľudovíta Štúra 260/25

984 01

Lučenec

Cíferský Daniel Mgr.

Saleziánska 19

917 01

Trnava

Michalek Ladislav

7

038 42

Ležiachov

Osrman Marcel

376

017 01

Sverepec

Strna Pavol

590

900 63

Jakubov

Aláč Jozef

Jamnických 15

902 01

Pezinok

Babiak Lukáš

156

962 25

Slatinské Lazy

 

4.1- Výbor schvaľuje prijatie 28 nových členov podľa zoznamu.

Schvaľuje nákup 2ks altánkov a prenosného mikrofónu.

 Za hlasovalo 7 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

Príloha č.1 Príloha Návrh na zmenu Skúšobného poriadku

Dňa: 12.4.2019 Liptovský Hrádok

         Zapisovateľ                                                                                   Overovatelia

   Marek Sirotný                                                                                Ivan Horňáček

                                                                                                          Ján Maruščák

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:315 | Celkom: 914971 | Online: 4