.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Postup a podmienky pri vývoze farbiarov do zahraničia.

 

Vážení členovia, keďže sa často stretávame s opakujúcimi sa otázkami ohľadom vývozu farbiarov do zahraničia, rozhodli sme sa napísať postup pri ich vývoze a podmienky vývozu.

 

Na základe podpísania stanov ISHV pri vstupe do ISHV sme sa zaviazali, že budeme realizovať vývoz farbiarov na základe obojstranného súhlasu poradcov chovu a to z krajiny vývozu ako aj z krajiny dovozu.

Medzi tieto krajiny patria:

 Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Francúzsko, Nórsko, Belgicko, Veľká Británia, Švédsko, Dánsko, Slovinsko, Rumunsko, nový Taliansky klub a USA cez pána Kentha Parkera.

 V prípade, že sa jedná o vývoz do niektorej z týchto krajín, súhlas na vývoz potvrdí náš poradca chovu pre BF ako aj HF iba v prípade, že kupujúci je členom v klubu ISHV toho ktorého štátu.

V prípade, že kupujúci nie je členom klubu ISHV napr. v českej republike, poradca chovu mu nedá súhlas na vývoz farbiara.

Postup je teda nasledovný:

1.       Žiadateľ o vývoz vypíše tlačivo – žiadosť o súhlas na vývoz pre BF alebo HF s uvedením všetkých údajov v tabuľke, pod tabuľkou uvedie dátum vyplnenia a vlastnoručný podpis.

2.       Vyplnené a podpísané tlačivo zašle žiadateľ poradcovi chovu pre BF alebo HF (podľa plemena). K žiadosti priloží originál preukazu pôvodu vyvážaného farbiara.  

3.       Náš poradca chovu ho pošle na schválenie poradcovi chovu do krajiny kde sa BF alebo HF vyváža.

4.       Poradca chovu po obojstrannom odsúhlasení pošle vývozcovi súhlas na vydanie export pedigree so súhlasom pridelenia ISHV vignety poradcom chovu v krajine dovozu.     

Pokiaľ ide o vývoz mimo krajín ISHV, poradcovia chovu vystavia súhlas na vývoz automaticky.

 

 

 

Vývozné poplatky sa hradia rovnako v prípade, že ide o vývoz členom ISHV alebo nečlenom ISHV.

 

 Vývozné poplatky:                                                                 Člen klubu                          Nečlen klubu

- jedinec do veku jedného roka                                                      0 €                                     50 €

- jedinec starší ako jeden rok bez absolvovaných skúšok             0 €                                    150 €

- jedinec s absolvovanými skúškami PF                                        0 €                                    200 € 

- jedinec s absolvovanýmmi skúškami IHF                                    0 €                                    260 €

- chovný jedinec                                                                             0 €                                    300 €

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:170 | Celkom: 999701 | Online: 3