.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej 07.07.2017 v Herľanoch

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Branislav Porubčanský, MVDr. Ján Čurlík, Ing. Ľubomír Kmeťo, Karol Smrek, Ing. Ivan Horňáček, Bc. Ferdinand Hlinický,

Prizvaní: František Homola a MVDr. Aladár Maďari PhD.

Prítomných 6 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

Ospravedlnení: Ing. Jozef Ďuriš, Marek Sirotný a Ing. Peter Grellneth ml.

Program:

1)      Otvorenie a schválenie programu

2)      Kontrola plnenia uznesení z výboru

3)      Informácie od MVDr. Maďariho o epilepsii

4)      Prerokovanie a odvolanie Ing. Dobroviča a 17 členov zverejnenýchv klubovom spravodaji,

        že neoprávnene vyviezli psy do zahraničia

5)      Organizačné zabezpečenie plánovaných podujatí na rok 2017

6)      Rôzne

7)      Prijatie uznesení a záver

Bod 1

-          Predseda klubu privítal prítomných a poveril písaním zápistnice J. Maručšáka, nakoľko tajomník sa zo schôdze ospravedlnil. Overovatelia B. Porubčanský, Ľ. Kmeťo.

 

-          Pri schvaľovaní programu požiadal aby sa Bod 2 presunul na Bod 4 oproti bodom programu, ktoré sú na pozvánke.

Za hlasovalo 6 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

1.      Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, ktorým zapisovateľom zápisnice to 07.07.2017 je J. Maruščák a overovatelia  Porubčanský, Kmeťo. Body programu schôdze boli schválené tak, ako ich zmenu navrhol predseda.

Bod 2

-          Nakoľko klubu záleží na tom aby sme mali zdravý chov farbiara na Slovensku, bol pozvaný na výbor veterinárny neurológ MVDr. Aladár Maďari, PhD. aby oboznámil výbor s príznakmi, formami, prejavmi epilepsie, nakoľko sa v chove objavujú jedince s príznakmi tejto choroby.  

MVDr. Maďari na požiadanie výboru prisľúbil, že spolu s poradcom chovu MVDr. Čurlíkom pripravia článok na stránku klubu a do spravodajstva o epilepsii. V zápisnici opíšeme jeho výklad veľmi stručne:

            Epilepsii je viac foriem. Sú vrodené, alebo nadobudnuté. Pravá epilepsia sa vyskytuje od 18 mes. poprípade medzi 2-6 rokom života. Záchvat spôsobuje elektrický výboj na mozgu. Vyskytuje sa pri opuchu mozgu, alebo zlyhávaní obličiek. Podnet na záchvat môže byť strach, vzrušenie atď.

O akú epilepsiu ide sa dá zistiť len zo suchého cerebrospinálneho moku, vyšetrením mozgu po utratení, alebo magnetickou rezonanciou, ktorá sa robí v Žiline.

Treba sledovať ako často sa záchvaty opakujú, podľa možnosti priebeh záchvatu natočiť na mobil, všímať si čo záchvat vyvoláva. Napríklad pes, ktorý je v búde dlhodobo čistotný a raz za čas ma búdu zašpinenú od výkalov a pritom je ešte doslinený – veľký predpoklad že mal epileptický záchvat.

-          Veľká pravdepodobnosť pravej  vrodenej epilepsie – spravidla, keď pes dostáva záchvaty pri splne, pri výkone je vystresovaný. Znamená to, že má slabší nervový systém a udržiavanie týchto jedincov v chove poškodzuje chov.

Úhyn pri záchvate – nie je epilepsia, ale pravdepodobne Aujeszkyho choroba. Záchvaty nad 6 rokov môžu byť vyvolané ako seniorské choroby, zlé prekrvenie mozgu zo zvyšovaním veku, znižuje sa možnosť pravej epilepsie.

Jedince, ktoré sú po rodičoch s prejavmi epilepsie treba pozorovať a do chovu púšťať po odpozorovaní po 5 roku života bez príznakov epilepsie.

 

-          MVDr. Maďari vyjadril potešenie o záujme klubu riešiť-liečiť túto chorobu u farbiarov stým, že celkovo sa takýchto psov vyskytuje viac, než si myslíme.

 

-          Predseda poďakoval Maďarimu za vyčerpávajúce informácie o epilepsii.

 

Za hlasovalo 6 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

2.      Hlasovaním bolo prijaté, že výbor požiada 2  majiteľov u ktorých psy mali epileptické záchvaty, aby na náklady klubu urobili vyšetrenie na magnetickej rezonancii v Žiline.

 

Bod 3

-          Na schôdzu výboru bol prizvaný Ing. Dobrovič, ktorý sa odvolal na konferencii KCHF proti tomu, že bol za nelegálny vývoz suky  v roku 2015 vylúčený výborom z klubu bez toho, aby bol prizvaný na schôdzu výboru, nemal možnosť obhajoby,  čím bolo porušené jeho základné ústavné právo. A trest vylúčenia nebol časovo vymedzený.

-          Konferencia odvolanie presunula naspäť výborovej schôdzi, ktorej sa Ing. Dobrovič zúčastnil a podal vysvetlenie.  

-          Výbor k problematike nelegálneho vývozu napárenej suky do Nemecka Ing. Dobrovičom po odporúčaní právnika zaujal rozhodnutie a schválil následovne.

 

Za hlasovalo 6 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

Nakoľko odvolanie Ing. Dobroviča konferencia vrátila spätne na prejednanie výboru vlastne trest zrušila a ten nadobudol právoplatnosť, lebo sa odvolal.

Či bol p. Dobrovič vylúčený oprávnene výbor ako prvostupňový orgán ďalej nerieši, pretože od vtedy keď sa priestupok stal prešla premlčacia lehota.

 

-          Výbor prerokoval sťažnosť 17 členov klubu, ktoré mu uložila konferencia. Ich mená boli zverejnené v zápisnici KCHF z 17.11.2016 ako nedisciplinovaných chovateľov, ktorí vyviezli štence alebo dospelé farbiare bez súhlasu poradcu chovu do zahraničia. Pri preverovaní tejto skutočnosti u jednotlivých chovateľov, potvrdili, že súhlas od nášho poradcu chovu mali, a niektorí nám aj vydokladovali korešpondenciu, že súhlas poradcu chovu dostali.

 

-          Výbor na základe zistených skutočností prijal toto uznesenie.

 

Za hlasovalo 6 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

3.      Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, ktorým výbor sa ospravedlňuje 17 členom klubu a to: Olšavský, Rybovič, Pšida, Timko, Vrlík, Homola, Jurský, Králik, Pankúch, K. Flórek, Volna, Janko, Štefánik, Lazík, Janega, Hlinka, Kirschbaum, že ich výbor neprávom obvinil a ich mená zverejnil ako nedisciplinovaných chovateľov. Toto ospravedlnenie bude zverejnené aj v Spravodaji 2018 KCHF za rok 2017.

 

Bod 4

-          Bolo konštatatovné,že všetky uznesenia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.

 

4.      Výbor to berie na vedomie.

 

Bod 5

-          Porubčanský oboznámil výbor, že do 30.06.2017 sa na klubové PF prihlásilo do Oravskej Lesnej 6 psov a do Liptovského Mikuláša 2 psy. Navrhol, že požiada majiteľov psov, aby prišli do Oravskej Lesnej, kde sa vytvorí jedna skupina o 8 psoch a PF v Liptovskom Mikuláši sa pre malý záujem pravdepodobne zruší.

 

21-24.9. Cena Hontu a Hrona – rozhodcov si navrhnú organizátori

 

05-08.10. Spišský pohár - rozhodcov si navrhnú organizátori

 

09-12.11 Pohár SPZ – rozhodcovia HR. Ing. D. Sluka, Ing. R. Steinemann, P. Pástor, Ing. J. Ďuriš, L. Pinter, Bc. F. Hlinický, J. Bullo, R. Schlosserová, Ing. P. Soták, S. Keresteš, R. Prášek, Ing. V. Tomko

 

Švajčiarsko – 04-08.09.2017 ISHV- odjazd 03.09.2017 vodič Slavomír Kocík víťaz MFK

Rozhodcovia – M. Sirotný, M. Lipták

Porada  vycikárov – B. Porubčanský utorok 5.9.2017 o 14:00 hod.

Porada  poradcov chovu  – MVDr. J. Čurlík 5.9.2017 o 09:00 hod.

Hlavné zasadanie ISHV - Streda 6.9.2017

               Predseda – T. Gešvandtner

               Tlmočník – J. Turský

Odsúhlasenie hradí sa ubytovanie a za pohonné hmoty 2 vozidlá.

 

Za hlasovalo 6 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

5.      Výbor schvaľuje jednotlivých rozhodcov a vodičov.

 

Bod 6

-          Odsúhlasené, aby sa schôdza výboru uskutočnila 25.08.2017 v Oravskej Lesnej.

 

-          Boli prijaté žiadosti o adepta – uchádzača na čakateľa pre exterier Ing. Mišenko,  M. Zábojník.

Výbor schvaľuje.

 

-          Predseda informoval výbor, že kancelária SPZ v Bratislave si vyžiadala zápisnice a prezenčné zo spádových schôdzi,zápisnicu, uznesenie, a prezenčnú listinu z konferencie KCHF  konanej dňa 1.4.2017 z dôvodu námietky členov KCHF Ing. V. Kovalčíka, Ing. J. Figulu a Ing. V. Hlinku na konferenciu.

Výbor berie na vedomie - jednotlivé dokumenty boli kancelárii SPZ poslané.

-          Schvaľuje sprostredkovateľov – tlmočníkov.

-          Predseda, obdŕžal zápisnicu z Nitrianskej spádovej schôdze v ktorej sú navrhnuté zmeny stanov KCHF.

-          Po osobnom jednaní medzi predsedom klubu T. Gešvandtnerom a čestným predsedom Ing. B. Bakom za prítomnosti predsedu DR Ing. I. Horňáčkom Ing. B. Baka prisľúbil, že žalobu na klub, ktorá je na krajskom súde v Bratislave stiahne.

-          Bolo predložených 18 žiadostí o prijatie za členov KCHF, traja nespĺňali podmienky na prijatie, chýbala buď platba alebo prihláška.

- Vincent Driv, Bernoláková 40, 902 01 Pezinok

- Ing. Tomáš Sabolčík, Kalnište 130, 087 01 Giraltovce

- Peter Smrek, Zámocká 33, 064 01, Stará Ľubovňa

- Václav Ondrej, Nová Ľubovňa 450, 065 11

- Michal Reľovský, Kolačkov 116, 065 11 Kolačkov

- Lukáš Rusko, 962 34 Železná Breznica

- Jozef Gábor, Mojtín 247, 020 72 Mojtín

- Vladimír Novanský, Malá Okružná, 958 01 Partizánske

- Jozef Kováč, Partizánska 3898/59A, 942 01 Šurany

- Jozef Michalec, Ďurčina 321, 015 01 Ďurčina

- Marián Palašthy, ul. Kysihýbelská 1803/2A, 969 01 Banská Štiavnica

- Bc. Andrej Hrúz, Slovenské Pravno 207, 038 22

- Ing. Matej Hraško, Žitna 2, 831 06 Bratislava

- Ing. Milan Ľubek, Pod Príslopom 178/32, 029 52 Hruštín

- Ing. Zdenko Hnát, ČSL Armády 158/18, 068 01 Medzilaborce

 

-          Za hlasovalo 6 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

  

6.      Hlasovaním bolo prijaté uznesenie na základe ktorého boli schválené doporučenia na čakateľov na rozhodcov z exteriéru Ing. Mišenkovi a p. Zábojnikovi.

Výbor berie na vedomie sťažnosť od Ing. Kovalčíka, Ing. Figulu a Ing. Hlinku a jednotlivé dokumenty boli predložené na kontrolu.

Výbor berie na vedomie návrh Ing. Baku na stiahnutie jeho žaloby na krajskom súde v Bratislave.

Bolo prijatých 15 nových členov.

 

 

Nasledujúci výbor bude 25.8.2017 v Oravskej Lesnej.

 

Dňa: 7.7.2017 v Herľanoch

         Zapisovateľ                                                                                                Overovatelia

   Mgr. Ján Maruščák                                                                                   Branislav Porubčanský

                                                                                                                         Ing. Ľubomír Kmeťo

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:317 | Celkom: 914973 | Online: 4