.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

K l u b   ch o v a t e ľ o v   f a r b i a r o v pri Slovenskom poľovníckom zväze

Štefánikova ul.10, 811 05 Bratislava

__________________________________________________________________________

 

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHF , ktorá sa uskutočnila  04.02.2017 v Nemeckej

Prítomní: Ing. Peter Grellneth, Tibor  Gešvandtner, MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ladislav Druska, Ing. Ľudovít Pitoňák,  Branislav Porubčanský, Mgr. Ján Maruščák, Jozef  Bullo, Viera Močková, Ing. Ivan Horňaček, Mgr. Ladislav Kardhordo, Ing. Stanislav Kubanda.

 

Prizvaný: Ing. Karol Chvála

 

Program:  1.   Otvorenie

                  2.  Kontrola plnenia uznesení                

                  3.  Správy z SKJ

                  4.  Príprava konferencie 

                  5.   Rôzne   

                  6.   Ukončenie            

 

K bodu 1.

Ing. Peter Grellneth

-          privítal prítomných a otvoril schôdzu výboru KCHF.

 

K bodu 2.

Uznesenia sa plnia priebežne. Porubčanský a Maruščák predložili výboru skúšobný poriadok pre chovnú skúšku.

K zmene stanov, ktoré mali vypracovať Ing. Ľ. Pitoňák, Ing. L. Druska, Ing. I. Horňáček, Ing. V. Kovalčík výbor zaujal toto stanovisko.

 

Vzhľadom na to, že skoro 90%  kynologických klubov na Slovensku je zaregistrovaných na ministerstve vnútra SR (ďalej len MV SR) ako občianske združenia a to z dôvodu, že keď by prišlo k zrušeniu SPZ, pod ktoré patrí aj náš klub, došlo by aj k zrušeniu KCHF a jeho majetku. Z toho dôvodu posledná celoštátna schôdza klubu dňa 05.04.2014 odsúhlasila a následne výbor požiadal MV SR o zaregistrovanie nášho klubu ako občianske združenie veriac, že IČO, ktoré mal a má náš klub pridelené mu zostane. Ministerstvo vnútra SR klub zaregistrovalo, ale IČO pridelilo nové, čím sa vlastne stalo, že pod názvom Klub chovateľov farbiarov sú dve organizácie. Jedna pod SPZ s pôvodným IČOM a druhá pod MV SR ako občianske združenie s novým IČOM. Pre obe tieto organizácie v súčasnosti platia tie isté stanovy, ktoré boli schválené na poslednej celoštátnej členskej schôdzi 05.04.2014 vo Zvolene. Pre KCHF pri SPZ platia ako interný predpis a pre KCHF pod MV SR ako stanovy.  

Výbor rozhodol, neupravovať schválené stanovy, ale tento stav využiť za pomoci právnikov na to,aby sa na konferencii 01.04.2017 vo Zvolene obe tieto organizácie zlúčili do jednej s tými istými členmi a všetkými náležitosťami.

Výbor konštatoval, že chce, aby KCHF ostal súčasťou SPZ, ale zároveň, aby bol pripravený v prípade zrušenia SPZ na samostatnú činnosť. Výbor KCHF nechcel a nechce zrušiť novo zaregistrované občianske združenie z dôvodu,aby sa pod týmto názvom nezaregistrovalo iné občianske združenie.     

 

K bodu 3.

Ing. Grellneth - oboznámil výbor so správou  kynologickej rady týkajúcej sa usporiadania konferencii.  

Ing. Chvála – oznámil  výboru, že sa zúčastnil kynologickej rady, na ktorej bola schválená možnosť organizovania klubových PF pre plemená, ktoré môžu vykonávať predbežné skúšky farbiarov a to BF a HF farbiare, Slovenský kopov, Štajerský durič, AJD, Tatranský durič. Na týchto skúškach môže klub podľa platných predpisov odskúšať maximálne 16 psov a zároveň jedinec v I. cene môže získať titul CACT. (čakateľ na národného šampióna práce) V jednom roku môže daný klub zorganizovať najviac 3 klubové PF s udelením titulu CACT.

Výbor vzhľadom na to, že pre farbiare je málo možností pre získanie tohto titulu sa rozhodol, už tento rok zorganizovať 3 klubové PF s udelením  titulu CACT, ktoré budú  zaradené do kynologického kalendára na rok 2017.   

 

K bodu 4.

Výbor určil termín konania konferencie KCHF na 01.04.2017 v  AULE TU vo Zvolene.

Po búrlivej diskusii sa schválil kľúč pre delegátov, ktorí sa môžu zúčastniť s platným hlasom na konferencii KCHF.

Delegátom s platným hlasom sa stáva každý člen KCHF, ktorý má záujem sa na konferencii zúčastniť s tým, že sa zúčastní spádovej schôdze a na tejto schôdzi sa prihlási za delegáta na konferenciu 01.04.2017 vo Zvolene. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže spádovej schôdze zúčastniť oznámi svoj záujem zúčastniť sa na konferencií ako delegát aktivistovi a ten ho zaradí v rámci uznesenia zo spádovej schôdze do zoznamu delegátov na konferenciu pre danú spádovú oblasť. Záver : Platným delegátom bude každý člen KCHF, ktorý bude schválený v uznesení spádovej schôdze z príslušnej spádovej oblasti. Spádové schôdze sa musia uskutočniť najneskôr do 23.3.2017 a do 25.3.2017 musí byť doručená zápisnica a uznesenia zo spádových schôdzí. Zápisnica sa zašle tajomníkovi klubu.

 

K bodu 5.

MVDr. Želtvay – oboznámil výbor o počte vyvezených ako aj dovezených šteniat. O počte tuzemských ale aj zahraničných  páreniach.

Informoval o listoch od majiteľoch jedincov u ktorých sa prejavila epilepsia.

Navrhol, aby v budúcnosti mohla mať chovná suka najviac tri vrhy. V prípade, že pôjde o pracovne výborné suky, napr. po úspešnom absolvovaní vyšších skúšok v cene jej môže byť udelená výnimka na štvrtý vrh.

 

Pre spádovú oblasť Stará Ľubovňa, výbor navrhuje aktivistu pána Alexíka vymeniť za aktívneho člena K. Smreka, ako aj z dôvodu, že  pán Alexík je v súdnom spore s KCHF.      

 

K bodu 6.

 -          Ing. Grellneth poďakoval členom výboru ako aj členom revíznej komisie za vecné jednanie a poprial šťastný návrat domov.

 

Zapísal                                                                                   Overil

Tibor Gešvandtner                                                    Ing. Peter Grellneth

 

 

Uznesenie zo zasadnutia výboru KCHF , ktorá sa uskutočnila  04.02.2017 v Nemeckej

 

Berie na vedomie:

 

1.      Správu o vývoze šteniat do zahraničia

 

2.      Správu od Tibora Želtvaya o počte párení, narodených šteniat, dovezených a vyvezených šteniat, návrh na obmedzenie počtu párení chovnej suky na tri vrhy za život alebo výnimku na štvrtý vrh v prípade, že bude mať suka absolvovanú vyššiu skúšku v cene.

 

Schvaľuje:

 

1.      Termín konania konferencie KCHF na 01.04.2017 o 9:00 hod vo Zvolene. Aula TU Zvolen.

 

2.      Termín výborovej schôdze na 31.03.2017 o 17:00 hod vo Zvolene

 

 

3.      Usporiadanie klubových PF s možnosťou zadania titulu CACT, ktoré sa uskutočnia v termínoch:

26.08.2017 – Oravská Lesná

15.10.2017 – Kamienka nad Cirochou

29.10.2017 Liptovský Mikuláš

            Poplatok za účasť je 30,00.- € pre člena KCHF a 50,00.- € pre nečlena KCHF,

            Prihlášky sa posielajú na adresu výcvikára KCHF do 30.06.2017 v danom roku.     

 

4.      Kľúč k určeniu delegátov na konferenciu KCHF

Delegátom s platným hlasom sa stáva každý člen KCHF, ktorý má záujem sa na konferencii zúčastniť s tým, že sa zúčastní spádovej schôdze a na tejto schôdzi sa prihlási za delegáta na konferenciu 01.04.2017 vo Zvolene. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže spádovej schôdze zúčastniť oznámi svoj záujem zúčastniť sa na konferencií ako delegát aktivistovi a ten ho zaradí v rámci uznesenia zo spádovej schôdze do zoznamu delegátov na konferenciu pre danú spádovú oblasť. Záver : Platným delegátom bude každý člen KCHF, ktorý bude schválený v uznesení spádovej schôdze z príslušnej spádovej oblasti. Spádové schôdze sa musia uskutočniť najneskôr do 23.3.2017 a do 25.3.2017 musí byť doručená zápisnica a uznesenia zo spádových schôdzí. Zápisnica sa zašle tajomníkovi KCHF.

 

5.      Prijatie 15 nových kandidátov za členov KCHF podľa priloženého zoznamu.

 

6.      Program konferencie

 

Ukladá:

1.      Aktivistom klubu, aby do 17.02. oznámili dátum a miesto konania spádových schôdzi ekonómovi KCHF.

Zodpovední: aktivisti spádových oblastí      Termín: 17.02.2017

 

2.      Oznámiť termíny konania klubových PF do kynologického kalendára

Zodpovedný: Ing. Ladislav Druska              Termín: 17.02.2017

 

3.      Upovedomiť kynologickú radu o hrubom porušení skúšobného poriadku na PF, kde Ing. Dvorový ako čakateľ posudzoval psa v jeho majetku.

Zodpovedný: Tibor Gešvandtner                  Termín: 28.02.2017

 

4.      Upovedomiť kynologickú radu o pochybení rozhodcu Petra Karabela st., kde sa dopustil chyby pri vyhodnotení IHF tabuľky vypísal tabuľky v rozpore so skúšobným poriadkom, kde hodnotil aj disciplíny, ktoré sa v prípade, že počas dohľadávky mal možnosť pes duriť a stavať sa už nehodnotia.

Zodpovedný: Tibor Gešvandtner                  Termín: 28.02.2017

 

Neschvaľuje:

1.      Neschvaľuje prijatie Ing. Jána Piláta za člena KCHF

 

Zapísal                                                                                   Overil

Tibor Gešvandtner                                                    Ing. Peter Grellneth

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:314 | Celkom: 914970 | Online: 3