.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHF , ktorá sa uskutočnila  17.11.2016 v Nemeckej

 

Prítomní: Ing. Peter Grellneth, Tibor  Gešvandtner, MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ladislav Druska, Ing. Ľudovít Pitoňák,  Branislav Porubčanský, Mgr. Ján Maruščák, Jozef  Bullo,  Ing. Ivan Horňaček, Mgr. Ladislav Kardhordo

 

Ospravedlnení: Ing. Stanislav Kubanda, Viera Močková

 

Program:  1.   Otvorenie

                  2.  Kontrola plnenia uznesení                

                  3.  Aktuality z ISHV

                  4.  Riešenie protestov 

                  5.  Príprava konferencie

                  6.   Rôzne  

                  7.  Ukončenie             

 

K bodu 1.

 

Ing. Peter Grellneth

-          privítal prítomných a otvoril schôdzu výboru KCHF.

 

K bodu 2.

 

Predseda Ing. Grellneth konštatoval, že uznesenia sa plnia priebežne. S návrhom chovnej skúšky oboznámil výbor výcvikár B. Porubčanský viz. Uznesenie z výborovej schôdze.

 

K bodu 3.

S priebehom zasadania poradcov chovu a predsedov jednotlivých klubov ISHV oboznámil Ing. Pitoňák. Zatiaľ ešte neprišla zápisnica zo zasadania, takže išlo len o informatívne údaje.

Nemci na zasadnutí predniesli novelizáciu štandardu HF ako aj prípravu novelizácie štandardu BF. Hirschmann vyzval jednotlivé kluby aby do chovu púšťali len psy  po hlavných skúškach a snahu o zjednotenie skúšobných poriadkov. Na tieto návrhy reagovali najmä zástupcovia zakladajúcich krajín a to z maďarska a rakúska. Konštatovali, že nie je možné mať rovnaké skúšobné poriadky a musia sa zohľadňovať špecifiká jednotlivých klubov. Skúšobný poriadok ISHV môže byť iba orientačný. Závery rozhodnutí ISHV nemôžu byť príkazom ale odporúčaním. Nemci boli upozornení, že oni sami nemajú zjednotené skúšobné poriadky medzi BGS a FH. Maďari navrhli zmenu stanov ISHV, nakoľko súčasné majú 80 rokov a je dôležitá ich zmena aj z hľadiska vyššieho počtu členských klubov.

Padla aj požiadavka aby poradca chovu pre ISHV nebol iba nemec ale aby sa táto funkcia volila.

 

K bodu 4.

 

Výbor sa zaoberal sťažnosťou Petra Buriáneka, že jeho pes BF JAMBI z Liptovských Revúc SPKP: 11239 bol hodnotený z exteriéru CAC aby po dvoch týždňoch na chovnom zvode dostal 94 bodov čím neprešiel do chovu. A vzápätí na ďalších dvoch klubových výstavách dostal výbornú. Myslí si, že hodnotenie na chovnom zvode bolo účelové.

Sťažnosťou sa zaoberala revízna komisia, ktorá konštatuje, že komisia si za svojím rozhodnutím stojí s tým, že na chovnom zvode sa hodnotí prísnejšie. Pre veľký počet predvádzaných kvalitných jedincov sú z chovu vylučované jedince aj s menšími chybami. U prejednávaného BF to bolo ucho.   

 

K bodu 5.

 

Konferencia sa uskutoční koncom marca alebo začiatkom apríla. Presnejší dátum sa určí na najbližšom výbore 04. 02. 2017 v Nemeckej. Dovtedy jednotlivý funkcionári pripravia za svoju oblasť správu za 5 ročné obdobie.  

 

K bodu 6.

 

Výbor prerokoval hrubé porušenie chovateľského poriadku, ktorého sa dopustili chovatelia  Vrlík a Holováč. DNA testy potvrdili, že suka BF ASTA z Pukanca, pána Vrlíka mala v jednom vrhu šteňatá po dvoch psoch, s ktorých jeden v tom čase ešte nebol chovný.

Chovateľ Holováč bol chovnú suku HF CORA z Mechova páriť pri psovi od ktorého majiteľa bolo vystavené potvrdenie o párení a v tom istom čase p. Holováč vykonal umelú insemináciu so spermiami od iného psa. Obom chovateľom výbor pozastavil vydanie odporúčania na párenie do konca roka 2019.

Keďže KCHF je členom ISHV je povinný podľa možností dodržiavať aj stanovy a dohody ISHV. Jedna z dohôd je, že šteňatá sa do členských štátov ISHV môžu vyvážať len po obojstrannom súhlase poradcov chovu z krajiny vývozu ako aj dovozu. Táto skutočnosť je nášmu klubu KCHF najviac vyčítaná zo strany nemecka ale aj maďarska a česka.  

 

Výbor prejednal nedisciplinovaných chovateľov pri vývoze šteniat. Vykoná v ich chovoch kontrolu a do konferencie príjme opatrenia na vyriešenie daného problému: Sú to: Olšavský, Rybovič, Pšida, Timko, Vrlík, Homola, Jurský, Králik, Pankúch, K. Flórek, Volna, Janko, Štefánik, Lazík, Janega, Hlinka, Kirschbaum.

 

-          Pán Ján Barila požiadal o ukončenie členstva KCHF.

-          Ing. Ladislav Šíra abdikoval na funkciu rozhodcu z výkonu pre PF a IHF.

-          Pán Miloš Belán ponúkol krmivo Fitmin na niektoré podujatia organizované naším klubom.

-          Ing. Druska oboznámil výbor, že prišlo 22 žiadostí o prijatie do KCHF, z toho p.Peter Škrabák nezaplatil členské v plnej výške. Výbor prijal 21 nových členov KCHF podľa zoznamu uverejnenom na web stránke klubu.

-          Zároveň navrhuje zmenu formátu spravodaja za rok 2016 na A4.

-          MVDr. Želtvay podal stručnú správu o chove BF. Bolo vydaných 61 odporúčaní na párenie + 4 náhradné. Prebehlo 56 párení z toho 46 úspešných. Zapísaných bolo 279 šteniat s toho 148 súk a 131 psov. Vyviezlo sa 92 šteniat s toho 34 so súhlasom poradcu chovu. Nalepených bolo 59 viniet na preukazy pôvodu. Na chovateľský rok 2016/2017 bolo zatiaľ vydaných 16 odporúčaní na párenie.

 

-          Chovný zvod 24.06.2017 – Herľaný

-          Chovný zvod 11.11.2017 – Jedľové Kostoľany

-          Klubová výstava farbiarov 18.06.2017 Sielnica

-          XXXIII. ročník skúšok farbiarrov o pohár SPZ 2017 Jedľové Kostoľany 9-12.11.2017

-          VIII. ročník skúšok farbiarov o Spišský Pohár 2017 – Dolný Smokovec 5-8. 10. 2017

-          V. ročník skúšok farbiarov o Ceny Hontu a Hrona 2017 – 21-24. 09.2017

 

K bodu 7.

  

-          Ing. Grellneth poďakoval členom výboru ako aj členom revíznej komisie za vecné jednanie a poprial šťastný návrat domov.

 

Zapísal                                                                                   Overil

Tibor Gešvandtner                                                    Ing. Peter Grellneth

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:290 | Celkom: 914946 | Online: 6