.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica zo spádovej oblasti Banská Bystrica

 

         Z Á P I S N I C A

zo spádovej členskej  schôdze KCHF okresu Banská Bystrica, konanej 07.09.2016 v obecnom úrade  v Priechode.

Schôdze sa zúčastnilo 13 členov KCHF z celkového počtu 25 členov v okrese Banská Bystrica a ako hosť Mgr. Ladislav Kardhordó.

 

  Program :

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Správa o doterajšej činnosti členov spádovej oblasti

5. Voľba aktivistu KCHF za okres Banská Bystrica

6. Príprava ďalšej činnosti členov spádovej oblasti

7. Diskusia

8. Záver

Schôdzu otvoril Ing. Miroslav Čunderlík a informoval prítomných o dôvodoch zvolania schôdze. Vzhľadom na to, že dlhoročný aktivista Ing. Ján Bonta sa vzdal funkcie bolo potrebné ho nahradiť iným členom.

V ďalších bodoch programu sa uviedlo, že:

- členmi volebnej a mandátovej komisie boli zvolení Ing. Kováčik a p. Očenáš a overovateľmi zápisnice p. Meliško a Ing. Králik

- p. Meliško navrhol za aktivistu p. Róberta Fraňa, ktorý bol po krátkej diskusii zvolený všetkými prítomnými členmi KCHF za okres Banská Bystrica. Zodpovedný za administratívu v rámci okresu bude Ing. Miroslav Čunderlík.

- p. Meliško informoval členov o poslaní a náplne práce aktivistu

- Mgr. Kardhordó informoval o jeho skúsenostiach z organizovaním ceny Hontu a Hrona

- zúčastnený členovia KCHF za okres Banská Bystrica určili termín konania ceny Hontu a Hrona na 21.09. - 24.09.2017 pričom miesto konania nebolo úplne uzavreté, ale prvou voľbou by mala byť Moštenica 

V Priechode 07.09.2016

Overovatelia zápisnice: J. Meliško a Ing. Dušan Králik

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:428 | Celkom: 950283 | Online: 8