.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica zo spádovej schôdze KCHF Horná Nitra.

 

Dňa 10.4.2016 sa v obci Nitrica o 10:00 v priestoroch reštaurácie Muflón konala spádová schôdza členov KCHF za Hornú Nitru.

Prítomný podľa prezenčnej listiny : 24 členov

Program spádovej členskej schôdze :

1.)    Úvod, otvorenie

2.)    Sprava za rok 2015 a vyhodnotenie akcii v roku 2015

3.)    Plán činností na rok 2016

4.)    ISHV vs. KCHF

5.)    IHF na diviaka a pripravovaná chovná skúška

6.)    Diskusia

7.)    Uznesenie

8.)     Záver

 

Úvod, otvorenie

Prítomných privítal vedúci spádovej oblasti Horná Nitra ( Prievidza, Partizánske ) Marián Zábojník a poďakoval sa za účasť, ktorá ako je už tradíciou v našom regióne je dosť početná a podľa stanov KCHF aj uznášania schopná.

Správa za rok 2015 a vyhodnotenie akcii v roku 2015

Správu za rok 2015 prečítal M. Zábojník, pripomenul členom čo sa udialo za uplynulí rok PF skúšky sa konali dvoje v Prievidzskom okrese v Rudnianskej Lehote kde sa zúčastnilo 9 vodičov a na prekvapenie všetko boli bavorské farbiare, hlavný rozhodca Rajmund Rapaič . Druhé PF skúšky sa konali v okrese Partizánske v obci Veľký Klíž kde sa zúčastnilo tiež 9 vodičov, ale už z rôznymi plemenami BF 3, HF 2, SK 1, AJD 3, hlavný rozhodca Renáta Schlosserová.  Výcvikové dni sme robili tri v Dolných Kočkovciach pre spádovú oblasť Považie, v Matúšovom kráľovstve u Rajmunda Rapajča  na jeho chate Válovy pod Inovcom a posledný doma na vlastnej pôde v LS Lubin na poľovníckej chate Varty, kde sa popri výcvikovom dni odoberala aj vzorka DNA u chovných jedincov.

Plán činnosti na rok 2016

V rok 2016 plánujeme až z dvomi termínmi predbežných skúšok v okrese Prievidza a z jedným v okrese Partizánske. Je to kvôli veľkému záujmu v uplynulých rokoch prvý termín je 100 % a druhy podľa záujmu a počtu prihlásených vodičov zo svojimi zverencami. Výcvikoví deň 7. – 8.5.2016 opäť LS Lubin poľovnícka chata Varty.

ISHV vs. KCHF

Na toho ročnú spádovú schôdzu prijali pozvanie aj terajší predseda KCHF Ing. Peter Glellneth, vycvikár klubu Branislav Porubčansky, kronikár a správca web stránky klubu Mgr. Ján Maruščák , predseda KRK Ing. Ivan Horňaček a prítomný bol aj člen našej spádovej oblasti Jozef Bullo, ktorý sa uplynulom roku dostal za člena výboru KCHF ako prvý náhradník po odstúpení predsedu klubu Ing. Karola Chválu.

Títo členovia výboru nás, našu členskú základňu informovali o dianí v klube KCHF a aj o podmienkach medzinárodného klubu chovateľov farbiarov ISHV, čo nás čaká v budúcich rokoch. Hrozí nám vylúčenie z ISHV kvôli nedodržiavaniu stanov ISHV a nadmernému vývozu šteniatok do členských krajín ISHV z razítkom ISHV, hlavne do Nemecka bez súhlasov poradcov chovu zúčastnených krajín. Informovali nás o zmene, ktorá nadobudla platnosť novým chovateľským rokom, kde poradcovia chovu všetkých členských krajín ISHV odovzdali razitka, ktoré boli nahradene nálepkami ISHV. Takúto nálepku vám poradca chovu nalepí do exportného preukazu pri vývoze šteniatka do členských krajín ISHV po dodržaní vývozných podmienok podľa stanov KCHF. Naša spádová oblasť je zato aby sme naďalej zotrvali v ISHV, je to pre KCHF len prínosom a dúfame, že sa všetky problémy z týmto spojene doriešia k spokojnosti oboch strán ISHV vs. KCHF .

Padla na členov výboru aj otázka KCHF vs. Ing. Branislav Baka, ktorý rozoslal viacerým členom klubu a aj členom našej spádovej oblasti listy a následne podal na KCHF žalobu na sud v Bratislave. Tento list bol zverejnený aj v klubovom spravodaji a následne tam bola zverejnená aj odpoveď výboru a stanovisko k p. Ing. Bakovi. Stanovisko našej spádovej oblasti, jednohlasne sme sa zhodli, že p. Baka to trošku prehnal a nedomyslel si následky s tým spojene, je to celé blbosť a sme na strane KCHF.

IHF na diviaka a pripravovaná chovná skúška

IHF na diviaka... dlho premieľaná téma v  KCHF na ktorú sú zaujate rôzne stanoviska pre aj proti. Názory sa rôzne aj v našej spádovke, ale väčšina zúčastnených členov hlasovala za IHF na diviaka, bolo by teda dobre, keby sa z touto otázkou v budúcnosti vybor zaoberal. Ja osobne si myslím, že toto by si mal prebrať vybor a členskej základni to predložiť ako hotovú vec. Vzhľadom na rôznosť názorov to nie je  otázka pred konferenciu...

Povráva sa o chovnej skúške farbiarov ( preskúšanie chovných jedincov ), je pozitívne, že sa časť KCHF zaoberá o farbiara a jeho pracovnú stránku, lebo v prvom rade je to plemeno poľovníckeho psa           „ stopára “ , ktoré sa pomaly, ale isto z poľovníctva vytráca a jeho vynikajúce stopárske prednosti zanikajú. Stáva sa toto plemeno viac terčom pre biznis ako pre využitie jeho schopnosti v revíri. Názory na toto preskúšanie ( skúšku chutnosti ) sú rôzne, ale naša spádová oblasť navrhuje, aby sa vybor zaoberal otázkou: Ako zvýšiť pracovnú výkonnosť farbiara  ? ...

Diskusia

Do diskusie sa prihlásili :

p. Púčik T.      -  navrhuje, aby sa obmedzili počty šteniatok na jednu suku, koľko by mala mať jedna suka za svoj život potomkov ...

p. Porubčansky B.  – na margo p. Púčika, problém v ISHV nie je počet šteniatok na jednu suku, ale počet šteniatok vyvezených von zo Slovenska nelegálnym spôsobom, bez súhlasu dotknutých klubov...

p. Vážan T.     -  som za zotrvanie v ISHF, navrhuje výboru si zjednotiť názor a zotrvať v ISHV, povolenie na vyvoz dostanú od nášho poradcu chovu aj nečlenovia iných členských krajín ISHV, asi kvôli vývozným poplatkom z ktorých klub žije, čo je v rozpore zo stanovami ISHV. Navrhuje dodržiavať stanovi IVHV a radšej zvýšiť členský poplatok KCHF.

p. Dzina M.    - nie som za ďalšiu skúšku navyše pre chovnosť farbiara ( načo ? ), radšej nech sa spraví IHF na diviak... Do tejto diskusie sa pripojilo viacero členov našej spádovky z rôznymi názormi ... odpoveď a vysvetlenie prečo a čo za skúšku sa to plánuje pripraviť dostal od prítomných členov výboru, ale aj tak ju ešte bude musieť schváliť najbližšia konferencia v roku 2017.

p. Maruščák  - poznamenal, že FCI urobila zmenu u Hanoverského farbiar pri pracovných podmienkach chovnosti, kde na IHF skúške musí  Hanoverský farbiar ešte pred PF preukázať, že je hlasitý pri durení. A na IHF durenie a stavanie poranenej zveri.

Diskusia sa niesla v priateľskom duchu rozpráv medzi samostatnými našimi členmi, ale aj z jednotlivými členmi výboru ešte pár možno aj hodín... V rámci všetkých debát sme predniesli prítomným členom výboru návrh, že by sme mali znovu záujem zorganizovať jarný chovný zvod KCHF v našej oblasti. K najbližšiemu zasadnutiu výboru pošleme písomnú žiadosť .

Uznesenie

Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice .

Záver

Dnešnú spádovú schôdzu ukončili aktivisti Zábojník Marián a Košík Radovan, poďakovali všetkým prítomným členom, ale aj pozvaným členom výboru za účasť. Do ďalšieho obdobia sa spoločne tešíme na naplánovane akcie, výstavy alebo súťaže konané v roku 2016.

Podaním rúk a slovami do skorého videnia sme sa rozišli do svojich príbytkov k nedeľnému odpočinku.   

 

                                                  „Farbiarom zdar ...“

                                                                                                   Zapísal : Marián Zábojník

 

UZNESENIE

Spádovej schôdze Horná Nitra zo dňa 10.4.2016

 

Spádová členská schôdza KCHF Horná Nitra prijala nasledovne uznesenie...

 

 

IHF na diviaka.            - prítomní                            24

-          Za                                   24

-          Proti                                0

-          Zdržal sa                         0

 

Navrhujeme výboru zaoberať sa otázkou „ Ako zvýšiť pracovnú výkonnosť farbiarov ?“

-          Prítomní                       24

-          Za                                  24

-          Proti                               0

-          Zdržal sa                        0

 

Prítomna členská základňa Hornej Nitry je za zotrvanie v medzinárodnom klube farbiarov ISHV.

-          Prítomní                        24

-          Za                                   24

-          Proti                                 0

-          Zdržal sa                          0

 

Navrhujeme výboru schváliť voľbu delegátov na najbližšiu konferenciu a zvoliť kľuč voľby delegátov ako bol aj na poslednej konferencii.

-    Prítomní                            24

-    Za                                       24

-    Proti                                    0

-    Zdržal sa                             0

 

 

Zapísal: Marián Zábojník

 

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:426 | Celkom: 950281 | Online: 8