.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

ZÁPISNICA

z členskej schôdze Klubu chovateľov farbiarov, spádová oblasť Nitra,

konanej 9. apríla  2016,  v Jabloňovciach – chata Segíňov

 

Prítomní:podľa prezenčnej listiny

Program  spádovej  členskej  schôdze

1.       Otvorenie

2.       Hlásenia dohľadávok

3.       IHF na diviačej zveri

4.       Oblastná súťaž farbiarov

5.       Organizácia SF o Pohár SPZ 2017

6.       Výcvikový deň na rok 2017

7.       Diskusia

8.       Uznesenie

9.       Záver

 

K bodu 1.

                Prítomných privítal vedúci spádovej oblasti Nitra Ing. R. Veselský a poďakoval sa prítomným za účasť, zablahoželal jubilantom v tomto roku a dal schváliť program schôdze, ktorá sa konala súčasne s výcvikovým  dňom. Úvodom predsedajúci konštatoval, že dnešná návštevnosť je historicky najvyššia. Podľa stanov KCHF  je uznášania schopná a  prerokovaný program schôdze a všetky rozhodnutia, ktoré sa príjmu budú predložené výboru klubu a budú zaväzovať členov spádovej oblasti pre ďalší chod a zabezpečovanie úloh. Jeden člen, p. Jaroslav Ležák k dnešnému dňu nie je členom klubu (zabudol si predĺžiť členstvo úhradou členského poplatku), je sice prítomný, ale jeho hlas nemá žiadnu váhu. Uistil vedenie spádovej oblasti, že si tieto povinnosti dorovná.

K bodu 2.

                Ing. Veselský vyjadril nespokojnosť, že hlásenia o dohľadávkach za rok 2015 predložilo len 8 členov spádovej oblasti. Vyzval vedúcich okresov, aby si túto úlohu osvojili a upozornili svojich členov na túto povinnosť. Nejde tu len o chovné jedince, ale všetky poľovne upotrebiteľné farbiare, aby sa vedela preukázať opodstatnenosť tohto plemena a mohol  sa dať výboru dobrý argument do budúcna pri rôznych rokovaniach v záujme klubu. Nemôžeme a ani nechceme súťažiť so  Žilinou, Liptovom, Spišom a inými oblasťami, ale máme na viac.

K bodu 3.

Začiatkom roka bola úzka skupina priateľov farbiaristov v Kaszó a viedla sa debata na tému - vykonať IHF aj na diviačej zveri – zakotviť túto úlohu do skúšobného poriadku. Je táto otázka publikovaná aj v spravodaji, aj na klubových stránkach. Už  sme sa na spádovej schôdzi v minulosti k tejto téme  vyjadrili, ale  treba si vypočuť aj iný názor, sú tu prítomní aj členovia  výboru. Treba o tom debatovať a môžeme o tom znova hlasovať, aby výbor opäť vedel ako ďalej a poznal názorové prúdy jednotlivých oblastí. Môžeme túto otázku riešiť opakovane s akýmkoľvek výsledkom, ale výbor musí poznať názory ľudí. Možno na túto otázku treba aj generačnú výmenu. Predsedajúci vyzval prítomných, aby prezentovali svoje názory k uvedenej problematike.

-          Na úvod predseda klubu Ing. Grellneth vysvetlil prítomným, že nedopatrením prekladu z nemeckého skúšobného poriadku, sa toto ustanovenie nedostalo, ako jedinej krajiny ISHV, do slovenského skúšobného poriadku.

-          Prítomní členovia diskutovali na túto tému veľmi aktívne, vyslovené boli názory pre aj proti.

 

Predsedajúci vyzval prítomných aby zaujali stanovisko k tejto téme hlasovaním:

Za IHF na diviačej zveri hlasovalo                                                                   14           členov

Proti  IHF na diviačej zveri hlasovalo                                                              1             člen

Zdržal sa                                                                                                              1             člen

K bodu 4.

                Predsedajúci spádovej oblasti informoval prítomných, že úzka skupina členov pripravila materiál na organizovanie regionálnych skúšok farbiarov, ktoré by mali charakter nízkorozpočtového podujatia, skúšky by sa organizovali výhradne v dňoch pracovného voľna a boli by založené len na umelých stopách. K tomuto účelu bol spracovaný písomný návrh a j s grafickou časťou, ktorý bol predložený na konzultáciu členom výboru a to predsedovi a výcvikárovi klubu. Keďže našu spádovú oblasť čakajú úlohy spojené s organizáciou SF o Pohár SPZ v roku 2017,  otázku regionálnych skúšok budeme riešiť priebežne po širokej diskusii s výborom aj členskou základňou spádovej oblasti.

K bodu 5.

V zmysle uznesenia našej spádovej oblasti z 9. mája 2015 bude naša spádová oblasť organizovať SF o Pohár SPZ. Predpokladaný termín organizácie by mal byť začiatkom novembra 2017. Uvažujeme, že by mohli byť už organizované aj spoločné poľovačky na diviačiu zver a využiť aj túto možnosť pre náhodné postreli. Termín bude upresnený po rokovaniach na ŠL Topoľčianky a ŠL Levice, prípadne so širšou základňou PZ v okolí  a aj po prerokovaní na výbore klubu. Bude treba navrhnúť organizačný výbor v rámci spádovej oblasti, ktorý budú zabezpečovať úlohy spojené s ubytovaním, príprava umelých stôp, výzdobu, výrad, poradové čísla,  sponzorov, prípravu záverečného posedenia, osloviť okolité združenia s pomocou o zvýšenú aktivitu v love v danom čase a potom v spolupráci s výborom zabezpečiť hlavných sponzorov, propozície a iné. V čase organizácie pohára, chcem požiadať hlavne mladších členov, aby sa ujali úlohy pri kladení umelej stopy (dreváky + farbenie + kladenie farby), prípadne vedúci korony a iné. Predbežne boli obhliadnuté ubytovacie kapacity a po zrelej úvahe bola vybraná lokalita v Jedľových Kostolanoch – areál zdravia. Predpoklad ubytovacích kapacít je do 70 ľudí.

Do regionálneho organizačného. výboru sú navrhnutí   Roman  Veselský, Miro Pavlo, Jaro Ležák, Elena Vrábelová, Ladislav Pintér, Juraj Šabo. Predpoklad je že tento výbor by sa mal stretávať raz za štvrťroka a následne podľa potreby, alebo pokiaľ bude stačiť komunikácia pomocou telefónov a mailov. Uvidí sa podľa potreby.

Predložený návrh členov spádovej oblasti do organizačného výboru pre prípravu SF o Pohár SPZ bol akceptovaný nasledovne:

Za                                                                                                          16           členov

Proti                                                                                                     0             členov

Zdržalo sa                                                                                            0             členov

 

K bodu 6.

                Vedúci spádovej oblasti navrhol prítomným, aby sa výcvikový deň našej spádovej oblasti v roku 2017, organizoval v okrese Zlaté Moravce. Členovia prijali návrh bez pripomienok

.

K bodu 7.

 

                Do diskusie sa prihlásili:

p. Šabo:  v spolupráci s nadriadenými zložkami SPZ SKJ, SPK pripraviť takú legislatívu aby členovia KCHF mali prednostné právo na členstvo v PZ a v PS, aby sa dohľadávky  raticovej zveri neodignorovali a stali sa súčasťou zodpovednosti každého člena SPK a PH v jednotlivých PZ a PS.

Ing. Ďuriš:konštatoval, že poľovníci zámerne neohlasujú postrieľanú zver, aby nikto cudzí sa nemotal po revíroch, alebo aby nebolo možnosť vidieť na čo sa v skutočnosti loví.

p. Vrábelová:  sama osobne bola svedkom skutočnosti, že na obyčajnej prechádzke revírom, so svojim farbiarom, v hraničnej oblasti, zistila na snehu čitateľnú pofarbenú stopu diviaka a  nikým táto stopa nebola prenasledovaná či už psom, alebo človekom.

Ing. Grellnet:  Na základe zahraničných materiálov  informoval prítomných, že v západných krajinách (Nemecko, Švajčiarsko) sa dohľadávky vykonávajú takým spôsobom, že pes-stopár (farbiar) vykonáva iba remeňovú prácu a koncovku vykonávajú brakové psy, keby náhodou došlo k poraneniu alebo k úhynu stopovacieho psa. Avšak to je úplne s rozporom toho čo sleduje náš klub, chceme mať jedince plnohodnotne zapracované v každej fáze dohľadávky.

                               - vysvetlil podrobnejšie stanovisko ISHV, ohľadom nadmerného vývozu šteniat zo Slovenska mimo kluby zjednotené v ISHV. Je to  porušovanie stanov a záväzkov, našej krajiny, voči ISHV. Na to, aby sme neboli vylúčený z tohto spolku, naša delegácia (na zasadnutí ISHV v októbri 2015) dostala ročný odklad, aby sme dali veci do poriadku v súlade s týmito stanovami. Je to ťažká úloha a toto môže priniesť nemalé pohyby v klube na všetkých úrovniach. Je tu aj iné riziko, že začíname mať príbuzenskú plemenitbu a potrebujeme aj novú čistú krv a to len na základe dôveryhodnej spolupráce s členskými krajinami. Ak by sme ostali v tejto oblasti osamotený mohli nastať veľké problémy.

p. Slúka:                 -  od roku 1971 choval a cvičil farbiare, ale tak benevolentnú legislatívu, ako je dnes, nevidel, kedy stačí len nejaká dohoda PZ s držiteľom poľovne upotrebiteľného farbiara, aby PZ dostalo schválený plán chovu a lovu zveri. Dnešné poľovníctvo je založené len na komercii a streľbe, ako náhle zver neostane v ohni, neexistuje žiadny záujem o dohľadávku.

                               - reorganizácia ŠL napomohla tomu, že lesníci sa vytratili z dolín, kde farbiare mali priamy kontakt s prírodou, zo skúseností lesníkov si psi „pomaly“  poznali svoj revír a boli schopné dohľadať hoci čo.

                               - na vrub IHF na diviačej zveri. Nebáť sa nasadzovať psov na všetku zver. Psovi nazáleží na druhu zveri a ani na pachovej intenzite. Pes pôjde vždy inštiktívne po poranenej zveri, lebo to vie rozpoznať.

                               - je zhrozený hláseniami o vrhoch na klubových stránkach. Chovateľom ide len o finančný prospech, je to čistý komercionalizmus, čo je v rozpore so Stanovami klubu.

                               - vyzval prítomných na spádovej schôdzi, aby verejne spádová oblasť podporila výbor klubu proti aktivitám Ing. Baku. V minulosti keď som bol ešte predsedom klubu, musel kvôli menovanému odstúpiť z funkcie, kedy si Ing. Baka „liečil“ svoj kádrový profil pred nadriadenými aj takouto cestou.

                               - konštatoval, že s nevôľou prijal skutočnosť, že poradcom chovu pre HF sa stal Ing. Pitoňák

                               - Zamyslieť sa tiež nad počtom zveri, ktorý sa  používa na PF, alebo súťažiach pri kladení umelých stôp. Pri dnešných dĺžkových limitoch na umelých stopách navrhuje 1 kus max. na 4 stopy.

Ing. Ďuriš:začína sa hovoriť na tému chovných skúšok. Predpokladá že kvalita jedincov je taká, že z 1300 farbiarov na Slovensku by mohlo obstáť max. 10%.

Ing. Veselský: Výbor by sa mal zaoberať týmito podnetmi a upozorniť nadriadené zložky na skutočnosti, ktoré začínajú prevládať v dnešnej spoločnosti a medzi poľovníkmi. Peniaze dokážu mnohé napraviť ale aj pokaziť. Urýchlene uvažovať nad takou legislatívou, ktorá umožní vytvoriť farbiarom a farbiaristom  „monopol“ na dohľadávky a váženosť u poľovníckej verejnosti.

K bodu 8

                Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice

K bodu 9

                Za účasť, sa prítomným aj členom výboru, poďakoval vedúci spádovej oblasti a pozval prítomných na výcvikový deň a posedenie pri guľáši v priateľskom kruhu.

 

 

                                                                                                                             zapísal: Ing. Roman Veselský

 

Uznesenie

Ing. Roman Veselský

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:423 | Celkom: 950278 | Online: 11