.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápis zo zasadania ISHV dňa 30.10.2015 v Nemecku

 

Pozdravujem, čakal som na záverečnú správu zo zasadania ISHV, pretože doposiaľ som žiadny zápis neobdŕžal, rozhodol som sa na vysvetlenie priebehu zasadania ISHV predložiť túto správu, ktorú som spracoval na základe správy jednotlivých účastníkov z KCHF. Po doručení záznamu z ISHV, bude preložená a daná na stránky KCHF.

 

Otvorenie zasadania:  Poradu zahájil  Winfried Wagner, vykonal prezentáciu zástupcov klubov,  privítal prítomných a predstavil nového poradcu ISHV pre BF Thomasa Schneidera. Francúzi sa zasadania nezúčastnili, ospravedlnili sa.

-pri  prezentácii  som prečítal úvodný odsek správy a Mgr. Davidová ho pretlmočila v nemčine (neúčasť s opravedlnením predsedu KCHF Ing. Petra Grellnetha)   

 

 Wagner za HF a Schneider za BF -  Vykonali zhodnotenie počtov farbiarov,  vrhov, šteniat, vývozov, dysplázie, chorôb (epilepsie, kryptorchyzmus...)

  Hodnotenie BF, bolo premietané z PC podľa hlásení z jednotlivých klubov

   – počet vrhov KCHFS – 60, ČMKCHB  – 20, ÖSHV – 13, KBGS – 9, KPPL – 5, CF CFCRHB – 4, SSC – 2, USHV – 2, NSHK (Nórsko) – 2,

      Nebola žiadna ani kritika, ale ani konštatovanie niečoho zlého na vývozy zo Slovenska. Premietané čísla budu obsahom protokolu zo zasadania ISHV, ktoré bude zaslané jednotlivým klubom

Na to nám rozdali vytlačený doplňujúci program rokovania ISHV:

1. Informácia predsedníctva o skušobnom poriadku pre hlavné skušky

2. Informácia predsedníctva o skušobnom poriadku pre predbežne skušky

3. Informácia predsedníctva o kodexe spravania sa

4. Informácia o novom štandarde hanoverského farbiara

5. Usporiadanie ISHV-dohladavaok vsetkými clemni ISHV v dvojrocnom turnuse, urcenie spôsobu, akym sa budu krajiny striedat ( zmenenie doteraz platneho poradia)

6. Správy predsedníctiev clenských spolkov o dianí v kluboch

7. Internetova stranka www.ISHV.info

8. ----- vynechalo sa, lebo sa to vztahovalo na bod c. 13, ktory sa pozmenil z "Gästestatus"= hostujuci status ---- na status "predbezného členstva"

9. Pravidla FCI ohladom chovu psov v jednotlivých clenských státoch

10. Stiahnutie peciatky ISHV a systém  rozdelovania vigniet (nálepiek). 

11. Konecne rozhodnutie o S.A.C.T - talian. klub

12. Členstvo nových klubov – čakateľstvo v ISHV

13. Taliansky spolok - Taliansko -- Helmuth Picolruaz - Predložil stanovy a pravidla novozaloženého klubu  pri prácach na umelej stope. ISHV predpokladá ich používanie aj v

14. Rôzne

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1.bod.   Informácia predsedníctva o skušobnom poriadku pre hlavné skúšky

             

2.bod.   Informácia predsedníctva o skušobnom poriadku pre predbežné skúšky

Porubčanský: Boli predstavené nové prepracované skúšobné poriadky, ktoré sa majú používať pri ISHV dohľadávkach. Hlavné pri prirodzených prácach a predbežné skúšky pri prácach na umelej stope (Švajčiarsko). ISHV predpokladá zavedenie ich používania aj v členských kluboch ISHV. Bol prednesený návrh o zjednotenie skúšobných poriadkov v rámci krajín ISHV.

  

3.bod.   Informácia predsedníctva o kodexe spravania sa

Poznámka: počas uvedených troch bodov Mgr. Davidová si pripravovala preklad správy predsedu KCHF tak, aby správa mala správny odborný a spisovný nemecký preklad. Správu dostala iba bezprostredne pred zasadaním.

Vedľa B.Porubčanského sedel Skácil a predpokladám, že mu prekladal body 1., 2. a 3.

 V bode 2. Bola z PC premietaná stopa o dĺžke 2300 m, ktorej náčrt som si nakreslil – začína predsledom so psom na dlhom vodiacom remeni, má 3 prevouhlé lomy, 3 vratistopy a 200 m oblúk ku zveri. Na stope sú 3 znaky. Zverou je atrapa pohybujúceho sa diviaka z hustého smrekového porastu. Takúto stopu môžno použiť ako náhradu aj pri medzinárodných dohľadávkach ISHV (napr. Švajčiari)

 

4. bod   Informácia o novom štandarde hanoverského farbiara

             Štandard HF som dostal ešte v máji a máme ho zavesený na internetovej stránke od júna 2015, má ho aj Ing.  Pitoňák, oproti predošlému nie sú tam veľké rozdiely (najmarkantnejší rozdiel je v kohútikovej výške, + - 2 cm

Suky 48 cm – 53 cm, psi 50 cm -  55 cm) nové sú indexy:

-      dĺžka tela k výške 1,4 : 1

-       hĺbka hrudníka k výške kohútika 0,5 :1  

-       dĺžka chrbta nosa k dĺžke hlavy 0,5 :1

 

Zasadanie viedol v ďalšom programe Ing. Józef Buzgó president ISHV)

5.bod. Usporiadanie ISHV-dohladavaok vsetkými clemni ISHV v dvojrocnom turnuse, určenie

           spôsobu, akym sa budu krajiny striedat ( zmenenie doteraz platneho poradia)

Ing. Buzgó:

keď sme prijali do ISHV za riadnych členov ČMKCHB,  KCHFS,  KPPL , CFCRHB, musia mať títo nielen právo hlasovať, ale aj povinnosť usporiadať  Medzinárodné dohľadávky (ISHV – Suche)

V ďalšom bolo hlasovaním schválené úsporiadanie vo Francúzsku, v Čechách, na Slovensku a v Poľsku

Poradie krajín bolo určené podľa vstupu do ISHV 1. Francia, 2. Česko, 3. Slovensko, 3. Poľsko

V konečnom bolo hlasovaním schválené usporiadanie ISHV skúšok:

-          Nakoľko KBGS neuskutočnil v tomto roku skúšky, usporiada ich o rok v októbri 2016

-          r. 2017 Švajčiarsko, r. 2019 Francia, r. 2021 Nemecko VH, r. 2023 Česko, r. 2025 Rakúsko, r. 2027 Slovensko, r. 2029 Nemecko KBGS, r. 2031 Rakúsko, r. 2033 Maďarsko, r. 2035 Švajčiarsko 

  

12: 15 – 13:15 hod  - Obedňajšia prestávka

6. Správy predsedníctiev členských spolkov o dianí v kluboch

Bolo konštatované Winfriedom Wagnerom, že informácie o chove boli v začiatku rokovania premietnuté a nie je nutné aby každý podrobne referoval, avšak vyzval Jürgena Schlütera VH, Reinharda Scherra za KBGS, Loe Thomanna SSC a Wolfganga Reitera ÖSHV a títo iba veľmi stručne referovali. Nikto z nich sa eni slovkom nezmienil o vývozoch zo Slovenska a ani o členstve vylúčených nemcov v KCHF. Scherr spomenul že na rodokmeni jedného BF je pečiatka ISHV zo slovenska a uvedená osoba Brigite Baumann, ktorá chce robiť skúšky so psom v nemecku a nie je členkou (bola vylúčená z členstva KBGS) Brigitte Bauman nikdy členkou KBGS nebola!  

*Neskôr večer som sa dopátral, lebo češi mali rodokmeň predmetnej suky – DAYA z Babinej hory, SPKP 10732 vývoz v r. 2013 bol do Čiech – v tom čase bola Brigitte Bauman a aj v súčasnosti je členkou ČMKCHB. (B.B. má ultimátum do 31.12.2015, kde má predložiť členstvo KBGS a ak to nepredloží od 1.1.2016 jej končí členstvo v ČMKCHB) – informácia od Z. Havlíčka.

 

O slovo požiadal 2. Poradca chovu KBGS Wolgang Schmitz – hovoril, že vyše 30 rokov dohľadáva s bavorskými farbiarmi a so slzami v očiach spomenul, že toho roku mu uhynul pes, požiadal Scherra aby mu doporučil hotového psa s PF zo zahraniačia. Nepovedal ani slovkom že ho má od Vrlíka zo Slovenska, iba spomenul, že pes ktorého mu predali za nemalú cenu zo zahraničného klubu nemá záujem o zver a on ako výkonný dohľadávač má problém, vyzval a prosil všetkých aby mu v tejto veci pomohli. 

 

W. Wagner potom premietol novy rodokmeň – prednú stranu, ktorú Hirshmman navrhuje, aby sa takto tlačili v rámci klubov ISHV. Na to som sa prihlásil ja a prečítal som druhý odsek správy z výboru KCHF

„KCHF je mimovládne dobrovoľné zoskupenie ..... končiac vetou „Preto je potreba početnosti farbiarov na Slovensku taká aká je.“ Potom som zdôraznil, že rodokmene farbiarov na Slovensku nevydáva KCHF, ale Slovenská plemenná kniha psov pod hlavičkou SKJ a ona rozhodne nebude meniť zápisy rodičov, starých, prastarých a praprastarých rodičv, pretože takto vydáva rodokmene pre všetky poľovnmé plemená psov . Wagnerovi sa to zrejme nepáčilo. Rovnako to po mne demonštroval aj Zdeno Havlíček a tiež Wojtek Galwas   

 

J.Buzgó sa potom pustil do dlhšieho rečnenia

Obhajoval Slovenský klub, že bez neho si nedokáže predstaviť ISHV, pretože v Maďarsku donendávna takmer nemali žiadnych bavorských farbiarov a v posledných 4 – 5 rokoch si založili chov BF z prevážne slovenských psov a čiastočne aj nemeckých a rakúskych. Povedal, že na Slovenskú sú veľmi dobré precovné bavorské farbiare. Zdôraznil, že ISHV musí rešpektovať zákonitosti FCI. Potom mali príhovor  Z. Havlíček a W. Galwas, aj u nich je rovnaký stav aj keď tvrdili, že prijali uznesenie exportovať psov iba členom ISHV. Havlíček povedal iba, že prijali opatrenia ISHV a žiada aby v prípade prehratého súdneho sporu neboli postihovaný za nedodržiavanie podmienok jednotlivcami).

 

Chcel som čítať ďalej našu správu (Wagner sa pýtal koľko by to trvalo a moja odpoveď bola, že s prekladom vyše 10 min.) ale pre nedostatok času mi to neumožnili, avšak žiadali aby im K.Davidová dala správu rovno v nemčine a Konrad Kreitmeir nás ubezpečil že naša správa bude uvedená v protokole (zápisnici) z rokovania ISHV 

 

7. Internetova stranka www.ISHV.info

   Konrad Kreitmeir informoval o internetovej stránke ISHV a že jednotlivé kluby môžu do nej zasielať informácie, psov, 

   Fotky, videá. z Laptopu bola stránka aj demonštrovaná premietnutím na plátno.  Grellneth na základe listu od ISHV je potrebné nahlásiť zodpovednú osobu za KCHF.  

 

9. Pravidlá FCI ohladom chovu psov v jednotlivých clenských státoch

      Právne postavenie ISHV evtl. ako zapísaného člena – vystúpil JUDr. Max Dieter Damerow, konateľ KBGS

, zdôraznil, že všetko je v súlade s FCI. Hovoril, že každý chovateľ musí byť registrovaný v nejakom klube, alebo organizácii ak chce odchovávať štence a toto je pravidlom aj v FCI. Slovensko – KCHF si musí zosúladiť podmienky a zákonitosti ISHV s FCI.

  

Konrad Kreitmeir navrhol, aby Slovensko dostalo 1 rok na to aby si vysporiadalo chovateľstvo mimo klub a tiež vývozy iba v rámci ISHV.

 

10. Stiahnutie pečiatok ISHV a systém  rozdeľovania vigniet (nálepiek).

     Winfried Wagner: výkonnostné pečiatky ISHV budú večer stiahnuté, každý poradca ich vráti a dostanu „vigniety“ (nálepieky - samolepky), tieto budú číslované a registrované. V KBGS už dali nálepky v tomto roku na rodokmene.

     Po tejto informácii nastala veľká rozprava, lebo ďalšie „vigniety“ neboli na zasadaní pripravené – sú údajne v tlači a nebol určený a stanovený systém označenia rodokmeňov. Nie je úplne jasné ktorým psom sa budú lepiť.

     Thomas SchneiderKBGS - tvrdil, že chovným jedincom a exportovaným. 

     Jürgen Schlüter VH - tvrdil, že všetkým zapísaným šteňatám (aj chovným jedincom, aj exportovaným) teda všetkým psom a sukám. Poradcovia majú nahlásiť počty objednaných samolepiek.

     Ja som sa dotazoval: až dáme všetkým samolepky šteňatám na naše tuzemské PPP a pri vývoze sa vystaví Export pedigree, na ktorú dáme „vignietu“ pod iným číslom?  Schlüter odpovedal, že áno.

     V ďalšom sme namietali (ale to aj z iných klubov), že pečiatky odovzdáme, až keď nám dajú „vigniety“, dovtedy nie Winfried Wagner: pečiatky musíte všetci odovzdať a samolepky vám budú doručené poštou – 1 samolepka stojí 0,50 €

    

11. Konečné rozhodnutie o S.A.C.T - talianskom klube

      Dostal slovo Minniti Bruno a z taliančiny mu tlmočník prekladal do nemčiny, hovoril asi 10 min, potom ho presedníctvo obvinilo celý taliansky klub S.A.C.T. za hrubé porušovanie zásad ISHV a za priekupníctvo a dalo hlasovať za vylúčenie z čakateľstva ISHV.

Hlasovaním bol taliansky S.A.C.T. vylúčený a talianski delegáti opustili zasadaciu miestnosť   

 

12. Členstvo nových klubov – čakateľstvo v ISHV

Žiadosti na predbežne clenstvo ( BCBGS -Belgicko, Jos Keyers- predložil vsetky potrebné podklady)

Hlasovaním bolo za čakateľa BCBGS-Belgicko prijaté. 

Žiadosti o "predbezne clenstvo" - vztahuje sa na vynechaný bod č.8

UKSAH - Velka Britania - George Ritchi - osobne účastný

Hlasovaním bolo za čakateľa, resp pozorovateľa UKSAH – Veľká Británia prijaté. 

 

  13. Členstvo Talianskeho spolku

      Helmuth Picolruaz, Fausto Pellizzato - Predložia stanovy a pravidlá klubu, ide o talianský spolok, 

      ktorý bol už pred rokmi čakateľom v ISHV

      Hlasovaním bol Taliansky spolok za čakateľa ISHV prijatý. 

 

  14. V bode Rôzne (19:40 hod) už neboli žiadne príspevky

 

19:45 – 20:30 slávnostná večera

 

  Po večeri Ing. Józef Buzgó oficiálne odovzdal funkciu a vykonal voľby na nasledujúce obdobie

  Prezidentom ISHV bol zvolený pán Leo Thomann SSC (Švajčiarsky klub)

  Viceprezidentom bol zvolený Reinhard Scherr KBGS

  Tajomníkom – Konrad Kreitmair

  Finančníkom ISHV – Dr. Carl-Otto Caspari

 

 Poznámky:

-          Počas zasadania nebolo umožnené prečítanie celej správy KCHF, bol čítaný a prekladaný iba úvodný odsek a odsek o zaradení KCHF v SKJ a FCI, tiež o držbe farbiarov u nečlenoch klubu a podľa zákona o potrebe väčšieho počtu farbiarov.     

 

 Zapísal: MVDr. Tibor Želtvay.

 Svoje krátke správy z priebehu schôdze predložili aj Ing. Ľ. Pitoňák, Mgr. J. Maruščák a B. Porubčanský.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:428 | Celkom: 950283 | Online: 6