.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica z výborovej schôdze KCHF

konanej dňa 7.2.2015 v Motoreste  Nemecká

 

Prítomní – Ing. Karol Chvála, Tibor Gešvandtner, Ing. Peter Grellneth, MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ladislav Druska, Branislav Porubčanský, Mgr. Ján Maruščák, Ing. Ivan Horňáček, Mgr. Ladislav Kardhordo,  Ing. Stanislav Kubanda

Ospravedlnená:   Viera Močková    

Neprítomný:         Ing. Ľudovít  Pitoňák

Program:

1.     Otvorenie

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     Zabezpečenie plánovaných akcií v roku 2015

4.     Klubový spravodaj 2015

5.     Informácie zo zasadnutia PKR SPK a SPZ

6.     Rôzne

7.     Ukončenie

 

K bodu 1.

Schôdzu  otvoril  predseda KCHF Ing. Karol Chvála

K bodu 2.

-         Z uznesenia celoštátnej schôdze vyplynulo, že výbor má zabezpečiť kontrolu chovných jedincov na DNA na náklady klubu v sume 15 eur. Predseda konštatoval nesplnenie uznesenia z dôvodu vysokej ponuky v cene cca 45 eur za jedinca. Výbor  rozhodol, že tajomník osloví firmy na Slovensku zaoberajúce sa testami DNA a formou verejného obstarávania vyberie firmu s najnižšou cenovou ponukou do 30.03.2015. Testy by sa mali robiť zo sterov z papule alebo zo srsti jedinca. Odber po odbornom zaškolení budú robiť členovia výboru a kontrolnej komisie  na chovných zvodoch, klubových výstavách alebo po vzájomnej dohode medzi majiteľom chovného jedinca a členom výboru. Testy vyradených starých jedincov pôjdu na náklady klubu. Ostatné bude klub dotovať 50% a 50% uhradí majiteľ chovného psa či suky. Psy, ktoré po 1.11.2015 nebudú mať testy DNA, nebude im vydané odporúčanie na párenie. Nečlenovia klubu si všetky náklady hradia sami.

 

-         Nakoľko pán Ing. Juraj Dobrovič ani po výzve nepredviedol do stanoveného termínu poradcovi chovu MVDr. Želtvayovi chovnú suku BF DORI Baškin dvor SPKP:9409, výbor KCHF rozhodol o vylúčení p. Dobroviča z KCHF na základe nelegálneho vývozu chovnej napárenej suky BF do Nemecka. Ide o porušenie Chovateľského poriadku  a  Stanov klubu.

Predseda klubu  to písomne oznámi Ing. Dobrovičovi.

-         Ostatné body v uznesení sú splnené.

K bodu 3.

Na jednotlivé akcie v roku 2015 boli výborom navrhnutí rozhodcovia:

-         Chovný zvod Nemecká 23.5.2015 – T. Želtvay, Ľ. Pitoňák, F. Hlinický

-         Chovný zvod N. Huta 24.10.2015– T. Želtvay, M. Lipták, L. Druska

-         KV Sielnica - 13.6.2015 – F. Homola, M. Lipták

-         ŠV D. Kubín 9.8.2015 – F. Hlinický, T. Želtvay

-         Hlavní rozhodcovia na skúšky:

-         Pohár SPZ Zemplínska Šírava CACT       15-18.10.2015 – T. Želtvay

-         Cena Hontu a Hrona Nenince CACT       24-27.9.2015   -  J. Figula

-         Spišský pohár  Novoveská Huta CACT   22-25.10.2015 – Ľ. Pitoňák

-         Pohár Slanských vrchov Hanušovce       2-3.10.2015 –     B. Porubčanský

Spišský pohár bude na národnej úrovni  aj s medzinárodnou účasťou .

Výcvikový kurz vodiča farbiara (celoštátny) – 29. - 30. 8. 2015 v Hronci – zodpovedný B. Porubčanský.

Bola prijatá žiadosť od E. Veselského, aby mohli usporiadať v roku 2017 celoštátne skúšky o Pohár SPZ v Topoľčiankach.

 Výbor súhlasí, súčasne však  navrhuje, aby v roku 2016 usporiadali MFK. Navrhujeme stretnutie  s organizátormi   a riešenie  po vzájomnej dohode.

K bodu 4.

-         Druska informoval, že spravodaj je pripravený do tlače, je potrebné doplniť iba záver

K bodu 5.

          Ing. Chvála informoval o zasadnutiach KR  SPK a SPZ

-         KR schvaľovala skúšobné poriadky pre FCI za účelom udeľovania titulu CACIT. V prípade  plemien  farbiarov  je to skúšobný poriadok  pre MFK

-         KR prejednala návrh úpravy poplatkov účtovaných plemennou knihou SPZ. Po schválení  Prezídiom SPZ  budú zverejnené

-         KR vyhodnotila vrcholné kynologické akcie SPZ, kde patrí aj MFK. V roku 2015 do vrcholných kynologických  akcii je predbežne navrhnutá – Súťaž farbiarov o Pohár SPZ

-         O zastrešenie Kynologickú radu SPZ požiadal  nový „Slovenský športový klub retrieverov „ – bol  prijatý

K bodu 6.

-         Druska informoval o skúsenostiach pri dozore na PF. Konštatoval, že je potrebné v nasledujúcich rokoch vykonávať dozor na všetkých PF, lebo je to najťažšia skúška, a keď sa na nich psy dobre odskúšajú, nie je ani chovná skúška. Navrhol, aby výcvikár sledoval kedy a kde budú PF a následne sa určí, kto pôjde po schválení kanceláriou PSZ na dozor.

-         Výcvikár klubu na základe plánu PF skúšok  a dohody s členom výboru operatívne  požiada Kynologický odbor SPK o delegovanie dozoru.

-         Chvála – oboznámil členov výboru so žalobou na Okresný súd v Bratislave,  ktorú podal Ing. Baka a  p. Alexík, o preskúmaní uznesenia z celoštátnej schôdze 5.4.2015 vo Zvolene, ktorá podľa nich bola uskutočnená v rozpore so schválenými stanovami KCHF. Súdne pojednávanie bude 3.3.2015. KCHF bude zastupovať Dr. Richard Petrov a ako svedkovia pôjdu Ing. Chvála a Ing. Druska.

-         Výbor súhlasí z využitím právnych služieb  Dr. Petrova

-         Chvála oboznámil s listami pp. Scheera, Wengerta a Buzga ohľadom účasti Maďarského zástupcu so sukou JUDY vomMillitzer na MFK vo Zvolene. Buzgo poďakoval listom Slovenskému klubu CHF za korektné jednanie.

-         Grellneth predniesol a vysvetlil nový návrh skúšobného poriadku v rámci ISHV a informoval, že sme boli požiadaní o vyjadrenie sa k bodom, ktoré by z nášho pohľadu vyžadovali zmenu. Výbor k navrhovanému skúšobnému poriadku nemá výhrady. Líši sa oproti starému len v tom, že dohľadávať sa má začať čo najskôr a dostreliť pri stavaní okamžite. Vynecháva sa disciplína bránenie zveri. Výbor schválil, že budúce medzinárodné skúšky a  aj  naše vyššie skúšky budú hodnotené podľa nášho skúšobného poriadku a zároveň aj podľa nového skúšobného poriadku ISHV.

-         Ing. Grellneth  spracuje pripomienky a dotazy  a zašle na ISHV

-          

-         P. Ďurík z firmy TRAK zaoberajúcou sa predajom GPS pre psov predstavil spolu s kolegom kolekciu nových GPS a ich obsluhou a uplatnením pre farbiare pri dohľadávaní.

-          

-         Želtvay informoval o sťažnosti pána Ing. Boháča na rozdielne  hodnotenie jeho suky BF FLORA Tri studne na klubovej výstave, kde jej bol udelený titul CAC, a na chovnom zvode, kde bola hodnotená ako nechovná. S tým, že T. Želtvay na jeho písomnú žiadosť o tak rozdielnom hodnotení napriek tomu, že ju posudzovali tí istí rozhodcovia, neodpovedal.

-         MVDr. Želtvay  informuje  Ing. Boháča  o možnosti znovu sa zúčastniť na chovnom zvode.

-         Predseda poľského klubu farbiarov sa informoval, či bude uznaná na Slovensku skúška IHF, ak ju spraví v Poľsku v III. cene  alebo na diviačej zveri. Alebo keď takýto jedinec chce kryť Slovenskú suku. Taktiež sa pýtal na náš názor na to, že Nemci nebudú v tomto roku organizovať skúšky ISHV. My môžeme iba ich rozhodnutie akceptovať, nakoľko je to v ich kompetencii.

-         Pokiaľ ide o už uchovneného jedinca v danom klube ISHV akceptujeme jeho chovnosť aj keď má IHF v III. cene alebo IHF na diviačej zveri. Pokiaľ by ale šlo o nechovného jedinca, ktorého by chcel uchovniť u nás musí mať vykonané IHF v I. alebo II. cene vykonané na jelenej, danielej alebo muflonej zveri.

-         Bol prejednaný dotaz p. Pucheľa, či môže dostať odporúčanie na párenie v tomto roku, keď jeho suka BRIXI Olšový jarok SPKP: 8487/10 bude mať 9 rokov až 29.8.2015. V podmienkach chovu je napísané, že suka môže byť nakrytá iba v roku v ktorom dovŕši vek 8 rokov. Čo bolo v jej prípade minulý rok.

-         Kardhordo navrhuje, aby na vyššie skúšky boli prizvané skúsene a zapracované psy a tie preverovali po súťažných psoch jednotlivé postrely.

-         Porubčanský –  navrhuje,  aby na skúškach typu MFK, SPZ a pod. umelé stopy zakladať pomocou GPS pre objektívnejšie parametre. Zapracovať do  štatútu  skúšok.

-         Maruščák – Presnejšie definovať v štatúte skúšok jednotlivé disciplíny ako aj varianty hodnotenia napr. kontrolného psa a pod. Zapracovať do štatútu skúšok.

-         Návrh pripravia Maruščák a Porubčanský v termíne do 23.5.2015, aby mohol byť zapracovaný do štatútu skúšok.    

-         Hornáček sa informoval o skúšky za rozhodcov pre posudzovanie na skúškach farbiarov.

-         Ing. Chvála zistí na Kynologickom odbore SPK

-         Druska informoval o žiadostiach nových členov do KCHF.

 

K bodu 7.

-         Chvála poďakoval členom výboru za dobrú účasť napriek tomu, že sa schôdza konala v náhradnom termíne, nakoľko v plánovanom termíne 31.1.2015 sa nemohla uskutočniť pre snehovú kalamitu.

 

Zapísal Tibor Gešvandtner

Overil: Ing. Ivan  Horňáček                                                       Ing. Karol Chvála, vr.

                                                                                                      Predseda klubu                                                                

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:288 | Celkom: 914944 | Online: 5