.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Pokyny pre majiteľov chovných jedincov

Nakoľko zo strany  majiteľov chovných jedincov dochádza k veľmi častému nedodržaniu hlásení   ( o párení , o vrhu ,o neoplodnení  suky ) a  termínov  platieb ( poplatky za párenie , za šteňatá , exportné poplatky , RTG DBK  ) predkladáme chovateľom vypracované Pokyny .

Zároveň  doporučujeme chovateľom aby si dobre naštudovali a oboznámili sa s Chovateľským a zápisným poriadkom. Ďalšie veľmi dôležité pokyny  ohľadom chovu sú na klubovej stránke www.klubchovatelovfarbiarov.sk

Neznalosť neospravedlňuje !

 

I.  Pokyny pre  majiteľov chovných jedincov :

1, Odporúčanie na párenie chovnej suky si majiteľ vyžiada od poradcu chovu jedine písomne alebo mailom.

2, Poradca chovu do 10 dní  od obdŕžania  žiadostí  vystaví  Odporúčanie na párenie a zašle ho  Majiteľovi   chovnej suky.

3, Poradca chovu na Odporúčaní na párenie  vyplní zarámovanú časť na originále  a 2 kópiách . Originál ( zelené tlačivo ) a prvú kópiu ( žlté tlačivo ) pošle majiteľovi  suky , druhú kópiu  ( biele  tlačivo ) si ponechá .

4, O narodení šteniec je chovateľ povinný do 14 dní písomne , alebo mailom informovať poradcu chovu a držiteľa psa   s uvedením dátumu narodenia , počet a pohlavie narodených a ponechaných šteniec , farbu srsti , vážne chyby u šteniec , prípadne ďalšie dôležité informácie.

5, O neoplodnení suky , prípadne  požiadavke na náhradné párenie, informuje majiteľ suky poradcu chovu a držiteľa  chovného psa najneskôr do 75 dní od párenia jedine písomne , alebo mailom.

6, Majiteľ suky odovzdá obe tlačivá majiteľovi chovného psa , z ktorých si z navrhnutých psov vybral na párenie. Majiteľ  chovného psa  vyplní na oboch tlačivách  Potvrdenie o párení suky a originál (zelené  tlačivo ) pošle    najneskôr  do  8  dní  na adresu Slovenský poľovnícky zväz , Štefánikova 10 ,  811 05  Bratislava . Na kópii ( žlté tlačivo )  odstrihne Potvrdenie o párení suky  a odovzdá ho majiteľovi suky. Zvyšok tlačiva na  ktorom uvediemeno  psa s ktorým sa suka párila, dátum párenia  aj svoj podpis , pošle do 8 dní poradcovi  chovu .

 

II. Pokyny  k platbám :

Výbor klubu chovateľov farbiarov na svojom zasadnutí  dňa 18.10.2013 schválil nasledovné poplatky s platnosťou od  01.11.2013:

a) Zápisné a členské poplatky:

- zápisný poplatok do klubu                                                                                                2 €

- členský poplatok pre členov SPZ na kalendárny rok                                                   7 €

- členský poplatok pre kolektívnych členov a nečlenov SPZ na kalendárny rok        9 €

                                                                       

b) Poplatky pre chovateľov:                                                          Člen klubu                        Nečlen klubu

                                                                                                           

-  poplatok za vystavenie odporúčania na párenie                           ---                                         20 €

-  poplatky za krytie                                                                                8 €                                        16 €

-  poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP             4 €                                          8 €

 

c, Poplatok za RTG DBK:                                                               Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                                                                  10 €                                        15 €

Posudok zasiela ekonón klubu dobierkou, k cene za posudok sa pripočíta cena poštovného, ktorá závisí od aktuálneho poštovného sadzobníka.

d, Vývozné poplatky:                                                                     Člen klubu                          Nečlen klubu

- jedinec do veku jedného roka veku                                                 35 €                                         50 €

- jedinec starší ako jeden rok bez absolvovaných skúšok          100 €                                       150 €

- jedinec s absolvovanými skúškami PF                                        135 €                                      200 €

- jedinec s absolvovanýmmi skúškami IHF                                   170 €                                      260 €

- chovný jedinec                                                                                   200 €                                      300 €

e, Poplatok za chovný zvod                                                          Člen klubu                          Nečlen klubu

   ( Platí sa pri prezentácii )                                                                   5 €                                         25 €

                 V  prípade opätovnej výzvy ekonómom klubu sa základný poplatok zvýši o 2 €  za náklady spojené s týmto  úkonom.

 

Vysvetlenie k jednotlivým platbám

Poplatok za vystavenia odporúčania na párenie : Nečlen klubu uhradí 20 €  na účet klubu  2776722851/0200 – prevodom, Internet bankingom, alebo  poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu   ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ) .

 

Poradca chovu zašle Odporúčanie na párenie až na základe potvrdenia  prijatej   platby ekonómom klubu .

Poplatok za nakrytie suky: odvádza majiteľ krycieho psa do 14 dní od nakrytia suky poštovou  poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu,ktorú  obdržal od majiteľa chovnej suky pri nakrytí. Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet 2776722851/0200 kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ krycieho psa .

 

 Poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP :

-  Člen klubu : odvádza majiteľ chovnej suky do 56 dní od vrhu poštovou poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu., ktorú obdržal od Poradcu chovu .

Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet 2776722851/0200 kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ). Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ chovnej suky .

 

 -  Nečlen klubu : odvádza poplatok za každé zapísané šteňa v SPKP do  28 dní  od dátumu vrhu  priloženou Poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu ,ktorú  obdržal  od poradcu chovu  spolu s Odporúčaním na párenie . Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: 2776722851/0200 ,kde do Variabilného symbolu  uvediete číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V prípade neodvedenia poplatku  do 28 dní poradca chovu v spolupráci s plemennou knihou SPKP v Bratislave  pozastaví vystavenie rodokmeňov

 

Vývozné poplatky:

-  Člen klubu: Vývozca  je povinný vyplniť žiadosť o exportný preukaz pôvodu psa (šteňaťa) – je na internetovej stránke klubu,  v súbore „tlačivá“  –  a zaslať ho poradcovi chovu spolu s prihláškou na zápis šteniec , alebo s tuzemským preukazom  pôvodu psa.  Poradca chovu najneskôr do 10 dní vystaví „Súhlas na vývoz“, ktorý spolu so žiadosťou a predmetným  dokumentom  psa – šteňaťa (prihláškou  na zápis šteniec, alebo s preukazom pôvodu psa)   zašle Plemennej knihe  SPZ Bratislava a na vedomie vývozcovi.  Tento je povinný uhradiť vývozný poplatok do 14 dní od dátumu vystavenia  „Súhlasu na vývoz“ .  Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu : 2776722851/0200 kde do Variabilného symbolu uvediete číslo SPKP.

 

-  Nečlen klubu: Tak isto ako u člena klubu len s tým rozdielom , že spolu so žiadosťou o exportný preukaz pôvodu prikladá k žiadosti fotokópiu ústrižka o zaplatení exportného poplatku dľa bodu d.,  respektíve ekonóm klubu v prípade platby na účet klubu potvrdí poradcovi chovu došlú platbu. Až na základe došlej platby Poradca chovu vystaví „Súhlas na vývoz“,

 

III. Záver :

Termíny k hláseniam a platbám ktoré sú tu uvedené musia byť dodržané a budú sa striktne kontrolovať  Revíznou  komisiou .  Nedodržanie pokynov a termínov chovateľmi resp. členmi klubu  budú prerokované na zasadnutí výboru .

S prijatými opatreniami na zjednanie nápravy resp. prijatými sankciami  ktoré výbor prijal budú „ Hriešnici „ písomne  vyrozumení  a zverejnení na web stránke klubu ako aj v Klubovom Spravodaji.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:445 | Celkom: 950300 | Online: 3